3 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

3 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Devren kiralık — Müsait pe devren kiralık Ali Nazmi Xx No. 1 üç oda ve hol TL. 3837 Epi Küçük ilân şartları Kiralık Oda — Şürası arkası yeni Dik EB 6 e lu Apartman 2 inci kata müraca- —624 ik oda — aranıyor. Aile yanın- — Yeşi bir iyi ve bay için, mutfaklı Dikm. mz yi 18 Cenub demiryolları A Kİ TALİ. idlüğind 3 Koyun eti almacak vaz'ı suretiyle Mühendis ve mimar almacak | © 453 Kayseride bina inşaatı teminatı . Satın Alman 654 Makas traversi alınacak Ni Demiryolları Satın undan : An a Belediyesi mağazalar İnşaat ve tamirat anonim şirketinden: yaptıranlara Ankara Belediyesinden : Komi: amme e 67.200 lira Müzakere edilecek maddeler : 1, — İdare meclisi Telgraf direği alınacak lü tın alınacaktır. Bu işe Dr. Şevket Hüsnü Taray da şada İzmir ve larından Her gün saat 14 a #onra Muayenehane: Demir ve demir ha İS Devlet Demiryolları Sat “kaman bedel 1641716 takriben 119 t ın muhtelif 5,262 ton (65 1d) e çarşamba zarf usulü ii Göz tabibi Dr. Esedullah Someren Cebeci Hast. Göz Mütehassısı ÇIPLAK MELEK Marleine Dietrich mağazalar anonim şirketinden: a Satılık hamam Isparta Defterdarlığından : Mevkii Vergi No. — Miktarı Hududu Lira 5 Garaj santralı yaptırılacak Izmir Belediyesinden : Hükümet Ç, 50. 3200 vi İdarci hususiye arsası solu ve ü yol arkası ipi mi bina- ve sı ve Süleyman Tahir evleriyle, Cinsi Şakiş bedeli © Bu de'a talimin edilen bedel Lira Lira Dört kalem malzeme Devlet Demiryoller Müzakere edilecek maddeler £ Maa müştemilât ve altı (26675) (16.000) masura sulu hamam On altı bin liradır. Ispartada hlikümet civarında vaki bey hamamı namile maruf hudut ve e 8 yn vi bir hamamı satın almış olan Eğri: idir Kazasının yeşil ada mahallesinden Hacı İsmail oğlu birader zadesi Hüseyin oğlu Hüseyin Cabidin. Br vi parasız yo Mi ralt ösiresinde bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere "o an 2994 di 15-2.938 salı ei i 39. Kaynamış > beziri il ği in yeniden ki arttırmaya ln in olanların 94 7,5 nis- Kaynamış ince bezir siği 6.860 : : beti ei teminatı wvakkateleriyle her gün Tapürta varidat” dairesine ve it 7.000 652 ihi (276) 1—576 Sikatif Mi ei b ik e lk

Bu sayıdan diğer sayfalar: