26 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahife 4 a Ekmek işini tedkik) ingiliz politika- (Baş tarafı birinci sahifede) Şehirlerimizde, bilhassa İstanbuldu Sütler hem pahalı, hem de ekseriyetle karışıktır. Sütün litresi 16-20 kuruş arasındaır. Hiç bir memlekette süt bu kadar pahalı değildir. Süt meselesi tedkik edilirken süt fia- tinin ucuzlaması ve hilesiz süt satıl- masının temini görüşülecektir. Et fiatleri 1 marttan itibaren etin 10 kuruş ucuzlatılması kararı münasebetile te- şekkül edeceğini yazdığımız şehir mec- Disi azasından üç zatla İktisad müdü- rü, iki celeb ve iki de toptancı kasap tüccarile hayvan borsası reisinden mü- erkkep komisyon 10 şubatta çalışma- ğa başlıyacaktır. Şehir meclisinden in- tihap edilecek aza, ticaret ve iktisad işlerinde mütehassıs olan zevattan s8- çilecektir. Komisyon, hükümetin etin ucuzlaması için ittihaz ettiği kararla- rın esaslarına göre bir çalışma prog- ramı hazırlıyacaktır. Etten alınacak mezbaha resminin ayaktan değil, ki- lo başına alınması için verilen kararın da tatbiki şekli düşünülmüştür. Vak- tile şehir meclisi bu resmin kilo başın- dan alınmasına karar verince mezba- hada otomatik basküller inşa ettiril mişti. Fakat bu baskülleri tesis eden müteahhidle belediye arasındaki ihti- 1âf halledilemediğinden basküllerin iş- letilmesine imkân bulunamamıştır. Bugün için de basküllerden İstitade etmek kabil değildir. Ancak belediyece resmin kilo başın- dan alınmasma esas itibarile karar ve- da kasaplık hayvanlar esas #tibarile tartılmaktadır. Bu tartı esası gözönün- de tutulacak ve hayvanın kesilmesin- den sonra husule gelecek fire farkı bir nisbet dahilinde tesbit edildikten sonra her hayvanım kaç kilo et tuta- rında olduğu anlaşılacaktır. Bu nisbet- leri gösteren bir cedvel de hazırlana- rak şehir meclisinin tasdikinden geçi- rilecektir. » Halya - Cenubi Amerika seyahati Üç tayyare, ilk merhale olan Dakara vasıl oldu Roma 25 (A.A.) — Stefani ajansı bildiriyor: Albay Biseo, yüzbaşı Mos- catellilve teğmen Bruno Mussolininin pilotluğunda dün sabah saat 7,30 da İtalya - Cenubi Amerika uçuşunun ilk merhalesi olan Dakara doğru Roma civarında Guldonla tayyare karargâ- ından yola çıkan üç «5, - 79» tayya- resi, saat 8,30 da Sardonya'da Capo- Carbonaro üzerinden uçmuşlar, saat 0,15 de ise Bona üzerinden geçerek Bahrayikebir dağlık arazisine dahil olmuşlardır. Saat 11,80 da filo kumandanı albay Biseo, evvelce tesbit edilen yolu bir miktar şimale doğru . değiştirdiğini, saat 13,30 da şiddetli bir kum fırtına- sına tutulduklarını bildirmiştir. Filo, saat 15,30 da Atlantik kıyılarında Port- Etlenne hizasına, saat 1745 de de Ban-Louis hizasına varmıştır. Filo, &a- at 18,15 de salimen Dakara vasıl ol- muştur. Uçuş, baştan nihayete kadar, 4 5 bin metre yükseklikte olmuştur. 'Tayyarelere mütemadi surette Guldo- nia radyo istasyonu ile irtibatı muhağ- faza etmişlerdir. Üç teyyarenin katet- tiği mesafe 4,500 kilometreyi tecavüz eylemektedir. Filo, bu uçuşunu, saat- de takriben 420 kilometre süratle yap- mıştır. Dakar 25 (A-A.) — Biseo, Moscatelli ve Bruno Mussolini tarafından idare #dilen İtalyan filosu bu sabah seferin aci iskelesi olan Natal hareket et- iştir, Ekmek fiatı İstanbul Belediyesinden: 26 Kânunusani 938 tarihinden itiba- Evimizin Cağaloğlundaki merkez salonunda verilecektir. Davetiye yoktur. Her arr eden gelebilir. sında değişiklik (Baş tarafı hirinci sahifede) Söylendiğine göre küçük devletler- de ve bilhassa İskandinav grupun- da Habeşistan meselesinin bifül halli iehinde görülen hareket B. Chamberlajn üzerinde mühim bir tesir bırakmıştır. Başvekilin nazarı dikkatini celbeden diğer bir nokta da ecri tedbirler hakkındaki 16 ncı maddenin mecburi mahiyetinin kal dırılması ve Milletler Cemiyetinin iktisadi vazifelerinin lehine olarak bu vazifelerin siyasi vazifelerden ey- Tılması için bam hükümet merkez- leri tarafından yapılan teşebbüstür, Henüz teeyyüd etmiyen bir şayia- ya göre İngilterenin muvafakat et- mesi ve siyasi sükünetin avdet et- mesi şartile Habeşistan muayyen bir şekilde tanınmasına Amerika mu- arız değildir. Umumi intibaa bakılacak olursa İngiltere esaslı surette iktisadi mü- nasebetlere istinad etmesi suretile Milletler Cemiyetinin eskisi gibi ci hanşümül bir mahiyet iktisap etme- sine gayret edecek ve Cenevrenin büyük devletleri alâkadar eden mü- him siyasi meseleleri halletmeğe me- zun bulunmadığını neticede teslim edecektir. Bununla beraber bazı tecrübeli mebuslar bu vaziyelin henüz pek müphem olduğu ve neticesinip Pariste B. Eden ile B. Delbos arasın- da yapılacak görüşmelere bağlı bu- lunduğu kannatindedirler. Fakat ay- ni zevat B. Chamberlain'in kararını prensip itibarile ittihaz edilmiş te- Jâkki etmektedirler. Amerika SA Yaşington 26 (AA) — Birleşik devletleri iki bizi bazı şartlar altında İtalyanın Habeşista- nı ilhakı keyfiyetini tanmak niye- #inde olduğu hakkında Londradan haberler gelmiştir. Bu hususta be- yanalta bulunan Haviciye Nazırı B. Cordeli Hull, Amerikan hattı hare- ketinin değişmiş olduğunu tavzih etmiştir. Salâhiyettar mahafil, B. Hull'ün bu beyanatını, Amerika Birleşik dev- letlerinin Habeşistanın ilhakını ta nımak hiyetinde olmadığı ve silâhla yapılan memleket ilhaklarının ta- nınmaması hususundaki stimson doktrinine sadık kalacağı tarzında tefsir eylemektedir. Tokatliyanda Montecarlo gecesi Monte - Carlo Bulsam sihir, füsun, 10ks, güneş, aşk, hayat ve kismet mef- humlarının hepsini bir araya toplıyan hülya diyarının isnidir. Monte - Carlo'- nun gazinosu nice szametli servetlerin bir kaç saat içerisinde hiçe kalbolduğunu gör- müştür, Ve oradaki meşhur «Müntehirler kayası» son süntimine kadar temizlenmiş kumarbazların ecel köprüsü. olmuştur. O füsunlu beldenin cazbandisrında en parlak bir yıldız sıfatile senelerce halkın alkışları ve sevgilerini çezbeden GREGOR, Önümüzdeki perşembe, Tokatlıyan salon- larında harikulâde bir suvare verecektir. Memleketimizin en maruf dekoratörlerile beraber çalışan ressam B. Talât, o gece için, Monte - Carlo gazinosunun © meş- hur «Kismet Mabedi» nin donanmış cep- besini ve «Hotel de Parise Sip «Cafe de Parim nin de yine cephelerini tecessüm ettirecektir. Bu eserin eşi henüz İstanbu- İumuzda görülmüş değildir. Tacaatla, plânları tedkik etmelerini, has- #aten rica eder. Zira isteyen Hotel de Parin nin lokantasında, isteyen de «Cofâ de Paris, nin çiçekli taracasında yemek yiyebilecektir. Monte - Carlo gecesi, kibarlığı, neşesi, gağınalığı e, yurdumuzun eğlence tar hinde biz Mei. Çocuk e kurumu balosu Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul mer- kesinin senelik balosunun bu sene de | yp yoksul çocuklara ve anne- yardım etmiş olurlar. 28 Kânunusan! 1938 Bu hafta mütemadiyen umu O AAZAK SINEMASI ŞEYH AHMED mm Buna ilâveten: LUPE VELEZ ve RODE SANDOR tarafından oynanmış Çingene Melodisi Bu senenin en büyük ve en mükemmel fUmi uma Bu akşam ii” ÜMER sinemasında Silâh başına) ve (Denizler perisi) filmlerinin unutulmaz kahramanı VİCTOR FRANCEN'in ATE iğ Süperfilminin ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA Fransız donanmasının iştirakile çevrilen bu muazzam aşk ve kahramanlık dramı EKLER JURNAL dünya havadisleri MELEK JEAN CRAWFORD — WİLYAM POWEL — ROBERT MONGOMERY tarafmdan Fransızca sözlü olarak yaratılan BiR KADININ TALIHi Muhterem müşterilerinin usu üzerine BU AKŞAM Sinemasında GEMİSİ Harikulâde maceralar ve sergüzeştlerle dolu müthiş bir korsanhk hayatına aid Fransızca sözlü şaheser. Baş rollerde: WARNER BAXSTER — ELİSABETH ALLAN Sinema krallarınm en genci FREDiE BARTHOLOMES'in Hiç bir filminde: Fransızca sözlü Şaheserindeki mükemmeliyeti... Büyüklüğü... Ve harikulâde maceralarm N teessürü yoktur. Sahne arkadaşları: LİONEL BARRYMORE SPENCER 'TRACY ve MELVYN DOUGLAS Halihazırda bütün dünyada beyecanı umumiyi uyandıran film SİNEMA TARİHİNDE İLK ÂBİDE Güzeller güzeli DANİELLE DARRİEUX'nün SUi iSTiMAL DAVASI dır. Çünki: 37-38 in doyulmaz unu- tulmaz, ölmez ve bir daha ibda olunmaz biricik eseridir. Ve ilâveten: RİN TİN TN Akıllar durduran artist köpek ALEMDARda Bugün Herkesin merakla beklediği filim 5 Yarın gala suvaresi K Sinemasında akşam olarak UR FAKiIR TALEBE Milloker'in meşhur Opereti (Fransızca) Müzik ve raks, gençlik ve güzellik. Zevk ve neşe — Aşk ve heyecan, Muazzam sahmeli, binlerce figüranlı şaheser. İMARİKA RÖCK, CAROLA HÖHN, JOHANES HEESTERS FRİTZ KAMPERSİ Biletlermizi evvelden almız. Kahkaha ve neşe filminin son iki günü . BAŞKASININ KILIĞINDA “AY riza Bu Fransızca fevkalâde filmi siz de görünüz. 'TÜRK sineması Bu akşam Nöbetçi eczaneler Gişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad- desinda Kemal Rebul, Kurtuluş cad- İN e Posta sokağında Kemedi kısım: Bu akşam sat 2030 da (AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo Yazan; Celâl Müsahipoğlu. Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu OAvi BONCUK) Yazan: Zeki Taşkın. Müzik: P. Ege. #ENZADEBAŞI TURAN TİYATROSU Banatkâr Naşid ve arka- daşları, okuyucu Küçük Semiha ve Mişel varyetesi xspbi cözü & İsmek Güneş Öğle İkindi Akşam Tai E. 1219 200 711 046 1200 135 Va. 536 “16 1227 15402 1718 1853 İdarehane: Babıkli civarı Acımusluk So, No, 13 ERTUĞRUL SADİ TEK Sekmen

Bu sayıdan diğer sayfalar: