26 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife*12 AKŞAM 2â Künuhüs. 1938 Kadyo! o! sanki asrımızin bü en büyük kestini hatırlatmak iin rekzedilmis Bir. Benan göklere tırmanmış New York'un meşhur .RCA BultDiNG” in! bugün oilmiyen yoktur. Bu müessesaesin başinda şu Üç ates hari: R.C. A. gözü çeker. RCA: radyo tatbikatının tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük isim, Telsiz telgraf; bu sıhırlı vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can- lar kurtarılmıştır. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 'edilip” yakalanmıştır. Ticeretiri ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kilo metre kat'eder Mükemmel oldüğu kadar da fiatı uygun radyo aletlerile bin- verce, milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatından istifade eder, eğlenir ve o sayede yorgunluğunu giderir: ACA, radyo sanaylinde en büyük nama malikse, bunun hikmeti RCA'nm, bu endüstrinin her sahasında başta bulunmasıdır. RCA'nın yeni keşifleri ve radyonun yayılmasına sebep “olan yeni yeni tekemmüileri sayesinde bugün radyodan hoşlanan her şahısın en büyük arzusu bir RCA radyosu > —N BOURLA BİRADERLER İNKAR A IZMIR i Bakırköy Bez vePamuklu Mensucat Fabrikası T. A. Şirketinden: Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğümüz Fabrikamızın 85 santim enindeki kaput bezimizin satış fiatını indirdiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz. Ri a 4 Tecrübe edenlerden sorunuz Baş, diş adale ağrılarile üşütmekten mütevellit bütün ıstıraplara karşı | yegâne müessir tedbir bir kaşe | İ Markası (36 Metrelik topu (25 Topluk Balyası Kartal (o 732 kuruştur. . 183Liradır. Satış şartlarımız : (ALMAKTIR) Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. -SATILIK DEV Kızılay Istanbul Mümessilliğinden: Kalatta Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 73 numaralı kısmen kâgir iki ey elverişli fiyatla satılıktır. Almak İsteyen- lerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında 8 numaraya müracaatları. Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya kadar satılır. Alivre satış yapılmaz. İstekli kaput tüccarlarının Bakır- köyünde Şirketimize müracaatleri İL KARON, :BEYOGLU, TÜNELMEYDANI | sananananansenassasanananmanasusssanunnaasanannansasasana mir am i Sahibi Necmeddin Sadak m Akşam Matbaası * DE e a beki ci ii a A, e lk ükim ztündük a aaeaansaasans0as0a0anasansaas0naoas0nsaanaananaanı SE e

Bu sayıdan diğer sayfalar: