1 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

1 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BT ETEE GE FE ça 1 Şubat 1938 AKŞAM Sahife 19 Scandinavian Near East Agency Galatada Tahir Kez ” a kat 449: vi ihenburg geen Sikim. Gi Dantzig, b o Copei 4 Reval ve bütün Şi > ca oyle pi ye avdet için muntazam. post Dantzig - cik ve Oslo- dan beklenen vapurlar. — ogi Gdynlar vapuru m gunatar "doğru. en vapuru 29 Şubata doğru. — E, İçin hareket edecek vapurlar. Scania vapuru 9 Şubata doğru. Finn Se 18 m ex Gotland vsj doğru. Yazla tafsilAât için Galata'da Tahir han B üncü ei kin. Güniymmiia müracaat. Kadın, kaç yaşında daha güzeldir ? Bu sualin kimseler veremiyordu. e inle tec- rübeler şu ği verdi: Skam er yaşta güzeldir! Yalnız, KREMİ, VENÜS (PUDRASI, VENÜS RUJU, VENÜS BRİYANTİNİ, VENÜS O RİMELİ, VENÜS ESANSI kullanmak şartile... .onferans iy meme? mi 938 salı külmekten Koruyunuz! Saclarınızı Dö SAÇ EKSİRİ KOMOJEN Saçların o köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. eri ta- Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, meme iltiha- bı ve atik, #legmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, koltuk- altı çıbanları. "Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder, İspençiyarı lâboratuvarı T. A, Ş. İstanbul Defterdarlığından: Galatada Sultan caddesinde Galata MA karşısında evvelce İnhisar idaresince Tütün ze BAŞ - DiŞ - NEZLE - GRiP ve bütün ağrıları derhal l geçirir İCABINDA 3 TANE ALIN, Mideyi kalbi rm ökanelerilin SLIYME alıkanağlarimı Beniz Meyil, (M.) (600) y Bevket BU- Teyya ariel: X GEEE İNKİLABI i unda verilecek olan konferans, ai ların (8626) İiralık kati teminat yaş 7/2/938 pazartesi günü saat on Yın Kanferansçının tsızlığı dolayısle | dörde kadar Milli Emlâk Müdürlüğün. tehir edilmiştir. . . Asipin Kenan Sizi soğuk algınlığını arak. nezleden eriten baş ve diş ağrılarından koruyacak en Iyi ilâç budur. ismine dikkat buyurulması Preventorium ve sanatorium direktörlüğünden : Teminat Tahmin (Adet tı muvakkate fiat 375 50 I — Beyaz siyah benekli boğa 300 1 Koyu kırmızı başı beyazlı boğa 376 50 — renkli öküz 90 12 ı edi tahmin bedeli ve teminatı muvakkateleri gösterildn boğa, öküz ve dana 7 Je bat/938 t Tunduğu a im Preventortum Direktörlüğünde satılacaktır. Alacakların muayyen gün ve saatte müracaat eylemeleri ilân Gi (407) Telefon direği alınacak Mersin gümrük muhafaza M. d. ve mıntıka komutanlığından: Deniz mi oğlu» ormi Mm 4250 o direğinin Kesilip teslim edilmesidir. Keşif bedeli 19125 lir: ame şartnamesi: Yeller Mi an Genel Komutan- lığında mutanlığında, İstanbul- da gümrük muhafaza sat ni m ali — Eksiltme: iğ La ger günü saat on ei Mersin güm- rük Müdürlüğünde kaj rin 1435 teak akla teminat vermeleri ve kanuni şart- larla mali itibarı haiz olduklarını göstermeleri lâzımdır. (293) | İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | Kutu Fabrikası şartnamesi ve krokisi muci- Cibali — Pazarlık 7/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka bea Levazım ve Mübayaat Graz Alım komisyonunda yaj — Şorinamele r parasız olarak her gün sözü geçen öüam alablr.” ğini tetkik edilmek münakasa gününden bir hafta beyin) kadir İnhisarlar e nana een fabrikalar şubesine vermeleri ve teklif« el e in gün ve satte e ey MER birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olum ez ğ m m — A a

Bu sayıdan diğer sayfalar: