3 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ei VESon Posta Yazı işleri telefonu; 20203 İdare işleri telefonu: telefonu: 20203 PERŞDI.BB 3 — ŞUBAT 1938 Finhshıru; Ataturkun Bursalılara Hedıyelerı Büyük Önder Çekir; Çekırge yolu üzerindeki köşklerile Çelik alasdaki hisselerini Bursa belediyesine latfettıler Ö n Atatürk'ün yüksek karedeslu AeRüSüR br huzurlarile Merinos İSTANBUL ETİ 25 fabrikası açıldı — KURUŞA YİYECEK Başvekil mühim bir nutuk söyledi. | Pefz muhabirimizin alâkadarlar arasında yaptığı anketin neticesi erasımde bınlerce haık bulundu (Erzurum hususi muhabirimiz yazıyor) Celâl Bayar hükümetinin memle- 4 / > kette et istihlâkinin artırılması ve fakir tabakalara mensub halkın da her gün et yiyebilmeleri bakımın- dan sarfettiği gayret münasebetile burada alâkadarlar arasında bir an- ket yaptım, Hayvanlar Hopa veya Trabzonda ya- placak et kombinasında kesil lıucn Şi daha w nın !uıhıl olduğu temin edi rnrktedlr Doğu et kambinası, önümüzdeki hcı; senelik plâ: ria derpiş edilmiştir, acak bu karar hay- irmiştir. tatbik yolun- , et navlun van sahiblerini Bu hususta tafsilât bula- Hükümet, et fiatlarının ucuzlatıl- ' c Japon Başkumandanı Soyluynr- “Gine yardıma devam ederse İngiltere ile çarpışmamız muhakkaktır. » K LA v gae A z —- | K“ı B Cumhurrelsi Atatürkün Bursada istikballerine aid bir twtiba General Matsui Japon generaline | Mahsusada gönderdi -| /” A KI DA A T el î üğğ:ıwm — Nertnos 605 -) Afafürkün Mühlm bll' tehdid bahsinde göre harb, daha f 1625 ük ğ N&ı Ve bi ,de çeşoemesl dandri .. - Fransızları da uzun zaman, belki b at 'nlerce halkın muazzam uslerı | Brasında ahass Şi n t ç n e Yaği açılmış, atlı köylü - —— ğ sa e l I ihmal etmiyor bir sene sürecek a: | . * .- . :ı::': #at dokuışkrd'; Ki Milletin siyast yüksekli- Ş Matsui alkı g, dan Ştibaren bütün : ir delil hâd l Son günlerde Japonyada gerek umumi | ponyayı uzun bir Çin harbine hazırla « l&._h ıbrlkarın bulunduğu saha- ğıne ?(l:j:)k ğ” Celâi ISBS surette harb tertibatının genişletilmesi, | maktan ziyade muhtemel ihtilâflara karı aşlamıştı Ankara — Başbakan k yapılan sevkiyatın arttırıl! « | şı silâhlandırmak ga i —“'l u*' ĞAU AT D Bayar tarafından, ajans vasıtasile İstanbul adliyesi mühim bir sahte- | © SN TGgi l > ;î):ııîcnı lîııîıîm-uşüa:: A Bit dî; fabrikası ile şehir ara- neşrolunmak emrtile “atideki tebliğ |İkârlık hâdisesinin tahkikatına el koy )ması gibi hareketler göze çerpıyor, Ja -. Devam Ç ilemiştir. gönderilmiştir. — | Devamıl! el beylada| İ|muş bulunmaktadır. Bu sahtekârli! K hâdisesi etrafında — müddelumumilik tahkikat yapmaktadır. Yapılan bir ih- bar üzerine karışık birçok işlerde ismi geçen Oseb Koncagülün 4 üncü Vakıf (Devamı 11 inci sayfada) PN aa ğ “Böyle karar olamaz!,, Maruf sporcular. belediye- nin stadyomda bağırmayı menetmesi — tasavvuruna böyle mukabele ediyorlar Dünkü Son Postada okumuşsunuzdur. Aylardanberi Şehir meclisimizde projesi müzakere olunan zabıtal belediye tali- (Devama 1L1 inci sayjada) "R 10 uncu sayfada) —— Çin şehirlerinin sokaklarında Japon kuvvetlerinin sivil halkla çarpışması

Bu sayıdan diğer sayfalar: