31 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

31 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— — “7[0 kalyonları... İnkasların ha- zineteri... İmparatorların ?“”"ııırıa KömMÜülü, ma da salı Sörvetler.., Bit masallar — asırlardan ", Fakat, nerede olduğunu Böyle ike ak — ümidine şebbüslerde bu- tilir, görülür. Birçok- Bu hazineler uğrunda canlarınt e#derler. kadar eski * Ve şüphesiz. — dünya p gldecektir. Bazan habe, Bir muvaffakiyet elde edildiği ..'.Lıııınn— Bu pek nadir olmakla N kıri V altın arayıcılarının ümitleri- ç“. Mhaz. cesaretlerini ektiltmez. ,—"lynı hirsla emelleri — peşinde “Yıp". üakla gölmedik vasıtalara h!hı “Hat ederler. j Z ultında bir hazine ),m“:!nı 18 1922 de (Mısir vapurü) T acıklarında yolcusile, yükü My Püber battı. Anbarlarında, ace- h _rl"m tkarışık yükle dolmüş eş- Ünga, ŞONda 1,229 külçe gümüş _'ldııı'"!q külçe altın bulunan 156 lğ,.ıl:e 150 den fazla 20 — şilinlik Tej i ke vardı. Bütün bunların kıy !ı.l“'d"-' 1,058,879 İngiliz lirasından Mapı tber gö Haga İnin onkazı 120 metre derinli- Yan yi Yâtıyordu. Şiddetli bir cere Bry m“ fırtmalar, bu hazinenin kur- 19 aama imkân brrakmıyordu. baldr, ı_l'—ı yapılan İlk teşebbüs akim %il 'akat, 26 mayıs 1931 de (Ar- &n ) dalgıçları, 3 sone — çalıştık- '“lrı '©k sarfettikten sonra geminin ümu:nnrîukl milyonları çıkarma- Paj Affak oldular, .nıuıu',;“k"""l'“- sinelerinde !.'q ruuhıîlz'!nı-ıxı—.rı büyük bir kıskanç Üy, aza ediyorlar, vermek İz- l enrazlarının müfredat def Meycut... Bu dofterlerdeki ye- gö,ügUı vVe dalma 1'lpll!!e Azameti birçok — kimselerin Altın ihtirası, dünya kadar eski bir hastalık ... ğ . ——— -— ——— ——— anladımız mı barut fıçılarını ateşic- yin!..,, emrini vermişti. Geçenlerde, e&ki osarler mütehaa- aıslarından bir Yunanlı âlim, oralar- Ada araştırma yaparken uzun bir ge- çit buldu. Bir hayli — gittikten sgn iskelet dolu büyük bir mağaraya va- sıl oldu. Âlimin söyledliğne bakılır- sa bu iskeletler nöl orün — öldür- dükleri adamlara âittir. Mütehasers araştırmalarına devam etti. Güleri Terdet bir kısmı yıkılmıştı. Bunları kazdırdı, aylarca çalıstı; birçi ra sarfetti. Niha , Çıldırdır Atina akıl hastanesinde, dalmâ AN anın hazinesinden b rüyasında Arşimedi gördi nenin yerini tarif ettiğini Bi hastaneden çıkmak, araştırmalarına devam etmek İstiyor... Bizim tarihlere göre, All paşa İ tanbula göolirken sadı kölesi “Şayet başıma bir felâket gelirse h: zineyi berhava et!,, emrini — vermiş Köle, pok sevdiği efendisinin emrini yearine getirmiş. Bir rivayeto Bör anın kellesi uçurulduğunu an bendeleri hazinede ne yok aralarında taksim edere hiri bir tarafa sıvışmış... Por - Artur... Transval 1 sonkânun 1905 Por Arturun Ja- ponlar tarafından muhasarasının 328 inci günü, Muhafız kumandanı general Stoessel, aksam — karanlığı çökerken, latihkâmda bulunan hazi- milyon altın yen - dört kıza- Okyanosların yuttuğu ::7 hazineler aranıyor hekimi Macar doktor Gyorgyye tev- dian yola çıkardı. General, bu ha- zineyl Rusyaya götürmesi, emin bir yörde hıfzetmesi emrin! vermişti. Hazline yola çıktıktan bir gün s0n ra (Por Artür) sukut etti. General Ji, ganimetleri saydırdı: 546 top, Batan vapurla birlikte denize gömülen yüzlerce ton — :5.000 tüfek, 1.920 beygir, 30.000 ki- lo muhtelif mühimmat. Fakat, haği- Felemenk peynirinin içindeki altın külçeleri sır miI Oldu? eden eser yok. Kaçırılmış.. Bu ta- f_ğ_ııı:;'ar- Bununla beraber, aitm Epir'de hazine arayan âlim çıldırdı; Atina akıl haslanesinde tedavi 00: bugünkü para Ne 300 milygn- Hyandırryor; hayatları bahası İ c“'ım Bu hazineyi ola geçirmek ı,.o"l SövkedIyor. z ? :_u. (Hüssar) — İngiliz harp ıı,_l'ıl #vyork açıklarında — battı. Tda, Roşambo ile harbeden ğ..'n'hurlnrı zabit ve neferlerl- a: aslarını götürüyordu: 6 mil- liz Hrasr.. Gaminin enkazı, aştırmalara rağmen buluna« u n baş op Daşka, (Dölavare) körfes :'ik.ğb Braak) adir bir gemi da- , Bunda da 5 milyon altın vi vardı. azı altında 50 mil altın külçesi yatryor. 1905 bae y .""'Mrnnm Anbarında 1 mil- $e dolarlık elmas, gümüş ve <” y gll Nuti & (;.Ynfl'ğnılıkodı. kazaya uğra- K ügı ” dö Janeyro)da 9 milyon dlar v Ar, M. “amma: Luzitanya, hliya q::- Tubantiya adir bir Holan & L Alman denizaltı gemlle ,' tarafından — torpillendi; ton P ü gemi, Arjantine birkaç *lemenk — peyniri götürü- " sonra Holandalrlar, İngi- Anlar gemiyi — bulmaya, —.“M A çalıştılar, Fakat, bütün l'lıb“’hlro“"' gitti. — Bir aralık, Aduğe ellesinde bir külçe altın hüke ö (Tubantiya)nin Ar- _rlı"ff-el—ıo 3 milyon İngiliz ti R.; Üdüne dair bir da riva- : S M kurtarma — teşebbüsü . Sıy Pildi. Ve gene — netlcesiz A bir türlü çözülemedi, Htük r.)n:nllllz Sirketlerinin (Lu- N&:l'"n &nbarlarını boşaltmak Vpi İÇ Şüphesiz bu Ilükse se- .'f'hllınmmm Almanlar tarafın- "’q':'dekıınn batırılışı için değil- 7—'“& Altınları ela geçirmek Ryiy | !n.eıırhs de batan (Luzltan- t © darinlikte yatıyor. Bu " k:nıiîen bir gey çıkara- 1 SNi bulunamamıştır. _'."'ı).ı:"i'l Ameliyatr çok pahalıya H’“h’ adır. Du hususta mütehas b Wrıl'_ '_';Iımı.' dalgıçlar çok para dd HYA birçok husust âlet- İr; Bake “nlar için do yüz bin- i Etmek Iktiza eder. Ne- e “' baydi neyse. Fakat, Akı :"»cın yüz binlerce sar- ]qııeoşâ,(&;:" zamanımızda da, khu)'ü'c Monyo'a tok ü;aımrmı masrafları o 'a.ı—lldlr. Fakat tohlike ir, Miyet — ümidi ise o nis- dağ, n Mw“q':!hnnnn 6 yüz yıl evvel Atan ei (Küdüs) ü yaktı, nt v ©tti. Fakat İbranilerin | Yeta © Seciremedi. | (k!b: re.a_er-mn bu hâ- SInin eteğinde bir :ıgı""ı“lm“ıtur, O vakittenbe- | lar gaçtiği halde hiç | Denizlere gömülen hacineleri çıkar- mak ihtirası çok defa insanların ha- yatlarıma mal olur bir kimse bu mağara mamıştır. İspanyol zaferinden evvel, İnkas hükümdarlarının payitahtı olan (Cuz ©0) gehrinde, çarşı meydanının etra- fında halis altından bir zincir geri- liydi. Bu zincirin, (Cordilliere) civa- rında bir göle atıldığı hakkında bir riyayet vardır. (Cuzco)da; Cordillie- re yapılan miüteaddit sundajlardan hiçbir netice hasıl olmamı X 1918 de, Kişmirde bazı küylülerin gayet kıymettar mücevheratı yok pa hâasma sattıkları görüldü, ve bunları | Yarkand civarında gizli olduğu söy- lonon eski Mongol (mparatorlarının türbelerinden aşırdıkları zannolun- du. Bir İngiliz kâ birkaç kişlden ibaret maiyetile hafriyatta bulunma » t, bir daha geri dönmedi. Ne kendisin- | den, n de maiyetinden bir haber n- Umdı. | Ali Psşanın hazinesi Milletler comiyeti; 1921 de Yuna- nistanla Arnavutluk arasındaki hu- dudun taskihi meselesinde bir hayli | güçlük çekti. Bu ihtilâf, (Epir)in şi- mali garbisindeki dar bir araziden | ileri geliyordu. Bu ehe vetsiz yer | için ikli komşu milletin biribirine düşmesline mâna verilmiyordu: Hal- buki bunun sebabi başkaydı: (Tepe yerini bula- Bu kuponu kesip İ saklayınız 10 tenli Ali Paşanın hazinesinden bahsediyor » bu mağara, yerin dt odalardan m 1 kimse bilmezdi. a DArlamyan landraya PUW ASAT Edirice bir Bukıngdam ıs MNi yazar Ve rast tadığı hatırsınas yer #ağrda dan fazladır.. Fakat doktor ve dört kızak ne gi- Rus polisi aylarca aradı. Bey- larm üzerinde otururlardı. Paşa, ken » Dört kızaktan da bir eser bu- dilerine: “hazineye birinin girdiğini | tlunmadı. Japon polisleri do araştir- yazımıza yaklaştığını — gürdünüz mü r. Onlarınm da u maları boşü- hemen ürü Öldüremiy zi — na gitti ” € imile (ÜĞ SİLARŞORLAR . ceranone vunas'aı DUk de Bukiıngarm birda qv/a»zwa’u Darlarmyarnı ULakları mce bermerr yaklasdrak * #ral/geyp dir sey ol MAd/ ya? iye bağırdı Slohkşereda 49 ob(n')dııı eklubunu 4 n Hilere göslerir.derhal | vecitıb â f di yolu rarıf k 93;'73’ aa 1 Dük sara-| DUk cçekmecey: Yırın bir di Açınca hayret ede İ sesine hra | rek, sararır ve vi “|İtrcenin bip MMASLArLAaN (4 Si 'İportresin: |Y'n Eksildiğin: Vdeğe ASsdırir ve #ârdesine muceviAer çek TAnPCösını “sara yı:]vdımu bular ve acelelerimden önte. Fine ne rPast geld: 5e devirip Göçerler 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: