3 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

3 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü sayımız 16 Say/adır — B3 ŞUBAT 1938 Perşembe T Ha işleri Teli 20336 Son korsanlık hâdisesi dolayısile Ingiltere, Italyaya muhtıra verdi lllt ge ee L Mu/ztırada şoyle denılıyor ................................................. l “Kara suları haricinde görülecek her denizaltı gemisi batırılacak ve böyle ! bir hareket Beynelmilel hiç bir mesele mevzuu olamayacaktır a | İtalyan milli müdafaay Meclisi bugüntoplandı .| Romanın iddiası: 4 Ingiliz gemisinin baiırılması,_(_lı'ımhu- ' riyetçi Ispanyaya yapılan yardımları | Şf Örtmek için bir *“şaşırtma hareketi,,İmiş| © b İngiltere Ispanya - V Sularına yenîden n . Atatürk ve refakatlerindeki < gemi gönderdi Atatürkün Bursalılara Manevi değeri çok büyük olan Hedıye ve ıltıfatları YoAi üK VÜŞ mv.x Ve ci ”"—mrx T Merinos "t | iabrıkası gö Dün açıldı y Başvekil mühim bir © nutuk söyledi İ F öralN kehtanın gea sömae () ,r":ık;ü::şethpı - Bursa Belediye — | Relsi - “Bu defa Bursayı ziyaretim müna- Japonya “milli — **“57ZZX7Menemen ve Manıva seferberlik,, için | Halkın ovalarısualtında kaldı ir plân hazırladı hayatile | Köyler arasında münakalat Çinliler iki şehir daha kesildi, bağlar suya boğuldu kaybettııer Oyna nlyo r ; : : —_ Yazısı 3 üncüda “”- aie La'e“ YOkUSUnda Boşinci -smmrf cenazeler arabayla kaldırılacak... KAT Frenleri bozuk bir & tramvay kaza yaptı Dün saat 15,30 raddelerinde Bahçe- di “Parya sularında bulür kapıdan Yudıkley ıd n 871 numaralı t-nıan emin idaresindeki 54 — 431 umarı Iıımv:y rabası Koskada Ha- Bar- Devamı 3 üncüde Filistin hâdiseleri 30 çeteci daha öldürüldü hduı(AA> '71 lykdr ının yapmış olduğu imüsa eticesinde — tethişçilerdan & - z ki tlâf edlimiştir. Askerl kı. d'.’tq' Bör I i XZ i a t l ıruındı lîilrnçk"hım )’ı" alı var VE di ' ç v dır. Hali hazırda asi 1sma ay. a A eli örtürünün yenlal bu sene —| v a N Kenüllerini İhata etmiş Y halinde Mekkey Resimde — “sürre alayı,, —| -olan çemberi yarmağa boş yöre uğ- Pıkaranın Tuhu — Olduum osnra — otomobile bineceğiz ıhyrr'dıdc Desene Tüyor TüŞEA İK ki, bu fimit de meya düştü!

Bu sayıdan diğer sayfalar: