31 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü sayımız 16 Sayfadır ıklncıkanun 1938 Pazartesı İlân lş tn 'lel 20335 Japwnlya Çın mahvoluyor ! Yeniden 300 milyonluk vergiler ret görüldü ihdas edilmesine zaru e a hayatın değeri: Japonlar tarafın dan her gün yüzlercesi öldürülen Çin- ÜÜ ç lardan biri gömül: götürülüyor Hatay meselesi : üzerinde ansa ile aramızda ihtilâf kalmadı I u"'hhasımızın iştirakile yapılacak top- hlida seçim nizamnamesi tadil edilecek BAF Yazısı 4 üncüde V ha W'"" örkek kız”, (sağda) Haber yası odasında, kı az,, Bayan. Bedia. ve ya bay Bedia ile komuğur Istanbulun ıkmcı rkek kızını bulup On konuştum! ,, aköylü Bayan Bedıa veya vSay B edi .—. Melek zgte!exrenaa': ' atl y(ollrl I:ğüe) harbile T | Cephelerin Vaziyeti de iyi değil... rakılaca doğrüya bunü $ Cenevreden ge n meselesinin olurunu bi ezindedir. Gerçi doğrudan d eder salırlar mevcul | —N Devam 4 öücüde | MARTTA | smanlı — ; Donanması Tarihi vesikalara dayanan mükemmel bir eserdir. Me- rak ve heyecanla okuyacak- sınız. .. Pek yakında “Atatürk Bursaya gidiyor Yeni fabrikanın açılış töreninde bulunacak Bursa, 31 (Hususi) — İnşası biten Merinos fabrikasının açılış merasimi bir iki güne kadar yapılacaklır, Me rasime Atatürk de yüksek huzurları ile geref verecektir. Reisicumhurumuz bugün [ınd ceklerdir. Bütün Bursa balkı Ulu Önderi kar- şılamak için hazırlıklara başlamış ve şehrin birçok yollarında taklar ku - rulmuştur. Atatürk şehir hududuna ayak bas- tığı anda bütün fabrikalar şehir düdü- günün !şaretiyle bir dakika müddetle düdükle i Söyer Atatürkü karşılryacak, askeri kıt'aları, mektepler ve halk teşekkül leri teftiş edildikten sonra gİ- rilecektir. Halk bir buçuk senedenberi hasret olduğu Atasmt göreceği için heyecanlıdır. Resmi, hususi bütün bi nalar dönanmı ©e motörlü bir fener alayı tertip edil- ün ikamet edecek leri binanın önünde ccekt İkinci gün için Halkevi bir “Atir köylüler” resmisocidi ı.—m_ edilmiştir. Ayni gün Halkevinde bir çay ziyi verilecek ve gece atlı köy- lüler tarafından bir feneralayı tertip edilecektir. Bir kasırqa Pariste bir ço- ' cuğu uçurdu! İZavallı altı metreden yere düşüp öldü Paris, 30 (A. A.) — Dehşetli bir kasırga Fransada mübhim tahribat yapmıştır. Ağaçlar sökülmüş ve otuz metre yükseklerde uçmuştur. Pariste Türkiyede Nazi pro- pagandası Yapılması karşısında lâkayt kalamayız ! Nasyonal - Sosyalist propaganda yatakları Üüniversitemizin yanıbaşına kadar sokuldu Kraet salonumun gamalı haç şeklindeki abisesi” gep> Yazımı & ünebde Isviçreden bir — ticaret heyeti geldi Müzakerelere başlamak üzere heyet bugün Ankaraya gidiyor Şehrimize bir İsviçre ticaret heyeti gelmiştir. Bu heyet beş kigiden müte- gekkildir. Heyete riyaset eden doktor Albi güzetecilere şu beyanatta bulun- muştur: “— Türkiye - İsviçre ticaret mua- hedesinin müddeti önümlüzdeki ay bi- teceğinden, Türkiye ile'ticaret müna- Bebatınım inkişafmı çok istiyen İsviç- re federal konseyi, ticari ihtiyaçlara daha uygun bir anlaşma elde etmek için Ankara hükümetiyle müzakerele- | re bizi memur etmiştir. Müddeti bitmak - üzere olan ticaret muahedesi ahkâmının tatbikalı esna- sında bazı eksiklikler görülmüştür ki, bu esasen çok tabil bir şeydir. Bu de- fa bu eksiklikleri giderecek bir şekil- de hareket etmeye çalışacağız ve 'Tür- kiyenin Çekoslovakya Fransa ve sal- re gibi memleketlerle yaptığı anlaşma lara benzer bir anlaşma elde edeceği- mizi ümid odi Murahh gideceklerdir. 1940 da Elektrik şirke- tini hükümet satın alabilecek 1626 mukavelesinin hükümleri bu şekilde değiştiriliyor Şirket tesisatın ıslahını da kabul etti DE- Yoazısı 4 üncüde r bu akgam Ankaraya l rüzgür birçok evlerin damlarmı sök- müştür. Dış mahallelerden birinde 11 yaşmda bir kızcağısı altı metre ka - dar havaya ırdıktan sonra kaldı- rımların Üzerine atmıştır. Kız, hemen orada ılınuık ölmüştür. Yöoşilaya asa - olmak hususundaki - talebi roddolunan — meyhaneoinin mu- kabelesi'...

Bu sayıdan diğer sayfalar: