2 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nizi # İNCİ YIL Çarşamba 2 ŞUBAT 938 TELEFON 3503 İATI (100 ) Para YIL No. 3318 İlAbone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın Sesi SESIDIR < Türkiye ——— Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır © eter VE AŞIK Bir Gümrük Me am Kamutayın tarihi kunu rürken haya fin şaret ve közü e ir inmiş olan Celâl Bayı söylediği için gene p taracağını mea mişti, hlması ,, suretinde tefsi zn olmıyan iz Cansız rakım bunlarına nike minden muaf oldukları malü Fakat Şün kalan bir ma muameley: aldan e aykırı olar: ümrük kanunlarına istinaden talimatnamenin tatbi İ Zamanda Lei müstehlik İ bu fazla ergen ötedei Zibi, yedi gün ği bir ya bildi sasen mafa iki göstermek içi yirli proğrama im kuvvetle sanmakta Hatay att elin m (A.A ili dolu Ajansının hususi muha- biri bildiriyor: Konsey öğleden sonra top- lanarak y meselesini Konseyde günlerde n n sasi temasların iğ ei Taporunu okum mak ii ek i mesi de Celâl Böy nen Atatür! — simi hal- kin refahı i için gösterilen yeni hedefe ulaşı üzi nin yeni alâmeti "değil e mele bizi hayretler li bıraktı. meselesi bir nberi güm ddetle istisna edilm ip Me rene yh ln hak ve enini namına rica et- Ve Bir Liman > toplantısında son tarihi nut- arşı açılacak rad buyu! e. savaşın ilk sev 5 e müjdesini vermiş, Büyük Şe- direktifi ile yürümeği bir idar e ve siyaset ül- ege ka tarihi söylevden ilham” bir değeri olan alara ni yük tarihi ilk Memi. nuti ie nda halkı, pahalılığı pençesinden kur- Gün geçmiy. ar hükümetin bir kararı, İktisad OVekâle- tinin teşkil ettiği yeni bir komisyon, demiryollarının, veya deniz e tarifelerinde yaptıkları tenzilât, Ulu Şefin “Bundan sonrada hedefiniz hayatın ucuzlatılması, halkın tefa ve bol luğa kavuşması yani ıstırab vaziyetinden kurta- sir edilen direktif ve ilhamlarına uy- / ğun iş yayi, istihdaf etmesin. kansız ve ste- milletin yavrularını r fiatını yeniden indirm mak istenen yeni bir hamle! ir? Bu böyle iken ucuzi ii etirecek âm sie en biri ri gin Zümrük, tahmil ve tahi işlerinde gör bir eki gümrük. Gi olarak gelen malların yedi gün ardiye res- mdur b iş liman id direktörlüğüne v sekiz on a yapılan ndi (değil big fakat ilk günden mer” arziye in abi oluyoruz. mm e zan ettiğimiz bu çok üccarlarımızı te- mrük rn yapıldığı arlarımızin u dileğimizin, çay halka tüccara ve es- s şimdiden çizdiği ha- daha izi yekeğini ummakla yanılmadığımızı SIRRI SANLI Meselesi İngiliz yeri yi anlattı konsey içti : ala- a devam edecek ii ve Be bükü etlerine teşekkür ey ruzna- mi lesi olduğu içi ker nin hitamında li nihayet- lendirildi Raportörün talebi üzerine bu suretle intihabat li e tad m komi Ma devleti ley alarile” het ilk içtimamı ya Harb kokusu Akdenizde hazırlıklar var ğa başlamıştır. iş ile Italya arasında bulunan bu ada civarında Göbel 150 harp gemisi seferi vaziyette beklemektedir. reş 20 — Kuvvetli bir menbadan gelen habere göre ransa hükümeti bütün hava Moskova, 2 — Almanya ve Italyada yu gizliye barb hazırlığı devam etmek- tedir. İlkbaharda Mönlan bücum » < g Sofy Rady: ee Tngil- 5 kuvvetlerini harba hazır bir terenin akdeniz Hilosu Baler halde (bulunmasını emret- ir adaları civatmdı civarında toplanma: sen9 Japon karargâhı bombalandı pek Çe ve var EE Kİ ecem Şanghay 2 (Radyo)-— Çin $ relikeb z aptı. Re- | milli kuvvetleri ! Nankledeki karar; Bay Ne esl Südiktan isliğe Isveç delegesi intihab küüi A iv e için > in Bili İyem kar zi Ben ie delegesi M.de | o'unarak Fransa delegesinin hazırlıklarını ikmal etmiştir. | muş, 3i e kn mlcamnn BEİ va yerek Sonu 4 ünölde Dün n be ş tayyareden mü- | Bombalardan beşi karargaha ii düşmüş, asker arasında bü İSTER GÜL ISTER AĞLA yük zayiat vermiştir. Ölen- BE Ma EAT s Canın in Olsun Bir romanda şöyle bir fıkra okuduk: Bir g nuyor: “Ben bu istediğin yeni mantoyu edi günde e va e. Ben senin yoluna her şeyi £ m ufac, r hev. can m, Genç ve şeytan kadının Ey rin e aderberi ek alloz salar ı kimseye vermeğe heves etme. Bu can çalışmak, kazanmak ve istedikleri- — Sen mizi imiz 5 yes erkeklere çok lüzumludur. Nası ıl kadının verdiği cev lu vab insanı düşündürecek kadar mânalı değil midir? Bazı insan- da kadınları kafese koymak için “canım sana feda olsun, diye iş becermek isteme- ISTER enç karısına şöyle teminatta bulu lerin arasında büyük rütbeli zabitler de vardır. anghay 2 ady Japon aikarleri firar etmeğe m Si Re ie başlamışlardır. Harp isteme- iç ver- | dikleri (o için iki bin Japon askeri imtiyazlı mıntakalara iltica mi Ra Şanghay 2 (Radyo) — Ce- ni ) — etmektedir. Birçok çe is ve iki yüz su e tında kalmıştır. aşlıktan soğuktan ölenlerin adedi ik bit edilememiştir. GÜL İSTER AĞLA Japonlar kaçıyor Büyük Önder Bursada u vinç Bilgi Me dökül Mühim n bir toplantı müştü. Şefin otomobili gö- e ki gözükmez bir alkı; . Yaşa Atatürk sesleri Bakla bugünkü sonsuz hız alarak Hav: İı rağmen yaya olarak, yolları üzerinde hürmet safı o eden lıyarak Celikoslüri en pri tiler. Atatürkle beraber Trakya Umumi üfittişi General m Dirik te Bursaya gel- Tokyo 2 Çekya Japon gece yarısından sonra iapar ratorun sarayındı kal fevkalâde He toplantı Yak mıştır. Partisi hu ak- sem a m Vekiller şe- refine bir çay 2 miştir. Ziyafet iri samimi bir hava içinde geçmiştir: Ankara Tiyatrosu sanatkârları ASRİ SİNEMADA Asri sinemada Mi i temsillerine devam eden (Ankara! temsil heyetinin rejisö; ye met Kaş ve değerli artist Nadide DÖRT ÇANAR namındaki vodvile bütün İzmir hal- sky kıni ie et etm ektedir. Asr n halktan gi ğü büyük rağbete kar- şılık li e Sedakârlıklar Si . Ankara Tivatrosü heveti ç temsil için anlaşmıştır. ei» en büyük şe- brrinde vermiş olduğu temsillerle büyi hret kazanan heyet akşam ei Ahmed Narizin Kl eseri (Dört Gr ı Emil ed Ayrıca (iki film ) ii Asri sinemanın ikinci sayfamız- daki ilânındadır. DUHULIYE 25 KURUŞTUR. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Haklı bir dilek.” Belediyemizden Rica Olun eee. ği la: ğ beğ ile bir ra numa mu ye do- rusu çok im, yani bunu düşünenleri takdir (ederiz. Yalınız seda şlar namına belediyeden ufak ğu gibi küçük mikyi kit apn sattırsa zan'ediyorumki çok büyük bir iğilik et- miş olacaktır. ln ahali bir sokağı veya evi bilek için çok müş- — Sonu 4 üncüde Geşmiyen yazı geri verilmez Suriye Arasında Tayyare Seferleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: