1 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) * Sayı:7z206 -1296 Telgrat adresi » İstan za Telef. 21413 rig 24370 (idare) Mihr d. Cenevrede Tam Bir bni Elde Edildi. Suriye ile tekrar iyi komşuluk muahedesi yapacağız | Gelecek ay bir Türk-Fransız ar- Ü8mlik Ve Bursayı şereflendiriyorlar laşmasının da imzası muhtemel suRyE Türk . Irak ve Suriye c-| gösterir harita “ Türk-lrak demiryolları ağlanması her iki devletin iktisadi İyatında büyük inkişaf doğ doğuracaktır yi Komşu mem'eketlere Hava postaları MR a, 31 Ni An iniz Sik ei esi içi: memleketlerle rim arasında ar. seferi Nsulda çıkan (Fetel Irak) gaze- Son yeyi alâkadar ra Dün bahsediyor. My an ekeni Seyyid Vefaiğ e söz alarak: Magi ürkiye gazetelerinde Irak ile Ye demiryollarının. birleştiril- © dair neşriyat oluyor. Haki- Bi Irak'ın Tel Koçek - Musul - hattı ile Türkiyenin Diyarbakır. İstigatılacak e olü şubesi bir- midir? ete bir sual sormuş. riye demir- iş bulunacağını söyle- Ürkiya - Irak demiryollarının birbirine a“ | Dün Cenevrede Seçim nizamna- mesini değiştire- cek komisyon kuruldu “Ankara, 31.(Telefonla) —. Hatay meselesi üzeri ndeki noktai nazar ih- tilâfi yüzünden bir buçuk. seneden- laşma İle kek mat Sa. 4 Si. 1) Romanya Moskova Elçisini geri çekti! Bükreş, 81 yanm Civutu Moskovadan derhal hare- ket edecektir. Sefirin yerine yakında başkasının 2 nin, Sovyetler Birliğinin Bükreş el- . mk hududuna kadar uzatıla. | 99210 İ Mig Türkiye d ldbeşalimeziim Mi m KE emmi ay miyollarna bağlanması hak. | van ile Türkiye arasmda seferler te- ihaiğ bir karar Yol , | sis edilecektir. Üni demiryolları 7. pi . a mer de temiryollarma ime Izmirde bir su istimal Ni Sa. 4 Sü. 5) —— üncü sayfada) urtuluş cinayetinde , (Son safha Yalar a asında öldürülen Saidin a katili ele geçmek üzere LA yeti on üç yaşında bir çocugun yaptığı iddia ediliyorsa da... (Yazısı 10 muncu süyfada, ASIM US Ek İda nini baz o dalla çiliği gibi işarıahire kadar bir mas- lahatgüzar ile mi idare edileceği he- üz malüm değildir. Moskovaya yeni bir sefir tayinin diplomatlar arasında yeni tayinlere bir mukaddime nolunmaktadır. teşkil edeceği zan- ve in Harte'ye Vekilleri 'enevre masasında e ATATÜRK ik Önder Atatürk, Bursa ve Gemlik'deki açılma Gm bulunmak Bayar, Dahiliye Ve- e Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kya lim ini hareket — Büyük Li lerdii yy Lg tın Iktisadi hayatımızda yeni bir merhale Gemlik Sun'i ipek fabrikası 'ü am nn yy ill — Ç i atl m Atatürk'ün uğurlu eli ile bugün işlemeğe Me m ve yarın ikisine 2: Geçehde sün'i Em zam olan al yü arlak merasimle işlemeğe bi mektedir. Tüzer lr ., Mey gl A y İzmirin imar işleri Atatürk'ün validesine heykel dikilecek Osmanpaşa camisi avlusu büvük bir park haline getirilecek İzmir, (Hususi) — Vilâyet umümi | terek bir eşi yapmışlar i fl 0 ve şek meclisi ve şehir meclisi azaları, Vali B marına aid meseleleri görüşmüşlerdir. Fazlı Gülecin riyasetinde partide mi (Sonu Sa. 4 Sik 3) Holanda Prensesi kız doğurdu Bunun için de halk 701 top işitmekten mahrum kaldı! em 31 ÇA.A.) — Prenses Kime Lahey civarında Soestcik şa- saat 9.35 te bir kız çocuği diya getirmiştir. Küçük prensesin doğuşu, mukarrer olduğu gibi, 51 top atılmak suretiyle selâmlanmı > rn Istinye Dok şirketi Dünden itibaren hükümetimize Uzun müddettenberi satın SE için müzakereler yapılan İstinya dok şirketi dünden itibaren hükümetimize eçmişti Bu hal EL kalelerizden ta- rihi eni giymiş olan meleri ta; Doğum haberi derhal kete yp ve her m büyük sevinçle karş ır, Sihirkâr a el Eni gibi yenii m bir anda larla dönemem, sokaklar milli bii neşeli manzarasını almış- tini M in her tarafında derhal mekteplerin kapıları açılmış ve milli | bayram günleri yaşanacağını bilen ço- edecek:

Bu sayıdan diğer sayfalar: