1 Şubat 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ 1 ŞUBAT SALI 1938 Hatay Müzakerelerinde: Türk-Fransız Noktai- nazar İhtilâfı Halloldu.. Hariciye Vekilimiz, Dazırı İle yeniden gö Anhııı. 3) (AA,) Ha- Titiye Vekilimiz, Fransa ha Tİciye nazırı ile Cenevrede tay meselesi — hakkinda =. 'l: Börüşmüştür. Bu mes- bi Uğün — mutebasasların =Chııı:.—h"m. intikal ede- ".ı.lı:tluule Fransa ara :.llldılıl siyasi noktainazar tilâfı bertaraf edilmiştir ra, 3İ (ÂA.) — He. İ bütün Frafsız gazete 'eti "llıy intihabatile meş gul komisyonun fubat 30 di CobAk dr Fram Sa "'fîh_ııuılıııııu da İşti. Kalay iş: Üzerinde Fransa hariciye | rakile toplanarak — intihap nizamramesinde tadilât ya- olan haberi kaydetmek - pacağına dair me.anuniyetle tedirlet. Cenevre, 30 (AA.) Anadolü — ajansının hususi | muhabiri bildiriyor: Konseyin evvelki gün ver diği karar üzerine komisyo- nün hazırladığı — intihabat | raporunun tadiıli için takip | edilecek şekil hakkıtıda ra- portör ve murahhas heyet leri arasında yapılan müza. * kereler dün gece dahi de vam eltmiştir. üşmelerde bulundu. f | | | karada bir GÜNDELİK SİYASAI GAZETE fğaşvekil Celâl Bayar alkan Antantı konfaransın- dan sonra Âtinaya gidecek İl Popolo d' İtalia gaze tesinin ÂAtinadan aldığı bir telgrafa göre, 15 şubat ta rihinde Balkan Antantı An toplantı yapa- caktır. Yunan Başvekili Ge neral Metaxas bu toplantı ya iştirak edecektir. Türkı- ye boşvekili B. Ce âl Fayar Balkan Antantı kon feransının toplantısından son- ra, Metexasın ziyaretini iade edecektir. “ Latribuna , gazetesi di- yor ki: Yugoslavya Başve kili Bay Stoyadinoviç, Tür kiyeyi yakında ziyaret ede- | cektir. Yugoslavya başveki h4 16 şubatta Ankarada ya pılacak Balkan Antantı kon Feramsına iştirak edecektir., * Romanya Hükümeti, Moskovadaki Elçisini Geri Çağırdı. ğ — ———————”. Bir barathane patladı Roma, 3! (AA.) — Fro sinone eyaletinde Segni ba rat deposunda müthiş bir tnfilak vuku bulmustur. Sa at 7,35 de bir infilâk duyul- muş, bunu saat 8,10 da ikin ci bir infilâk takip etmiştir. Öğleye doğru enkaz ara sından on kadar ceset çıka rılmıştır. Bir. kaç cesedin daha gömülü kaldığı zanne dilmektedir Birkaç yüz kişinin yara landığı şöylenmekte ise de bu hususta henüz sarih ha berec gelmemiştir Segni merkezinde 1200 kadar amele çalışmaktadır. Aşkeri müfrezeler bir. kaç kücmetre uzakta şehrin et- rafını kordon altına — almış lardir Kral Victor - Emmanuel hâdise mahalline gitmiştir. Mussolininin de — gelmesine intizar edilmektedir. Romanya, Moskovada ki Elçisini Geri Çağırdı.. Söryetler Birlığı ile- Romanya arasındaki - diplomstik Münasebetlerin kesileceği zannedilmektedir. - Moskova, 31 (AA, —Ha. | & muhabirinin öğrendiği- :' göre, Romanyanın Mos Ova elçisi Çiuntu, Bükreşe ek emrini — almış ve :oıdu Moskevayı şubat bi- Ayetinde terkedecektir Malüm olduğu üzere Sov- vetler Birliğinin Bükreş el SİSİ Östrovski, hükümet ta tafından #on zamanlarda geriye Çağrılmıştı. v Ve Romen mehafili O: övakinin geri çağrılması T_eruel Etrafında Şiddet li Muharebeler Oluyor. Yükümat makamlanı, General. Faukadan tayarelerin SivİL halkı - bombalamamasın: istedi, Paris, 31 (A.A.) — İspan- Yada asi tayareler dün Bar | r'mıı bömbardıman etmiş erdir. 47 #i çocuk olmak üzere 158 kişi ölmüştür v-:-m"'r 31 (AA) — İspan Bdi eruelde — muharebe tle devam eltmektedir B.: tayareler bu — sabah ma 'ONayı yeniden bombar- B etmişler ve mühim B “:ıuı.l.l.rdır. aris, 3) — Barselondan ;:"'l— bir habere göre, İs :’::'ll cümhuüriyetçi hü ğ "#si Frankoya müra '.':ı'ıl ek açık şehirlerin & halkın bombardı: edilmesini istemiştir. ı.r:ı"elıllı. bombardıman- B uMıılın:ı masum İnsa- at F'hıııı. sebep olduğua bti anko bu teklifi kabul öli ::“k olursa hüküme- ğ “yar şekilde muka- başka faraziyelere yol aç maktadır. Yabancı memle- ketlerde dönen ve buraya | akseden şaylalara göre, Os: | trovski, Romen hükümetinin | siyasi doktrinlerinde vukua | gelen değişiklik üzerine geri | çağırılmış idi Maamafih her ne olursa olsu komanya ile Sovyetler Birliği arasındakt diplomatik münasebetler — katedilecek gibi gözükmektedir. belede bulunması — ihtimali bulunduğu bildirilmiştir. Yugoslav Hırvat lideri Fransız elçisi El;ü;ııs—ııin*ı_yııdııdıiı hayecan Paris, 3İ (A A) — Fran sanın Belgrad orta elçisinin, muhalif Hırvat lideri Mac cek ile — konsoloshanede uzun bir mülâkatta bulun ması Belgrad mehafilirde derin bir heyecan uyandır mıştır ——— Eden - Gönevreden ayrıldı Cevevre, 38l — Eden ve Beck bu akşam Cenevreden hareket etaişlerdir.. Delbos hareketini yarına tehir et- miştir Milletler Cemiyeti Müzakerelerinde: Japanyaya ZecriTed- bir Tatbiki İstendi.. Bu taklif, hahhazıcdaki beyn milel vaziyati vahimleş- tireceğinden kabul edilmedi. Cenevre, 31 (ALA,) — Çi ne yardım meselesi hakkın da Çin - İngiliz - Fransız ve Sovyet müzakereleri umu mi alâkayı celbetmektedir Çin murahhası — Villington Koo, Çinin mütecavize kar- gt zecri tedbirler alınmasına dair olan on altıncı madde nin tatbikini istediğıni İngi liz, Fransız ve Sovyet mu rahhaslarına bildirmiştir Mu rahhas Japonyaya karşı zec ri tedbirlerin askeri sahada tatbiki kabul edilmediği tak- dirde hiç olmazsa iktisadi ve mali sahalarda tatbikini istemiştir. Eden ve Delbos bu ted birlerin Çine, faydadan zi- yade zarar getirmesi muh temel olduğundan Çin mu rahhasının bu talebini red detmişler ve zecri tedbirle rin tatbiki halıhazırdaki ih tilâfı vahimleşlirecek ve uza- tacak mahiyette beynelmi lel ihtitâflar husule getire- ceğini söylemişlerdir. Londra, 3İ (ALA) — Uzak Şark ihtilâf hakkında - der- piş edilen karar sureti pro jesinin yarın Çin murahassına tebliğ edileceği ve metnin Çin tarafından reddi — halinde cemiyet konseyinin her tür- lâ karar süreti projesinin tanziminden vaz geçmesinin muhtemel olduğu Cenevre den bildiriliyor. Londra, 31 (A A.) — Ma- reşal Şan Kay Şek cephede yaptığı teftişten — Han kovaya — dönmüştür. Ma.- reşal askeri vaziyet hakkın- da büyük bir nikbinlik iz- har etmiştir Japon ordusunun salâhi- yattar bir zatı gazetecilere, Şanghay ile Nankin arasın da Japon aordusunun işgali altında bulunan mıntakalar- da Çia akıncılarının faali- yetinin devam ettiğini itiraf etmiştir. Tientsin Pukov demiryolu üzerinde Japon ileri hare- keti durmuştur. Japonlar iki cenahları arasındaki iki yüz kırk kilometrelik gediği ka- pamağa çalışıyorlar. Çin akıncıları bu gedik- ten girerek Japon ordusu için mühim — teblikeler ya- ratmaktadırlar. Tokyo, 31 (Radyo! Maliye nazırı dün görüştü- ğü gazetecilere bilmünasebe demiştir. kiz Hazinenin varidatını art tırmak için yevi bir. vergi ihdas edilmesi düşünülmek- tedir. Bu verginin getireceği va- | ridatın üç yüz milyo (Yen)i bulması lâzım gelmektedir. Tokyo, 31 - (Radyo) Hariciye nazareti namına söz söylemeğe — salâhiyeti olan bir zata 27 kânunda husüle gelen Amerika sefa - ( Sonu ikinci sayfada ) Nahas Paşaya Hücum! i Kahire, 31 (A.A ) — Bir talebe dün namezdan sonra Nahas Paşaya hücum etmek istemiştir. Bunun üzerine kavga çıkmıştır. —— — — ON İKİNCİ YIL SAYiIş 3771 | İtalyada |(Bölge Kupa Maçları Proğramı Hazırlandı.. İerini ikmal eden 7 kulüp arasında yapılacak, Bölge Lik heyeti toplana: rak Kupa maçlarının günle- rini, hakemlerini, iştirak ede- | cek kulüpleri, maçların ne- relerde yapılacağını — tesbit etmiştir. Bu maçlara Bölge ye bağlı bulunan üç küme de mevcut kulüplerden tes cil muameleleri ikmal — edi- len Bandırmadan bir, Gö nenden bir, Ayvalıktan iki, Balıkesirden ü; ceman yedi kulüp iştirak edecektir. Lik heyetince tesbit edilen proğram şöyledir: Bandırma Daoğanıpor, Gö- günü saat İ5 de Gönende Hulki Karaman idaresinde, Ayvalık Idmanyurdu Akın- sporla aynı tarihte Şuüri Sümer idaresinde Ayvalıkta, şehrimiz İdmangücü ile ld manbirliği yine aynı tarihte şehrimiz sahasında Kâmil Pınar - idaresinde, şehrimiz İdmanbirliği ile İlmanyurdu 27 2938 de Sami Keşkek idaresinde, İdmanyurdu ile İdmangücü 6 3 938 de Hak- kı — Üstünelin — idaresinde karşılaşacaklardır. Son final maçları — için kura çekilerek 1, 2, 3, nu- maralı takımlardan | ve 2 numaralı takımlar 12 3-1938 cumartesi günü dömifinal maçını, 13 3-1938 pazar gü nü de | ve 2 numaralı ta- kımlar galibi ile 3 numaralı takım Final maçını yapa caktır Lik heyeti kupa maçl nın süreti tatbiki hakkında nen İdmanyurdu l.e 20 2 1938 ga talimatnameyi — hazırla- mıştır!? t — Tescil muamelâtını | ilgmal etmiyen kulüplerin mü- sabakalara iştirak ettirilme- meleri hakkındaki — Genel Merkezin: 15.1.938tarih ve 13 — sayılı buyrukları ” göz- önünde tutularak 938 yılı Bölge Kupa maçları fiküs: törü mezkür buyruğa göre tanzim edilmiştir. A. B. C. kümelerine — ayrılan bu müsabakalar bir devre olup B. C. kümeleri müsaba: kaları berabere neticelendiği takdirde usulüne - tevfikan temdit olunur. 2 — Bu müsabakalar Türk Spor Kurumu müsabakalar talimatnamesi hükümlerine tevfikan icra — ettirilip — sicil cüzdanı olmıyan hiç bir sporcu bu müsabakalara işti- rak ettirilemez. 3 — Müsabakalara cür- dansız. oyuncu iştirak - ettir. mek istiyen kulüpler hük- men mağlübiyeti kabul et- seler dahi hakemler bu cüz. dansız oyuncuyu müsabaka- lara iştirak ettirmiyeceklerdir. 4 — Müsabakalar fiküs- türde gösterilen gün ve sa- atlerde ve tam vaktinda başlar. 5 — Bu müsabakalar sn- cak zorlu sebeplerle başka bir güne tehir edilebilrse de tehir için zorlayıcı sebeple- rin mevcut olup olmadığının takdiri Lik heyetine aittir. ©6 — Hakemler her hangi ( Sonu ikinci sayfada ) — ——— ——— irminci sanatkâı zekâsı, örümceğin âciz tül tuzağını gölgede bırakacak bir ağ neği avlıyan, kurmuş bulunuyor. Bugün odalarımızın bir köşesinde oturt. tuğumuz bir makine, ağının arakasında bir delikte, yemi- ni bekliyen sinsi ve beceriksiz. mahlüktan daha usta bir avcıdır. Mşdıııi şehirde kiremit üstlerinde uzanan anten; eski harap şehirlerin saçaklarından sarkan örümcek ağ- larını gülünç vaziyete düşüren ve sinek yerine söz dalga- larımı yakalıyan asri bir tuzak değil midir? vaıllı mahlük, yirminci asır insanının karşısında, maharetle yapabildiği vaziyete düşmüş bulunuyor. yegâne eserile de gülünç bir Bir sinek yakalamak için uzun uzun uğraşarak ağını kurduktan sonra, saatlerce karanlık köşesinde mütevekkilâne bekleyip dururken, insanın tek telden ibaret ağı dilediği anda avını yakalamaktadır. Zira, artık bugünün insanı, yalnız hayvı tevekkülün esiri değildir. mahsus olan, Radyo, yirminci atır insanının, engin semada uçuşan zekâ ışıklarının odalarımızda tecessüm etmiş bir kalıbıdır. Kemal Demiray Bir Düzeltme: Pazar nüshamızda (Arada Sırada) sütunundaki yazıda (her akalliyetin) şeklinde dizilen (Heraklitin); son satırda (bunların), (suların) olacaktır; özür dileriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: