26 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a, iç e setesine beyanatta bulunan Hariciye nazırı Koht Norveçin Milletler cemi- yeti paktında islahat yapılması için tekliflerde bulunduğunu ve assamble- nin Milletler cemiyetinin cihanşümul bir mahiyet iktisab edebilmesi için der- hal tetkikata başlaması hususunda İs“ Tar ettiğini söylemiştir. Koht, bundan sonra bazı devletlerin Milletler cemiyeti haricinde İtalya ile münasebetlerini tanzim etmeğe karar verdikleri hakkındâ Londradan gelen haberin tamamile bir hayal maheulü ez ilâve etmiştir. sviçreye bir tavsiye Londra 25 (A.A. — Manchester Gu- &rdian gazetesinin Cenevre muhabiri- nin bildirdiğine göre Berne'deki Fran- sz ve İngiliz elçileri geçende Hariciye nazırı Motta'yı ziyaret ederek mukave- Jenamenin 16 ncı maddesinin ilgasi meselesinin Milletler cemiyetinde bu aralık mevzuubahsedilmesi münasip olmuyacağını söylemişlerdir. ni tesini - o mütalâası Londra 25 (A.A) — Milletler cemi- Londraya gidecek banka heyetimiz B. Muammer Eriş ve B. mi Nafiz yarın Ankaradan geliyorlar Ankara 26 (Akşam) (Akşam) — Şubat or- talarmda Londraya gidecek olan milli bankacılar heyeti erkânından İş ve Eli Bank umum müdürü B. Muammer Eriş ile EB, İlhami Nafiz Pamir, bu akşam Ankaradan Mare- ket edecekler ve evvelâ Almanyada. tedkikat yapacaklardır. Merkez bankası umum müdürü B. Balâhaddin Çam 15 şubatta Berlin- de ve yahut Pariste kendilerine ilti- bak edecek ve heyet âzası hepsi bir- likte li gideceklerdir. Heyet İngilterede tedkikatta, ik- tisadi ve sınaf işler hakkında temas- larda bulunacaktır. Askerlik yapn yapmamış devlet memurları Ankara 25 (Akşam) — Askerliğini yapmamış olan yüksek mektep ve lise mezunlarının devlet memuriyetine alınmamaları hakkındaki kararname memurin kanununun umumi hüküm- lerinden istifade edeceklerdir. Sovyet - Estonya hudu- dunda ir şın Estonyalılar ateş açarak iki| Sabıkalı İhsan, bu cinayeti öldürdüler Sovyet neferini Moskova 25 — Tass ajansı bildi- riyor: 19 kânunusanide iki Sovyet hudut | muhafızı, Çudskoye gölü üzerinde Aki kızakla hududu geçen ve Eston- yadan gelerek Sovyet arazisi içide 760 metre kadar ilerliyen Estonyalı hudut mütecavizleri görerek takibi- he çıkmışlarsa da, birdenbire Eston- ya arazisinden hududa takriben yüz metre mesafeden Estonyalı hudut muhafızlarının açtıkları ateşle kar- gılaşmışlardır. İki Sovyet hudut mu- hafızı ölmüştür. Tahkikata devam olunmktadın. Rusya müsebbiplerin tecziyesini, ölenlerin ailelerine taz- minat verilmesini istemiştir. Suriye başvekili, Kudus başmüftüsü ile görüştü Beyrut 25 (A.A.) — Lübnan hükü- meti ile gümrükler işi ve daha diğer meseleler üzerinde müzakere yapmak üzere halen burada bulunan Suriye heyetine riyaset eden Suriye başvekili 26 Künunusani 1938 - — Dün Geceki ve Bu Sabahki Elfaberler Milletler Cemiyeti paktı değiştirilecek mi ? Norveç bu husustaki isteğinde ısrar ediyor, Fransa buna taraftar deği! Oslo 25 (A.A.) — Arbelder Biladet ga-| yetinin içtima devresinden bahseden GUNUN HADİSELERİ Sovyet Rusyadaki yeni Cereyanlar Bundan yirmi sene evvel, Breslitovek muahedesini görüşürlerken o Almanlarla Ra Bormuğ: — budutları nerede olacak? İktidar mevkiindeki bolşevikler namına, "Troçki ileri — Bt» mi hudut tanımıyoruz. Siz Rusyadan istediniz kadar kırpabilirs- a aileye Bir zamanlar, Sovyetler, ecnebiler için en müsait ve müsamahakör bir memle- ketti. Orada, yabanel bir adam, vatan- daşın bütün hukukunu haiz bulunuyof, hattâ rey bile verebiliyordu. Tokyo 25 (A.A) — Hariciye nezare- tl namına söz söylemeğe salâhiyettar bir zat, Amerika sefirinin Japon â8- kerlerile Narikindeki Amerikan tebaası arasında sık sık çıkan hâdiseleri 17 sonkânunda protesto ettiğini teyid et- Yorkshire Post gazetesi paktta islâhat vücude getirilmesi lüzumunda israr et- mekte ve Milletler cemiyetinin şimdi faydadan ziyade sarar husule getirme- | , Halbuki sonra bunun müthiş bir ak- sülâmeli görüldü: Stalin, Sovyet ana ve- «den müdahalede bulunamıyacağını 76-| tanının sınırları üyetine titredi. Şimal | yitir. işleril e uzd& ecnebilere karşı büyük bir - Uzak Şark işlerine Karışamıynca, | yanağıma vaşeöetedi © derecede Mi. | Buzat, hükümetin bühâdiselerinne iddia etmektedir herkesten casus diye şüpheleniliyor, mem- | dereceye kadar doğru olduğunu tahkik bu güzete Milletler cemiyetinin iştira- —— giren. on ecnebinin dokunu Kötü | ettiğini ve bunların tekrar etmemesi irli sayılıyordu. kile etki Avrupa ahengini temin etme» | Ta kanaolodukların azaltılması için | İçin Japön könsöloslarına talimat ve- nin mümkün olduğunu zannetmekte- | sovyet hükümetinin ısrarı da bu eteset- | rildiğini ilâve etmiştir. dir. tür» den ileri gelmiştir. Çünkü modem Japon askeri, yakında kinerika hü- kümetine cevap verecektir. a casusluğun. yalnız sekeri “deği, iktisadi Fransız gazetelerinin sahada “ olduku şimdi moda halindedir. makaleleri e e AÂyan meclisinde bir sual Paris 25 — Paris teleri Milletler Bütün siyasi mahkümiyetlerin Tokyo 25 (A.A.) — Âyan meclisinde cemiyeti konseyinin > toplantısı | Muke ERN a. casusluk. Troş- | Baron Sanoda bitaraf devletlerin şim- münasebetile makaleler yazıyorlar, | ya. faşistierle elbirliği... Hali onların | di Çine gönderdikleri harp malzemesi 'Matin gazetesi İngiltere ve Fransanın süre Ve hareket.» meselesini ortaya atmış ve İngilterenin paktın değiştirilmesini istememekle Son gelen deki tlerini beraber küçük devletlerin endişelerini | yreta gidildiği, bir çok Künselerden ma, | Çin —— > pi file yere şüphelenildiği, Sovyetler yüksek | miştir. Baron Sonoda ezcümle demiş- izale etmeğe çalışacaklarını yazıyor. şürasında meydana çıkmış; Mn mah- İ #rki: Bazı gazeteler bu sırada paktın ğını söylü İnglitere şark kavimlerini tahkir değiştirilmesi zararlı olacağını söylü- « yorlar, Bir kısım gazeteler ise «Millet- eder ve Japonların Uzak şarktaki va- ler cemiyetine hücum sulha hücum- Konsey bugün dur. Çok dikkatli bulunmalıyız.» di- lar. > toplanıyor Hariciye Vekilimiz Hatay Sabık Hidivin beyanatı ; sase iie ie müdafaa edecek Yakın Şark memleketleri Ne ir Kk Mene Ne istiklâllerini ve menfaat- lerini seviyorlarsa Ata- türkten nur almalıdırlar Şehrimizde bulunan sabık Misir Hidivi Abbaş Hilmi paşa kendisile görüşen bir refikimize Yalovada Atatürk tarafından kabul edilmek- ten ve iltifatlarına mazhar olmaktan duyduğu bahtiyarlığı izhar ettikten sonra ezcümle demiştir ki: — «Büyük Önder Atatürkün reh- berliği sayesinde yurdumuzu üç yıl evveline nazaran çok yenileşmiş, iler- lemiş ve yeni yeni bir çok güzellik” Jer gördüm. Türkiye, her sahada Yakın Şarkın hocasıdır. Bilhassa istiklâllerine ka- ii vüşan Yakın Şarkın islâm memle- | | ketleri istiklâl ve menfaatlerini sevi- yorlar ise yüzlerini kayıdsız ve şartsız cra aşi eri mn eisirgi si Türkiyenin > ünüşşeden geleci ya maca Çünkü Türkiye, bu memleketlerin ve Me e yepe iyor tiklâline ve kuvvetlenmelerine en resinin ilk celsösini, yarın İran Hari- ciye müsteşarı Mustafa Adle'nin ri- yasetinde akdedecektir, Bu celsenin büyük bir kısmı mutad olduğu üzere, hususi mahiyette ola- caktır. Bu içtima devresinde konsey ma- sası etrafında yedi Hariciye Nazırının yer alacağı tebarüz ettirilmektedir; Eden, Delbos, Litvinof, Beck, Spaak, Micesko, Munters, Bir sekizinci de Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Aras, Hatay hakkındaki müğâkereleri yakından takib edebil- mek üzere yine Cenevrede buluna- caktır, Konseyin bu içtima devresinin ol- dukça kısa süreceği zannolunmakls- dır, Cumartesi kapanması muhte- 'meldir, Pazartesiden itibaren de ye- rine, Milletler Cemiyeti paktının ten- siki meselesini tedkike memur 28 ler komitesi geçecektir. Bu içtima devresinin arifesinde biü- tün gözler Parise çevrilmiştir. Çünkü orada Fransız - İngiliz konuşmala rile Cenevre toplantıları başlamış bulunuyor. Filistinde temizleme bulunuyoruz. Az borçlu olmak dalma iyidir. Fakat tefritin de zararı var: Bulacağımız kre- dilerle, bir.çok umumi işlerimizi tanzim edebilirdik, edebiliriz de! Maamafih biz Osmanlı devleti gibi sa- 8n mola istikraz için başvuranlardan de- ğiliz. İstikrazlara karşı görü tok ve va- Kuruz. Buna rağmen iyi gşersitle teklif edilecek bir ikrazı di reddelmeğe pron- sip itibarile karar vermiş değiliz. * Otel mi? Hotel mi? Yalovada. yeni açılan mükemmel otelin ismi Olel Termal mı, yoksa Hotel Termal mı diye tereddüt ediyorduk. Bir arka: Falih Rıfkı Atay'a 1s- nad Olunan bir nükteyi hatırlattı: .— Şimdiye kadar mevcut şerkvari Otellerden yenilerinin farkh olduğunu gös- termek için, bunları Avrupal — Ne Ankara 25 5 Takşam) — — Adliye ve- kâletinin icre işlerimizi ıslah ve ted- kik için İsviçreden bir mütehassıs ge- tirteceği . Getirilecek müte- hassısın icra işlerinde bilfiil çalışmak- ta olan zevat arasından seçilmesi fay- Rizeli Saidin katili yakalanıyor| “Sükan omzu ça | | hareketi başladı le İs re hükümetinden rici Kp lk ME | “İni kıtamtı “dünden intikam kastile işlemiş Bu ricayı alâka ile karşılayan İvi | stibaren n faaliyete geçti “re hükümeti, icra memurları arasın» dan seçtiği bir satın ismini Adliye ve- kâletine bildirmiştir. Adliye vekâleti muhtelif iera dairelerimizde iki ay kadar tedkikat yapacak olan bu müte- hassısın mukavele akdine tevessül et- miştir. Mukavelenin muamelesi bu- günlerde bitirilecek ve mütehassıs önümüzdeki ay içinde memleketimize gelerek sıra ile İstanbul, İzmir ve An- kara icra dairelerinde tedkikler yapar caktır. Mütehassısın vereceği rapordân sonra icra işlerimizi sadeleştirmek için alınacak yeni tedbirler tesbit edilecek- tir, Asırdide bir kadın mangalda yandı Üsküdarda .Hamam sokağında 44 numaralı evde oturan 110 yaşında Zehra adında bir kadın dün gece oda- anda muvazenesini kaybederek ateş dolu mangalın üzerine düşmüştür. Muhtelif yerleri yanarak tehlikeli su- rette yaralanan ihtiyar kadın ifade yeremiyecek bir halde hastaneye kal- Kurtuluşta, ensesine bir kurşun s- kılmak suretile öldürülmüş olan sabi- kalılardan Rizeli Saldin katili gene sabıkalılardan İbsan olduğu yapılan tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. İh- san, bu cinayeti Rizede öldürülen bir Kudüs 25 AA) — 1) — Reuter ajansı bildiriyor: Hebron bölgesindeki vazi- yet gittinkçe daha elddi bir şekli al- ması üzerine, general Harrisonun ku- mandasındaki İngiliz kıtaatı temiz- Jeme hareketine başlamıştır. Harekâ- ta 14 üncü piyade alayına mensup kıtaatla zırhlı otomobiller, telsiz bö- lükleri, seyyar hastaneler de iştirak etmektedir. Kudüs 25 (A.A) — Nablus civa- rında bir Arap çetesile İngiliz kuvvet- leri arasında vuku bulan müsademe- ye iştirak ettiği anlaşılan bir Arap- Mari 1 ticaretimiz İhracatımız 936 ya nâzaran 20 milyon lira artmış Ankara 26 (AA) — İstatistik umum müdürlüğü 1937 senesi harici ticaret istatistikleriri otamamlamış- tır. Alınan neticelere nazaran 1937 senesinde ithalât kıymeti 114 ve ih- racat kıymeti 197 milyon liraya ba Wğ olmuştur. Bu miktarlar 1938 se- nesine nazaran ithalâtta 21 milyon we ihracatta 20 milyon lira artış gös“ termektedir. İthalita nazaran ihra- cat fazlası 23 milyon liradır, 4 diyanıharp kararile bu sabah Akke hapishanesinde asılmışlardır. İtalyan tayyarecileri Riyodö- janeyroya vardılar Roma 26 (Akşam) — İtalyadan üç hamlede cenubi Amerikaya gitmekte olan Müussolininin oğlu Brumonun .döjaneyroya vasıl olmuştur. Üçüncü Amerika, Japonyayı tekrar protesto etti Japon âyanından biri Ingiltere aleyhinde şiddetli bir nutuk söyledi ve miralay Biseonun tayyareleri Riyö- ziyetini tarımazsa Japonya İngiltere- nin Çindeki mallarının ve menfaatle- rinin mevcudiyetine tekeffül edemez.» Bu sözlere cevab veren Hariciye na- zirı “Hirota, Çine yapılan mühimmat ve sevkiyatın kanuni takyigata tâbi ol- madığını ve Honk-Kong tarikile sevke- dilen İngiliz malzemesinin Çine ithal edilen malzemeye nisbetle hiç bir her“ miyeti haiz olmadığını söylemiştir. Sovyetler sefiri tehlike Şanghay 25 (A-A.) — Reuterajansı muhabirinin öğrendiğine göre Sovyet- er birliğinin Çin elçisi Luganets Orels- kyile malyeti bir ölüm tehlikesi geçir- mişlerdir. İchang üzerine akın yapan Japon tayyarelerinden atılan bir bom- ba sefir ile maiyetinin yanında patla- mıştır. Sefir ve maiyeti tayyare ile Chung- king'den Hankov'a giderken Japon tayyarelerinin akınından biraz evvel İchang'da yeer inmeğe mecbur olmuş- lardır. Ne olmak istiyorlar? Kız ve erkek talebeler arasında yapılan bir anketin neticesi Ankara 25 (Telefonla) — Bir mu- allim, hocası bulunduğu muhtelit bir ortamektepte talebeler arasında bir anket yapmıştır. Bu anketin esası talebelerin ne olmak istedikleridir. 160 erkek ve 170 kız talebe arasında yapılan bu anketin neticesi şudur. 160 erkek talebeden 142 si zabit, 5 i mühendis, 6 sı doktor, 4 dü hari- eiyeci, 1 4 muallim, 1 i tüccar, 1 i.de çifçi olmak istiyor. , 170 kız talebeden de 127 si mual- Um, İ9 u doktor, 14 dü tayyareci,3ü kimyager, 5 i hâkim, li terzi 1ide ev kadını olmak istiyor, Hariciye Vekilimiz Belgraddan geçerken Belgrad 25 — 'Türkiye Hariciye Ve- kili Cenevreye gitmek için buradan geçerken B. Stoyadinoviç ile garda bir mülâkat yapmıştır. Suriye Ankarada bir . konsolosluk ihdas ediyor Şam 25 (AA) — Fransa - Suriye muahedesi ahkâmı mucibince, Suriye hükümeti, Kahire, Bağdad ve Anka- Taya konsuloslar Saip eyle eyliyecektir. Balkan antantı meclisi Ankarada toplanıyor İçtima tarihi 17 şubat olarak tespit edildi Ankara 26 (Akşam) — Balkan an- tanlı konseyinin Ankarada içtima ta- rihi 17 şubat olarak tesbit edilmiştir. Bu toplantıda Balkan antantına da- bil Balkan devletleri hariciye nazır- ları bulunacaklardır. Uhdelerinde ha“ riciye nazırlığı da bulunan Yugosla” ve Yunan başvekilleri de B. Stoyadi< roviç, ve B. Metaksas bu münasebetl& Ankaraya geleceklerdir. Romanya hariciye nazırı B. Mieleskodan başka yeni Rumen başvekili B, Goganın da e ı Aa bir Yahndiyi Glğlimen, diğer ME AFAD Zalesli Marmara havalisinde de hissedildi Evvelki gece seat 2,10 da şehrimizde vuku bulan zelzele Marmara sahille- rinde ezcümle, Çanak, Mürefte, Ban- dırma, Erdek, Bigada ve Yunanists- nın Korent taraflarında da hisseğil- miştir, Hiç bir yerde zayiat ve hasarot li İstanbul rasstanesi, zelzele“ nin merkezini Bolu ve civarında bei min Siyam

Bu sayıdan diğer sayfalar: