2 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çanlrı Caddesi: Ankara Telgraf: Ulur & « Ankara TELEFON Başmubar Yazı le İdsre 8 KURUŞ Atatü Bur Fransanın ekonomik sıkıntıları — Paris mektubu — Paris, (Hususi) — Fransa, tarihi- nin kaydettiği büyük ve nadir O ranlardan birini geçiriyor. Son € beş g getin çalışmalarda; halledilen kabine değişimi ğim büyük buhranın n birisidir. Filhakika tın muhtelif kollarına şöy le bir göz atılsa görü K — 1928 de Poincar& tarafınd: ki değerinin beşte birinde — tutula ntrz parası, bu düşkün hâd saye- inde, ve parasını düşüren memleket lerden kaçıp gelen muhacir altınlarla beslerierek 1936 ya kadar dünya buh- ranıma dayanabilmiştir. Fakat o V- itten beri ekonomik ve sosyal sare sratıların tazyikiyle, iki merhalede ve yeniden, yüzde elli düşmüştür. Bu gönkü frangin altın karşılığı yoktur. Fransız milli bank: altınlarına, e muktemel Karb yılları için ihti- yat akçesi göziyle bakılmaktadır. Bu- nun içindir ki altın desteğini kaybe- den para, sosyal ve politik hüdiseler. den büyük bir hassasiyetle nem kap- maktadır. — Chautemps - Bonnet kabinesi- nin ciddi tedbirlerine rağmen finans vaziyeti nazik olmakta berdevamdır. 1938 âdi büdeei 4 denk olarak meelis. lerden geçirilmiştir. 54 buçuk milya: olarak..! Bunun yüzde iaelr ümuml a tekaüid aylıklarına, yüzde borçlarla e laafaaya gidiyor. Bu ymîu:ı 22 milyarla âdi ve fevka- KRaa a eçi yürde 32 Bini geç mektedir. Gelir tabm ekonomisinde müubteme maya istinat ettirilmiştir. yüdüL eli n üstrisine yatırı aCi YU ik, muhi lyar) bulmak, d "ch:ğ açığını (8-9 mil. ihtiyaçlarını k;î(;ı_ıı.jaı- ğ mil- Kak için bu sene dahi en GHĞ a yar frank borç etmek gerüceti YARİRİ, Amerika ve îrır,ılı;r(.; ü mi: yer : fa bıra n borçları bir tarafa bırakılıi, v de îz buçuk milyondan lı')h;."“ıcrun- iç-borçlar 1930 da 270 Ve SAĞ da dört yüz mily millt gelirin Iki mi n — Ekonomi bakırmında! dalarına kadar bütün ZAY7 ayeci ge sıkılaşan bir himayecilit | tutmak için Deflasyon'la buu A lebilir. Bu politika başlıca Şi beble, buhranır uzâ! tak ve SArsın' ka bir net geci kten başka bir geciktirme vermedi: 1) Otarşi dünyada g' 2) Başka memlei düşürmeleri 3) Yarı - çİ n lan fransız ekonomi hüsusiyetler - ki dev bertaraf için faydalı zararlı kılmaktadır. 1935 de fransız mahi daki benzerlerinden :'m ha pahalr bulunuyen” ticacet, iatihsal ve istillâk BZT . caret açığı bayat pabilliğı ** lik çoğaldı. 1936 da Blum satın alma ki tuf yeni bir pol du. Gündelikleri Y sosyal ıslâhat maliyet, kat daha ağırlaştırari. Şürülmesini zaruri Kt aai $i tesine has geçici bir Ce ni ler mikdarında mahili V Aoğurduğu tearib bu pol buhranları para (Sonu ce- n may ve husust büder yar) ve hazin yi ( Mei dm:kıaaa ipti- etler gittik lik ve frangı âsa edi. tice ve himayecitiğin bütün Teşmesi üstriyel i Beçi, yast « 0N ll bünyesine & let tedbirlerini ise diğeri ahsulleri dünya- de yirmi da- Binnetice diş c ila takibin gür :k35 yükselten yet fiatlarını bir irankın — dü- İntibak dev- işsiz. e koyul. a bir finans, - İlar olduğu b ğ | ketlerin paralarını 1063 1062 rü 1061 | İ | Bursada k, 1 (Telefonla) — Atatürk lerinde Başbakan Celâl Genel Sek- Bayındırlık n B. Çetinkayı Ba- Kesebir ve bazı saylav- saat 13.30 da Yalo- hareket ve Or- vada Otel Tezmal'dan bir halk kafilesi ta- hangazi'de büyi |rafından alkışları liğe muvasalat bi lar u Gemlikte sokakları guran * ahürleri nda doğruca Sungipek fabrikasını Gemlik körfezinin dol. ara- | şereflendi İsol kıyı Ikan:xı düdüğ yaratıcıyı ve yaşatıcısını tesid çalmağa başlamış- | yfadi) ee llli aei ş GÜNDELİK î Türk - Afgan anlaşması Afganistan'ı bize dostluk bağlariy- le bağlıyan muahede, on yıl ötesine kadar uzatılmıştır. Bu kardeş - milletle İbiz, ayrıca Saadübad paktında da bera- ber bulunmaktayız. Her iki muahede- nin dünya barışı bakımımdan haiz ol- | dukları ehemiyot üzerinde duracak de- | ğiliz. Yalnız şunu tebarüz ettirmek lü- | bürriyet, istiklâl ve terakki dünya barışının muhafazası hususunda da, arzu ve kararlarında beraberdirler. Afganistan ile olan muahedemizin | azatılmış olmasına sevinirken bir nok- | tayı işaret etmek isteriz. Daha Sakarya zaferi olmazdan ön- | ce, türk kurtuluş mücadelesinin merke- zi olan Ankara, milletin dışarıya doğr olan münasebetlerini de kendi etmek istiyordu. Ve zaferi kazanacağı- ha ve türk milletinin tarih huzurunda- kâ haklarının en iyi ve en doğru olarak Ankara tarafından temsil edilmekte ol- Juğuna inanan milletleri kendisiyle doğrudan doğruya münasebette bulun- | mağa davet etmiş bulunuyordu. Işte bugül a e n tabii bulduğumuz — hali | yaratmak istidadında oları ve türkün (a inkü şerefli mevkline gebe olan o (S e gilli mücadele Ankara'ında, bir | gün, bis İçilik açılıyor ve mo ün, bir yabancı elçili : Büne B yayrağı çekiliyordu. Merasim de, Atatürk, bizzat bulunmuştu. Bu elçilik Afgan karı di Gerçi bi ikd yanında, bi iklerini sıralanmış Haati at ae etmek. sıkmtısından Vati Göstağnidir. Çünkü onların hakkı aabll ba kendilerin; |ötan tabii hayatı bu derece kendilerine Slar ctmiş bulunuyoruz. Fakat, Çanka - bu şekilde meydana gel- nn temel taşını ararsak, ve civanmerdlikler ugün Çankaya caddesinin ütün memleketlerin elçi- Ankarası e ması hâdisesinde teşhis edebiliriz. Biribirleriyle bu tarzda anlaşmnış millet arasındaki muahedeler, elbette ki istenildiği kadar uzatılabilir. Ve elbet- te ki muahedelerin rolü, sadece iki mil- letin kalbinde olan derin ve değişmez deşlerimizin elçiliği | görüyoruz. Ve genç | Başbakanımızın veBakanlarımızın yaptiği tetkikler Bursa, 1 (Telefonla) — Baş- refakatin. e Vekili ve Halk Par- tisi Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya ve Nafıa Vekili B. Ali Çe- tinkaya olduğu halde Cumh yet Halk Partisini ve Halkevini ziyaret etmişler ve burada par- tililer ve Bursa münevverlerile memleketi alâkadar eden esas- h meseleler etrafında — görüş müşlerdir. Bursa Merinos fabrikasının içinden bir gı İspanyol âsileri bir İngiliz gemisini batırdılar On bir kişi öldü Bunlar arasında vapur kaptanı ile karışmazlık kontrol memuru da var Kartaca, 1 (A.A.) — Endymion a-| Londrada nefret dındi u dün Tinoso d derin bir hayret hissi tev- Si tarafından torpil- | İ etmiştir. iliz siyast mahfilleri, hükümet arınım verecekleri karara inti- fena ha ebatın bakiyesi ispar dan kur> 2D İngiliz destroyerlerinin z KA araştırmaları Amirallığa söre Londra, 1 (A.A.) — Amirallik dal- | i, Cumartesi gi Cebelüttarıka areket etmiş olan E: ak, Halihazırda dört ingiliz torpido lemiş olan tahtelbahiri araştırmakta. dir, Vapur kaptanı Adolphus Verano | le karısı Laura, genç idiler. Her iki de Cebelüttarıkta doğmuşlardı. Bu felâket neticesinde ölmüş - olan sveçli müşahidin ismi —de Charlet arsson'dur. tarafır olan isveçli tarassut su- | albayın, ikinci çarkçıı in k dukları tasrih edilmektedir , hislere terceman olmaktan ibaret kalır. ( Sonu 3. üncü sayfada ) vubribi, Endymion vapurunu torpil- daha ilk çıkışında 2.000.000 nüsha satan bir eser Büyük Petro rk Gemlik ve Bursaya şeref verdiler KANTURUMUNUDANURU HANKUKAAKAK AAA OANURRRAKA AAA AUK sa halkı bayram yapıyor Büyük Şef çok heyecanlı österilerle karşılandı Atatürk Gemlik sunğipek fabrikasını tetkik ettiler çok mütehassis oldular gece fener alayı yalpıldi Cenevre ve biz Türkiye milletler cemiyeti hakkında ne düşünüyor ? Paktın islâhı işi görüşülürken murahhasımızın yaptığı beyanat Cenevre, 1 (A.A. bildiriyor: Milletler Cemiyeti misakının ıslâhı için teşkil edilen ve Türs kiyenin de dahil bulunduğu 28 ler komitesi dündenberi mesaisi- ne başlamış bulunuyor. — Anadolu Ajansının hususi muhabiri Kamitenin bu sabahki içtimamda Türkiye namına söz alan murahhası» miz Necmeddin Sadak yu beyanatta bulundu : — Kamutayın bu içtima devresinil açarken Şefimiz Atatürk şunu demiş » Isveç, Hollanda ve İsviçre gi- bi bazı devletler enternasyonal politik vaziyeti ve bir kısım dev- letlerin cemiyetten çekilmiş bu- lunmasını sebeb tutarak Millet. ler Cemiyeti misakında tecavüz eden devlet aleyhine zecri ted-| “ “Milletler cemiyetinin geçirmekte birlerin tatbiki mecburi değil, | olduğu çetin safhalarda, cmhuriyet fakat, her devlet için ihtiyari ol-| hükümeti, bu arsıulusal kuruma olan masını ileri sürdüler. bBağlılığını, her sahada göstermek Bu suretle iki cereyan hasıl olduğu | üretile, sulh idealine en uygun yol- malümdur. (Sonu 8 inci sayfada) Hıfzıssıhha mektebinin 3 üncü kursu açıldı hükümet doktoru iştirak ediyor Sıhat ve sosyal yardım Bakanlığı tarafından Hıfzıssıhha meke tebinde açılan “tekâmül tedrisatı” kursunun üçüncüsü, dün saat onda başlamıştir. Başlangıç nutkunu mektebin direktörü Dr. Ralph K. Collins söylemiş ve bakanlık müsteşarı doktor Asım Arar cevab vererek, bakanlığın büyük fedakârlıklarla devam et- tirdiği bu kurstan memleketin umumi sağlık kalkınması yolunda çok şeyler beklediğini söylemiştir. Bu kursa, memleketin muhtel lerinden on beş hüküm, rak etmektedir. - Her iki kurs tertib edilecek bu suretle memleketin her tarafındaki sıhat mü- dürlei, hükümet tabibleri bu kursa iş - tirak ederek beklenen faydaları ger- çekleştireceklerdir. et doktu Ticari. fikirler Türkiyede — Fransayı Paris etelerinden öğrenmeğe çalışmayı- mız. Onlar büyük ilân şirketlerinin esirleridirler. Bu şirketlerin - ticart bulmadıkları, yani sürüme yardım telâkki etmedikleri neşriyatta Bir fransız Başvekili iken demişti, ki Direktör Dr. Collins'in sözleri Açış törenini yapan enstitü direk- törü Dr. Collins şunları söylemiştir : — Sayın Vekil, Sayın Vekâlet erkânı ve Enstitü ar- kadaşlarım; Üçüncü kursun başlaması mü: betile buraya kadar gelerek göst ğiniz alâkaya çok teşekkürler ederim Yeni arkadaşlarımıza da Vekâlet ta- rafından, kurslara iştirak etmek üzere intihabları dolayısile, tebrik eder ve hoş geldiniz derim, Bu memlekette ede; henüz böyle geniş mikyasta politika çevirecek ilân şirketleri kus rulmamıştır. Fakat vaktiyle * Akşam, daiken ba y i'lerin bize fikir telkin kalkıştıklarını gördüm. : r Bolu'da satışınızı arttır. mak istiyorsamız, ormanların serbest kesilmesi fikrini müdafaa ediniz!, Hele bir de Bolu'yu bir gazeteye ten gelir verir bir kaynak farte miz: Artık gazete muharrirlerine ağaç methetmek y orman tahri binin verdiği zararden bah- setmek yasak! — Efendim, ormanı da müc Fakat mü- dafandan müdafaaya fark var, Evelâ alkı de düşünmeliyiz. Sonra ormate ları işletmeli! Müdafaa etmemeli de- miyoruz, fakat bunca vatandaşr hususi se- hati umumiye hiz- metlerinin rasyo! sürette deve lopmanı, Sıhat Vekâletinin ümumi (Somu 8 inci sayfada) 5 | | doğruyu, etmeli ya, y muhabirimizin miz bir V. &. izda — neşrettiğ nlaşılacağı üzeri a kendileri tenkid gazeteden — ilân ke- serlerdi. Onlara «id tenkidIler, ne kae bafit, hak. H olmazdı. olunduğu zaman, da. , meşru olsa da carl Fakat doğrusunu — isterseniz, en | sonunda, Türkiyede halkın sağduyusu bepsinin üstünde yerini alıyor: Haki» katin — müdafaasına — sadık — kalma- nın, nihayet, ticarl de olduğu görü- lüyor! - Fatay Sıhiye Müsteşarı doktor Asım Arar

Bu sayıdan diğer sayfalar: