28 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

28 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ne çeşit Olursa Olsun GE NIHAT Bitin de Felsefesi Var Nevale tamam! mel! Duvardibi ağaçlıklarında biroz o turdum. Kahvede çalınan gramofo- nun seslerini kalbe damla damla e lem sızdırarak dinledikten sonra gün yuvasına" kavuşurken sebile geldim. Otları altıma çektim. De- mir kepenkleri kapadım. Ben ne- fesledikçe karanlıkta avubucu, ince bir ışık veren sigaramın bitmesini, dalıp bekledim. Dem bitti. Ekmek peynirin falan da yarısından çoğunu hakladım. Tuhaf değil mi? Üşütmez serinlik- teki sebilin sükütü içinde yine uy- kum geldi. Çuvalım da kurumuş tu. Baş yastığı edindiğim taşın üs- tüne gazetemi, onun üstüne de men dilimi serdikten sonra yattım. Galiba bir iki saat uyumuşum. Demir kapının açılış gürültüsü i- Keyif mükem- Bu, Haydarpaşa Askeri hastaha- nesinin İngiliz maşatlığı önünde o- turup dilenen, sol bacağı sakat, Ru melili bir zavallı idi. Bu ruhtaki adamların huyları- dır, o da beni istintaklamıya kal- kıştı. — Kendine alt olmıyan işler ne- yine gerek? dedim. Sessiz, sadasız yat, uyumana bak! Fakat fıkaranın döşek edindiği otları ben almıştım. Birşey demedi. Pantalonurlu, ye- leğini altına serdi, ceketini üstüne çekip yattı. Fakat yatmadan önce kapının arkasına - değme babayi- gitin söküp kaldıramıyacağı - bir koca taş koydu. Bu suretle köşkü- müzü emniyyet altına almayı da unutmadı, Gitti oldu. Uyandık. Biribi- mizin o günkü hayatına du alar ederek ayrıldık. Anladın, de- ğil mi? Dinle! Ben o güne kadar çamaşırımın kirli kalmasına, hamam görmemiş olmama rağmen hiç bitlenmemiş- tim, Çünkü ömrümün geceleri kır larda, mezarlarda geçiyordu. O gün beni bir kaşıntıdır aldı! Usküdara geldim. Paşa limanm- da tenha bir yere çekilip çamaşırı mi bir gözden geçireyim dedim. Sen misin diyen, sen misin gözden geçiren!? Aman Allah! Bir gece içinde ben ne kadar bit toplamı- şim! Kırdım geçirdim. Ezdim gebert- tim, Kurtuldum sandım. Meğer bu hain mahlük zavallı vücudümü pek beğenmiş! Vücudümün bit ü- retmek kabiliyeti mi var ne. Ka- derdan dostların uzattıkları şefa- katli ellerle bu sefil hayata son verdiğim güne kadar yakamı Sir tımı bırakmadılar. Oturduğum kahvelerde, dökü- Wp te elâlemi bulaştırmamak için; cazır cazır canımı yakmalarına rağmen dişlerimi sıkar kaşınmaz- dım. Bit.. ister kuyruklu olsun, ister tombalak olsun.ister nahifülendam, RESİMLİ ŞU MERİFİ NIÇIN” BIR ZABI MAHVETMIYI yok njok inymny “s2 6 Evet, bitin de bir felsefesi var. Bir daha bitlenirsem bu felsefenin ana hatları ile mühim dektrinlerini not edeceğim. Ah o günler ah! Ben. Edebiyat ve felsefe doktoru Muallim İsmail Nihat Uman Beydim hâ! Verdiğim konferanslara dünya, parmağını ısırır, yazdığım yazılar hoşnutlukla okunurdu. Al beyimi de rafa koy! İster rafa koy, ister zindana. Ben karar verdim, bir fırsat bul duğum gün (insan sırtında bit, ha yat sırtında parazit) hakkında par lak bir konferans verece; Kimi esmer, kimi kumral, kimi ak, Kimi tonton, kimi paytak paytak. Kimi fildir, kimi aslan, kimi genç. Ona iğrenç diyen insan iğrenç! Onu Hallâkı ganiyyülhaşere Özenip halkedivermiş beşere. Biti cemiyete ölçek yapan o; Tuttuğu her işi gerçek yapan ©. Medeni kılmaya azmettiğini Derleyip kendi ayıklar bitini Pek derindir bu tefelsüf! geçelim! İnhisarın rakısından içelim ! Yopum. harap olmuş, bit İk, bitleri hörgüçlü, bitleri kuyruklu bir derbeder olmuştum. Bu halimden müteessir olan, ü- züm üzüm üzülen talebem bin tür lâ rica ve ısrarla hastahaneye yat- maklığımı teklif ediyorlardı. Beni birkaç defa tepeden topuğa kadar giydirip kuşattılar. Bu temizliği hiçe sayıyordum. Kalenderliğe revaç veriyordum. Bu yüzden her seferinde de elbi- s#eleri, papuçları satmış, ipibillâh, sivrikülâh gezmeyi uygun bulmuş- tum. Bir gün ağız birliğiyle: — Yat yat! Yine seni has- tahane korur, müvazenesizliğini o- rast giderir. Dediler. Beni öz candan sevdik- lerini eseflerile gördüğüm bu aziz çocukları dinlemek gerekti. Evet, yatmasına yatayım. Yata- yım amma Mazhar Osmanı ne ya- payım? Hastahaneden o acip bi- çimde sıvışmam onu kızdırmış. Ba na kırgm olduğu şüphesiz. Fakat De de olsa ilim adamı, asabiye dok toru. Bizim alkolle, müvazenesiz- likle, sefaletle yaptıklarımızı hoş görmesi icap ederdi. En sefil bir kıyafette kabinesi ne gittim. Hayran hayran beni süz dü. Hayran hayran sözlerimi din- ledi. Hikâyem bitince Yarın hastahaneye gel! Emrini verdi. Pakat o vâziyetim geceyi geçirebilmekliğim fak bir yardım etmeyi akıl edeme- mişti, Bir bakıma da hakkı vandı yahu! Öyle ya, bir tane olsak şe- kerle, fındıkla beslesin. Maazal lah, bir duyulacak olursa dokto- run işi duman olur! O gecelik bir otel ücreti bula- bilmek ümidiyle Sahaflar çarşısın da kitapçı Nizamettine gittim. Dük kânı kapamış, bir terekeden mal almak için gitmiş. Elim boş, cebim boş, kafam boş, karnım boş.. Mah- mutpaşa inişini indim. (Arkası var) TA MEMUR UNU ÖLDÜRMEK Da) GRU DEĞİLDİR FAK. AT KIZI SALNVER. BULMACA Evvelki günkü bolmacınm halli 1234567189 10 İUİZİLİUİBİA'LII Ezim EİEİE LR EE EK 45661789 # SOLDAN SAĞA: 1 — Vezldayan bir böcek ide bir yer — Kal kağar kalma Kedinin bağırması Gula — Kibise Duman Tel yazısı — Nota Zararı yok sözündeki zarar Çarçabuk — Sayı 9 — Nota — Büyük bir Okyanıs adı 10 — Ortak — Namus k YUKARDAN AŞAĞI, i — Surat etme) 2 — Cerahat 3 — Şikâyet sadası — Urba 4 — irat $ — Karadenizde bir kasaba — Ciğer (Arapça) 6 — Su üstünde yüzer — Tahtadan ye niş çenber 7 — Baymdırlık 8 — Insanm en kıymötli varlığı — Par lakirke ükler (Arapça) — Kışın yağar 19 — Çanak yalayan “eski terkip, TOPLANTILAR e DAVETLER e BUGUN: * Hisar vapuru feliketzelelerine yar dım maksadile buşlün Saray sinemasında bir konser verilecektir, * Doktor Muzaffer Esat, saat 21 de Şiş Ki halkevinde “Bünyenin ahlik ve karakter Üzerine tesirleri, mevzulu bir verecektir, * Di; o Tabipleri o Cemiyeti © sast 18 de cemiyet merkezinde yıllık kongresini yapacaktır, Hafta İçinde * Halk Partisi Beyoğlu ilçe yarn akşam saat 22 de Tol balo verecektir, “ * Kâradeniz talebesi, yarın akşam Park otelde temsili mafhiyette bir Karadeniz ge tesi hazırlamıştır, Bu gecede milti kıyafet leri ile Karadeniz oyunları oynanacak, ke mençe İle Karadeniz törküleri çalınacak ve söylenecektir, Toplantı sabaha kadar de vam edecek, davetlilelere yerli mahsuller ikram edilecektir, konferans TIBBİ TOPLANTI Türk Nöro — Psihlatri cemiyeti ikinci kânun ayı toplantısını Bakırköy hastane sinde yapmıştır, Bu aym mevzuunu erken bunama hastalığında son zamanlarda tecr be ve tatbik sahasına çıkan İnsulin tedavi si ve Kardiazol ile şok terapi teşkil et miş, beyinden ameliyat ile ur çıkarılmış bir hasta gösterilmiştir. Gelecek toplantı şubatm İlk cama günü Bakırköy has sinde yapılacaktır, Mevru #ar'n tedavisin de yeni usullerdir, Baş ameliyatı yapılmış bir basta gösterilecektir, ö . * Galatasaraylılar Cemiyeti umumi kon gresi, geçen toplantıda ekseriyet olmadı Zindan 5 şubat cumartesi günü 15 te € miyet merkezinde toplanacaktır, ( SUSoN'cEsun or . TAN İRadyo Buçüinküi program: ISTANBUL RADYOSU: OĞLR NEŞRIYATI : Saat 12,30 Plâkla Türk #mns'kini, 1250 Havadis, 13,05 Plâkla Türk musikisi, 13,30 Muhtelif plâk neşriyatı, 14, SON, AKŞAM NEŞRIYATI : Saat 18,30 Plikla dans musikisi, 18, 45 Sözsüz türk musikisi, 19 Konferans Ali Kömi Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19, 30 Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tara fından bir temsil (Bir kavuk devrildi), 19,55 Borsa haberleri, 20 Necmettin Ri sa ve arkadaşları tarafından Türk msi kisi, ve balk şarkıları, 20.30 Hava rapo ru, 20,33 Ömer Rıza tarafımdan arapça söylev, 20,45 Bayan Muzaffer Güler ve arkadaşları tarafından Türk masikisi ve halk şarkıları (Saat #yarı), 21,15 orkes tras 1 — Verdi: La forza del destino vw 2 — Teshaikovakyı Rormance, 3 — Bellini; Norma fantasie, 4 — Tehaikovaky: Valse, der vandeerer, ri, 22,50 Plâkia so lolar, öperet ve operet parçaları, 22,50 Son haberler ve ertesi günün programı, 23, SON, ANKARA RADYOSU OGLE NEŞRIYATI: Saat 120—12,50 Muhtelif plâk neş riyatı, 12,50—13,15 Plâk; Türk musiki si ve balk şarkıları, 13,15—130 Dahi Ni ve harici haberler, 17,30—18,30 Zoka ip dersleri: Halkeririden naklen, AKŞAM NEŞRIYATI: Saat 18,30—1835 Plik neşriyatı, 18, 3519 Ingilizce"ders: Azime İpek, 19, 19,30 Türk rmesikisi ve halk şarkıları, ; (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları), 19,30—19,45 Sant öyarı ve arapça neş riyat, 1945—2015 Türk musikisi ve balk şarkıları, (Bay Mazafler ve arka daşları), 20,15—20,30 Konferans: Para #tolog Nevzat, 20,30—21 Saksafon 30 lo: Nihat Esengin, 21—21,15 Ajans ha berleri, 21,15—21,55 Car © Orkestrası 21,55—22, Yarınki program ve İstiklâl marsi, . Günün Program Özü: SENFONİLER 20,25 Lüypzig: Dresden filkarmonisi Jerger, Rahives, Schubert, 21 Varsovat Leh filharmonisi, ODA MUSİKİSİ 17,40 Prag: Kuartet konseri, 18,15 Varşova: Pizetti kuarteti. 24.05 Peş te: Caz tryosu RESİTALLER 1 Berlin kua dalzası! Malaya halle igrad: Piyano konseri e yozlg: Sebubert ve Liset'in eserlerinden resital, , 20,10 Bükreş: Best boven sonatlarımdan, 22,90 Belgrad: Halk | sarkıları, | Askerlik işleri Şubeye Davet Kadıköy askerlik şubesinden. Kadıköy yabancı şebesi 334 doğumlula rm ilk yoklamalarna başlamıştır, Kadı köy, Usküdar, Beykoz kazal, mıntakala rında ilkamet eden taşra şubelerine men sup 334 doğumlu eratm nüfus cüzdanı ika met senedi ve dört fotoğrala her gün öğle den evvel yubeye müraesat etmeleri, Istanbul Be DRAM KISMI Saat 20,30 da, PERGUNT Dram 5 Perde . KOMEDİ KISMI saat 2030 da Aynaroz Kadısı Komedi 8 tablo. Yazan: Celâl Musahip oğlu SON HAFTA Emi ERTUĞRUL SADI TEK TIYATROSU ZABITA ROMANI: 2 NEREDEYİM? EVET.. HATIRLA - DIM . FAKAT ORTALIK olmadığı (713) (502) leri, “711, “474, Levazım Satınalma Komisyonu İlânları a — Dikimevleri için 20 ton sarı sabun Tu kösele 4—2—938 cuma günü saat 15 de Istanbulda Tophenede Levazım âmirliği satınalma komisyonunda ka palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli #1 bin lira ilk teminatı 40175 liradır. görülebilir. İsteklilerin kanun! vesi İ kalarile beraber teklif mektuplarını dar komisyona vermeleri, (3868) (312) Ğİ çemen Istanbul Birinci Ticaret mahke- mesinden: Selânik bankasının Be- *İ yoğlunda Elmas Apartımanında J. Kondostavles nezdinde Ispiro oğlu Spiro Lambrinidis aleyhine açtığı a- lacak davası neticesinde 13-—10— 937 tarihinde kabili temyiz olmak üzere sadır olan gıyabi hükmü havi İ25 - 11 - 937 tarihli ve 217 adetli ilâm oturduğu yeri belli olmıyan Spiro Lambrinidise tebliğ olunma- dığından işbu ilâmı tebellüğ ile a- leyhine yüksek vazifeli mahkemeye müracaat etmek için kendisine bir ay mehil verilmiş ve ilâm sureti da- | hi mahkeme divanhanesine talik e- dilmiş olduğu Hukuk usulü muha- kemeleri kanununun 141 inci ve 142 inci maddeleri mucibince İlân olu- nur. (4204) a yamak lm zi lili Istanbul asliye 5 inci hukuk mah kemesinden: Davacı Istanbul Tram- vay Şirketi vekili avukat Salvator tarafından Kurtuluşta Sinemköyün- de Eşrefefendi sokağında 202 No. lu hanede şoför Abraham aleyhine a- çılmış olan tazminat davasının 21 - 10 - 937 tarihli celsei muhakemesin- 'd6 Kerme kadar ABTaNam vekil Or han Mithatın yenileme beyanname- sini kabul ettiği yenileme zaptında İ yazılı ve beyannamede Beyoğlu sulh mahkemesi vasıtasile yaptırılmış ©- lan tesbiti de raporunun ibraz edildiğinden bahsedilmekte ise de büroda diğer vesaikin ibrazı taraf- laren mevzuubahis ve kabul olduğu İ halde dosya meyanında bulunan tesbiti delâil raporundan büroda bahsedilmemiş olmasına göre Abra- bam vekili Orhan Aitkatın kendisi- ne yangından evvel bu raporun teb- liğ edilmediği hakkındaki ifadesinin hilâfı hakkında Tramvay Şirketinin mumaileyh Orhan Mithata ve mü- ekkili Abrahama bir yemin teklifi- re hakkı olduğuna karar verilmiş ve İ davacı vekili bu yemini sırf müdde- İ aleyhe tevcih ettiğini beyan eyle- mesi üzerine müddealeyh Abraha- ma çıkarılan davetiye mezkür ad- resi dört sene evvel, terketmiş oldu- ğundan bahsile bilâ tebliğ iade kı- lınmış olduğundan bu kere yemin davetiyesinin ilânen tebliğine ka- rar verilip (omahkemenin devamı 313-938 tarihine müsadif Per- şembe günü saat 14 de talik kılın- mış olduğundan Abrahamın yemi- nin edası için muayyen gün ve sa- atte bizzat mahkemede hazir bulun- ması aksi takdirde kanuni muame- le yapılacağı malümu olmak Üzere keyfiyet H. U. M. K. nun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince ilân olu- Kuleli Askeri Lisesi Kuleli Askeri Lisesine ücretle, gen ç ve tercihan iç hastalıklarmda : sası olan bir tabip almacaktır. İstek bilerin Lise Direktörlüğüne mürae İ ihmle saatinden bir sast evveline ka | nur, (4296) —— 23.1.98 İstanbul Levazım Âmirliğinden: Gülhane Hastanesince 141 çift ekmek için tanzim kılınan 50/2754 numaralı levazım ayniyat makbuzu zayi olduğundan zuhurunda hüki Direktörlüğünden: İstanbul Komutanlığı İlânları İstanbul Komutanlığına bağlı | taat ihtiyacı için (21,000) kilo 8 bun İhalesi kapalı zarfla 4 Şub 1933 Cuma günü saat 16 da yap caktır, Muhammen kıymeti (588 Uradır. Tik teminatı 441 liradır. $9 namesi her gün öğleden evvel E€ misyonda görülebilir.İsteklilerinin i teminat makbuz veya mektuplar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nel mi delerinde yazılı vesikalariyle beri ber ihale günl ihale saatinden | az bir saat evveline kadar teklif m tupları Fındıklıda Istanbul Komu tanlığı Satm Alma Komisyonuna V meleri. (343) —————— Bulunmuş Rönar Yılbaşı gecesi Bahçekapıda bir (Röns yani boğa bulunmuştur, Her kimin ise & kecide İzmir emanctçiler şirketine mürü at etsinler, ———— Beşinci Tera memurluğundan: E borçtan dolayı haezedilip satilmisı karar verilen ayna, konsol, Sing dikiş makinesi ve sair ev egyasilen tör değirmen taşı ve teferruatı 3 1—988 pazartesi günü saat 9-108 sında Lâlelide Fethibey caddesin 53, 57 numaralı ev ve bakkaliye di kânı ile 55 numaralı yağhanede a6 arttırma ile satılacağından talip oli ların mezkür.mahalde ve muayyi saatte hazır bulunarak satış me runa müracaatleri ilân olunur, m tih Sulh 3 üncü Hukuk hâkir liğinden: Akıl hastalığına müptel olması hasebile Bakırköy emrazı &) liye ve asabiye hastanesinde teda' altında bulunan Tokat ağır ceza ms kemesi aza muavini Ismall Yükse hacrile kendisine karısı Halim Yükselin 26.—1—938 tarihinden i baren vasi tayin edildiği ilân oli inur. (4300) Istanbul Asliye birinei hukuk Kemesinden: Memaliki şarkiye sız bankası tarafından Amasra m takası kömür istismar işletme Şi keti aleyhine açılan davada müdd aaleyh Şirketin ikametgâhı bul nan Istanbul Galata merkez rıht hanının gümrük idaresine devri sebiyle şirketin hali hazır ikame gâhının meçhuliyetine binaen ilâni tebligat icrasına karar verilmiş e makla tayin olunan 23—2—938 © rihine müsadif çarşamba günü $ 14 te mahkemede şirketin kanul mümessilini bulundurması ve yah bir vekil göndermediği takdirde kındaki muhakemenin gıyaben ic olunacağı ilân olunur. (4285) KAYIP : İstanbul Yüksek Iktı ve Tearet Mektehi lise kısmından dığım tasdilinameyi zayi ettim, Yeğ sini çıkaracağımdan eskisinin hülle olmadığın ilân ederim, Eşref Ul taç, YENİ NEŞRİYAT: çocuk DUYGUSU — Bu baftalik cuk gazetesinin 18 inci sayısı bugün maş, DAMLA IŞIK, BUYAZI NE? * « BU DEFA SENİ SERBEST BIRAK/YO İRDAMA İŞİMİZE KKARIŞIRSAN YOK. EDECEĞİMİZE,EMİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: