3 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

3 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atatürk'ün yüksek huzurlarile Merinos fabrikası açıldı —aT m (Baş tarafı 1 inci sayfada) Saat on beşten sonra Altıparmaktan fabrikaya kadar olan bütün saha iki ta- raflı bir insan yığım ile dolmuştu. Atatürk... Saat tam 16 da Atatürk fabrikayı ye - reflendirdiler. Refakatlerinde Başvekil Celâl Bayar, Vekiller ve maiyeti bulu - nuyordu. Ayni zamanda davetliler de gel- miş bulunuyorlardı. Atatürk doğru fabrikanın kantininde ihzar odilen kısmı teşrif ettiler, Bir müd- det istirahatten sonra Beşvekil Celâl Ba. | yar ve diğer vekillerle kantinin med »| haline çıklılar. Merasime İstiklât marşile başlandı. | Evvelâ Bursa belediye reisi Atatütke hı-l taben bir nutuk söyledi. | Fabrika üç buçuk milyona mal oldu Bunu müteakib Başvekil Celâl Bayar kür * süye çıktı ve mühim bir nutuk söyledi. Başvekil dedi ki: «Sayın Bursalılar, bayanlar, baylar, Reisicumhurumuz, Şefimiz, Büyük A. müşaadelerile size hitab edi - yorum. Yazık ki hepinize sesimi işittire- ğime özür dilerim fabrikası hükümetimizin bi- rinci beş senelik endüstri plânında ö - nemle yer almış müesseselerden biridır, Takriben ik evvel Atatürk roji - m ve kıymetli eleman: İsmet İnönünüün elile temeli atıld. Bu müessese bugün törenle açılıyor. Başvekil'n nutku Bursalılar, Merinos fabrikası üç buçuk milyona malolmuştur. İptidaf madde olarak kul- lanacağı eşya ve maddenin yekünu 2 mil- sene n büyük evlâd yon 50 kila Bunun (çinde tiftik 150,000 kilo olarak yer alıyar. Başlıca kullanacağı madde 2 milyon kila Me - rinos yünüdür. 1600 işçi | Fabrika üç ekiple çalışma kudretini halzdir. Her ekipte 550 kışiye, ü, ekiple , çalıştığı halde 1650 vatandaşa ekmek vt Tecektir. | İyi mal çıkarmak içi Fabrikanın endüstri havatındaki kıy - metini tebarüz eltirmek için bit noktaya nazarı dikkatinizi celbederim. İyi — mal çıkarmak için iyi iptidal madde kullan- | ü Şimdiye kadat bizı mem- yecek kumaşlar yapıl B edecektir. Merinos mıntakası Merivos yününe sureti matısusada İşa- Tet ediyorum, Fabrikayı kurarken mad- dei iptidaiyenin yarısını harıcden getir- meği düşünüyorduk. Fakat müstahsil | bundan ziyana uğrıyacaktı. Bizde Meri- nos gayet az yetişiyordu. Onun için bu | muhiti Çanakkaleye kadar Merinos mın- ! takası addediyoruz. Baytarlarımız memlekete, endüstrim!- ze karşı mühim bir vazife deruhde et - miş bulunuyorlar. Merinos istihsalâtımı çoğaltmak mdır. Bu fabrikanın fhti - vacı olan maddei iptidaiyesinin hepsini ;Mmeği ve müstahsilimizi vatana daha (azla T Merinos fabrikasının dışardan görünüşü KT KP G N e) Başvekilin Takdir ve Teşekkürleri Bursa 2 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan). — Merinos fabrika- sının açılma töreni münasebetile Baş- vekil Celâl Bayar gazetecileri kabul ederek demiştir ki: Fabrikada çalışan ve Alman en - | tisafirperverlikten ve kendilerinin düstrisini temsil eden müesseselerin taahhütlerini yapmak hususundaki Bgayretlerinden Sumerbank mem « nuniyetini bildirdi. Ben de Sumer - bankın bu teşekkürlerine takdirle iş- tirak ediyorum. Alman endüstrisi ile çalışmak hu- susundaki dikkatinizin yerinde ol -I duğunu bu münasebetle de görmüş bulunuyorum. İ Milli müteahhidlerimizden Nuri t Demirağ fabrikanın inşeatında ye! Bu bi de bir dikkat göstermiştir. ' meti takdiren teşekkür et Zaruret bilirim. |_.—__J larını okuyac yetiştirdiğimiz zaman 2 m parası bu memlekette kala; nokta üzerine dikkat nazar hâkim olmiya davet etmek isterim. Fabrikaların en baytiyarı Merinos fabrikası açtığımız fabrika- ların en bahtiyarıdır. İsmini bizzat A- tamız ve Şefimiz koymuş, açılma töre- nine bizzat huzurlarile şeref vermişler- dir. Vatandaşlarım, Size takib etmekte olduğumuz endüs- tri pragramımızın ana batlarından bah- isterdim. Fakat hava lütfunu e- r. Bu önemli fabrikanmm açılma i yapmağa gelirken yolda şahid m hissiyatı anlatmak istiyorum. Atatürkün bir işareli Buraya gelirken Atatürkün yanında mevki almak şerefini elde e'miş bulu- nüyordum. Gelirken bahsimiz milli ilk karanlık günlerine aid etrafına baktı: sirg tör 9 mücadelenin bulunuyordu. Atatürk temiz yürel pliklerin'a haricden gelmiş | ları aitinda brrakılabilir mi İdi? buyur- | dir! * olmasıdır. Bu fabrika bu tuksanı ikmal | du. Bunu söylerken Atatürk kurtardığı bu milleti refaha götürecek yolun üze- rinde idi Şehirde candan, nıza şahid oldum. Heyeti m göz yaşlarımla selâmladım. Dı «Kalbler birleşmiştir. Millet Şej viyor, Şef milletini seviyor, Ben bu sev- gililer için ezeli saadetler dilerim.> Fabrikada Sürekli alkışlarla karşılanan bu nu- tüktan sonra Celâl Bayar tekrar Ata- türkön yanına avdet etti. Atatürkle be- raber otomobile binerek fabrikanın asıl (Devama H inci sayfada) ——_—“ samimi teza HJralı-w SON POSTA Atatürkün Bursalılara hediyeleri Bursa, 2 (Sureti mahsusada gönder- diğimiz garkadaşımızdan) — Atatürk Bursalıların kendilerine gösterdikleri Bursanın misafiri olarak kalmalarını rica etmelerinden çok mütehassis ol- anuştar ve Çekirge yolu üzerindeki köşklerile Çelik Palâs'daki hisselerini |belediyeye lütfen hediye etmişlerdir. | Büyük Önderin bu yüksek lütufları- !n: Bursa belediye reisi baloda ayağa İkalkarak haziruna şu suretle tebşir et- 1n*»şhr' |- — Şimdi Ulu misafirimiz sevgili A- tatürkümüzün Bursamızı ve Bursalıları |çm( sevindirecek yüksek bir teveccüh |ve iltifatlarının canlı hediyesi olarak k ymetli bir lütuflarını bildiren ve he- ıı zi minnettar bırakan bir buyuruk- ağım, demiş ve Atatürkün bu lütuflarını bildiren emirnamelerini okursuş, ondan sonra d: Bu hususta duyduğum sevinçli heyecanı ifadeye muktedir olamıyaca- gim için Bursalılar adına kendilerine arzı teşekkür ve minnottari eylerime demistir. Atatürkün buyurukları okunduktan | sonra Bursalılar namına avukat Hulüsi Gökmen ayağa kalkmış ve bir hitabe ile Atatürke Bursalıların teşekkür ve minnettarlıklarını sunmuştur. Bursa, 3 (Sureti mahsusada gönder- diğimiz arkadı ızdan) — Gece bele- diye salonunda parlak bir suvare veril- dı Suvareyi Atatürk, Başvekil, Vekil- or ve maiyetleri şereflendirmişlerdir. Bıln sabaha kadar coşkun bir neş'e içe- de geçmiştir. İ Said Kesler rk'ün Bursa belediye reisine gönderdikleri mektubun metni Bursa 2 (AA.) — Atatürk Bursa bele- diye reisine şu mektubu göndermişler - At Bay Neş'et Kiper - Bursa belediye teisi - «Bu defa Bursayı ziyarelim mü betile Bursanın resmi ve hususi bütün te- | ndaşları tarafından hakkımda izhar e- , likpalas ötelinin Bursa belediyesinin de İdilen sevgi ve saygıdan çok duygular - | himmet ve muavenetile daha fazla inki- lriı'ıı Modern bir zihniyelle ve temız bir şaf edebilmesini temin için bu otelin a:d safirperverliklerinden çok mütehassis ol- | manda vaktile Bursa belediyesinin 1923 dum. Burada Türk milletinin siyasi ve | sarihinde bana hediye etmiş olduğu otel medeni yüksekliğini gösteren parlak de- bahçesine muttasıl köşkü de bütün müş- liller gördüm. Bundan mütevellid te -| temilâtile belediyeye hibe ettim. Bu köşk hassüs ve teşekkürlerimin sevgili Bur- | çtelin bir aneksi olarak kullanılacak ve salılara iblâğını rica ederim, Bursa belediyesi bu köşkün bedelini tak- Bursa kaplıcalarının büyük ve mede- Merinos fabrikasının dahilden görünüşü —— şekkülleri bu güzel şehrinizin bütün va- at ihtiyaçlarından birini karşılıyan Çe-| nedi mübayaa edecektir. forla vücude getirilen Çelikpa'esda Gıduğu şirketteki 34,830 Türk Jiralık his-|türk Bursada kendilerint y ben konuklıyan Bursalıların yüksek Mi- | şgemi belediyeye terkediyorum. Ayni za-| şılamada ve bugün dir ettirerek şirketten o mikdar hisse se-| dilmiştir. Bursa v.ıü.ıü' Bursa 2 (AA.) — Reisil açılış töreninde ıvrdüufd mükemmeliyetten memnuf 'ı Bursa valisi Şefik Soyeri muşlardır. u $ Keyfiyet, Dahiliye Vekili Y yi tarafından bugün valiye rest

Bu sayıdan diğer sayfalar: