1 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Bugün sahife Sene 20 — No. 6931 — Fiatı her yerde 5 kuruş Eminönü meydanının açılmasına başlanıyor İlk olarak Yenicaminin önündeki binalar, Valde hanının bulunduğu ada ve bu karğilinlen Binalar kaldırılacak Eminönünde yıktırılacak binalardan bir kısmı > Eminönünün ve Yenicami etrafının Açılması için Nafla Vekâletinden ge- len talimatname üzerine dünden iti- baren belediyece faaliyete başlanmış- lere aid olduğu, kaç lira kıy- ee ve sizin bildirilecektir. ve muameleler SALI 1 Şubat 1938 anın Zabıta nuveli SARI enn, ESİARI Nakleden: Bugün 11 inci yek a HMelefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) çıl iki parça haritaya göre istimlâk edi- lecek binaların sahası tesbit edilmiş- tir. İptida A haritasındaki yerler, Atatürk bugün Bursada törenle karşılanacaklar Bü yük Şefin yarın Merinos fabrikasının. Büyük Önderin inmeleri muhtemel olan Çelik palas ii 1 (Telefonla) — Büyük Ön- Merinos ür. Talimatnameye göre istimlâk edi- elle lila başlanı e timlâk ktir, Atatürk, refakatlerinde Başve- töreni altından lecek binaların haritaları hatırlama. | dır Halmaknnm talik ye la MM epi vr Dahiliye, Nafia ve ik nü vü sesiz sapan Cak, isti i mik- | zim ve tasdik edilen A ve B işaretli (Devam 10 uncu sahifede) ıd Yil Baya ni r dü Teni betik him bir nutuk Hatay meselesi dün de konseyde görüşüldü Beş devlet delegesinden kurulan bir komisyon intihap nizamnamesinde tadilât yapacak Komisyon 23 şu ransız, ve İngiliz del toplantıs Cenevre 31 (A:A.) — Anadolu ize $nın hususi muhabiri bildiriyor Konsey bugün öğleden sonra iğ lahârak Hatay meselesini re €tti. Konseyde Türkiyeyi B med- m Sadak temsil etti. u meselenin ei olan İsveç la B, Unden, son günlerde ce- Teyan eden hususi Şarlak netice- d e raporunu okudu. Rapor Şu- Sn 28 kânünüsani 1938 top- tamda yapılan noktai nazar ten- tsi üzerine ve mevcud zor batta ıbatta çalışmağa em Türk onse' legeleri dünkü ısnda beyanatta bulundular maksadile, evvelemirde konseyin, Tür- e Fransa mümessillerinin mü- seçim ği memur edeceği üç raportörlü bir kol- mümesâillerile mutabık vi rak, konseye e teklifleri yaj mıya mecbur kalı (Devam 10 uncu sahifede) Süt meselesi nasıl halledilecek ? e kooperatif usulü tatbik ia Karsta ceği e sermayesine devleti: tin de iştirak ed k büyük bir şirket kurulacal Ankara 31 ( den) — Memleketin süt davasini İçin alınacak irleri büken el z be ina Vekâleti mütehas- çalışmalarını ea hemşir alan tedkik mı ue ele aldığı iki mühim me- 5 1— Büeaağa teşkilâtlandırmak. 2—süt mamulâtı fiatlerini tang ağ e Memi ket süteülüğünün bugünkü eye üzerinde fazla durulmağa ih- Yyaç ame ecek kadar ağiktik. kısmen, istisna edilmek Şart, iş şehrimiz gösterilebilir ki; orada sütçülük iptidailikten tamameh assa derece müessir bir Tol oynamamıştır. ü ükü i fabri. Iktisad ve Ziraat Vekâletleri birleştirilecek, Ziraat işlerini tedvir için üç müsteşarlık ihdas olunacak 31 (Telefon) — İktisad Ziraat Vekâletlerinin birleştirile- ği etrafında dönen şaiyalar yeni- dn tazelenmiştir. Ziraat Vekâleti mahafilinde söylendiğine göre, Vekâlet, birleştikten sonra Ziraat ruya. İktisad Vekâletine bağlı Ceriş bir radyo programı hazırlanıyor arlak merasimle karşılanacaklardır. Bütün Bursa halkı A içindedir. Bursa valisi, Büyük Şefi yiliyeb hududunda, karşılıyacaktır. Bütün şehir bayraklarla donatılmış- R Merinos fabrikasının a4 mi yarın yapılacaktı ış törenini şereflendirmeleri kuvvetle muhtemeldir, adliye e İNİ on nda açılma merasi- ır. Atatürkün açı- söylemeleri beklenmektedir. O akşam Bursa belediyesi tarafından beledi- ye binasında bir suare verilecektir. Parti ve Halkevi tarafından tertip edilen atlı köylüler geçid resmine İş- tirâk için şehrimize civar köylerden yüzlerce köylü gelmiştir. Sivi e Halal mi ra Mudanya yolile ve vapurla İm bu Vaşingtonun evi, sarayı . Bir Amerikan mahkemesinde neler vk A en bol Kadın klübü gn Da temmuz içinde bitirilecek Ankara 31 (Telefon) — Etimesu da yapılmakta olan -iki radyo is yon 1 temmuz ayı için: gırlanmakta olan radyo programı ile meşgul olacaktır. BDbikkatlors; şa Bid'at el yazıla- rına dikkat ediyor musunuz? Kitap harf yen ve mutad el yâzı- sından başka olan bir hatla le ki, iki nesil arasına bir förk kalarda, ik te, büti iü me anneden acaba, | ayrılmamaktı. Lâtin harflerinin mü İsmi kaçı çocuğunu ken Sütü ile besliye- | ayyen bir yazı şekli vardır. bilmek gnaie Böyle bir «bid'at» e niçin ihtiyaç — Mürebbiye çocuğa fransızca mı öğretiyor?.. Me e ağıl. MİLLİ KÜTÜPMAME — Hayır türkçel,.. , NKARA .N a

Bu sayıdan diğer sayfalar: