1 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çocük terbiyesi ve hoca Yazan : Dr. Rasim Adasal — Yazısı 6 ncı sayfada — * SUEAT 1938 SALI DA Asiler bir Ingiliz. gemisini batırdı Denizaltı gemisinin attığı torpille batan gemının mürettebatından 1iri boğuldu Pek sıkıştığı anlaşılan Franko 18 yaşındaki- Ieri de askere alıyor Kartajen: 1 (A. A.) — (A. A.) — Hükümnet memurları asilerin tayyareleri tarafın dan evelki gün yapılmış olan bombar- dımanın dahili harbin başlanğıcından beri Barselona şehrinde en ziyade te- lefata sebebiyet vermiş olan bombar- dımanlardan biri olduğunu beyan et- mektedirler. Şimdiye kadar '77 si ço- T -Sayı:2171 Hlân i;'en' 'Tel: 20335 J Za AAT tat Bursada Büyük şefin oradan şehri- mize gelmeleri muhtemel $ Rursa 1 (Hususi) — Cumhur Baskanı Atatürk bugün yanları Saşvekil Celâl Bayar, Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve İktisat V Şakir Kesebir olduğu halde öğleden sonra şehrimizi şereflendirme- leri beklenilmektedir Halk büyük bir bayram sevinci içindedir. Gemlikteki sun'i ipek Abrikası bugün veya yarın Atalürk mtla hüzürlile açılacakitn Yarın da buradaki Merinos'yün ipliği fabrikasının açılması kuvvetle Muhtemeldir. Her iki fabrika için de birer altm anahtar yapılmıştır. Büyük Önderin Bursadan sonra İstanbula gidecekleri söylen m"kfmllr aa l Endymion | ru dım 'Tinoso Barselona:1 Fransız Hariciye Nazırı Martta Ankaraya gelecek atay meselesine dair konsey) <:teintennzemerc dün müsait karar verdi enm,., 81 (A.A.) — Anadolu a- Kurtuluş *'hıu hususl muhabiri bildiriyor VÜN ek atar mesoletini saüenere ; - ı; cinayeti Kan davası yüzünden asilerin . Aralarında geminin kapta- W eçli tarassut memurü olmak | üzere 11 kişi ölmüştür. * Vapur 1700 ton kömür ;»'udv oldu- L Bu halde Kartajene gitmel Mürettebatım ı ye İ memurları kurtarılmıştır. l cük ve 37 adın olmak üzere morga 37 cesed nakledilmiştir. Yaralılardan bir çoğu da ölmüştür. BEr Devamı 8 incide e. w &u Balkan tütüncülüğü tehlike karşısında mı? Bulgarlar, Balkan tütün ofisine neden girmediler ? Geçen ayın 17 sinde Tophane köş - | raber, yol bah fından bakiyesi lerin tatyare kuvvetleri baş delan l İ ! I hal maksadile, evvelemirde koönge- yin, Türkiye ve Fransa mümessilleri nin müzahereti ve seçim komisyonu reisinin yardımile bu komlayon ta- rafından hâzırlanan nizamnamede yapılması lüzumlu gö ek tadilâ- apmıya memur edeceği üç rapor- törlü bir kollej teşkilini tasavvür et- tim. Bu usul fayda vermediğinden Türkiye ve Fransa — mümeesillerile mutabık olarak, konsoyo aşağıdaki teklifleri yapmaya mecbur kaldım. Türkiyeyi delegemiz düın Sadak temsil etti eselenin raportörü olan İsveç ( Ünden, son günlerde cere- ©n husuz! temasların noticosl “porunn okudu. Rapor şudur: Ortörün teklifi Türk ve Yunan tütüncül Nseyin ee kanunüsanı — 10998 Kında yapılan noktal nazar Konsey tarafından 29 mayts 1937 künde toplanan tütün İçongresi —esas gaye olan Balkan tütün ofisi hakkında işlenmiş müuştereken çalışması hususunda bir adım atınıştır. ileri rine ve mevcut zorlukları !5_ ü fganistanla & & dostluk ü Muahedesi üddeti on sene uzatıldı DEr- Yazısı 4 üncüde tarihinde ittihaz ve Türkiye İle Fran sa tarafından kabul edilmiş olan hü- küm ve metinlerin hududu dabilin- de, konseyin Belçika, İngiltere, Fran sa, İsveç ve Türkiye mümessillerin- den bir komitesi, seçim komisyonu tarafından hazırlanan niznmnamede lüzüumlu gürülecek tadilâtı yapacak- m komisyonu rolsi bu mümes re yardım edecektir, Komite it- a karar verc Bu mesai muhtemllen konseyin gelecek devre sinden evvel bittiği takdirde, komite d Devamı 8 ineide Hola nda bir kız doğurdu Px Veliahtı Prensss Jülyana ve Rkocası DE- Yazısı t üncüde Maktul Said,katil Ihsanın babasını öldürmüş Ön gün evvel Kurtuluşta Sait ismin- de bir gencin cesedi bulunmuş, arka- dan başına sıkılan bir kurşunla öldürül- düğü anlaşılmıştı. O zamanldanberi de- BF Dovamı 8 incide Arnavut Kralı Macar kontesile Martta evleniyor Tirana, 31 (A-A.) — Arnavutlük ajansı bildiriyor: Bugün fevkalâde bir. toplantıda parlamento, esasinin 89 uncu Maddesine uygun olarak, Kral Zogonun Kontes Jeral- din Apponyi vip etmiştir. pren bütün hükümet azası, diplomatlar ve devletin yüksek memurları hazır bulunm Bund ahali alay halinde sarayın e giderek memnuniye tini göstermiş ve kral halka t t kiben miştir nzer tezahürat şehirlere hirlerde de bunt ulmuştur. Bn x de ateş yakılmıştır. sarayda bir dine verilmiş ve ebetle kontes — Joraldin. prensesler, hükümet azası yüksek devlet memur! tanıştır ıştır. Dinede Appo: hazır bulunmuşlardır. Budaportei #muştur Fransızca, alma ingilizce ve Jtalyancayı mükemmel konuşmakta- dir. Tarihi tetkiklere büyük hir he- vesi — vardır. Evlenma — merasimi martta yapılacaktır. Gürcistanda . ihtilâl teşebbüsü Beş kişi idama mahküm oldu DEp> Yazısı 4 üncüde 1915 gğus- tosunda ( kanunu| sesler, müsbet bir karar vermemiş olmakla be- DEP Devamı 8 inclde Çinliler iki şehri geri aldılar Hava hücamlarında ölmemeleri için Çinde hafif mahkümlar tahliye cdilivor Londra 1 (Haber) — Çinde bugün yeni senenin başıdır. Böyle olmusı na rağmen Hangkeodan gelen * berler bütün Çin hükümet dairele nin açık olduğunu ve — valinin mi buhran dolayısile vakit ve para ka yıbmna sebeb olarak gösterdiği bülün ro ve oyun temalllerinin yasak edildiği bildirilmektedir. Havanın sisli gitmesi yüzünden bu şehre Ja- pon taarruzu ydedilmemiştir. suçkarı ağır olmt- y ahkâmları, hava taarruzların- da yok yere mühvolmamaları fçin serbest bırakmaktadır. Şimdiye ka- dar bu şekilde 2000 kişi bıraktin tır. Japon tayyareleri Loyang üzerin- de uçmuşlardır. Japonlar burada yapılan bir hava muharebesinde 13 ç resini dügürmüş oldukları- nı vo Ving - Kuang'ın — garbımdaki Cin müdafaa hatlarını yararak 'I p Ju İstikame mektedirler, Bununla beraber Çinlilerin Ts nin - Şooslen civarında sıkı: halde bulunan Japon — k bozdukları ve burada bulunan, mü- teaddit dofalar elden ele geçen iki BEp” Devamı 8 incide Çüir ordusunda gönü bir kadın asker Dereden Tepeden Bir muadele İngiltere ile Japonya, harp filolarını arttırmâğa karar verdike ten sonrta Amerika Cumhurreisi Ruzvelt de silâhlanmak yarışına kas tdmıştı. Bu yarışa karışmak Amerikalılara milyara mal olacak, Harp gemilerini arttırmak için bütçe yekânunu genişletmek lâzımge. lecek. Fakan iş burada kalsa gene iyi, Meğer Amerikanın yeni harp gemilerinin büyüklüğü 35000 - 40.000 tonajı geçince Panama kanalı kâfi gelmiyecek, o zaman bu kanalı da genişletmek iktıza - edecek- miş... Şimdi burada hir mundelenin halli lâzmngeliyor: Acaba yeni ya- püacak büyük zırlılılar Amerika bütçesini bir milyar daha genişletir se Panama kanalınm yeni zırblıları alabilecek şekilde genişletilme- si için devlet bütçesi daha kaç milyar genişler? H. K.

Bu sayıdan diğer sayfalar: