29 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 2. Kânun 1938 YIL: >ı-3 Bayı:7203 -1292 w İSTANBUL « Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (fstanbul) |. re". Tiryaki Sigarası Piyasaya çıktı TECRÜBE ETTİNİZ Mi? Telgraf adresi: Kurun , İstanbul Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Cenevrede evvelâ Hatay görüşüldü Murahhası mız Protestolarımıza sebep olan yanlışlıkları anlattı Bunların Milletler Cemiyeti karar- larıma muhalif olduğunu söyledi Hükümetimizin rey ve mütaleası alınmadıkça Hatayda her. hangi bi r tedbirin-alımmasını ve tatbikinı asla kabul edemeyiz! UC vesli, veşil fare, Sâvoin 579 markalı ü gi z kdenizi, e ikanın ler, Dakara var in be bütün hetende; sin vi ha mi çek ebrik Ah, Siz Akden DSİ sahirala iz, Nikten geçerek hedefe «yetişti- © Fadit kandilinin kuvvetini bir #.dâha bütün dünyaya gösterdi- 2 çü len netice ya “ sözlerine ne buyrulur? Bay Yalman, hem mesuliyeti üzerime aldım diyor, hem de kaçamak yapmakta... İn tta bu kas Rl Ela 7 Sayoj Ni R ir vasıflar: bi şi alır, Şimdiye Mirat Makineler apre heş Ba zoru rms Bila gez “Ür yesil fare” nin 5 ayin Mk Seden rakama vel ea nisti tir Yaş donar, la ka alküac: ie vella ak. 3,400 kilometre eee a DİR Şimali Afrika çö- k, Da- ı Mila dan kalkılacak, Natal yalan di rilacaktı, 3,200 kilomet- May MARE AVentik Ok- 3 silecektir, n, ya . ia nn Ria de Ja- Piog, arılacaktı, . taş diz Teşbii hik işaret ettiği R Seakiardan birinin bir m olayi ân birinin Üsten, a le gecikme vaziyeti vu | OTAK tatbik olundu. Bu ASIM U (Sonu:'sa. 6 sü 5) rdan, “in 579 Me karakte- | li Nazırları BB. Metaksas, Aras ve dinoviç Cenevrede Balkan antantı devletleri Dünde'bir toplantı lantı yaptılar Balkan: Antantı devletleri Hariciye Stoya Cönevre; 28 ( 3) — Bâlkan An- İsazmdal bül sahalarda ve millet- tantr azası olan dei tleti ler Cemiyeti. çerçevesi içinde.sulh yo- deki" mümessilleri, umumi bir'n kai lunda, te esrikimesaileri hi akkında görüş bul işahede ve tesbite imkân bizin mü işmele: vermiştir. Balkan Antantı azast hükümetler m aki en mühim iki MİNİ Ha- Milletler .Öemiyetinin be. toplantısın d: riciye Vekilimiz!E. Kitle dl (Ort daimi murahhasınız Tr) n, Sa dak görülmektedir. Cenevre 28 (A.-A.) — Anadolu A- | rahhasını kı davet etti. jansının isi mai bildiriyor asımız Necmeddin Sadak “ilk Konsey Sagi ün onra Vail sözü alarak şu beyanatta bulundu. dı. Ruznainı derun meselesi vardı. Reis Türkiye Bu alekişsleiii Sancak rejimini tayin (Sonu Sa.6 Sü,4) rada Otel Termal hasbıhalle- büt Yeğin ve ER va Mn şeklinde yazan Ah Saniketal amadık, hem mük- Misal göster almanın bu han BA En del zarari bulduk. dik, e e Başvekil e nin A kile fayda olan bl (Sonu Sa: Bugünkü ilâvemizde İ Değerli edihimiz Cemil Süleyman'ın Eski Yazısı 3 üncü sayfamızda Diğer alâkalı birçok yazı- lardan başka ii ktesadi “raporunu veren B; Zetland Amerika Avrupa ile iktisadi anlaşmaya iri ri Bir Arslan yere serildi 8 (Hususi) — Ce ngton- Lo; dan bildirildiğine göre Van Zeeland raporu Amerikada Ge Mealini Yazan: Mehmed Selim * (Sönü Sa: 6 Sü, 3) İ © Mg ai , . .. i 3 1940 Deniz harbi Ingiltere sabretmiş, sabretmiş;, Japon- yanınmeydan.okuyuşuna nihayet cevap vermişti Gayet merak ve heyecanla okuyâcaksmız. (2 nci saylamızdadır) Romanya yeni dost- luklar ararken Mevcut ittifaklarına katiyen hiç biR halel ricali ei 2: )— Ri mahya ga- nı, derin sürette Mİ yeni icakiikln 4 aramaktadır... ındaki be- yanatı ya ik es ay tebli- Zini neşreylem hil B.Gi Gaydaya, Ri bul larına ve ittifaklarına katiyen lel getirmeksizin yeni ai ara - maktadır. Romanya Başvekili oda Yunanistanda tahri- kâtçılara karşı Bir şiddet devresi açıldı (Yazısı altıncı sayıfdda).

Bu sayıdan diğer sayfalar: