26 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

le ji Sahife 10 BURUŞMUŞ CİLT Pe NE EENEN ESERSE ENUEE EEE ENER hayret keşfi Buruşukluklar, / ihtiyarladığı- mız zaman teşekkül eder. Cild, bazı hayati unsurlarını kaybeder, bu hayati ve kıymetli unsurları fade edince, gençleşir ve tazeleşir. İşte, Viyana üniversite- si Profesörü Doktor Stejakal'in gayani hayret keşfi budur. «Biocel| tabir ve genç hayveların cild hü- ceyrelerinin merkezinden istihsal edilen bu kıymetli cevher, pembe Tengindeki Tokalon kremi terki- binde mevcuddur. Her akşam, yat mazdan evvel kullanınız. Siz uyur ken; o, cildinizi besleyip genç- leştirir ve buruşukluklarınızı seri- an izale eder. Bir hafta zarfında on yaş gençleşmiş görüneceksiniz. Gündüz için cild unsuru olan be- yaz rengindeki «Tokalon> kremi- ni kullanınız. Siyah benleri eritir, açık mesameleri kapatır ve birkaç gün zarfında en esmer ve sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. Terkibinde ALTIN KREMİ bulunan ve 48 saat havalandırılmış ———Si VENÜS PUDRASI Alman ve İngiliz kimyagerleri tarafından en son keşfedilen yeni bir şahe- serdir. Bu yeni Venlis pudrasile pudralanan bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini ifade eder, Hiç bir pudra VENÜS pudrası ka- dar cildi mat tutup cazibeli gös- teremez. Sarışm, kumral, esmer her tene uygun renkleri vardır. İsmine dikkat ve taklidlerinden Her banyodan sonra saçınız BU ŞEKLE GİRERSE Briyantin Pertev onlurı düzeltmeyi temin eder mucibince yaptırılacak kanalizasyon inşaatı kapalı sarf DE münakasays konmuştur. 2 — Keşif bedeli 22890 lira 5! kuruş ve muvakkat teminat 1717 liradır, 3 — Eksiltme 15/2/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Mü- dürlüğü inşaat şubeslle Ankars, başmüdürlüğünden alınabilir, $ — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesalkini İnhi- sârlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 6 — Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5 ci maddede yazılı ehliyet vesikasını ve 96 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zart- | lar eksiltme günü en geç sant 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyo- nu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «430» * 1 — Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak Başmüdürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 2 — Keşif bedeli 32801 liru 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 lira- 3 — Eksiltme, 10/11/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler 1,64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihşaaj şubesiyle Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alınabilir. 5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhi- sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 6 — Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ehilyet vesikasını ve 76 7,5 güverme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır, «Bu w4öi» * 1 — Şartnamesi mucibince 40,000 kilo benzin pazarlıkla satın alınacaktır, 2 — Pazarlık 7/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka- bâtaşta Levazım ve Möbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte © 75 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân.olunur. (393) * 1 — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polathanede şartname ve projesi mucıbince yaptıracağı idare binası inşaatı kapalı zarf usulile ek- siltmeye konmuştur. 2 — Keşif bedeli «15860» lira «27. kuruş ve muvakkat teminatı «1189.52» Yiradır. 3 — Eksiltme 8/11/938 tarihine rastlıyan salı günü saat (15,30) da Kaba- tasta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler «80» kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesiyle Ankara, Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polat- hane Müdürlüğünden âlınabilir. 5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesşikini İnhisar- lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları , 6 — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi- kalariyle 56 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü tam saat (14,30) za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkan- lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «391» N * 1 — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polathshede şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 25/1/938 de ihale edileceği ilân edilen Tütün Bakımevi inşaatı eksiltmesi ayni şartlar dahilinde 8/11/938 tarihine rastlyan salı günü saat 15 e talik edilmiştir. 2 — Keşif bedeli 145,611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira- dır. 3 — Eksiltrne 8/11/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubuyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler 7.28 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğünden alınabilir. 5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhisar- lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 6 — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi- kasiyle 967,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksitime günü €n geç saat 14 de kadar yukarıda adı göçen alım komisyonu Başkanlığına mak- buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «Bp «390» Kültür Bakanlığından: 1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dalr olan talimatnameye göre ilk okul- ların dördüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir Geometri ki- tabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 2 — Müsabaka müddeti 17 şubat 1938 den başlamak ve 16 Haziran 1938 İ perşembe akşamı bitmek üzere dört aydır. 3 — Müsabakaya işlirâke karar verenler 16 Mart 1938 çarşamba günü ak- şama kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu müsaba- Kaya girecekler defterlerine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl içim biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana, bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müel- Ufine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defa- ya mahsus olmak üzere Dörder yüz lira mükâfat verilecektir. — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüs- halardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması kâfidir. Müsabakaya basıl- yaş bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gönderecekler- “ © — Müsabakaya ya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul edildiği tâkdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta- sarruf hakkından vez geçerek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir devre için ter- kettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin ken- dileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafın- dan yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi lâ- aamdır. Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğünden alınabilir, Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır. (130) (289) Lokomotif Makinisti Alınacak Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kırıkkalede yevmiye ile çalıştırılmak üzere bir lokomotif makinisti alma- caktır. Talip olanların bir istida ile müracaatları, «339 Siz de bu kremden şaşmayınız! BALSAMIN KREMİ Bütün cihanda elli senedir dal- ma üstün ve eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMİN Büyük bir bilgi ve uzun bir tee- rübe mahsulü olarak vücude ge- tirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. KREM BALSAMİIN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhi evsafının Londra, Paris, Berlin, Nev-York Güzellik Knstitülerinden yüzlerce krem arasında birincilik mükâfatını DİKKAT: kazanmış olmakla isbat etmiştir. Gündüz ız, hı KREM BALSAMİN Şili acıbmüen kemi olrak dört nev'i vardır. Ötedenberi tanınmış hususi vazola- KREM BALSAMİN rında satıldığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli bususl tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu- ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan tüpleri bütün nevilerile tanınmış, ecza KREM BALSAMİN şiriyat ve tuhafiye mağazalarında bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme İlânları Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müştemilâtı kiraya veriliyor. Devlet Demiryolları İkinci İşletme Komisyonundan: 1 — Yeni inşa olunaa Ankara Garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri © ile garın yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilâtı üç sene müd- detle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 2 — Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ayrılmaksızın toptan olarak kiraya verilecektir. 3 — Taliplerin Üzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birin- di-sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarını ve hâ- len böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bulunduk- larına dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartile Ticaret odala- rından alınmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarının asıl veya selâhiyetli makamlarca rausaddak suretlerini pazarlık gününden beş gün ev- veline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları tetkik edüp kim- lerin pazarlığa iştirâk edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel kendilerine tebliğ * ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra getirilecek vesaik kabul edilmiyecek ve eshabının pazarlığa iştirük hakları sakıt olacaktır. 4 — Şartnameler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir, N 5 — İhale 7/2/8938 pazsıtesi günü saat 15 te Ankarada İkinci İşletme Mü- dürlüğü binasında toplanacak olan kömisyon tarafından yapılacaktır. İstek- Wlerin «1975» lira muvakkaz teminatlarını Ankarada Umumi İdare veznesine yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazir bulunmaları ilân olunur. (131) (294) Umum İdaresi * Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1 ci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı Ki- reç, Tuğla, Marsilya kiremidi ile Mahyalık kiremit açık eksiltmeye konulmuş- tur. Eksiltme 7/2/938 tarihine müsadif çarşamba günü Haydarpaşa Gar biz nası dahilinde Birinci İşletme Komisyonunca Kirecin saat 15 de Tuğlanıl 15,30.da ve kiremit ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarda yazılı santlerde komis- yon teisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu İşe ald şartname'ef Ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmütetlişliğin- den almabilir. (268) Ölnsi Vah. Miktarı Vahit fiyat Muhammen Muvakkat bedel teminat L.K. LK LE Kireç Ton 260 15 «Tonu 3900 00 293 00 Tuğla Adet 270,000 17 «Bini» 4590 00 244 00 Marsilya kiremit, » 50,000 Mahyalık kiremit » 5,000 8 440 00 3300 Türk endüstri ve tecim Anonim Şirketinden: 1948 senesi zarfında ecnebi memleketlerden İstanbul limanına getirilecek olan”şekerlerin gümrükleme işinin 26/1/938 tarihinde müna- kasasının yapılacağı gazetelerle ilân edilmiş ise de görülen lüzum üzeri- ne bu münakasanın 17/2/1938 tarihine bırakıldığı ilân olunur. Türk endüstri ve tecim Anonim şirketinden: Namımıza veya vekili bulunduğumuz müesseseler hesabına hariçten memlekete idhal edilerek eşya ve malzemenin gümrüklenerek aid olduk- ları istasyonlara sevk işinin 24/1/938 tarihihde münakasasının y: aj

Bu sayıdan diğer sayfalar: