28 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cuma 8 Ikinci Kânun 938 TELEFON 3503 "İATI ( 100 ) Para (Cİ YIL YIL No.3314 ne bedeli; Seneliği (7) lira ET N a Halkın Sesi <E- AKKIN SESI Sahib, Neşriyat Amiri ve SIRRI SANLI Geçmiyen yazı gari verikner KISA VE AÇIK e. © Milletler Cemiyetinin | Son İmtihanı! D Sl Birataf, hatta düşman gibi görünen bazi milletlere azı gazetelerin bile hakkımızı teslim ettikleri Ha- n defa olar y meselesi so: Atma sevk olu mdu. Bu arsıulusal kurum, u meseleyi bir gi e gi tetkik ay kensininde bir imtihan ğini ler için milli bir “izzeti nefis“ meselesi alıdır. Bazı imi sami kacliykeidürlen bazı bilgi ve i çektikleri oi öğrendikleri mâlümdur. handa bazı mümeyyizlerin isimleri ala: işinde de bu politika ve diplomat e İn de alet demiyelim— fakat bir gaflet ve unutganlık uçurumu- A yuvarlanmamalarını eri can damarına do ami un, bun anda Türk milleti ir İ geçirdiklerini akl P çok temenni ediyoruz. Milletler cemiyetini bir imtihan ve mümeyyiz yeti gibi b anl çünki Türk ui Nİ efkârında böyle bir işte iy iyi it maki hayatının sonu- 3 kadar sınıfta kalmıya mahküm SIRRI SANLI Tİ. Rüştü Aras B. görüşlü Eden'le Istanbul 27 ii Hususi ) — ve iz Bi k Süştü Ara âriciye ie B. Ivon Del- M ve li sn Nazırı * Eden ile “an süren ai örüşme- atay ilinde ii sürdüğümüz noktai na- kla birlikte beynelmilel va- Yet gözden geçirilmiştir. Fransız Ra yosu bu sabah, Tansa ile Türkiye arasında İm nizamnamesi yüzünden tan ihtilâfın ortadan kal- km yer B. Del- dah mdiden Türk eğin e e kabul Nihai bir anlaşma- k edileceği dır. Cenevre 27 (R d B. Adle riyasetinde açılmış- tır. Reisin kısa bir hitabe- sinden sonra İngiltere hari- yo) — Bn. Rözvelt Beyaz sarayın ana-9 kestirmiştir. Ve Mi - arana kabul eden ilk “First Lady,, dir. Bn. Ruz Hümanite Kabahatleri İngiltereve Yükleme İstiyor Fransada etmektedir. Chamberlain'e ilhamlarda bu- lunan .bir hızbı bir kaç aydan beri Fransız halk cephesini dağıtmaya, vücude getirdiği rası karşısında teslimiyeti i- eserin inkişafına mani he ti ya ve balk cephesinin elde A Kraker; yi neticeleri an ah- ş bulunmaktadır... Â|Hankov Harap vE spanya harbinde Mayliz sermayesinin oynadığı rolü | ei ri logiliz | teşebüsü - n şümül erecesini anlar- u Şaghay 27 (Radyo) — 100 p tayyaresi Han- bombalar da atılmıştır. Facia ve Hitler'in emellerine hiz- | çok müdhiş olmuştu! şapkalar eşim bir şin nız yanlarını kestirmiştir. n kesti vers iken idi. Fakat dei yemi m bulunması icab ettiğinden yal- Türk iyede Mü idafaa Ve Ticaret İşleri Elefteron Vima'd. Beyoğlundan an “Hava kuvvetlerini di e etmek üzere, yeniden My geçilmiştir. 7 Milyon ması yapılmıştır. Bu sayede keiki hükümeti Romanya- ya 2 milyon liralık mal ih- raç edecektir. Türkiye eko- nomi müsteşarı, Bükreşi zi- yaretinden sonra Romanya: da Türk tecim vlerinin k ia nazırı B. Eden söz ala k İngilterenin lll ce- emi bağlılığını bildirmiş tir. i p yavan saşmalarıda p bırakmıyordu. def, aba kızının Pyuldu. a okul Abaların ev evlerde ve güzel söylerse oğlum da o ıyarak şu sözleri si çmalamaktansa bayer Saydal sözlerini dinlemek veyahut susmak i Nihayet oğlu dayanamı i yal sanıyorum Sözü hepimiz. ada bulu yanında oğlunu İSTER GÜL ISTER AĞLA Ana, Baba Şefkati Şuurlu Olmalıdır Seçen gün bir arkadaş evine gitmiştik. Arkadaşın biri kız, biri oğlan iki çocuğu vardır. daş münasebetli münasebetsiz kızının © payi i ie hatta söylediği bazı kızinım önünde >> yavaş yavaş onun bunun söylemeğe kalkıştığı e Di kimseye konuşmak sı- u esn arkadaşın oğlan (o çocuğu lirende. ka larda öğrenicileri ayırd e cukları arasında bu imti nduğumuz (odaya alaşldık. Çocuklarına sevgi göstereceğim ve onları şımartmıya çalı- ii “ Tamtın: ATT Tamin kâr dk meleri iyazlı ve iltimaslı rsi lerde kimdi — (kadar kötüdür. Bila varkında olmıyan gafil baba nihayet dedi ki: derece ve ei beceremez. . Babasının şımarltığı bu girdi. İn ipin Ki İli e kadar değilse | Kızım ne kadar rulmzsına lüzum göstermiş- tir. Türkler Yunanlılarla o bir- likte ticaret ve assa tü- işi uzlaşmak ve işbirliği yapmak niyetin- dedirler. — lim. B. Goga Nazır- larla konuştu il 27 ( Radyo ) — Başvekil B. mA Go- ga, H iie Nazarlarıı kabul İtalyada yahu- dialeyhtarlığı Bükreş 27 (Radyo)— Ro- madan gelen haberlere göre Italyada da yahudi ve lığı başlamış ve umumi hizmetlerde lm yahudilerin vazifelerine niha- va vi v tir, Romi 27 (Ra Pyo) — Mus- de riyasetinde bir toplantı yapılmıştır. tal: adaki Yah dilerin | nereler- Gazetelerde Okuduğunuzu Sinemada Çeke İştefElhamra direktörlüğü büyük e e e getirdiği bir filimde bütün cihan matbuatının büyül -. kar İka e Yunan |Veliahdinin evlenme mera YJapon tayyarelerinin Çin sularında Amerikan ia a $sına yaptığı müdhiş hücumn fgöreceksiniz. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Kış sabahları ve çocuklarımız Bazı okullarda çifte tedrisat yapıldığından pek çok yav- rularımız sabahları ren yi yetişmek o mecburi- yetinde Ee Bu çift ma Barr çokluğundan ve mevcut okulların anla ileri “ eldiği için buna dair m bir satır yazmak doğru ol: lamaz. Yalnız bugünden ii ii Bu feyizli günü görünce ye ki sabal vr a ların, yavrularını bu zehirli kış günlerinde eyice geydi: t € yemeğe bile vakıt bulmadıkları görülüy: rularının mevsim hasta ardan birime tutul istemiyen şefkatli avneler, onların sabahleyin mili kağ en ri bilenin çok ince ve midele- kat etmelidirler. Çocuklarımızın sıhhatı ve halkımızın - rahatı tedbirlerin alınması için alâkadarların lazım sildi emk bulunması çok temenni edilecek bir şeydir. HALKIN SESi HAKKIN SESİDİR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: