2 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S Yirmi yedinci yıl No, 7424 Çarşamba K Şubat 938 Ve Cenetre, 1 (AA.) — —Anadolu Ağjanımın hutusi mubabiri bildiriyor: Konsay öğleden sonra toplanarak Hatay — meselesini — müzakere — etti. Konteyde Törkiyeyi — delegemiz B. Necmoddin Sadık temsil etti. Bu meselenin raportörü alan İsveç de. legesi B. Uaden son günlerde cere» yan eden hasusi temasların neticesi olan raj adu. Rapor yadur: 1086 | | toplantısında yapılan noktak narar | tektisi üzerine ve mevcud aorlukları bal maksadile evelemirde konseyin İ Türkiye ve Fransa mümessillerinin müzahareti ve seçim komisyonu rei. sinin yardımı ile fıadan hazırlacan pilması Tüzamlü bu komityon ta görülecek tadilâtı yapmağa memur — edeceği üç rapöre aörlü bir kollej teşkilini tasavyor | ettim. Bu usul fayda vermediğinden Türkiye ve FPransa mümessillerile mutabık olarak honseye aşpağıdaki | teklifleri yapmağa mecbur kaldım: Konsey- — tarafından 29 — ma 1937 tarihinde ittihaz ve Türkiye ile Fransa tarafından kabul edilmiş olan büküm ve metinlerin hududu — dabi- Hüde konseyin Belçika, İngiltere, Fransa, İsveç ve Türkiye mümessil. lerinden müteşekkil bir. komite e- çim komisyonu tarafından hazırlanan Suitamnamede Tüzamla görülecek ta- dilâtr yapacaktır. - Seçim komisyonu: map reisi ba Mmümessillere — yardım edecektir. Komite ittifakla karar ve Tirede ahraman bir alayı- miza daha sancak verildi Tire alayına dün samt 15 de Büyük törenle sancak verilmiştir. Sancak verme merasiminde Orgene- ral İzzeddin Çalışlar, vali B. Fazlı Güleç 've diğer Generallerimiz bazır bulunmuşlardır. — Sancağın değeri hakkında bir bitabeyi mütcakıb Or. general, alay komutanına alayın Sancağımı vermiş, halk böyük teza. bürat yapmış, evvelâ alay komuta. Mi ve sonra «lay eratı, sancağın çe- sefimi dalma yükseltmek için çalı- | Çeneöre gazetesi, "bütun garantisi « Fransız dost.uğuna gidil: yor,,civor ngiliz delegesi, Hatay işinde İngilterenin fikrini anlattı 1T.klifi nisamasmede ya- | ile, Türkiye ve Fransaya karşı sıkı ve samimi dost- luğu hasebile Ingilterenin bu ihtilâfı kolaylaş- tırmağa tamamen çalışacagmı söyledi Milletler Cemiyeti binası recektir. Bu —messi — muhtemilen konseyin geleğek — devresinden evel bittiği ııııım:lıoııiıu kat't surötte tesbit edeceği bu nizamnameyi San. cak dahilinde —neşredilmek üzere konsey adına olarik — derhal mandar ter di bliğ edecektir. Diğer taraftan komite konsey tarafından 29 mayıs 1937 tarihinde retini kabul edebileceklerdir. GÜ De güü AT E | Ve Sonu 8 tzinci sahifede — Filistinde çarpışmalar endilerine yaptığım bu teklifleri kâbule mütemayil ol dukları takdirde keadilerine tevdie müsarast edeçek olduğum karar su. siddetle devam ediyor Arablar, İn'grlı'z müfrezesi kumandanı ile 8 Jaııdurm:yı a!ıp götüraüler Küdüs, 1 (Radyo) Arab çeteleri ilö İaşiliz zab tası arasında vukubulan bir müsademede, Arab çeteleri, takib müfrezesi ku- mandanı ile 8 jandarmayı alıb götürmüşlerd r. Bu hâd se, Kudüste derin ak sler yapmıştır. Kudüs, 1 (Radyo) — Arablar,. Yetin c varında bir İngiliz müf rezesine hücum etmişli 'k* kişi ölmüş ve iki kişi de yaralanmıştır. Aral Deniz tesl hatı yarısı — —— Fransız donanması, yeni zırhlılarla takviye edilecek Deniz Nazırı diyor ki: Fransız donanması, Fransayı koruyacak dereceye getirilecektir Fransız donanması gacaklarına andiçmişlerdir. Aydında yapılacak merasim Aydındaki piyade alayına şuba: tin 3 Öncü perşembe günü cancak Yerme töreni yapılacaktır. Bunun için pertide bir komisyon kuralarak tören programısı bazırlamıştır. Tör Paris, 1 (Radyo) — Fransa Nazır, eski - zırhlıların - tama- Deniz Bakanı (Vilyam Bertrân) | men değişeceğini ve Fransız do- bugün matbuat mümessillerini | nanmasının, Fransaya lâyık ve kabul etmiş ve Pransanın da | Onu her zaman koruyabilecek diğer devletler gibi yeni zırhlı: bxıı' dereceye getirileceğini ilâve lar yapmak nıecbınyn..d. bu- | * "ll'il' 1 (Radyo) — Fransız lunduğunu — ve bi douınmu nı(ıı A’l:dııııı filosu, Lyon körfezinde Mahnevralara İ vek tahsisat istiyeceğini söyle. | başlanıştır. Manevralar, b miştir 15'inci güsiüle kader türeceklir, sülkamitarği, Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir Gediz taştı, Manisa ovası su altında B. Delbos Martta Ankaraya gelerek ricalimizle konuşacaktır. SĞ Şehir meclisinde, Belediyerei- sinin Raporu okundu, şiddetli munakaşala_rroldu n imar plânında gösterdiği ra- kam 9,400,000 lira tutmaktadır Proje, imar plânına esas değil, ancak şehrin ih- tiyacı ve dileği şeklinde görüldü. Çünkü bu rakamın karşılıgı “yoktur Reısın raporunda ne'er isteniyordu? Şehir meclisi, dün öğleden soara saat on dörüe belediye reisi Dr. Behçet Uzun riyaselinde — toplanmış ve dördüncü devre — içtimalarına ha. raretli müzakerelerle başlamıştır. Eski sabat — balâsannın okunma: #tadan sonra, meclise gelea muhtelif dilekler tetkik edilmiş, alâkadar en. cümenlere bavale olunmuştur. Bunlar arasında inbisarlar idaresinin — şarap imaldıbanelerinin bafta tadili kanur muna tâbi tutulmaması; Korçıyaka Yamaslar süyunu, bahçe solama içle rinde kullananlara mani olmak için muayyen bir sarfiyat haddi kabul edilmesi ve fazla sarfiyana daba ! otobüs ve trambüs mübayaası, bavagazı fab rikasının mlahı için belediyeler ban. kasından müteahhide verilmek üzere teminat mektabu alıuması Öe İstan: bul Güzel san'atlar akademesinden mezun B. Halidin belediye heşabına bit buçük — sene İsveç ve İeviçrede tahsilinin ikmaline ald teklif ve di lekler bulunuyordu, Bundan sonra, belediye reisi De. Behçet Üz tarafından harırlanan beş yıllık imar plâm ve çalışma faaliyeti hakkındaki raporu okunmuş ve moc. Histe ozun münakaşaları mucib ol muştur. Raporun bulâşası yudur: Beş yıllık imar programına gir. mesi Jâzimgelen — acele ve ayni za- manda belediyeye gelir getirecek İş ler ve bunların — vasali masraf ve maliyet bedelleri şanlardır: Şebir meclisinin de hazırlanma: snı kabul ettiği şehrin — müstakbel imar plânı 40 liraya çıkacaktır. — Sonu 4 üncü sahifede — Büyük Şefimiz Gemlik f:brı'kaımı bizzat açtılar İstanbul, 1 (Klosusi mubabiri. mizden) — Büyük Reisimiz Atatürk bu gün Yalovadan hareket ederek Gemliği şeref lendirmişlerdir. Gem- likliler Büyük Reislerini —emsalaız tezabüratla — karşılamışlar, bayram yapınışlardır. Ulu Önderimize “Beşvekil Celâl Bayar ve diğer Vekillerimiz refakat ediyorlardı. Gemlik Sun'i ipek fab. rikamnın küşad resmini bizzat Cum. hurreisimiz yapmışlardır. Yarın da Bursada Merinos fab- Tikasının küşad Tesmi yapılacaktır. Camhuarreisimizin — Burtada üç gün kadar kalacağı tahmin edilmek tedir. Miçesko Belgraddan geçti.. Belgrad, 1 (Radyo) -—Ro- manya Hariciye Nazırı M. Mi çesko, bu gün Cenevreden dö— malümata göre, Anı nerken buraya uğramış Ve lan Stoyadinoviçle konuşmuş- tur. İki hükümet adamı, berâ- ber yemek yemişlerdir. lxııj'ıd:!lf ı?ıı.lnıı Vilâyet _Umumî Meclisin- deki müzakereler Vilâyet Umumi Meclisi dün öple öğleden sozra ikinci reie B, Sirri - (Foça)j min başkanlığında toplanarak müzakerelerine devam etmiçtir. Meclise gelen dilekler tetkik edilmiş, muhtelif encömenlere havale oluamuşlur. Maarif müdüriyetinin, Tire, Bergama, Ödemiş maarif —müfettişlerinin merkeslerinin İzmir olması hakkındaki ve maarif encümennce tetkik edile #âk dört sene evelki meclis kararına muhalif bulunduğundan reddedilen di leği de dünkü içtimada görüşülmüş; verilen izahattan sonra encümen karan tasvib edile tir. Akdenizde k;r:anlık devamda : Dün bir Ingiliz vapuru tor- pillenerek batırıldı »| Kontrol heyetinden bir İsveçli ile iki İngiliz zabiti kaybolanlar arasındadır Meçhul tahtelbahirlerin torpillediği vapurlardan biri.. Londra, 1 (Radyo) — İtpsnya | kişinin kurtulduğunu, — vapur kapt sabillerinde görülen meçkal bir tah. | m ile karıtınımın, boğulanlar arana. telbabir, bu gün İngilir bandıralı | da buluudağanu bildirmektedir. Antiniyon adında bir İogilir — vapa. Antiniyon vapurunda, İspanya' işe Tonu torpilliyerek batırmışlır. lerine ademi müdahale komitesi tax İnzilir Bahriye Lardluğuna gelen lan İspanya — sahillerinde — tesia yon — vapuru, konirol heyeti szanadan bit torpili yidikten sonra dört dakikada | İsveçli ile iki İngiliz zabiti de varda. batmıştır. Bu büdise, Londra siyast | Bokulanların en çoğu, Tepanyol ve DN irler yapmıştır. Portekizlidir. alınan haberler, İngiliz Babriye Lordluğu, hâdire Yaparda bulucanlardan, yalmın dört | — Sonu & inci -

Bu sayıdan diğer sayfalar: