1 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞEVKET m Üikesnde ek deyen ri — 1912 Yılından evvel m ten <7 miştir, Yi mütecaviz bir z: vi inti da, liği duk aman- fa hakkından mahrum sile e lira servet sahi- arı devletin elle; - — az > ii erine ver. uluhan on binlerce kardeşi- MN e an m m, BULVARI IZMIR - 44 z izumi neşriyat müdürü: HAKKI OCAKOĞLU ai AE, calar Hatay meselesi. bataları . ile | vekili vi Tes tep R in ii N N 1 z i N a Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseriekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir 5. ArasB. belbosla « merika hükümeti süvari kuvvet lerini motörleştirmeğe karar vermiştir. 286 lık zırhlı hücum arabalarr bu makele kullamla- caktır. mm RAMİ. << FRANSIZ Z GAZETELERİ DIYGLAR KI: ertiyi bir a ye halledilme üzere | Vahim gö gösterilen 1 vaziyeidosiça gö- -İrüşmelerle i yi bir istikamet almiştır Cenevr .R) Cenevr: Parise izel li, önce Fra Giye naziri B. Delbos Türkiye | ia üştü Arasla M: Hay atı bir mü Büyük Önder Yalovada Direktifler Verdiler içinde kıvran- * kt b Kanik acısıdır. Dev ir Mi içinE| ki miz Iktsat vekilin yeni ?| Yarın Merinos fabrikasının açılış Fakat, pür Ky ii beyanatı töreni için Büyük Şef Bursaya Se v1 dong bilir İinbul, 31 (Hususi) — Hayatı Müyh, da kalmış rik anna a ücdlatmak için. (Milli koruma) hareket etmek üzere bulunuyorlar Hi BİR netice eld edilememiş | Ee si De salma muhtelif maddeler e) titan ul 31 (Hususi) — —— — — M iy e deb ebiklerine dam. ediyor. Öİlömder A pap mü adele areiyle an e sütü B Pm yn kğ hir b Ve anka mi Yunanlı em ei edilir) : si ii a 5d müh kdan “Yani mağ İmes Direktörlerimiz a eşi ii eükümeş isme için fir İL SONU UÇUNCO SAHIFEDE — ondra yolunda İnn Kline ye İstanbul, 31 (Humusi) — Son ayları Bak çi harem etimizi ziyaret olan Jae la enn riyle ez ollan a mM ge mi Mine er na alğlürinda sk. ALIŞ, in Londraya gidecek ii arçılık tutan Ni me E Merinos ün tabela çün ç K ilim İmdi felifede Mnaycı va ğ vermek üzere B mari ». ün ölen ve me şt KE DARİ nk ynam mel lar inşalı.. iki leket arasında ikti- bam iler elek ye dır. Bursa halkı, bu ta-|çadi pe er tet Yep salışlarında takip edilen © usul Ezher medresesi — SONU UÇUNCU JE — İkikler yapmaktan ibarettir. Yüzün inden bana ie byme me oyunlarına karşı İ o a ir telefo Si ile bir ye mal a satıl V fd l ç zımır € nu Bütan ye pono ya göre aidcılar Ke e Pek ik ee ri ayki ik me bin indr Yüz bin Tire i yala muka omiyo : i Ss | k l Kr e ml Şiddetli neşriyat | Satımalma mukavelesi 5 ihkak de kı yem mi yapıyorlar o | imzalandıktan sonra... Mstar. k 'tabirle-kom Ya e e İN gayri 'mübadillerin e aklar hede bedrylemiştr. 1,200,000 liraya satın alınan emektir ki hükümet Am Vel 4 : . we verilen mütah iklrin cebime pres an a iie e B k Keyes tesisat senede 60,000 lira ile ala Bu h e di e emleketin Sil sö bla yaramıştır. m Bu haber. derhal mı See eşi taş 0 pir ii ödenndekiiğ Hİ A çük ; i 1 ketii tü tın alınması ide id Biyeğ Anki ya, bil kadar v rü se Galatasarayı | m veri imi san es Pkk ma ek ar sign iğ iyi aşka daimi encümeni üyesinden eczacı B. Faik Ener ve şirket müdürü Me halde erdi Celâl Bayar olduğu & e aydet etmişlerdir. B. Faik, biz kler iile şu izahati Müniy, iyetle gireki le yav yi d im ki ein el ve bir tefiye lerdir. damat Bir haftadan beri irin paberin a uyul ka piyası VU 9 UNCU SAHİFEDE — i mn ipi Böstermiş, on bir e yl Bayar uz küsur liraya kada ra elektrik A) KER vi hapırlanmasının a JAHİFEDE — HAKKI OCAKOĞLU B. Hitler'in İktidara geçtiğinin yildönümü, 31 (6, e bildi- Pari Hay dün Ni eğ in muhabiri tarafından bildi- Seneki” SörE bu seneki de ri kşa: İhehmstra; sağına N nümayiş göz ahcı bir mahi Pühyeyi * Ahali yığın halinde gelerek 30,,, kg Knlamışlardır Diğer taraftan “MAY yat 1933 akşamı yapılan fener ir tekrarlanması da yapılmıştır. © metce satın alınması muhtemel Misir ri Muhammed rr 31 di asi) — İkinci hreyn şe-| devlet: pi Han kal Tenim ike ka|£ İzmir telefonu er işletile- | Sa uriyenin maliye nazırı da birkaç gün- denberi | bulunmaktadır. ahire, 31 (Hususi) — Vafd par p yg Ezhar "mel X 7 Döyçland cektir. Şirketin tasfiye mı e baş lanma Ve iki denizaltı Lizbonda Cihad gazetesi bu Blake meş, Mm 31 (ÖR) — eDeutschlandr ni ile iki e bir filotilla di limanı man me kuman« reisicü! mbar 1 edil, yeti bir makalede iie kiz aöihmier larm Kral Faruk hı «Emirilmü; minin» tâbirini e. bir tesadül çim eseri değildir. Bu Li etle maksatlarını al Me kralına halife unvanı- Vermekten Mısırın hiçbir şey kazan- NCU SAHIFEDE — selale bun Gi al Karmona il ceye vekil Salazar hakkında hayranlığını bil- » İdirmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: