2 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o GAZİ BULVARI iZMİİ RE sahibiz ŞEVKET pm e. FA FAT (5 ) KURUŞTUR Fr Tansa ile Anlaştık Ş RT. da Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çi) İşçiler ie letin arş mayesi mize m Veri, çen mana vii vi çi e okuyara| inin sz mke sz il geli » hem kendi yi ei em mir *“ayal nizamın ya Mana bir ie rejim . Maalesef bu EE hâlâ irk miyenler vardır. Sir li di SL ir şahsın lin beden Yahut bedenen ve fikren çlışa mini daki bütün pürüz ye ve Fransa hariciye vekillerini a ve Fransız Ha. vekilleri iki iie görüşme! yaptıkları, Isviçre otelinden CENEVRENIN umitmi — görünüşü hükümet arasın- lü meseleleri tamamen hallettiler na ti mi » de leneceğini, on işçi ka ui mm hile müessesenin bu kanu! a 1 e) — Cenevreden bildiril. kiye sitiği inim tâbi olduğunu Öl vekilleri arasında yapılan müteaddit e te isg iki ei li arasındaki Pürüzlü ei üzerinde bir fi- Dn Sn mun bakla kir m mutabakatı hâsıl olmuştur. Sesa a nit bazı meseleler, Fran- gâbi değiliz hariciye nazırı B. Delbosun yapici Ankara ziyare- leş inde garip, itirazlarla evlen inde halledilecektir. B. Delbosla ye yapılacak görüsmeler- m, ks-İden sonra iki — wlet arasında bir dostluk ime ileceğ uhakkak dir. si çüi az - e l ei | Türkiye ve Afgaristan ha Teki lale: EY ELE Fakak iş düiresi devâmıli kontrolu dostluk muahedesi rig rlere, kanunun hükümle- en kaçmanın imkânsız olduğu- Böstermi; iş kanununun tatbik O mevkiine miştir, Iki tarafı kardeşlik hislerile bağla- mii gü ndenberi temin edilen en yan hede on sene uzatıldı İmer ME e iemeii e dile edilmiş olmasıdır. Iş daireleri iş-| ( Ankara, 31 (A.A) — Türkiye kelly ve teşriki mesai müahedename- ini zerine kanat açmışlardır. İşçi iz olmadığını anlamışt ar. kimi daha İFEDE | ea devletleri arasında 25 Ma- in merbutlariyle birlikte 928 tarihinde aktedilmiş olan mu- hr UÇUNCU SAHİ ia leştiği, iş verenlerle işçi- zamanda üne harmo- m Es) ardım işleriniri şikâyetlerine lerin kleşi ve ilem Bu ka- »uazzam. bir dav, BR in halini ” Dinin in ek olurdu. K un gaza dikkate aldığı iy müh etler geçtikten rağ işi ikmal klik, son- İM, ki toplu ia seri kıyette imkân bı me dilik iler şikâyetlerini dink hr haklarını gözeten . bir sağı, oslardır. İş emniyetine doğru “> adımlar atılmıştır. — İşçinin İlim temelleri atısştr. ri Einirde işçinin giri imkân- Si kalmak için y m ücadele çok Meticeler ver ilden — SONU 4 iKINCI mesir Ez 79 milyonluk “ie Dün şehir meclisinde İ görüşme mevzuu oldu Allan bazılarının projeyi hayâl telakki edişlerine karşı belediye reisi uzun boylu cip verdi “MarttaAnkaradaB.Delbos- g ladosluk paktı imzalanacak Acele bir. © dâvet Sari 'yedeki Fransız Roma, EL ee, göre Suriye vw kar sıyası gazetedir diler. Halk, Şefi coşkun t Jla karalı Mi Gemlik a sun'i fabrikasını — Bursa Merinos F. Mi üyük Şefin yüksek huzurları ile bu- gün açılıyor. YENİ ASIR Matbaasında basılmiştır. ŞEFİN S SEYAHATI ATATÜRK Bursayı şereflendirdi Halk sevinç içinde e (Hususi) — Tall ei NEREEEOEEÜNEEEAMENEEENEEAEEAEEEAEAAEN ipek gezdiler. Ki hakkı, e am izahatı ler ve yine halkın coşkun ii rı ükidd Bursaya hareket etti- (Hususi) — on kala Bursayı serileri: — YAZISI ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE Zirai kalkınma için Hazırlanan 150 maddelik proje Ziraat er konuşulacak İsi Elma — Zirai Mae esaslarını ihtiva eden ve memleketi on zirai ae ayıran 150 maddelik proje, martın ilk haftasınd a , ziraat kongresinde tetkik edil. İn Ankı en sonra “kapi i şeklini Pelazak va nsidürü B, Mübin Halit bugün Ankaraya kane edeceklerdir. Haber aldığımı Ankara: Dün Ziraat Vekâletinden gelen ı d vetleri Kimntidamı ir. siyle e ai; dır. Mısır Kralının Balayı İstirahati yine geri kaldı 'KET BILGIN ma Fazla alınan Vergiler Geri verilecek Hususi) — iki eilerden iy, hi in def Mal tela in bütü Izmirde Ko'nak meydanı 0 da, Şehir Medli inin e içtima” devresini ağan'bı ei B, Behçet Uz, 'bele-| plânını a sevketmiştir. daha| Reis muavini B. Suat Yı ül — “il BEŞİNCİ EEE oru ta- E — ahatiş ini ikinci def fa yapılacak bir ablan, zira- teşkilâtına yapılacak lecekti: mücadele istasyonu müdürü e br pe le hat Eğriboz ve bağcılık enstitü- er Ispanya İç Harbı Cümhuriyetçiler yeni bir zafer kazandılar Amerika kongresinin 60 azası Barselonda toplanan Kortezler meclisine selâmlarını ün ren yg gere İ gönderdiler Barselon, 1 (ÖR) — lamanka, 1 (Ö.R) — Franko genei Merk: ayı i olarak k bepiakanli telgraf kongresini game i kongrede kabul edilecek kaideler görüşülecek nel iera mıntakasin- hesinde sabah kitim cümhuriyet da ilk hatlarımızı kabi edebildik. ağ milel P, ua n para temevvüçleri dolayısiyle tel- a tarifelerinde yapıla sak değişiklikler fından kabul edilen h denli, seir kala gal etmişlerdir. e 150 kadar) man bir çok lâğımlar patlatmış zayiatı olmuştur. Bir köç küçük zabit ve sekiz askerden ELE bir grup) Ki esir li ve ağır üştü a o bulu e ve hasma ağır zayiat verdirmişler Grenata cephesinde harlarmdan çi İnk Estamadore cephesinde « Benaroya İmıntakasmda | zaptettiğimiz noktalara gişe m yaşa dele itnlşrir, — SONU a SAHIFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: