3 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

3 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VU LA “VLAUKUUUUKUUUK LA KOU AAA l Çankırı ae Telgraf: Ulus * Ankara ÇA TELEFON rir Yizi'le Müdürü I İdare Büyük 1063 1062 1061 2.000.000 nüsha satan bir eser Büyük Petro Şefin çok yüksek teberruları Atatürk Bursa kaplıca şirketindeki 34.840 liralık hisselerini, bütün müştemilâtiyle Bursadaki köşklerini ve bunun tamiri parayı Bursa belediyesine hediye buyurdular için bankada mevcud 'ef Atatürk bu gece Bursa halkın coşkun tezahürle- ilerine şu hitabeyi iyrad ) — Büyük Ş erilen baloda ak kendi Bursa, 2 (Telefonla belediye dairesinde v rinden çok mütehassis olar: buyurmuşlardır: L hatih arkadaşımızın sözleri benim — üze iyet uyı Bunun derecesini i M avük hassasiyet uyandırdı. B c rimde çok büyük hat l Palar Bursa'yı ve e müm etmek bence mil Bi ı TeT SYN n n ilk türk ben değilim. Tarihte ve cihan kurmuş olan - türkler de “ — Kıymetli ifade bursalıları $ ç evvela da büyük imparatorluk Büyük Şef Atatürkün şark seya hatlerinde alınmış bir resimleri Celâl Bayarın nutukları " Millet Şefini seviyor ,, " Sef milletini seviyor ,, Kalbler birleşmiştir Bursa, 2 kan Celâl B HÜKÜMETİN v /î&;t"ürğcîn bursalılara yüksek iltifatları ; ' | | 'Atra—trü rk 'dikkat nazarlarını Bursa'ya, bu kıymetli şehre tevcih et- mişlerdir. | Onun kıymetini anlamış ve ifade etmiş isem çok bahti- yarım. Bursa inkılâb hayatımızda nice müşkül anlar ge- çirmiştir. Fakat bursalılar kıymet, kabiliyet ve kudretle - riyle bu müşkül zamanları suhuletle atlatmıştır ve biz de kendilerine kavuşmak bahtiyarlığına nail olduk. Bugün o bahtiyarlığin safhalarından birini idrak mekle mesud olduğumu ifade edebilirim.” et- a v diyorlar ki: "Bursada türk milletinin siyasi,, "ve medeni yüksekliğini gösteren,, “parlak deliller gördüm,, Bursa, 2 (Telefonla) — Büyük Önder Atatürk bu gece beledi- ye dairesinde verilen büyük suareyi şereflendirdiler. Yanlarında Başbakan, Bakanlar, Örgeneral Fahrettin Altay ve diğer mutad zatlar vardı. Atatürkün baloyu eri çok coşkun - tezahürlere wesile oldu ve hazır bulunanlar Büyük Şefi uzun uzun alkişladı- İar. Belediye reisinin hitabesi Bursa belediye Reisi B. Neşet | Kiper bir ara söz alarak kısa bir hitabe söyledi ve dedi ki: İhracatımızı Geçen seferki silâbtan bir görünüş Egede sel Bütün ova sular altında kaldı Tarar çok büyüktür İzmir, 12 (Husust muhabirimiz - telefonla bildiriyor) — Birkaç gündenberi devam eden durdu. — Telefoni arasız yağmurların tesiriyle Gediz ve Mende- arttlracak Şimdi Ulu misafirimiz sevgili Ata. türkümüzün Bursamızı ve bursalrları * çok sevindirecek yüksek teveccüh ve bır ka rar iltifatlarının canlı hediyesi olarak kıymetli bir üti Merkez Ban-| Pimizi mi: bir. buyu- rukl okuyacağım. Bu hususta sevinçli heyecanr hakkiyle | Türkiye Cumhuriyet kası nezdinde mevcud kliring hesab. larında alacaklı memleketlere mal ihraç eden tacirlerin bu ihracata zid ve ecnebi parası üzerinden tanzim | olunmuş vesaiki bankalar - kanaliyle ibraz etmeleri halinde, bun T kiye Cumhuriyet Merkı rafından günün kuru ü alınmasının takarrür öğ (Yazısı 9 uncu sayfada) Büyük Şefin huzulariyle Halkın coşkun heyecanı arasında olan ükete innettari eylerim.,, buyurukları bundan sonra larını okudu Bay Neşet Kiper - Bursa bele- (Sonu 9 uncu sayfada) esesesunca 007 TEŞEKKÜRÜ Ankara, 2 ( A-A. )— — Baş- bakan Celâl Bayar tarafından, ajanı vantasiyle neşrolünmak emriyle atideki tebliğ gönderil- m'f'lııe!mı' Cumhur Aılııurk'un rsayı şereflendirmeleri mü Dt betiyle resmi ve hususi bü tün teşekküller ve Bursanın bü- tün kıymietli vatandaşları ine fından Ulu Öndere yapılan Mü net ve guhıım. ı!dn(_ ve ınanhyıı terileri Büyük Ş.ı:m:'ı.p,;.î;h mütehassis etm Tür ıyr:::ıuıın siyasi yüksekliğinin parlak delili olan bu se0gi "e y glülerileri - kühümeti €a ilhasst müteşekkir - burakmış den özür dileri: Merings - fal hi beş senelik endüstri plânınc 5 sedir. E yer almış bi evel Atat büyük ele- da Jiminin kıy manı — İsni kudretli eli atılmıştı. Bugün mucib derecede me essese şimdi olduğunu şahid yon liray lanacağı y . imiz Atatürk, derin #eVgi dııî;:ı'lırmın bursalılara iblağı na beni memur buyıııdv(.ır. Bu şerehli vazifeyi ila ederhen kendimin ve hükümet arkada; larımın takdir ve teşekkürleri ni de ilâve ederim.. teti ç ldesi Fabrikı stihlâk madı Fabrikanın i a istihlâk maddes Bu da cn az ik x 4 saatte milyon kilo Fabrikanın 1. he ekip cağı işçi ade 3 ekiple çalıştıracağı Ü3S | bi dir. Bu demektir ki, 1650 aile ret tandaş iş ve eki Fabrikamızın endüst! / Ganu 8. İNCİ SY Başvekil CELÂL BAYAR mek bulaca ayatımız gövüneELEAUNELEMMCANE fada) # |rağmen hınçahınç dolu idi, Merinos fabrikası açıldı Bursa merinos fabrikasının içinden bir. görünüş bildiren, he- $ r # Bütün munnknle, yes nehirleri taştı. Ovalar su altında kaldı. Irlamaz çayı Kasaba - Çobanisa arasındaki tren köprüsünü bozdu. -Buradan yardım ka- tarları gönderildi. Sularım seviyesi o kadar yükselmiştir ki ovada bağlar görünmemekte- dir. Yağmurlar devam ediyor. Vaziyet tehli« kelidir. Zarar büyüktür. çok köyler sular altımda kaldı. Ma- nisa, Muğla, Men hattı kesildi, lıir-İ deres ovaları su- lar altındadır î Manisa ovasında — | İzmir, 2 (H lelgrafla d! ndaki si Si muhabirim! )-t ur. Onun için yeni tafsi- | afla bildiriyorum Menderes ve Gediz'den başka Ba- kırçay, Irlamazçay da taşmışı Haber aldığıma göre, Ge rı Manisa ovasını tamamiyle kapla- mıştır, Muğla havalisi de sular a dadır, Dalmacine çayr da taşmış v dının Çine havalisine yayılmışı & Aydın şösesi de su altında — kal. 'mdan posta gelememiştir. Bütün | Ege ovaları bir deniz haline tir. Bağlar sular altında b tur. Bazı köylerin de sular altında kal- | dığı anlaşılmaktadır. Ancak muvasa- | İ Ş la kesildi in şu dakikaya kadar| Akdenizdeki ingiliz gemileri mil- B sular altında kalan yerler hakkında| liyetlerini anlafmak için gece projektörlerle bayraklarını aydınlatıyorlar de;ââki korsanlık Nyon anlaşmasına imza koyan devletlerle tekrar konuşulması muhtemel ulmuş- (Sonu 8. inci sayfada) Bursa, 2 (Telefonla) — Bursa Merinos fabrikası, bugün saat /16 da Cumhur Reisi Atatürk'ün yüce huzurlariyle açıldı. Palas'tan fabrikaya uzanan yollar yağmura ve bozuk ha (Sonu 9 uncu sayfada) Çelik | 'a İngiltere, Fransa ve İtalyaya yeniden bazı teklifler yapıldı ;[BU HUSUSTA GELEN TELGRAFLAR 8. ci SAYFAMIZDA|

Bu sayıdan diğer sayfalar: