1 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çankırı graf: Ulus 1 ŞUBAT Teli Caddesi: Ankara ae « Ankara a TELEFON Başmuhafrir Yazı İt Tösre HATAY SEÇ Tansiyon, Tansiyon klimi için yanlış teli Ben, altitüde ketimesinin herke- ında dolaştığını, berkesin yiye- t-.ny’iıl;ı:ıx ve sıhati hak- 'e bağlanan kaygıları Anadolu denizden 00 - 1200 metre Ve bu, yerleşik in bile alış- kında bu kelimeyı olduğunu yeni işitiyorum. yaylasının al ani Yükseklik seviyesi, arasında değil, dış: ğ kın oldukları yaşayış tarzlarını değiş- ekteştirecek — kadar NOr- değildir. sanıyorum. A bilirsinizya, k vücudumuzda kı gevşer. içindeki — kanın ununun mik. | n darına maksima tan! n onun normali 13 sant şılayabilecek — kadardır. maksimanın yarısının bir faz! yonu normalden yukarı olanla- aaLAAĞN 1 olanlara Hypo- Tansiyonu normalden yukarı olan- Bu tansi yüksekliği kolay geçirilmediği i- lasıdır. lar çoktur. fur. Onun içindir ki tansiyon müni ik rastlarsınız. Önce- ki, tansiyonun yukar. da verdiğim rakamdan az veya fazla olmasının büyük bir ehemiyeti yok- tur. İnsanın arttıkça tansiyonu tar, elli yaşına girenlerde tansi- ma mormal olarak 14-15 raz çokça kaçırınca, rce tansiyon gene yük. burnların hiç bir zararı hastalrklarında yüksektir. Şişmanlık, şeker hastalığı da çok defa tansiyol yüksekliği ile beraber olur; bir de hiç bir hastalıktan ileri gelme olmadığ halde kendi başına yüksek tansiyon- lar vardır. Esasi hypertension denen t, amecikalıların iatatistikleri , irsidi Hypertensioi tansiyonu duymaz, olduğunu Fakat aradan zaman geçtikten sonra keni settirir, biraz ini zor fes dar! gel çıkar, gözü bozulur, dönmeleri, türlü ti âhayet kalbi ve başlangıcında sessiz ği yüksek ol İr ei ve tansiyo: önce bir şe) t kanamalar 0- böbrekleri İş- but ki günün akciğer öde keli hastalık iyemez hale gelir; birinde hekimlerin bât ması dedikleri çok tehli ortaya çıkıverir. Bir de paroxistigue denet tension vardır ki ya tansiyonu olanlarda, yahut ki temelinden tansi yonu yüksek olanlarda vakit vakit tansiyon mutattan daha yukarıya fır- lar. Tansiyonu zaten yüksek olanlarda kendini fazla yormak, aşırı yemek yemek, öfkelenmek ve kederlenmek aroxistigve yükselmelere sebeb o- bu muvakkat yükselişler çok za- ız ve çabuk geçiği iseler hele zaten yüksek tansi- u başağrısı, baş- n hyper- normal ma: de bazan da he a olanlarda zorlu ba Ka si, pek çok burun kahaması, ve daoamu DA GiDİREE GÖGEMELİR. en İeniS nasr gibi tehlikelere mey- ir Çok mikdarda Su İ rekler iyi işlemiy rasına göre geniş tansiyon — bir Bundan dolayı Haa e lidirler. fada çok mikdarda Sü İ 'Tansiyonlulara tütünü b'î?ığ; jnak Süğne olanştur: ALRT tütünle zehirlenirse tansiyeni. S selir; tüt kiliği de, bel ü D pertension — yapabil gAkai -(I»runu ve muhakkak değil; bt 5 çilirse, hele böb. ve damarlar leyip daralamıyorsa OK ükselebilir. nlular bir de- n tansiyi |pekâlâ; fakat geçme: Müdürü nüsha daha ilk çıkışında 2.000.000 satan bir eser Büyük Petro D gaa İMİ İÇİN KARAR aflı bir komisyon kuruldu / lâkkiler — Yazan: Ord. Pro. Dr. Diker Sık sık işitirsiniz! — Tansiyonum var; An- kara'da kalamıyacağım! Bilirbilmez herkesin ağ- zında tansiyon kelimesi! İr- tifa kelimesi! Acaba hakikat nedir? Mütehassıs profesörü din- leyü Zi yüksek bulduğum tiryakilere b tütünü bıraktırıp - sinirlerini * 8e günde beş altı e izin vermeği ter € kadı hiç pişman olmadı rtolu içkiler de böyledi bi T arasında tansiy sayrlamıyacak kadar çoktur. Sonra ispirtolu içki kullanmaktan ileri g âde kahve ve et anci li, itidali hoş görülme- tansiyon Çay, ti yasak ed K düşse | anları yasa etmekten murat bunların kalb ve da- (Sonu 8. inci sayfada) —— eeeti GÜNDELİK Bir millet, milli müdafaa davâse- | nizde ve haval nı, istiklâlini ve şerefini için ele alır. Ama yalnız karada, de- değil. Ekonomi ve finans'da da milli bankaları ya! milli bir kredi sistemi, milli münakalât vasıtaları, ileri bir ziraati ve milli bir. endüstrisi olmıyan bir millet, harb zamanlarında değil; bilhassa barış günlerinde altta kalmak tehli- kelerine maruzdur. Genç Türkiye cumhuriyeti, imparatorluk ile maddi | ve manevi talâkmı yaparken daha, bu esasli kanaate varmış bulunu- yordu. e Türkiye, bu gün bilhassa ekonomi | ve finans bakımından, istiklâline malik memleketler arasındadır. Aç- tığı her bir fabrika, bu sahada, satın aldığı bir zırhlı yahud / kadrolarına ilâve eylediği bir askeri “cüzütam” | kadar mühimdir. | Donanmamızın yeni zırhlılarını gördüğümüz yahud bayram _ı.ünıı— Snde şanlı ordumuzun geçidini sey- z zaman nasıl memnun olu- endüstri kadromuza d ilci, yahud üç fabrika- daha katıldığını duyduğumuz Baa e ga öyle coşmalt vejmemnun zamal lıyız. p “ı':';”':"ı dünkü Ulus'da, açılan iki iniz da ku- ika haberinin yanını u ulacak dört yeni fabrikanın h.ı,;,.. 5 kumak kabildir. Ve bunların her :l“: ):ııkkmdı ayrı izahat ;ınıi.ıı:. Tüne fabelke kage :glaaakla CCi ÖLG | â ;me kadar dö- Yürddaşa e GA bilinde kalmasma vi e: edecektir; n0 k_ıdır h?m :;:;nın memlekette ı!'enlrıı;ı': hizmet edecektiri ne ııvııl_ıı(le dir . acak ve iş hacminin genişle sbette h:::ı:k ş::ç.: adar ca- sReTaR rlk.ml-şıhîlkîq. ancak maari- erimizin ilerledi- 'a kuvvetlerimi - | yeni fabri mesine ne pi zin arttığını bil kâbi olabilir. Ki, bu hususta da, gençı tedbirli ve başarıcı türk devleti, biı)- Fabrikalar | Komisyonda Belçika, İngiltere, Fransa, İsveç ve Türkiye murahhasları var Seçim nizamnamesinde lüzumlu fadilât yapılacak Komisyon 23 şubatta toplanıyor Cenevrede verilen bir ziyafette B. Eden doktor Arasla görüşürken B. Delbos Martla Ankaraya geliyor lanarak Hatay meselesini müzakere de Türkiyeyi delegemiz Sadak temsil etti. rü olan İs- veç delegesi B. Ünden, son günlerde İspaBada Âsiler bir kabine kuruyorlar ! Saint-Sebastlen, 31 (ALA.) — İyi hfillerden bildirildiğine hükümeti kabinesi beraber, kabinenin aşağıdaki zevattan terekküp edeceği kuvvetle sanılmak General Franko, General Jordana, Maarif; Sainz-Rodriguez Adliye: Kont Rodezno, Umumi emniyet: General Anido ( Sonu 3. üncü sayfada ) Türk - Afgan anlaşması uzatıldı | — Türkiye ve Efgan devletleri arasm- | a 28 mayıs 1928 tarihinde akdedilmiş olan muhadenet ve işbirliği muahede- namesi 10 sene müddetle uzatılmıştır. Bu hususta tafsilât ikinci sayfamızda. cereyan eden hususi temasların neti- (Sonu 8 inci sayfada) Altın satacakların dikkat edecekleri mühim bir nokta Bir takım eşhasın halkın - saffetin- den istifade etmek ve bazı telkinler yapmak ve kendilerini aldatmak su- tetile ellerinde bulunan altınları, öte- de beride, gizli olarak, değer pahası dan noksan fiatlarla satın almakta duklarını haber almış bulunuyoruz. Elvce de haber verdiğimiz gibi al- alım ve satımı Ziraat, İş, Emlâk, |Türk ticaret ve Osmazlı bankaların- ca yapılmaktadır. Binsenaleyb satmak lüzum ve ihtiyacını hisseden tınlarını değer flatlari: le bu bankalara satmaları ve şun! t ları atleri icabındandır. Bu hususta bal- kımızt - tenvir etmeyi bir borç biliyo- ruz. Asılsızîcıberler 15 şubat 1937 tarihli G. L R. (Genel itbalât rejimi) kararnamesile, milli korunma komisyonu adı altında bir komisyon kurulmuştu. Bu kamisyo- nun vazifesi, G.LR. kararnamesinin beşinci maddesinde kaydedildiği gibi, türk mahsul ve mamullerinin himaye- si ve teşviki bakımından gümrük re- simlerinde yapılması alâkalılarca fay- dalı görülen zam veya tenzi leketimizdeki yabancı Şşirketlerin te- mettularını memleketlerine nakıl için yapmak istedikleri satın almaları tet- kik idi. Kararnameye göre, Ekonomi bakan- lığı müsteşar; B. Faik Kurdoğlunun relsliği altında alâkalı bakanlıklar mümessillerinden mürekkep — olarak toplanmakta bulunan bu komisyonun çalışması hakkında bazı İstanbul ga- zetelerinde hakikate uymayan asılsız haberler çıkmıştır. Vekâletçe, Şeker ve kömür fiatlarını düşürmek için ye- lere, bu büyük devrin Atatürk devri- »in insanları olduğumuzu hatırlat- maktan geri kalmamaktadır. ni bir komisyon kurulmamıştır ve bu haberler asılsızdır. h re, Cumhur temeldir. B. Kesebir Yalova'da Yalova, 31 (Telefonla) — İk- tısad Vekili B. Şakir Kesebir bu- gün Yalovaya geldi. Başbakan Celâl Bayar ve bakanlarımız ya- rın ÂAtatürk'ün refakatlerinde o- larak Bursa'ya gideceklerdir. Başbakanın ve B. Kesebir'in şu- batın beşinde Ankaraya dönme- leri muhtemeldir. Bursa'da bayram elefonla) — Millt şef şereflendirecek- leri haberi, şehre çok kısa bir zaman - da yayıldı. Halk, ulu önderi karşıla- maya hazırlanmaktadır. Cumhur rei- beri hasretini çe - yram yapıyorlar, simizin iki senedi ken bursalıl I Merin | tos fabrikası hazır Merinos fabrikası, 31 (Telefonla) Merinos fabrikamız açış törenine ha- zır bir vaziyettedir. Fabrikanın içi ve dışı donanmıştır. Bursanın en güzel bir yerinde kurulan fabrika, gece ışık- lx halile göz alan bir manzara arzedi - İnm | — Babrikanın mamulleri piyasada bü- yük birrağbet ve alâka görmüştür. 'Talebin fazla olması dolüyu fabri - | kanın yakın bir zamanda genişleti sine lüzüm hasıl olacağı anlaşılmakta- dır, dir, APALAAINRARRRAŞ PKT Bursa Merinos fabrikasının umumi bir göri Bursa bayram yapıyor Büyük Şefin Bursaya şeref vermeleri muhtemel Istanbul, 31 (Telefonla) — Hususi surette haber aldığıma gö- n _Reı imiz Atatürk yarın öğleden sonra Bursa'yı şeref- lendirmeleri, Merinos fabrikasının açılışma şeref vermeleri muh- Yarış Silahlanma yarışı olanca hızı ile ar- tıyor: Amerikaltlar, sadece yeni harb gemileri için, bir buçuk milyar türk lirası tahsisat verdiler. Endüstri bacası tüten memleketle- rin hepsinde, on binlerce tezgâh, mil- yonlarca amele ve milyarlarca serma- ye, silâh istihsali için ça- lışıyor, Seri ve sürü halinde gemiler, tayyareler, tanklar, toplar, her türlü hazları: Sanki yirminci asır ahret seferine hazırlanıyor! da iş hacmi alabildiği- işçi kıtlığından bile b dandığını görebiliriz. Fakat, hazneler “elaman", yahud, milletler “ne olursa olsun” diyerek bu hız duruverirse? Acaba endüseri memleketleri, böyle bir bubran tehlikesinden kurtulmak i- çin harb, çaresine mi sığınacak- dJar, dersiniz? Acaba gittikçe garabet- leşen harb sebeblerine bir tane daha zammolduğunu görecek miyiz: “Ne yapalım? — Birikmiş — olanı — sarfet - mek, ve tezgühları durdurmamak lâ- zımdı!” - Fatay

Bu sayıdan diğer sayfalar: