2 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ruht bozukluk- lar ve bundan doğan suçlar Yazaı: Dr. Rasim Adasal — Yazısı 6 ncı sayfada — ATATÜRK: Bursalılar bana inkilâbın ilk günlerinin heye- 2 ŞÜUFSAT 1938 Çarşamba E" KA Canımnı Sursa büyük coşkunluk içinde __fie_rınos fabrikası bugün açılıyor PAMAR , B YAT w 3 İ ! SEL Ş SY SADT SURM SD MiG'ürk'ünbalkomuna çıkardk Bursat larg iltifat etlikleri Çelikpalasın . 3 e. Mw .— Yözisı B inetde | »i .İngiliz gemisini batıran 'y eçhul * tahtelbahir İhgiliz kabin Yol hakkında karar verecek İtalyanlar meçhul tahtelba- hirin kendilerine alt oldu-| esi bugün tutacağı B Sunu tekzip ediyorlar ârselona bombardımanında K 85 çocuk öldü ü hhütîmet'er sivil halkı istihdaf eden u vil hjalkı istihdaf eden . ıhü eferlerine A aa aa 1 nVet verilmesi- hjbdııızıstİVo“ar romanlarımız: el oo İünciye Hğ,- ade ee _ıuu.i) — İspanya sa ğ *& gün meçhul bir tahtel M Va kadar seninim ! Talından ba lan "qu'nh ditesi burada Nakleden : Süheylâ Şefik 1 — Hisş romanıdır. Endymion çok asabiyet Atır, Bet :Ş: siyazi Pi urlarır Ettneli mahefili Verecekleri hükü- karara 2 — Aşk romanıdır. 3 — İztirap romanıdır. Cumartesi günü başlıyoruz © 31 MARTITA smanlı Donanması y ümetin atil | $ e h t K dar etmektedir- | ? “N.,:h'ınk. a r etmektedir- | | M_ Sak ba Biliz kabinesi bugün h':mı ııt'h’*ı'nı keyliyetini bütün | Rüyja, " tEtkik edece olanların aranıyor | | 4 yaman bir güre yaşattılar dedi ş Songapurğa— Büyük manevra Dün başladı (AA.) — Muhteli! kus e edilmiş olan manev mıştır. Bu ay içinde k olan üssü bah betile buraya ge üç Amerikan kruvazörü bü.- akamları ve halk — tarafındari ile beklenilmektedi ra, 2 (ALA.) — 9000 tonllatoluk m adıtdaki İngiliz *kruvazi- rü Uzakşarka gitmek üzere hareket et miştir. Bu kruvazör Uzakşark sul! | İmurllir. (a Singapur, 2 yetlerin kom ları bugün ba asuna İihak e Geçen pazar günü Pariste, Japon - Fransmz klübünde, bir Japon güreşi müsameresi tertip edilmiştir. Japonyanın Paris elçisi Bugimura- nn riyasetindeki bu müsamere esna- sında, Japon güreş muallimi Kavaişi- nin yetiştirdiği Fransız ve Japon gü- reşçileri muhtelif müsabakalar yap- mışlardır. Bunu müteakip Japon elçisi de s0- yunarak meydana çıkmış ve Kavaişi ile güreşmiştir. nde, menstup bulunduğu © niversiterin güreş olan elçi, yalmış ivyi bir diplomat değil, hâ li mu da is- at etmiş ve güreş muallimini yen- | i | şampiyonu Resmimiz, elçinin Kaveişiyi yere vurmak üzere bulunduğu bir sırada â- Tnmıştır. Japonya | Çinden tazml- | nat isteyecek | 41 Japon tayyaresi bir i|demiryolunu bombardıman etti | yi izam eder — mahiyettedir. Suların bastığı mınfakadan bir görünilş İzmirde kısa süren şiddetli bir. yağmur Egede seylâp Tehlikesi yoktur Ovaları kismen basan sular çekilmiş bulunuyor İzmir - valisi edilmemiştir . Evvelki gün İzmir ve civarına yağan [ Gediz, Mendires nebirlerini ve £ 1 taşırmış Ma nisa ve Menemen ovaları kısmen sülar I altında kalmıştır . Diğer taraftan Irlamaz çayını taşı- ran seller, Kasaba - Çobanisa arasında | ki demiryolu köprüsünü bozmuştur Bir akşam gazete kusınım büyük bir se de bulunduğu yolundaki haberi, hadise Yağmur | dinmiştir. Bu sabah saat 11 de telefon- | şiddetli nurlar in, Ege rınt tehlikesi için söylüyor: değildir; hiç bir tahribat ve nülus Hâdise şayamıehemmiyet zayiatı tesbit söylemiş natta bulunmuştur: *— Şiddetli yağan fakat kısa süren yağmur Gediz ve Mendiresin sularını yükseltmiş, bazı çayları taşırmıştır. Şu | saate kadar, hiçbir tahribat ve nüfus zayiatı tesbit edilmemiştir. Esasen ha- dise şayanı ehemmiyet değildir; — ve, ovaları basan sular çekilmiş — bulunu- YOren Belediye talimatnamesinde mühim maddeler Yenilecek ve içilecek şeyler masıl satılacak ve masıl muhafaza edilecek Fırınlar hakkında yeni takyidat konuluyor DEr- Yarzısı 8 ünctide a 2 (Haber) — Röyterin bil- ine göre, yedi filo halinde uçan 41 japon bombardıman tayyaresi Kan- ton ile Hongkong arasındaki demiryo- BAF Devamı 8 incide En son- gelen ajans haberlerinin — hulâsastı.a

Bu sayıdan diğer sayfalar: