1 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 EVİ ara Gaddesl , 24310, 24310 RK, İSTANBUL , — No. 992 KURUS BAŞMUHARRİIRİ: AH “Cenevrede Hatay Davamız İsveç Delegesi Konseyde| , Raporunu Anlattı FRANSANIN DOSTLUĞUNDAN BEKLEDİĞİMİZ "Ahmet Emin YALMAN Ss“ seneler içinde Fransa ile birkaç defa anlaşır gibi olduk. Fakat her defasında ümit ve arzularımız boşa çıktı. Fransız müstemleke memurları| *ski tuttukları yoldan bir türlü Yazgeçemediler. Paris te ciddi bir hüsnüniyet ve devamlı bir takip meyli gösteremedi. Tatlı sözlerle geçen birkaç günden sonra eski acı anlaşmamazlıkla- ra döndük. Kötü tecrübeler böyle birkaç de- fa biribirini takip edince insanın ye- ni tecrübeler için ihtiyat meyli duy- ması çok tabiidir. Buna rağmen Fran Sa ile bu defa yapılan anlaşma hak- kında nikbinlik duymaktan kendi mizi alamıyoruz. Ortada belki de el- Je tutulum gözlerle görülür bir de-| #şKlik yok. Fakat Cenevreden ve| Paristen esen havada her halde bir| Yenilik ve iyilik var. İnsina, hiç 6L| Mazsa aksi meydana —çıkıncıya ka- dâr, inanmak arzusunu Veriyör. ğer ortalıktaki iyi istidat de- vam edecek olursa bütün a- lâkadarlar hesabına çok sevineceğiz. Hatay, Türkiye ile Fransa arasında Su pir husumet ve rekabet mev» Yakın Şarkı uz ie Fransanın da, darı ahenk ve İstikrar yur “as ellik rulmyacaktı. Türk - Yemez dostu ğundaki anlaşmamazlık müzmin vu şekil alacak ve barış cephesinin”a- hengini de bozacaktı Bizim, Hatay hakkındaki emeli- Miz, 29 Mayıs, 1937 anlaşmasının tam bir surette fiile çevrilmesinden ibarettir. Hatayda üstü kapal ilhak aramıyoruz. Siyasetimiz açık ve sa- Mimidir, Fransız müstemleke me Mmurlarının tahrik ve müdahaleleri Ortadan kalkar kalkmaz Hatayda bü- tün suni nifak istidatları sönecek, Hatay halkı mukadderatını müşterek bir gözle görmiye başlıyacak, bura: da sakin bir çalışma ve inkişaf mu- biti kurulabilecektir. Yakın Şarkın Mühim bir noktasinda böyle sakin bir muhit kurulması, ortalığın du- Tulmasına büyük ölçüde yardım ede bilecektir. enup hududumuzda istikrar kurulması, bizi çok memnun “iocektir. Bugüne kadar bu hududu- Muzun Fransız nüfuz sahasına ait kısmında gizli bir düşmanlık cephesi Vardı. Bu taraftan her dakika, her evi menfi faaliyet ve tecavüzlere Mâruzduk. Memleketten attığımız bütün geri cereyanlar ve menfi un- surlar, hudut üzerinde cephe almıştı Zehirli propagandaların arkası ke- ordu. Kaçakçılık, normal vası- edilemiyecek bir müstemleke me dım ve teşvik 1. Arada resmi perde altın: | da hususi menfaatler de eksik de- Bildi Fransız. memurları-| nın tesirile b bir cephe körük-| lendikçe Fransaya karşı samimi bir dostluk beslememiz imkân haricinde idi. Bir taraftan da Hatay Türklerine karşı gizli bir imha siyasetistikip e- dildiğini görüyorduk. Milli şüatü”gi- | (Arkası 4 üncüde) Dedik müstemleke Delegemizin Sözleri: Ümit Ederim ki Bu Sahada Memnuniyete Şayan ve Ameli Hal Suretleri Hatayın ilk i Kaydedeceğiz iklâl haberleri üzerine Antakyada yapılan tezahüratlan bir görünüş Cen Jansınm hususi muhabiri bil Mületler Cemiyeti bugün öğleden sonra toplanarak Hatay meselesini müzakere etti. Konseyde Türkiyeyi delogemiz B.Necmettin Sadak temsil etti... Bu meselenin raportörü olan İsveç delegesi B. Unden, son günlerde cere yan eden hususi temasların neticesi olan raporunu oldu. Rapor şudur: “Konseyin 28 Kânunusani 1988 top lantısmda yapi n noktai nazar teati- (A.A) — Anadolu A.) si Üzerine ve mevcut zorlukları hal | maksadile, evvelemirde (konseyin, İ Türkiye ve-Fransa mümessillerinia e kol yonu reji rdımile bu komü tarafın- dan huzrlanan nizmnamede' yapıl. mas, lüzumlu görülecek tadilatı Yapi mıya memur edeceği üç“ raportörlü bir kolleg teşkilini tasavvur ettim.Bu usul fayda vermediğinden, Türkiye ve Fransa mümessilerile mutabık ola rak, konseye aşağıdaki teklifleri yap nsa | mıya mecbur kaldım. (Arkası 6 ncıda) Harice Hava Seferleri Türk Tayyareleri Filistine Yolcu ve-Füsta- Taşıyacaklar Ankara, 31. (Tan Muhabirinden) > Nafıa Vekâleti, gerek memleket-için. de, gerek memleketten harice tayya- re seferleri yapılması hakkmda güzel bir karar vermiş bulunuyor. Devlet | Hava Yollarınm faaliyeti günden gü. ne inkişaf etmekte olduğundan Na fın Vekâleti komşu memleketlere tay | yare seferleri yapılmazma karar ver miş, bu hususta fillt harekete de geç. miştir. Hâber aldığıma göre, Vekâlet, bu Karazin tütbikrişindizm gelen teşeb köüsiane, de girişmiş ferleni İyare yakıydı "yolcu Ve posta - n. başlıyataktır. Bu hususts Suriyö sek komiserliğin: de büracsat edil. miş, tayyarelerimizin Suriye toprak| ları üzerinden geçmesi için milstade istenmiştir. Filistinden sonra Suriye, Lübnan ve İrana da tayyare #eferle- ri yapılacaktır. İspanyada Y: Yeni Facialar Âsi Tayyareler Yine Birçok İnsan Öldürdü İspanyada tayyare bombalarile harap olan şehirlerden... Tik tayyare se | MET EMİN YALMAN Atatürk Bugün i Bursada Bursa, 31 (Hususi surel- | fe gönderdiğimiz arkadaşı- muzdan) — Cümhurreisi- miz Atatürk, yanlarında | Başvekilimiz B. Celâl Ba- yar, B. Şükrü Kaya, Nafıa | Vekilimiz B. Cetinkaya, İk- sat Vekili B. Kesebir ol- duğu halde yarın (bugün) saat ikiye doğru Yalovadan Bursaya harek, buyura- caklardır. Bütün Bursa, | dek bir kalp halinde, yüce atasını karsılamak üzere bayram hazırlığı yapmış- tır. Atatürkün burava tesrif- lerinin ertesi günü Bursa Merinos fabrikasile Gemlik Sunğipek fabrikası islen- miye açılacaktır. Sümer Bank umum müdürü B. Nu rullah Ksal bu iki fabrika- muz teftiş ve telkik ettik- ten sonra Yalovaya gitmiş ve fabrikalarımızın islemi. | ye hazır oldğunu büyükle- rimize bildirmistir. Fazla Alınan ' Geri Veriliyor t Maliye Vek'limiz B. Fuat Ağralı Ankara, 31 (Tan Muhabirinden) — Halkten, fazla ol nış. olan İvergilerin geri verilmesi hususunda Maliye Vekâleti harekete geç ölrilmeden sahiplerine iadesi eden yerlere emirler gönderi Türk - Afgan Dostluk Paktı 10 Sene Uzatıldı Ankara, 31 (A.A) — Türkiye ve İkümeti İ parasızlığın ş Vergiler Afganistan devletleri yıs 928 tarihinde akte: hadenet ve teşriki mesai muahedena- mesinin merbutlerile birlikte daha| n sene müddetle temdidine dair pro tool, Bir t np Türkiye Cümbhuriyeti hükümeti namına Hericiye Vekili ve İzmir Sâylavı Eksolâns Dr. Tevfik! Rüştü Aras ve diğer taraftan Afga-| istan hükümeti namına Ankara Bü) yük Elçisi kin leket arasında teyemmünen| mevcut dostluk ve kardeşlik bağları- bi bir kere a tebarüz ettirmek ar- zusu İle mütehassis olarak aşağıdaki) maddeler üzerinde mutabık kalmış- lardır nda 25 Ma imiş olan mu ( En son haberler üçüncü sayfadadır | Madde: 1 — Türkiye ve Afganls- (Arkası 3 üneüde) — AŞKIN TEM Aka Gündüzün evvelce g man,, adıyla çıkan ve çok halinde çıkmıştır. Kana; maktadır. Fiyatı 1 liradı İÂdsız Ro- Tomanı kitap inde satıl | Japonyada Harp İçin .Para Sıkıntısı Başladı Çin Tayyareleri ve Çeteleri Japonlara Telefat Verdiriyorlar İng Amelesi, Japonyaya Gidecek Harp Levazımı İçin Boykot Kararı Tatbik Ediyor Avrupada Çinin istilâdan karlulması için uğraşan Paris Elçisi Wellington Koo iki arkadaşile beraber.. Londra, 31 (Radyo) Çin harbi Japon hü- nden mali nıştır. Japonya Mi Nazırının yeni varidat kaynaklarına müracaate mecbur kaldığı, b demokrasi taraftarlarını komünistler gibi, şiddetle takip ettiğini söylemiş yüzi buhran n Yeni Merkezinde Hangkov, 31 (A.A.) — Bugün yeni sebep- | senenin başı oli ihdas edileceği ha ndiği ve e sına rağmen bütün Çin hükümet daireleri açıktır. Halk Je pek hayırlı öl târk le yeni vergile: ber veriliyor. Japon Dahiliye nazırı, liberallik ve 'Yedi Vilâyette Elektrik Şirketleri Satın Alınıyor Bursa Şirketinin Alınması İçin Ankarada Müzakereye Başlandı Bursa 31 (Hususi surette giden ar | mişler ve Nafia müsteşarının reis * « İiğinde müzakerelere başlanmıştır. Alınacak neticeye göre, bu grüpun 51 €995 elindeki diğer elektrik şirketleri de sötin alınacaktır. (TAN muhabirinden) — Bursanın yeni şehir plânı, hükümet tarafından esas itibarile aynen kabul edilmiştir. Plânın şu günlerde tasdi- ki bekleniyor. kadaşimızdan) ketinin, bel kâleti tarafı 31 Bursa tir. mili ile beraber, yı ira merkezindeki 1 da bu şirket elekirik tesi- in malıdır. 701 ) Yerine, 5 SIT. op Sesi Prenses Julyana Bir Kız Çocuğu Doğurdu Bu Ay İçinde Doğacak Bütün Çocuklara Çamaşır Hediye Edilecek Amsterdam, 3İ Julyana, La Haye c A:A) — Prenses arında Soestdjik 1 9/35 te bir kız çocuğu şetirm, şatosunda Sü dünyaya Küçü Ptensesin doğuşu, mukars u veçhile, Sİ atım top etil in elbiseler giymiş olan sara; demeleri tarafından halka ilân edik miştir. rihi Doğum haberi derhal bütün merile kete yayılmış ve her yı büyük bir sevinkle karşılanmıştır. Sihirkâr birsel değmiş gibi bütün binalar bir #nda bayraklarla donanmıştır. So « kaklar milli bay n de amların neşeli mi zârasını almış Memleketin her tarafında der mekpebip#in kapıları açılmış ve milli bayrara yaşanacağını bilen çocukl ile bağırarak sokaklara yayılmislârdır. TArkası 6 ıncıda) w 4 al ; Hollanda Veliahdi Prenses Julyana

Bu sayıdan diğer sayfalar: