1 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BOĞAZİÇİ Mecmuasının Kış sayısı çıktı îçinde fevkalâde resimler, Hüseyin Cahid Yalçının nefis bir makalesi, Faruk Nafiz Çamhbelin en son ve en güzel giiri vardır. Fiatı 15 kuruştur. Her yerde arayımz. j vıl couı • >IO9Q yll Sfljl ı 4bZo u mh u r iyet ^ tSTANBUL CAĞALOGLÜ Telgral ve mektub adresl: Cumüurlyet, Istanbuj Posta mıtasu: îstanbul No 246 tdare ve matbaa İLK^O^ŞEN çıktı. 50 kuruş. Külliyatının Jirincisi olan AK « . „ . . ,««« uoll I gUDdl lOüö Ahmed Halid Kitabevl Telefon: Basmunarrlı ve evl: 22368 Tahrlı heveti: 24298 lasmı 24299 24290 Atatürk bugün Gemlik ve Konsey, Sancak intihabat Bursaya şeref verecekler Fabrikaların küşadını bizzat Büyük Şef nizamnamesinin tadil yapacak ve Başvekil Celâl Bayar mühim bir nutuk söyliyecek olunmasını tasvib elti Tadilât komisyonu dün ilk îçtimaını yaptı İn^iltere murahhası, Türk Fransız anlaşmasma hükumetinin müzaheret edeceğini bildirdi. M. Delbos martta Ankaraya gelerek bir dostluk muahedesi imzalıvacak Gemlik Sungipek ve Bursa Merinos fabrikalarının dahilinden birer görünüş Hatay işinde itilâf Türkiye Afganistan Küşad tesminden sonm •• • muhadenet muahedesi Yeni bir protokolla on sene daha uzatıldı Ankara 31 Türkiye ve Efganistan devletleri arasmda 25 mayıs 928 tarihinde akdedılmiş olan muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesinin merbutlarile birlikte daha on sene müddetle temdidine dair protol. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti hükumeti namına Hariciye Vekili ve İzmir saylavı ekselâns Dr. Tevfik Rüştü Aras ve Diğer taraftan Efganistan hükumeti namına Ankara büyük elçisi ekselâns Sultan Ahmed, Sa. 7 sütun 2 dcl Ulu Onderin Mudanya yolile Istanbulu teşrif etmeleri ihtimali vardır maiyetleri erkânile beraber Gemlik ve Bursayı şereflendirmeleri muhtemeldir. Bursada haztrltk Bursa 31 (Sureti mahsusada giden muharririmizden) Cumhurreisi Ata türkün yann (bugün) öğleden sonra Bursayı şereflerdirmeleri beklenmekte dir. lArkası Sa. 7 sütun 4 ie] Hakkın zaferi: Hatay davamız bir daha hallolundu Hatayda olacak şey bütün Hataylıların en yüksek menfaatlerine mutabık olarak sadece hakkın zaferidir Milletler Cemiyeti Cenevre 31 Anadolu Ajansmm hususî muhabiri bildiriyorî • Konsey bugün öğleden sonra topla narak Hatay meselesini müzakere etti. Konseyde Türkiyeyi delegemiz Nec meddin Sadak temsil etti. Hazırlanan rapor Bu meselesnin raportörü îsveç delegesi M. Unden, son günlerde cereyan hususî temasların netîcesî olan raporunu okudu. Rapor şudur : «Konseyin 28 kânunusanî 1938 top lantısında yapılan noktai nazar teatisi üzerine ve mevcud zorluklan harmalcsadile, evvel emirde konseyin, Türkiye ve [Arkast Sa. 7 sütun 1 de] Yalova 31 (Hususî) Atatürk, bugün otel Termalde istirahat buyurmuşlar öğleden sonra Nafıa Vekili Ali Çetinkayayı kabul ederek bir müddet görüşmüşlerdir. Büyük Önderin yann, refakatle rinde Başvekil Celâl Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Gen 1 Sekreteri Şükrü Kava ve Ikhsad Vekili Şakir Kesebir ve Memleket 10 ziraî mıntakaya ayrılıyor Yeni bir hâdise Pariste Nazi aleyhdarı bir sergi açılması Berlinde fırtına kopardı İtalyanın Almanyaya Afrikadan müştereken müstemleke verilmesi fikri Ingiltere tarafından müsaid karşılanmadı ün akşam Cenevreden önce Paris ve Londra merkezlerinden Hatay davamızm Milletler Cemiyeti Konseyinde bir daha hakka ve adalete muvafık met'ud bir hal neticesine ikhran ettiğhin haberlerini aldık. Bunun böyle olması pek tabiî idi: Hatay ihtilâfının makul bir surette hallinde Türkiyeden sonra en ziyade Fransa alâkadar bulunuyor ve îngıltere de bı ihtilâfm muslihane ve âdilâne bir hal neticesine varBerlin 31 Pariste Almanya aley bir alçaklığa müsaade etmesine imkân ması için en samimî ve en dostane gayrethinde «beş senelik Hıtler rejimi» ismi al yoktur. Fransaya iltica etmiş olanların lerini sarfetmekten hâli kalmıyordu. Bu tında açılan sergi münasebetile bütün açtıklan bu yeni kin ve garez mücadeleitibarla Cenevrede bu meselenin seyrini Alman gazeteleri, şiddetli neşriyatta bu sile Fransız milletinin hiçbir alâkası olParisle Londra, denebilir ki Ankara kalunarak, bu serginin Fransız halk cephe madığmı zannediyoruz. Bilhassa hayret dar büyük bir ihtimamla çok yakından sinin müzaheretile ve Thaelmann komi ettiğimiz bir nokta varsa, o da, Chautakib ediyorlardı Fransız Hariciye Natesi tarafından münhasıran Almanya a temps hükumetini böyle bir hakareti mezın M. Delbos bu meselenin iyi hallini leyhinde bühtanlarda bulunmak kasdile nedecek bir çare bulamamış olmasıdır. temin için Cenevreden müfarakatini tehir tertib edildiğini yazıyorlar. Surası muhakkak ki, Alman hükumeti, etmişti ve nihayet davamız Konseyin dünböyle bir serginin devamına müsaade eAngriff diyor ki: kü celselerinden birinae konuşulacak ve «Milletinin menfaatlerini temsil et demez.» neticelendırilecektl. [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ mekle iftihar eden bir hükumetin böyle Hatay intihablan için hazırlanan se IIIIIIIIIIII ıııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııinııııııııı n çim talimatnam'îsine karşı Cemiyete verdiğimiz protestoyu tevider bu defa Konseydeki izahlarımız Vuvvetli ve kanaa' bahş idi. Fransa hükumetinin Cemiyet kararlarına hürmet ve riayet etmekten başka birşey yapmıyacağı ve Türk dostlueuna lâvık olduğu büyük kıymeti vermekte bulunruğ yolurdaki beyanatı Parisle Ankaranm mütekabilen samimî bir anlaşma azminde olduklarının çok umud verici bir delili gibi görünmüştü. İhSaint Sebastien 31 îyi haber alan tilâfm son iddia ve müdafaalannı tetkik mehafilden bildirildiğine göre, Salaman ve telhis için raportörlü^e tayin edilmiş olan İsveç murahhası M. Unden'in bu ca hükumeti kabinesi yakında teşekkül meseleyi Kon yin iki içtimaı arasmda edecektir. Daha resmen teyid olunmamakla behal ve ifad edebilecesini kat'iyetle ifaraber, kabinenin aşağıdaki zevattan te de etmesi de cok hayırlı bir alâmetti. M Unden kendisine tevdi olunan vazifeyi rekküb edeceği kuvvetle sanılmaktadır: Başvekil General Franco, Hariciye: bu kadar sürat v kat'iyetle ifa edebileceGeneral Jordana, Maarif: Sainz Rode\ kanaatini izbar etmek için elbette alâkadar iki tarafla beraber Konseyin de riguez, Adliye: Kont Rodezno, Umumî umunr temayünerini MrtTn;* ve bunlann emniyet: General Anido, Dahiliye. hepsini doğru olarak ifade edeceği netice matbuat, propaganda: Serrano Susner, lere mülâyim bulmuştu. lşte dün gece al Maliye: Amado, Harbiye: General dısımız haberlei" bu me3*ud tahminleri te Argaz, Bahrive: Amiral Cervera, H a va: General Kindilan, Endüstri ve tica yid eden beşaretler olc'u. ret: Suancez, Nafıa: Pena Boeuf, Iş ve General Franco Salamanca'da YTWJ* NADt lArkası Sa, 2 sütun 3 te\ biuası önüııdç, lArkası Sa. 1 sütun 3 U\ Kongrede, Atatürkün ziraat sahasındaki yüksek Ankarada yapılmakta direktiflerinin tatbikat sahasına intikali için olan istasyon temalınması lâzım gelen tedbirler derpiş edilecek muzda açılacak Ankara 31 (Telefonla) Ankarada Yalova 31 (Hususî) Bugün buraya gelen Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ile görüştüm. *îa ^ şu beyanatta bulundu: S d " ! yen' açılacak ş şimendifer y ç hatlarımız yoktur Erzurum hathnın ikmaline bütü gayretimizle çalışıyoruz. Erzincan kısmmm çok ânzalı olmasına ragmen faaliyet muve ffakiyetle devam ediyor. Onun küşad resmine hazırlanı yoruz. Sa. 1 sütun 6 da^ büyük bir ziraat kongresi toplanmasma karar verildi. Martm ilk günlerinde toplanacak kongre Atatürkün ziraî sahadaki yüksek direktiflerinin tatbi kat sahasına intikali için almması lâzım gelen tedbirleri derpiş edecektir. Kongerede bine yakın murahhasm bulunması muhtemeldir. Düşünüldüğüne göre Büyük Millet Meclisi azasından, Ziraat Vekâleti teşkilâtmdan, ziraat odalarmdan, vilâyetlerden mümessiller kongre azası arasında bulunacaktır. Yeni toprak kanunu projesi kongre j nin çalışma mevzulan arasmda başlıca [Arkası Sa. 7 sütun 4 fe] Yeni radyo istasyonumuz Ankarada büyük ziraat kongresi toplanacak Almanyada tek idare tesisi Partinin devlete tam müdahalesi mukarrer Berlin 31 Görünüşe göre nasyonalsosyalist partisinin Alman devletine tam bir müdahalesine doğru gidilmektedir. Son günlerde dolaşan şayialara göre Führer 30 kânunusani bayrammdan istifade ederek üç yeni nazır daha tayin edecektir. Bunlar iş cephesi şefi Ley, iş servis şefi Hierk ve hücum kıt'alarile Gestapo şefi Himmler'dir. Tek idare tesisi arzulannı Goering'in etrafında bulunanlar ve bilhassa dört senelik plân dıktatörlerinin sağ kolu mesabesinde bulunan Hans Pfundtner izhar etmişlerdir. Pfundtner perşembe günü Koentgsberg'de açıkça tek bir idarenin ihdası lüzumundan bahsetmiştir. İktısad Vekili Şakir Kesebir ınıııııifiıtıııııııtfiıtıtııııııııııiiiıııiıııııııııtiıtııııtııiifiııııı ııııtı tııııtııııiflittııtıııııııııııııııııı tıı«ıııııııııııııııaıııııııııtıııııııııııiııı»t»ııııııııııııuillı* General Franco ilk kabinesini kuruyor Büyük tarihî roman DEVRiLEN Kâmilen Krallık devlet ricalinden teşekkül edecek yeni hükumette 6 tane kumandan var İsviçre, komünistleri hudud harici ediyor Cenevre 31 (Hususî) Üç îsviçre kantonu komünistlerle komünist enternasyonalile alâkadarların teb'idine karar yermi§tir. M XTAN Pek yakında başlıyoruz VA1AN

Bu sayıdan diğer sayfalar: