28 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SGUMA 28 İKİNCİKANUNİ 1938 Yeni Hatay İmtihanı > Ahmet Emin YALMAN M illetler Cemiyeti Konseyi yüzüncü toplantısını yap- makla meşguldür. Garp demok- Tasileri bu münasebetle başbaşa Yermişler, dünya işlerini bera- berce gözden (geçirmişlerdir.| Toplantının arifesinde İngiltere ile Fransanın böylece tam bir| görüş birliğine varmaları çok bir şeydir. Milletler Cemiyetin! Muhtaç olduğu ahengi temine €lbette hizmet edecektir. Dünyada asayişsizlik istiyen dev- ketler var. B senin, benim farkı ar n kendi lehlerine ortadan si- | ye biliyorlar. Zayıf say- | ilk ede — saldırmak için serbest ğa ihtiyaç duyu- Yorlar, Hedefleri, büyük ve kuvvet- Vi devletlerin eski gizli diplomasi Günlerinde olduğu gibi ganimetleri kendi araları m etmelerin- den, gizli ani zayıfları Yedeklerine almalarından ibarettir. İirmesin dıkların; w olm a tak: şmalarla k D ünyadâ büyük, küçük herkes için mü: varlık hakkını, dünya yüzündeki barış, asayiş, müş- terek emniyc* cereyanını temsil 6- den Milletler Cemiyeti bu devlet- korkulu rüyasıdır. Bunu ken i smemezine eğe suyayurumr. kılmasını yorlar. Cemiyete bu târaftan gelen hücumlar, bir nokta. Yı tebarüz ettiriyor ki o da Millet- ler Cemiyetinin bugünkü kırık, nok- San halinde bile barış ve emniyet şüzel bir temel ve işe Yarar bir siper olduğudur. Demek ki Milletler Cemiyetinin dürüst, açık, hakkani- i bir ruh var. Bunun üzerine Ütremek lâzımdır. Fakat bu ruhu korumak hususunda en büyük me- Suliyet, cemiyetin mekaniz- Müsina aittir. Prensipten en küçük bir uzaklık, en küçük bir haksızlık Gemiyeti kökünden sarsabilir, Cemi- Yet, herhangi bir meselede büyük devletlerden birinin âleti gibi hare- ket edecek, bitaraflıktan ayrılacak Olursa varlığına sebep ve hikmet atay meselesinde biz böyle iz. H bir tarafgirlik (o manzarası Bözdük ve Milletler Cemiyetine kar- 9 küskünlük duyduk. 1937 Mayı- tında Hatay anlaşmasma vardığımız mesele, haklı bir parçası Üzerine doldurulması ve ası değildi. Anlaşmada- ki asıl ruh ve maksadın canlı hare- etlere çe bizzat mesi idi Milletler Cemiyetinin seçtiği bir nız müstemleke me- | sir ve telkinine kapıla- bir seçim projesi hazırladı ki Hatayın Türk mahiyetini boğu- Yor ve Cenevre anlaşmasını hiçe in» e Duryonun yerine ge- arkadaşları derin bir le sanıyorlar ki Tür- kalacak ve olan anlaş- | yon, Fr Murlarının çirel tamam i oyunlar ve mane ilebilecek, gelen: haberlere nokta hakkında zda hakiki bir ümidi belir- bi. olursa el- r memnuniyet duya- 1921 Ankara itilâfın- daki taahhüt tel#kki- nda geçirdiğimiz deerübe- haklı ihtiyat hi ir. Böyle bir a (A er bizde dirmışt, BASMUHARRIRI: AH MET EMİN YALMAN Hatay Davamız İçin Dün Mutabakat Hâs ıl Oldu Konseyin Dünkü Celsesinde Milletler Cemiyetinin Sağlığı İçin Candan Temenniler İ si Milletler Cemiyetinin evvelki toplanlılarına ait ciktirilecek ve Sancağa beynelmilel heyet bat İallmae Bü yüzden e ile Fransa "ârasındaki filâfı bir mesele teşkil etmiye- Londra, 27 (Radyo) — Röyter A-Jmi seçim g Jansının bugün Cehevreden aldığı saman yöre, bUZÜn İngiltere Hariciye Nazırı Mister Eden, Fransa Hariçiye Nazırı M. Delbos Ye Hamciye — Vosili İ Rüştü Aras'ın iştirakiyle yapılan bir) cektir. toplantıda Hatay meselesine sit ibti-| Bugün yapılan toplantı sırasında, lâf noktaları konuşulmuş, ve bunlar | M. Delbos, Fransa — Türkiye dost- Türkiye ve Fransayı hoşnut edecek İluğunun sağlamlığından bahsetmiş, bir tesviye şekline bağlanmıştır. Bu! Doktor Rüştü Arasta Türkiyenin tesviye şekline göre, Sancakta umu- (Arkası 7 incide) derik t piri b an İnameği tadır silecektir Türk Bektorim San- Dünya Vaziyeti İçin Bir Rapor Siyasi Vaziyet 1918den Çok Daha Kötüdür! B. Van Zeeland Diyor ki © Gümrük mâniaları hafiflemeli, kontenjan kalkmalı, fakat Damping tedbirleri olduğu gibi kalmalı. © Devletler arasında bir ekonomik pakt yapılmalı, para işinde a.tın esasına dönmeli, Roma, 27 (AA gazetesi, beynelmilel £ Messagero, nânial ına dair an Zeeland rinin hafifletilmesi ika Başvekili hazırlanan raporun bugün âsasını neşretmiştir. Bu rapor üç kısımdan mürekkeptir İlk kısımda milletler arasında | teşriki mesainin Otarşiye mürec-| cah olduğu irah edilmektedir. İleri Sürüldü nee bir görünüş İİ Banka Müdürleri Başvekilden Direktif Aldılar Asik Şef Atatürk, Müdürleri Yemeğe Alıkoydular B. MUAMMER ERİŞ geldiği sirada | Tafsilâtı 7 nci sayfada | Dün şehrimize Amerikada İkinci kısımda ekonominin inki- safına engel olan sebepler zikredi- | lerek, bunların ortadan kaldırılma | sı imkânları tetkik gümrük maniaları üzerinde durul. | ve bilhassa maktadır. l Van Zecland'ın mütaleasina gö- re gümrük tarifelerini daha artırmamak ve çok yüksek olanları da fazla ricen indirmek kâfidir. İptidaf maddeler ihracatındaki tahdidat at kaldırılmalıdır. Raporda, bugünkü ticarete en mü- hin engel teşkil eden kontenjan usu- lünün kaldırlması teklif olunmakta-| “dır. Maamafih Dumping'e karşı olan tedbirler kaldırılmıyabilir. | Para bakımından, muaddel bir al | tın esasına avdet etmek muvafıktır. | (Arkası 7 incide) Belçika Başvekili b Van Zeeland Müthiş Soğuklardan Ölenler Var Nevyork, 27 (Radyo) — Ameri- kanın şark ve orta kısımlarında şid detli soğuklar büküm sürüyor. Ha raret derecesi, sıfırın altında yirmi- ye kadar düşmüştür. Bu yüzden ö- lenlerin sayısı on beşten fazladır. Bazı yerlerde müthiş bir kar fırtı-| nası hüküm sürüyor. Mahsulâtın ta mamen mahvolmasından da korkul maktadır, Bir İnfilâk Faciası Londra, 27 (A.A.) — Batavis'dan bildirildiğine göre. Vava'nın şimal sahillerindeki mühimmat fabrikası infilâk etmiştir. Dokuz kişi ölmüş ve 36 kişi yaralanmıştır. Infilâk hakkında tafsilât yoktur. Çocuk Ansiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması lâ zım bir kütüphanedi rum bırakmaymız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. Çocuğunuzu bundan mah- Yeni Fabrikalarımız Kütahyada400.000.000 Ton Linyit Madeni İçin Fabrika Kuruluyor © Burada, saatte 50,000 kilovat elektrik çıkaracak bir santral kurulacak ve yurdun birçok yerlerine, hattâ İs- tanbula buradan elektrik verilecek. © Ayrıca bir suni benzin ve bir suni gübre fabrikası kur- rulacak, bir de kimyevi maddeler fabrikası tesis edilecek, in bu tesisat için, hükümetimiz 30,000,000 lira tahsis edecek. © Başvekil ile Dahiliye Vekilimiz dün Gemlikte suni ipek fabrikasim tetkik ettiler. Yalova, 27 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) " İ fabrikalarım tamamen İk xl edilmiştir. Programa göre, Etibankm Kütahyada linyit günleri çok ya n tetkiklerde, bu tn i bu edilmstir. Bu zeng adenin n büyü ude getirilecektir. Burada kurula ve saatte 50 bin kilovat elektrik tra Tunduğu tes stihsali i temin edecek olan muazzam 6 den, yurdun birçok taraflarma e trik verilecektir, İstanbul bile Kütah ya elektriği ile aydınlansbilecektir. Elektrik istihlâki çok ucuza malbola- İ caktır. Kü tünda, bir de kurulacaktır. denlerinden çık: nl gübre fabrikasi kurulacak, bu hu susta havada mevcut azottan İztifa- | (Arkası 7 incide) hya elektrik santrali ya ini benzin fabrikası Iktesat Vekilimiz B. Şakir Kesebir Balkan Antantı İçin.. Cenevredeki Dünkü Toplantıda Söz, Ankara Konseyi İçin Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rüştü Arasa Verildi Cenevre, 27 (A.A.) — Cenevrede | Aras tarafından yapılarak bu mü- bulunan Balkan Antantı mümessil. | Antantının. Mil- nasebetle Balkan leri, yani Rüştü Aras, Polihronya- | Jetler Cemiyeti misakı prensiplerine dis ve Subotiç, Romanya : İ karşı olan bağlılığının tekit edik nazırı Micesko'nun yanında toplan, | 9: olan bağlılığı ğ mışlardır. Micesko, Küçük Antant namina konseyde beyanatta bulu- nacağından Balkan Antantı için ay- rca beyanat yapılmaması takarrür | etmiş ve bu beyanatın gelecek ay Ankarada Balkan Antantı konseyi- İnin içtima: münasebetiyle Rüştü hariciye mesi muvafık görülmüştür. Ankara Toplantısı Ankara, 27 (TAN) — Şubat orta- larında şehrimizde toplanacak olan Balkan Antantı konseyinin içtima tarihi, çok kuvvetli bir ihtimale gö- re şubatın 17 si olacaktır. | Şanghayda Facialar | Japon Askerleri Bir Takım Siyasi | Hâdiselere Sebep Oldular Milliyetperver Çinliler, Şanghayda Japonlara Rahat Vermemek İçin Her Tarafa Bomba Savuruyorlar Japon askerleri bir Çin şehrini istilâdan sonra (En son haberler 4 üncü sayfadadır |

Bu sayıdan diğer sayfalar: