28 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

28 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Bitiyg iz ile iğ: Mi inek, Yeki nil: iş , m almak. ir am ve » Prahiz İl nasiiları mühim beyanatta a m - (ÖR) — Sabah erelerle geçmiştir. denle Letonya, Lehistan, Dazır. ve mümessille- Cenev- izakı vaa mazı ki sonra ivya beiiye ini kabul etmiş 27 Cenevre, Handa, Yevi Adle siy setinde ka bihi mazırı B, Eden söz e derenin diz nin beynelmilel i iş birliği sahasın- meticelerini karşılamak lâzımd Cemiyetinin vazifesini a ları bu suretle azalmış alis me hükümeti darâlmıştır. Fakat buna rağmen Ingiliz in Milletler ei — Milletler Cemi na ai alan faaliyet hududu mii vi heri i bah- Ahvalin imkân bı- Almanya katoliklere harp mı ilân etti etti, Budapeştede toplanacak Dünya katolik kongresine lim katoliklerini iştirakten menetti A) — Budapeşte- -a okaristik kon- olunmaktadır. EE ak bulan Mara mani derin bir hayret ve Katolik mahafilin ji bilig hat, Milletler Cemiyeti konseyi “ ilk celsesini akdetti / Milletler i Cemiyeti : : Beklenilen ve ümit : edilen hizmeti gör : memiştir. Bunu ka : bul etmelidir. Fakat “Atatürk” ün kral Faruka tebrik ' relgrahı — aşağıdaki in teati im Ün ni Faruk KAHİRE iye münasebetiyle en hararet si tebriklerimi ve m vpleleri > 7 (AA) — Misir ke şa ime ber atürk ile Majesi SON HABER Kudüste çarpışmalar devamda Mutedil Arap partirei- sine suikast yapıldı ınnilerimi kabul etmelerini majestele- İs rica ederi K. ATATÜRK ve Atatürk teisicümhur eriyene dü yi ne mik- nin mikyasta 1 eadivacım ayi göndermek Tüt- EŞ he da bulunduğunuz Ee azm ge çnenleinizden e ütehas <iye müs | is olarak en samimi kün ve m emi eilerii kizi FARUK Ceyhanda Bir Orta mektep ta- lebesi arkadaşını ruzmamesi kabul lir Müzakere k tedir. Bunlar da BB. Eden, e Bek, Micesko, Rüştü Aras, Litvinoftur. Bu- günkü öğleden sonra yapılan mm r Ke 27 (Yeni Asır muhabi Bu beynelmilel işbirli i # olduğunu da takdir iediyoruz. mil-İ den) — Ceyhanda iki mektep talebesi letler cemiyetinin kurulduğundan bugü- örasna. mü essif bir hâdise olmuştu iş $ İne kadar faaliyeti ve'istikbaldeki vazi-| Orta mektep talebesinden ; biri arka- ği için en ıyı saha : | fe ve mevkii hakkında beyamatta * bu-! daşımı çakı ile ağır surette yaralamıştır. Junmağa başlamışlardır. Bu & hususta | Yaralı hastaneye kaldırılmış, yaralıyan. ila adli takibata başlanmıştır. müşterek bir Fransız - Ingiliz deklaras- hi er yonu beklenmiyor. Fakat her iki taktığı nisbette bu taya müracaat vasıl kararındayız. Onu GE ak ka- dar mi r ki EE B ny a iyi ye belki lir Şii realiteyi Ke izde ve elimi; li Aleti kullan- mağa Beren yi i Bundan sonra Fransa namına B. Del- $ ayni mahiyette beyânatta buluna- m e. beklenilen ve mediğini, fa- kat li bunun için de ıslâh icap etfiğini ümit edilen leri kümetin hariciye «mazırları birbir : e |: Yeni spor rak Milletler cemiyeti De şiplerine yeyinlağı için NU ÜÇÜ! SAHİFE Yeni spor teşkili gençliğin be il Paris, 27 (ÖR) — Kudüsten bildiriliyor: vE “5 partisi $ı bir suikast yapılmıştır. Araplarla zabıta ari ateş teati edilmiştir. ney Yahudi kolonisine karşı yeni bir hücum Biye Barda veni edile ateşler neticesiz ştır. Turkarem ile iz arasında Örsem hapishane sini muhafaza eden müfreze üzerine ateş it br ateşiyle mukabelede bulunmuşlardır. Bu ci öylü evinde mühimmat keşfe: dilmiştir. Kudüs Yahudi mahallelerinin ve I-Aviv yolünün emni: etini muhafaza etmek için 1000 “edilmiştir. Bunu lar Yahudi mahallelerini muhafaza edi yelarün! söphült poktalarmı nezaret altımda tutacaklardır. | İzmitte 3linci alaya törenle sancak verildi izmit, 27 (A.A) — Başkumandan Atatürk tarafından 31 inci alaya gö derilmiş olan sancak merasimi bugün Cümhuriyet alanında Orgeneral Pah, in Altayın eliyle e k LE li simde bütün alay mutanlar, vali, hükümet erkânı, mek- ele ve 5 balaman yemi Em alırken bütün al, er kalsa dahi Türk milletinin m isi ELİM e Han sancağı düşmana teslim etmiyeceğinet and iç Dostluk tarif Silme fakat hissedilir İGOR). Fenalilan yani Yağinkis mele) Bl BE int $ Güentin. Kulüp tarafından şerefine verilen 'ziyafette Fransa - Bi ika dost- demiştir ki: Dostluk tarif edilmez, hissedilir Menşâ faaliyet ayrılığı dostluğu azaltmaz, Benzeşes Bü bilhassa tehlike dak özdür. Fikir hürriyeti, itikat hürriyeti, insan hürmet, Paskalın ağıla iz nini ylüryei ediler dalan göürürek BES Paris, 2 Amerikan verile Vaj Handan bahsederek e siyi eşenler birleşirler. iii için doğ insan vicdanına wre, 21 (A.A) — Bitaraf devlet- 3 id Beki isim Isveç rka esli eri! ye çok kuvvetli yetişmesine. çalı- şaçaktır. Büyük Şef ine bü; alâka gö: ai onun e imla istifade edilmektedir. prayer e ortaya Kurbandan konulmaması için yapılan dahaller ye Zecri tedbirler hakkındaki maddenin ri bir surette tatbiki ele il on âltını ba e Fransanın -lib: bem 5 birli vasıtası ol* hüküm. mevkinde | dev nı htilâfları sulh yoluyle hal için herla ve fk duliindin istifade edeceğini, Milletler naşiri efkârı Na: Alman hükümetinin bu e aca” ın - Almanya münaseb: n çel a neticeler verebilecek iyene Be): Sonra... kuvvetlendirmek» bir Fransız ve bir Amerikalı için ayni kıymeti olan pren- dir e Küçük anlaşma o|Ekonomik konferansı dağda uğu Pinchass'dan otomobille bu- ya gelmiştir. ral bü an murahha şerefine en din a verilecek olan ir ba- b en sonra kraliçe- nin yanına dönecektir imar projesi — BAŞTARAFI 1-İNCİ SAHİFEDE — pılacaktır, aa İı deposu, İz- len az ve ha- zamanlardı hine kalkmış olarak görecektir. Bununla beraber Macar katolik mö- ık | hafili Alman hükümetinin bu kararını İm isi Mini Dağ ri alacağını ve bu şin bir tahrik hareketidir. Eğer Almanya Hristiyanlara karşı bir harp ilân eder se bütün Macar efkâ efkârı umumiyesini aley- | . Goga Hariciye nazıriyle ihtilâfını tekzip i İtal yan Tayyarecileri Rio de aneyro: emi 21 ve — Rio de e nr dirildiği buluna ir halkını inde de hulk çi e tahsis lecektir. Sikirani m e hare vali B. Fazlı ön riy: nd toplanacak birinci im tetkik v karara bağlanacaktır. İsim Hariciye nazırı vaziyet m ge bire b e İ mecbü: gire ei önün: çeceği etmektedir. Balkan Arifan Nazırları Cenevrede toplandı l — li harici- Tü ğini Cenevr mümessiller pah ii ilke Milim İn ay gn e e ZİL A Meyil emek kanl ve yecekderi hakkında lat lr adalar eşi olacaktır. e e Gl ep rm alirim vereceklerdi ahire, 26 (A.A) — Kral Faru a B, Unden Edenle » görüş-| millet mümessilinin. RL ei . hasım isteyecaktin"Çekcelavakya ya mümöesillerinin:'de m A EN kemerini Gey Sami Meri d4 büz MEALİ nal GEM müştür. Yarın sabah ta B. De ğu beyi p g FN rüşecektir. açmak üzere balayını geçirmekle bü- Yüksek meclisin reislik heyetinin eri verilen kararlar AA Gemi i yüksek Sovyet meclisi rel eti 24 Kününusanide B. Kün kn pl Hayat yi li birliği y eli kızılor. sinin tadilâtı ve zabitlerin federe cümharlakla, dilleri üzeri nr ve Dakar inde tab ve neşredilmesine, Sövyetler iksek Sovyet ve alın Eilâ- Tisi gazetesi ismindeki resmi gazete 20 inci yıldönümü münasebetiyle bir mad. tir nina katar vermiştir. /Londranın Berline ceva bı gü güç içlükle Kr pe alya eni ve askeri al Lond TA A) — Iyi malümat almakta olan mahafile göre e Ha Men e görüşmeleri — ve bilhassa Alman any. müstemlekâta i hakkındı i telkike memur bey- nelmilel komi isi komitenin mart sonunda veya nisan başlı ine mesai ni dan evvel Berline bir ek gönderilmesine mâni olacak derecede mühim müşkülâta tesadüf etmiş Hatırlardadır ki Tama İngilizler arasında elerde Almi nın A sonteşrin ayında yapılmış eselesinin halli hususunda iyi te- ediyor bili ila bedi e siyasi gin De Tes İş SASTARAFI LAN SAHIFEDE —| cer görü pe m ü kreş, 27 ç Mi Aras) B. Tevfik Rüyü Ars bağladığı msvüler göstermesine kab Snanyayiiktemdi veya silt tevizlerde bur Biçiyg ere ie ve ken | e yetileri şerefine bir ağ kabul resimleri ine doğru Hatay meselesi bakımda müzakereye am etmiştir. | Jumulmasınz karar > yo, Sağır B, Micesko arasında |şapinckir. Bu inerse ele nüştür. ak intihabatı 7 Paris, nr münmlekler emi kürün Btm ka meinde Milas çıktığı hak e yi e kabul mam. 27 (A.A) — Cenevrede b üşkülât İŞ zannedi letine ii bn Gare G li ın. Beranger'in, Ami diğe: abayı, 21 ecnebi gazet kalir verdikleri asteni S0 e9 Roma - Rio hemi Bal e soğanlı mümezileri 2 ti ilk im birçok tanınmış Fransız ricalinin imzası ile neşrettiği İdin Türk hükümet e rle, EN ei etmiş-ve bunun £ m Ydürma olduğunu söylemiştir. Matı, vi Saatleri: Yalnız Pazar günü saat 17 de vareler Pei mayan a 2ıde başlar kli İbeklenen bir rapor hazırlamaktadır. KR a e aaa Sehir Gazinosunda Sayın Izmir halkının gösterdiğ yüksek alâka dolayısile Bu defa Celbedilen — dört artistin Gişe eni numarala İataya gönderi! Romanya hariciye nazırı Miceskonun | miş e komisyonun yn yanında toplanmışlardır. tecavüz ettiğini ileri sürmekte Micesko küçük antant namına. kor-| hazırlanan intihap ununda sa seyde beyanatta m vel Bel-| lat i kan antantı için ayrıca beyanat yapıl- Güneye 27 Ka eği e maması e etmiş ve bu beyanatın raportör! e İsveç mu- gelecek ay Ankarada Balkan, antantı skin Under çeki edilmiştir. kam inin km münasebetiyle Rüş tü Aras tarafından yapıla: a sebet ve la safa ının Milletler Tar ihte miyeti misakı prensiplerine. karşı sin İlk defa olarak bağlılığının tekit edilmesi muvafık gi rülmüştür. Bır Amerika cumhur e kari a kesi r Nevyork, 23 (P,S) — Bn. Ruz sarayın ananesine mugayir olaral k Ve kısa saç mo- —— ai ———, Japonyanın Meze hari p bütçesi gazetesi 938 be milyar tadır. Bu larını kestirmiştir. 1 za saçı fevi lde ime bilge dasını kabul eden ilk «First Lady> dir. Bi amamen kestir- ika şapkalar arkasında bir gi daİsi icap ettiğinden yalmız Te kes trmiştir. verlerini yarından itbaren faaliyet: rmek olacağına halkı ikna: wi olunmaktadır. Şimal memleketleri Te dafii bir ittifak yopmat istiyor. Stokholm, A.A) — Hariciye nazırı B. Richar: letlerine ki bir'sulh ve tam bir milli istiklâl temin etmek için yapıl- kı ibzari mesainin ehemmiyetinden bahis olarak geçenlerde söyle- n muhafazakârlara varıncaya ka ın ve vasıtalarım ye: d Sandlerin sima Si dev- miş olduğu nutuk dolayısiyle dar bütün gazeteler üç İskandinav; e Finlandiyayı ihtiya edecek tedafiii bir itifak vücuda geti 1 hiç olmazsa Be a ar yapılmasını istemektedirler. Esasen sosyalist mebuslardan B. yu nutkunu şimal de te fair etmiş bir pi lara an mekle > or EE i kaydey — Şimal içmekten e bir iüfak yapmaları ih uş olan bir suale cevap veren müdafaa nazını B. Fre. demiştir: develerin tedafül itifak akdetmeleri e asi bir vey şim elma ve eşriki mesai

Bu sayıdan diğer sayfalar: