2 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K ÜÇÜK ILÂ ILÂNLAR En ucuz ve en tesirli ilân ies. 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân ni telefon 24240 Sene 20 — No. 6932 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 2 Şubat 1938 Atatürk dün Gemlikten sonra Bursayı şereflendirdiler Büyük Önder üç gün Bursanın misafiri olacaklarını vaid buyurdular Halk Goşkun tezahürat yaptı. Atatürk, başyaveri vasıtasile halka İstirahat tavsiye etiler. halk” Metirki için canlarımız ela gieriz, , diye sezi urmluştu. Vapurlar ve fabrikalar, düdüklerini çalarak Atatürkü selâmlamışlı Reisicümhur, bir vakkuftan Yl ER Sa fabrikasını şereflen- dirmi: a 5 inci sahifede) Bursada Çelikpalas oteli Ege mıntakası büyük bir seylâb tehlikesi içinde Büyük nehirler, çaylar taştı, köylerle münakalât kesildi. Nüfusca zayiat olup olmadığı anlaşılamıyor İzmir 1 ( Telefonla) — Dün gece başlıyan ve hâlâ devam eden şiddetli a ğmurlardan Gediz, Menderes nehirlerile Bakırçay taşmıştır. Menemen ve Manisa ovalari sular al- * Çöbükld arasındaki demiryolu köprüsünü bozmuştur. Pul meliyat trenleri alm. Yağmur devam ediyor, Deli tehlikelidir. Atlantikten Büyük Okyanusa... Bir yataklı otobüste hayat nasıl geçer? Masaların kenarında şöyle bir yazı var: Renklilere mahsustur... : Yataklı otobüse biniş ÜHikmet, Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz) Ter 2 ve şehrin görünüşü Merinos fabrikası bugün açılıyor Başvekil bu münasebetle bu gün bir nutuk irad edecek Bursa 2 (Telefonla) Merinos fabrikasının açılma merasimi bugün saat 15 de yapıl: ü münase- betle kini ie Sam “Biyar bir nu- tuk irad edec mini eğ la ei mbikkatlibı: kei satılan eski eserler günlerde erde Nişantaşı, panpa sokaklarından geçen , ucuz, pahalı kapatmak istedik- in eşyalar Kr yeni Dir nakarat tub- turmağa başi — Eski e mecmualar, ki- taplar, her nevi yağlı ve sulu boy: tablolar alı yla Bu satışın fecaatini deşmeğe hacet yoktur. Düşününüz: artık son kalan kütüphanelerimiz, kolleksiyonlarımız ve sanat eserlerimiz beş on paraya karşı el . Babadan, ecdad- dan kalmış bir kıymetli kütüphane 2 li nadir bulunan, bel > e Eri artık tesadüf edilmiyecek aplar, kimbilir hangi sanatkâ- rın e tablosu okkaya gidiyor! gire bu kadar feci bir ağ yapan bu tahripkâr iie ve harekete yalnız Sli mi api şu kadarını iel eski meler hala ok bahasına el , sonra elenmiş devir olacaktır. Kitap da zaman geç- a vr kesbeder. Satmayınız, sak- Devlet Nü İstanbul hayvaniarı koruma cemiyeti ödemi yemi No. 84 “eleği 49165 Fukaranın hayvanlarına seyle e saat 9 - 12 ve akşamları 5 - 6 Eminönü meydanının genişletilmesi için 3,5 milyon lira lâzımmış İstimlâk edilecek binalardan mühim bir kısmi belediye ve evkafa aittir. Bunlar için istimlâk parası verilmiyecektir. Ba sebeple meydanın tamamen açılmasi kabil olacağı anlaşılıyor. Helefon; 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) Eminönünde yıktırılacak olan Valde hanı tramvay Şşir- ketinden alınmakta olan bir milyon | de istimlâk edilecek binaların senelik yedi yüz bin Lira ile açılmasına karar gayrisafi iradı 350-4000 bin lira etmek- verildiğini ve istimlâk edilecek bina- | tedir. Bu suretle istimlâk için üç ba çuk, mıştık, ceği anlaşılmaktadır. Halbuki beledi- z gayri safi iradının on misli istimlâk B. Sabur Saminin açtığı davaya dün bakıldı Davacının vekili diyor ki: «Otobüs Ki sed almak icin hiç kimseye tavassutta bulı X B mektedir. (Devamı 4 üncü sahifede) in kızı namına ferağ etmiştir. Muhakeme, diğer tarafın cevab vermesi için gelece salı gününe bırakıldı Otobüs ruhsatiyesi —— müdürü B.. Sabri 10 uncu sahifede) m——— Yakında: —a. BEYA TN) Bir baltaya sap olamamiş- ların hiköyeleri?!., 'azan ve resimlerini Yi yapar Keş Cemal Nadir Lu bi bu kadar iniyeğ ilâcı yöktul... amma şehirde de bu kadar gürültü yoktul..

Bu sayıdan diğer sayfalar: