1 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: '“ K Son Posta < Va. 2687 Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 1 — ŞUBAT 1938 İdare işleri telelonu: 20203 Fiatı 8 kuruş c'hovrodo İngiltere - Fransa - Rusya ve Çin mümessilleri If—— arasında yapılan gizli müzakerelerin içyüzü A tat ü r k ü n b u gü n Susya, Japonyaya karşı| — Bursayı teşrif eKÇN A K “| etmeleri bekleniyor h a r b a ç m ' y a Büyük Şef, dün bir deniz gezintisi yaptılar ve LA ERREA T ER LKS İ GOS M VY vusanma Yalovaya giden Nafıa Vekilini kabul buyurdular Yalova 81 (Hususi surette giden mü- | yar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve bu- w - u n a habhirimizden) — Atatürk bugün (dün) | rada bulunan diğer vekiller refakat e- ı ı || saat 17 de Baltacı çiftliğine gitmişler- | deceklerdir. —a eee Ç İ Müteakiben Acar motörile bir de- | Nafıa Vekili Yalovada || niz gezintisi yapmışlar ve 18,30 da av- - Sovyetler Japonyanın Çindeki istilâ hareketini || 4et buyurmuşlardır. | Yelera'YE Kinenl H e ' n e ğ Yalova (© (Hususi surette giden mu- | Pabirimizden) — Nafha - durdurmağı taahhüd ederler! habirimizden) — Reisicumhur Atatür- | tinkaya buraya geldi. Atatürk tetalli ; kün bugün buradan hareketle Bursa- | dan kabul edildi. Ali Çetinkaya ve İk. ve artı Harb esnasında A"“Pîdğkl Sovyet hududlarının || / (. cf buyurmaları kuvvetle muhte- | tısad Vekili Şakir Kesebir Baltacı çift- # emniyeti garanti edilmelidir! meldir. Atatürke Başvekil Celâ! Ba - | liğine giderek bazı tedkikler yaptılar e Soy i vet Rmııanın Avrupadaki hududlarında 30 kilometre derinliğinde bir sahavı tamamen boşalttığı haber veriliyor ç . Ka Hatay davasını kat'i ’ ' şekilde halletmek için bir komisyon kuruldu 23 Şubatta çalışmıya başlıyacak olan komisyonda İngiliz, Belçika ve İsveç murahhasları da bulunacak SEEİLLRTRMAE A Her ihtimale karşı| İhtilâfın halli için itiraz hakkımızı - | Şamda İngültere, Fronsa, Sovyet Rusya ve Çinin Cenevredeki konuşmalara iştirak eden mümessillerinin _.*. dra n (t konsey içtimarnda ahnmış resimleri —llllk ihtila, Hsüsi) — Cenevrede U « |len talebleri tedkik etmek üzere, bu ayın | da cereyan eden müzakerelerin ehemmi- ü hakkında Çin murahhası | 28 ve 29 unda topl: olan Edes, Del- | yeti- üzerinde israrla durulma j o i ÜĞN Bo gaa aa Y ae aa dB | v Gd eeei |muhafaza ediyoruz| neler söyleniyor ? DESE S SAA Fransız gazeteleri memnun | (Şam muhabirimiz bildiriyor ) ; Al m anya iıe FY ansa ! Arnavudluk kralı | ceneve fi (Hususi) — Hataydaki ve 1 j çira nizamnamesinin tâdili hususunu tes- ar d * A je resmen nîşanlandı bite memür Türk - Fransız murbxhhuha; ç rından müteşekkil komisyon bugün ' aSIn a bır hadıse Kflı Zogonun nişınhsı çıl.şmJI:ıı aşeduvnm etmiş ve scğim ni-| Ökük ni ÖLT T Çi l Xe lzadeleri mnamesinin tesbiti hususunu kararlaş. '*m.iıhrıteş püskürüyorlar : “Milletinin menfaatlerini Mîâ::':: E ]erıîdei:'lâ?:n :nnışlu'. - hir alehntkle iftihar eden bir hükümetin böyle Komisyonda varılan bu anlaşma hak- & z : : A —Emm t ) (|kında İsveç murahbası Unden'in hazırla- a “kllza müsaade etmesine imkân yoktur,, * K Ervar ae ae felan n Sölle mış olduğu rapor, Milletler Cemiyeti kon- | £ Xç ÇElin 3) ? seyinde tasvib edilmiştir. Ni “*ymnchA) — Parisde Alman- ? senelik Hitler reji - € Raporun metni şudur: ]’"ni ltr «Konseyin 28 kânunusani 1938 töplan- K Bütün ;da Açılan sergi münase- İman gazetele şiddet- E!mıek için Ankarada &T toplantı yapılacak dile, evvelemirde konseyin, Türkiye ve Suriye başvekili Cemil Merdüm Fransa mümessillerinin müzahereti ve Şam 28 (Hususi muhabirimiz ya « İçi : İçv.mn ı_ktısad Vekâletindeki komisyonun faaliyeti ıf,_*â itin ediyor, belediye de mühim bir rapor hazırladı li neşriyatta bulunarak, bu serginin| © Fransız halk cephesinin müzaheretile ve Thaelmann komitesi tarafından (Devamı 10 uncu sayfada) Bütün dünyada merakla beklenen bir doğum haberi Prenses Juliana, kız doğurdu! secim kemisyonu reisinin yardımile bu |zıyor) — Burada Hatay meselesi ye - | som'svon tarafından bhazırlanan nizam - |niden canlandı. Fakat, artık eski dil, 66 (>vamı 11 inci sayfada) (Devamt 11 inci sayfada) Ti dakişi ç kat yapan İktisad Ve « l & apa K188! e Biyi' tti ticaret d müdürü Müm”mtazın hıç. dey Son asrı hep kadın hükümdarlar idaresinde geçiren Tirana 31 (A-A.) — Arnavudluk ajan-| Holanda için gene bir kadın olan veliahdinin doğuracağı | 4 komi tam “isyon, Ankarada me - 'âm l*âı“'*h *imektedir. Tedkikat bi- tada si KN s bildiriyor: Bugün fevkalâde bir top - vi N . A yi khh'— &d edı.ıu_ işleri teşkilâtlandırı- L ntda parlâmento, kanunu esasinin 89 çocuğun cinsiyeti çOk mühimdi w"l! diğer €cek tecrübelerden son- (Devamı 3 üncü şayfada) Bütün dünyanın, bıraz da merak ede- K a : ).î:""l::i vilâyetlere de teşmil o -—R—'———d—— rek sabırsızlıkla beklediği haber niha » K Del yet dün gece geldi: Ve Bülka Peledi. omanyada Tü 4 5 el * Bağ, ; — Felemengin müstakbel kraliçesi ço. h?'l tüt :ç:î ; Yahudiıere karşı euğunu doğurmuştur. Çocuk kızdır. hrlüh::nkâhlınh : k t h ı Bir müddet evvel uzun uzadıya an -| | ğE K e p latmıştık: Felemenk son asri hep kadın| || ::'"m"-'îl:n i bo)' o azır ıgı hükümdarlar idaresinde yaşadı, hepsinin | | — S ARŞ İ ... : idaresi altında da mos'ud oldu ve şim- 'W—.jıl'hhuı_ 9;. ! Rumen isimleri alan İâiki veliahd de kadın olduğuna göre ge N ı*:;xıı;,_ee b; j Yahudiler bu adları da İne uzun bir zaman için kadın hükümdara t alik olacak demektir. Fakal daha ilerisi? te 'İZR Tn olaca. emel r, Fakal â 4 *lu.,% tağı M terkedecekler Veliahd Prenses Jullana hâmileydi ve Lıî' k &; Bükreş 31 — Yahudilerin almış o1-| başta Felemenkliler olmak üzere bütün| — 'qq'"ll a eür - - dukları Rumen isimlerinin kaldırı) -|dünya çocuğun cinsiyetini anlamak me-| * Yerle "_M: Süt İşinda — balli ile yması düşünülmektedir. Hükümet bu | rakındaydı. t Nn% b Beriber bü tevsi şekli l Bununla beraber doğan kızın günün Si dü. değimek «Rumen vatandaşlarını kandırmak | birinde hükümdar olacağı kat'iyetle söy- ' ve kendilerini istlamar etmek için şe «|lenemez, zira Prenses Jullananın ikinci (Devama 11 inci sayfada) (Devamı 10 uncu sayjfada) Prenses Juliana, zevci ve çocukluğu B fb—' İage Olunacaktır. Hayvan- h T inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: