2 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

2 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM POSTASI Sahibi ve Neyriyet - Müdürü “Hasan-R m Us . /DARE EVİ ( Istanbul Ankara ceddesi Za Hulese, ahi Te Teliref edeesit Mdestei HABER 4, telefonu: 23872 S : 24370 Japonya neden harb ilân etmiyor? İNİN beklenmedik mukavemeti kar- şısında Japou asabiyetinin giltikçe arimakta olduğu görülmektedir. Japon- yanın Çini parçalamaktan ziyade uysal- laştırmak ve kendisine tâbi — kılmak için giriştiği bu mücüadele Japonların ümit et- tüklerinden uzun sürmüştür. Ve hâlâ da sonu görünmüyor. Japonya, bir ikl ağır yumrukla hedefine varacağını sanmıştı. Şimali Çin tamamile işgal edildi. Şanghay alındı. Nankin clle- rine geçti, Fakat Çun Kay Şekin mukave- meti kırılmadı, Japonya bunün — üzerine, Alınanya vasıtasile Çan kay Şeke sulh tek lifi yaptı, Çan Kay Şek bu teklifi reddet- tikten sonra Japonlar ne — yapacaklarını şaşırmışlardır. Japonya bugüne kadar Çin- deki harekât için yüz kırk milyon İngiliz Jirası sarlelmiştir. Masraf bugünkü — bhu- 'düdün içinde kaldığı takdirde 1939 senesi martına kadar dört yüz — milyoa ingiliz Hirası sarfetmek moecburiyetindedir. Hal- buki yarım milyar İngiliz lirası sarletlik- ten sonra da Görilla harbi mahiyetindeki harekât devam edebilir. İşte Japonyanın asabiyeti bundan ileri geliyor. — Japonya bu yüzdea iki devleti mesul addediyor: | Ünce Sovyet Rusyayı, sonra da İngiltere- ylm Ba iki devlet hakkında — hissedilen iğbirar, birkaç gün evvel, dış bakanı Hiro tanın mecliste söylediği çok acı sözlerle ifade edilmiştir. Başkumandan Matsui de İngiltereyi tehdit eder bir vaziyel almıştır. Japonyanın İngiltere ve Sovyet Rusya- 'dan şsikâyeti, her iki devletin de Çine yar- dımda bulunmalarıdır. Ve bu — yardım da vakidir. Sovyet Rusya karadan, — İngiltere de Hong Kong ve Kanton yoluyla — denizden Çine mühimmat göndermektedirler. Bun- dan başka Sövyet Rüasya tayyare yolluyor. Fakat bunun devletler hukakuna — muga- yir bir ciheti yoktur, Cin, — İngiltere ve Sövyet Rusya ile İyi münasebette bulunan bir devlettir. Ortada ilân edilmiş bir harp da mevcut olmadığına göre, — her devlet Çine silâh ve barp malzemesi satıp, bunla- rı denizlerin serbestisinden istifade ode- rek Çine teslim edebilir, Ancak Japonya harp ilân ederse, vari- yet değdişir. Gerçi gene Çine silâh ve harp malzemesi sahılabilir. Pakat harp ilân edi- Hir edilmez, Japonya Çin sahillerini ahlu- ka altına alabileceğinden silâhlar - teslim edilemez. O halde Çine — silâh ve harp malzermesi idhalin önüne gecmek için Japonya neden barp ilân etmiyor? Filha- kika son haftalar içinde bu — harp ilâm keyfiyeti, Japon devlet adamlarını hayli meşgul etmektedir. Başbakan Kanoce, Ja- ponyanın harp flân etmek meoeburiyetinde kalnbileceğini birkaç defa söylemiştir. Hakikat şudur ki harp ilânı Mmeselesi, Japonya İçin bir hesap — meseleşidir. Bu ilân Japonya İçin faydalı w, zararlı mı olur? Japonya ber iki tarafı da öiçüp tart- tıktan sonra buna karar verecektir. Gerçi harp ilânı, — Japonyaya Çinin sahiller abluka altına almak salâhiye- tini verecektir. Bu suretle İngiltere ve A- merikanın deniz yoluyla Çine silâh gön- 'dermelerinin önüne geçilebilecektir. Fa- kot Japonya için harp ilânimin — faydası bundan ibarettir. Bu faydaya karşı birçok mahzurlar vardır: 1 — Önce binlerle kilometre uzunluğun- da deniz xahillerinin ablukası, külfetli ve masraflı bir iştir. 2 — İkincisi, abluka, Sovyet — Rusyanın kara yoluyla yardım yapmasına mani teş- kil edemez. Halbuki Çinec yapılan yardı- mın daha büyüğü bu kanaldan geliyor, 8 — Ücüncü olarak, ablukanın tatbiki- ni Japonyanın dostu olan Almanya da pek istemiyor. Almanyanın Çin ile ehemmi- yetli ticareti olduğunu unutmumak lâzum- dır. Japonyanın giriştiği teşebbüs yürzün- den bu ticaret hayli baltalanmışlır. Alman ya abluka dolayısile bu tcaretin — büsbü- tün mahtolmasını İstemez. 4 — Fakat Japonyanın — bu noktadaki kararı üzerine âmil olacak en ehemmiyet- N düşünce, şünbesiz, Amerikanın vaziyeti diz. Malümdür ki Amerika kongresi, bir takma tarafsızlık kanunları yapmıştır. Bu kananlara göre, harp çıktığı zaman, Amc- rika, muharin devletlere silâh, harp mnl- zemesi, ve harp için kullanılacak madde- leri satmıyacak, para ikruz — etmiyecek. | Amerika bankaları kredi — açmıyacaklar, | Amerika valandaşları muharip devletlerin gemilerinde seyahat etmiyecekler, Bunlar, devletler bukukuna dayanan kaldeler de- Bil, Amerikanın husus! kanunlarıdır. Uzak şarkta gecen yazdan beri harp devam edi- yorsa da bu harp resmep ilân edilmemiş- tiz. Bu balde kanun, harp vaziyeti mev- Doğru Değit mi? Demiryoliarında aylık karneler l — Devlet demiryolları idaresinin hal. ğ a no kadar kolaylık gösterdiği ma- | lüm... Bir kaç ay cvvel de Pendik ! banliyö hattı yolcuları için yeni bir $ kolaylık gösterdi;. aylık fotoğrafır # kavne alanlara büyük tenzilâi yapı- l liyor. Halk bu suretle günü gününe T bilet almaktan ve bu yüzden bazan iş treni kaçırmak endişesinden kurtul- İf duktan başka paraca da kâr ediyor. ğ Bu usulün halk lehine başka bir İ $ yiliği daha var. Karne alan bir yolcu Ş hat üzerinde günde bir kaç defa gi- iş dip gelebilir. ğ — Yalmız, her halde başlanğıçta dü- # şünülmemiş olduğu için, ufak bir ğ # noksan var ki, bir kısım yolcuların İf bu kârdan faydalanmalarına bazan engel teşkil ediyor. O da şu: Aylık $ birinde iğ karneleri her ayın muhakka: almağa mecbursunuz, O günü geçir- diniz mi karne almamıza imkân yök- tur, Aylığınızı geç aldınızsa veya a- ! yın birinot günü hasta iseniz, velha- sil her hangi bir sebeble ayın ülk gü- ğ nü Dbilet gişesine uğrayamadımızsa 3 tenzilât kapısı sizin için kapanmış- tbır. Bu mahsurun izalesi kolaylıkla ka- bildir; Karnelerin müddetlerini me- Ü selâ her ayın üçüne kadar uzatmak, Şubatın üçünde başlıyan — karnenin Martın ilçüne kadar devam edeceği- ni bildirmek bük bir zahmete mü- tevakkıf değildir. Pendik: hattı ahalisi Devlet De- # mir yollarından bu küçük hizmeti istiyor. İ ŞMREÜESEEEETER Yeili Dün Belediye eezasına çarpılanlar Dün Eminönü mıntakasında 28 kişi- den para cezası alınmış, ikişer kilo ay- va ve kurma üzüm, üç kilo hurma, üç kilâ incir, 7. kilo yoğurt ihma.edilmiş- tir. Beyğolu mıntakasında 66 kişi hak- kında ceza zabtı yapılmış, 48 gıda nü- munesi alınmış, 471 kilo noksan ekmek müsadere edilmiştir. Fatihte de sekiz kişi cezalandırılmış, 50 kilo ekmek müsadere olunmuştur. €ut olup olmadığının takdirini cumhürre- isine terketmiştir. Ruzvelt de uzak şark harbine karşı gözlerini yummuş ve bu sa- lâhiyetten istifade ederek harp — vaziyeti mevcut olduğunu (lân etmemiştir. Fakat eğer Japonya resmen eder- se, artık harbin mevcut olup — olmadığını takdir salâhiyeti cumhurreisinin elinden de alınıyar ve tarafsızlık kantınları — ale- malik şekilde meriyete giriyor. — İşte Ju- ponya bundan çekiniyor. Japonlar hesap etmişlerdir ki bu tarafsızlık kanunlarının meriyete geçmesine sebeb olacak bir ha- reket, Çini mutazarrır ederse, Japonyayı da mutazartır eder, Bu sebebledir ki bu- güne kadar harp ilânından çekinmişler- dir. Şu noktaya da işaret etmek gerektir ki Japonyanın Çan Kay Şeke karşı — takın- dığı son tavır, böyle — bir hurp ilânıma Ayrı bir mani teşkil etmektedir: Japonya birkaç haftadanberi, Can Kay Şek hükü- metini Çinin meşru bükümeti olarak tanı- mamaktadır. Hattâ Çan Kay Şeki yok far- zediyor, Halbuki harp ilâmı için İlk şart, karşı tarafın tanınmış bir hükümet olması dır. Bu sual bazı mehuslar tarafından mec liste Japon başvekiline tevcih edilmiş ve Konoe, kaçamaklı cevap vermiştir. Hakikat şudur ki Japonya, ile mücadeleye nihayet — vermek isliyor. Fakat kendi sulh şartlarının kabulünde de ısrar etmek meehüriyetindedir. Aksi tak- dirde muvaffakiyetsizliğin reaksiyonu Ja- ponyada müthiş sarsıntılara sebeb olabi- Hr, Bu neticeyi elde eltmek için harp ilâ- nı, Çan Kay Şeki tanımış veya tanınma- mış birer politika manevrasından, birer hesap İşinden ibarettir. Hesap neticesin- de herhangi hareket, Japonyayı da bede- fe yaklaştırırsa ona Tevesslil etmekte t reddüt etmiyeceklir. (Vlus'tan) ESMER t x î PD CRSZ CI Hatıralarını anlatan CEYMS NOBODİ. Entelticens Servisin en meşhtir caxıslarından TEFRİKA NO: 23 Yazınız İyi ve Almancanız da kuvvetli.. Razı olursanız sizi kâtipliğime almak isterim Benim için yapacak şey, Almanların Mis Kavel ve arkadaşı aleyhinde ne gibi itham vesikaları e'de etmiş olduk- larını öğrenmekten ibaretti. Asketi po- lisin yakaladığı betbahtları pek te öyle ince eleyip sık dokumağa lüzum görme- den idam mangası karşısına çıkârttıkları halde Mis Kavel hakkında böyle dav- ranamıyacakları kanaatinde idim. Böyle bir hareketin dünya efkârı umumiyesini büsbütün aleyhlerine çevireceği muha'k- kaktı. Böyle düşünürken, masasının Üstü- ne bir sürü dosya yayan Pinkofu da gözden kaçırmıyordum. Birden bana sordu: — Ne 07? Bugün Sen Jile gitmiyor musunuz? — Deminki hâdisç olmasaydı çoktan gitmiş olacaktım. Heyecanım hâlâ geç- medi. — Hakikaten hâdise çok mühimdi. Öyle zannediyorum ki eğer rovelveri yanında olsaydı.. — Ateş eder mi idi? — Bilmiyorum, Böyle bir adamdan her şey umulur? Hayretle ona bakıyordum, Omuzla- rımı silkti: — Şimdi mesele orada değil.. Asıl iş, buraya nasıl girebikliklerini öğrenmek tir.. — Evet. Bu mesele bizim için çoy tehlikeli, — Tabi.. Buraya kendi evleri imiş gibi girip çıkabilmeleri biçbir şeyi giz- Ni tutamayacağımızı gösterir ki bunun ne kadar feci bir variyet olduğunu iza- ha lüzum yok. Burakla yalnız kendi dosyalarımız de- ğil, Moböj ve Şarlrua merkezlerine ait dosyalar da saklı bulunuyor. Bunlar çalınırsa mahvolduk derhektir. — — Peki ne yapacaksımız? — İlk tedbir olarak bu akşatadan / — Mükemmel.. Yalnız ben sizin ye- rinizde olsam koltuğuma İki karpüz bir den sıkıştırmağa çalışmazdım. Sen ze- kâda ve sadakatte bir adam burada ken disine mükemmel bir mevki temin ede- bilir. Hem şefin sana” teveecühü de vark Bu teklif, artık, benim de işime geli- yordu. Brükseldeki vaziyetm, ille geli- şim zamanına nazaran çok değişmişti. O zaman, işimi görebilmek için Sen JPi hapishanesi kantinini işleten kadı- nn yardınına muhtaçtım. Şimdi ise vaziyet lehime olmak üzere, çok farklı âdi, Arkadaşlarım Bob Parker ile Con Kollins'in Sen Jilde bulunduklarını öğ- renmeğe muvaffak olmuştum ve onla- tr kurtarmak için içeriden değil dışa- rıdan bazırlık yapmak lâzim geldiği kanaatine varmıştım. “Kara Şeytan,, ın maiyetine girmeğe muvaffak olduk- tan sonra iş görme vasıta ve imkânla- rım ida iki misli olmuş bulunuyordu. Malüâmat almak için uzun boylu ve teh likeli maceralara ihtiyacım yoktu. Ca- susluk merkezinin bütün dosyaları emrime âmade idi, o dosyalar ki o gün den itibaren üzerine bir sürü Alman nöbetçisi gözcü olacaktı. Bu düşüncelerle Pinkolfa cevap verdim: — Nasihatinizi dinliyeceğim. Ben 'de, burada daha faydalı olacağım kana atindeyim, — Zaten yazınız iyi ve Almancanız da kçuvvetli.. Eğer razı olursanız - sizi kendime kâtip almak da isterim. Üst katta oda mt yokı birisinde de siz ya- tarsınız. İtiraf edeyim ki böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Sevincimden — nerede ise adamın boynuna sarılacaktım. Be- nim için bundan daha mükemmel bir vaziyet olamazdı, çünkü Kara Şeyta- itibaren her odaya bir nöbetçi dikece- | mın maiyetine girdiğim zaman Almanlar güm. Vereceğim emir de şu: Geceleyin içeri kim girmek isterse ateş! — Yok canım! Tehlikeli bir emir, böylece arkadaşların da vurulması teh- likesi yok mu? — Arkaklaşların gece burada işleri ne? Gelmesinler! Bergamdan azar işit- mekten artık bıktım usandım. — Haklısınız. Ayağa kalktım. Portmantodan kas- ketimi alarak çıkmağa hazırlandım. — Sen Jile gidip oradaki işlerimi yoluna koyduktan sonra tekrar gele- ceğim. Malüm ya şu fotoğraf mesele- sile meşgulüm, Pinkof cevap verdi: yı tehlike,, ye artık ben de yortun. — Neden? — Barılığa yakalandım da! nsız karikatürü —.. Tonton Amca kumarbaz lehine hiçbir iş görmemeğe katı suret- te karar vermiştim, Verilen işleri uzun müddet yapamazsam ya beceriksizli. gimden dolayı kovulacak veya Üzerime şüpheyi davet edecektim. Her iki ih- timalde de tehlikeli bir mevkie düşes cektim. Kâtiplik vazifesi ise böyle me- suliyetli ve tehlikeli bir iş olmaktan uzaktı. Bu izahattan sonra derhal ve sevinç- le kabul ettiğimi söylemeğe lüzum yok. sanırım. Maamafih ilâve ettim; — Mobilye namına hiçbir şeyim yok, Yukarıda vereceğinizi söylediğiniz oda yı ne ile? Yerinden kalktı, katrla katıla güler- ken ormuzuma dostça vurdu! — Çok şakacısın! Müsadere mahsu- ü mobilyeler ne güne duruyor? Haydi, hemen git de istifanı ver. Çabuk gel de bana yardım et. Bugün öğleden sonra işler çok olacak sanırım. Doğru Sen Jile gittim ve sipariş lis- tesini alarak mahpusların yemeklerini hazırlamağa başladım. Bir gün evvelld mektubumda — mevkuf — arkadaşlarıma ertesi günkü yemek siparişlerinde-so- sis ve bir kutu tuzlu et konservesi İs- rişlerin. mevcut olduğunu — görünce hususi surette hazırlanmış olduğum bu ki siparişi gepete koydum. Sosislerin içinde küçük birer eğe, et konservesi kutusu içinde de parça parça ayrılmış mafsallı bir demir desteresi vardı. So- sisleri ve konserve kutusunu sepete koymadan önce bir kâğıtla paket yap- mış, paket kâğıdına da bermutat şifreli bir mektup yazmıştım. Mektupta göyle diyordum. (Devamı var) v geesi, 40 de /2 ŞUBAT — 1938 — KA 2 ŞUBAT — 1938 ÇARŞANBA- Micri; 1356 — Zilhicce: 1 Günesin değaşi Güneşin balışı 7,12 17,28' Hamisin iptidası Babah öğle kisdi Ahşam Yalar SAS 12,28 15,09 17,25 13,50 Lüzuümtu İRARRBAN içinz BAZER, Meyeamu eti GU KadiKİT Açta 1 #öğdü, Üsüüdar Oçimz OtERS, Yeşliköy. Bakırkiy, Bekek, Trahya, Büyükderi, TW Kanti Erenl.to, — irmak 5, GUvvü. Mbldelamamdik : z7ma. EEE> Biten tir * Otasbuli DETTE. Berekie eeti 40081 Metek dihetit 28 - YÜK köy eketi: GNW Deniz yot!i Teletont Katandal aremtetli 29740 Karaklıyı 420062 Bah, Porşemahe, Cema ikar ve Tekirdağ, Mürrtte, ayarak Karahleayı varız. Akdeniz postası: Yarın saat 10 da kalk cak vupur; Çanakkale, İzmir, — Kuşadt$lâ Bodrum, Rados, Dalyan, Fethiye, Kalkalı Kaş, Finike, Antalya, Alâiye, Marsin, yol ve Payasa uğrayarak İskenderung decektir. Kradeniz poslası: Sant 16 n kalkacak” tır. Uğrayacağı iskeleler: İnebolu, Sinole Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Trahzon, ze ve Hopa. Münakasa Höünlari * Muhammen bedeli R500 lira olan SAk yanize gar boruku — ve leferrüati Slai Ambuvatanlı dökme boru dirsök — vet 3-2-998 perşembe künü Haydarpaşada İ” tasyon binasındaki komisyon tarafındi” kapalı zarf üsülile satın alınacaktır. —» * Muhammen beledi (29900) lira :ıg x kat teminatı da (2242) lira olan muhtel demiryola levazımı 4-2-938 — günü saat de Ankarada Devlet Demiryollarında b palı zarf usulile satın alınacaktır. Kongreler a * Lokantacılar cemiyeti senelik toplaf” — tsı yarın sant 1 de Eminönü Halkevi #7 — lonunda yapılacaktır. a * Müskirat ümilleri — cemiyeti kongresi de yarın sant 2 de Eminönü »_,I evinde olacaktır. İ * Garsonlar cemiyeti torlantısı yavın # ât 10 da Beyöğla istikim exddesindi ZCX ya Nüri sokuğünda C.H.P. salomundu YA lacaktır. Ayaeofma, Reman - Büzana, Yanamı eserleri vt Köşk, Askeri Müza ve sursaçlar, Ticarat ve BARATİ zesi, t 10 dün 16 ya üatar A ahi enüne: (H0 tüderler BWt gfin v Türk ve İllen ererleri ertzesi MA—M"İ her güN gant 10 dam YE ya kadar ve Cuma 4 Gün İT ye kadar açırlır. H er! 4 tar.) Müsesi ber gün aat 13 den 18 Y6 BRemanya vaporiari Comarteei günleri 1809 » gürderi 1A de Pura, Merut Tskerdteri) Coma günkeri aaat 10 Ğ yan Bemilea ekaareni her ea Kirkecidm knr vrupalan gelemi #sat T.28 Ve vasalat eder. Kowvansiyesel 1030 4x kalkar, 1020 Kidirna yartası Ber gün ERRL M0 de Wer gün Harake eden şimenditerler 1 SA H de Kotyü, V a Ankara 1814 Badısın, 1M da Kökiyehir, 1810 da Ağıpazamı. Ba Yenlerdrn aat 9 da harekat eden ASFER Geliti gamartesı, Çazıammba ve rama günlerk Murtla kadar geter atmektedir. Tiyatrotar TEPKBAŞI DRAM KS Haat 20.20 08 SÜRTÜK 3 perde Yazan; Mahmilt gel ÖPEEKT KİSMİ SÖZÜN KISASİ D komeat 4 paröl, ü Yazan; - Sehon Türkçesi: $- Mortf Ş BRYCÖRÜL S'Nı YK mıf/ ç Bü gece: (Üsküdar - Hale) 4 da ÖTELLO, 4 perde 1 tablo ŞENZADERAŞI TURAN uuM Sanatkâr Naşit ve ılül“d miht Ruşen birlikte okuyucu kücük '“’ I'f, Mişel varyetesi, Şaklaban komt' Sovyet Rusyb Bir konsolosluğumuz Ankara, 1 (A. A) — diplomatik müzakereler 'Türkiye ve Sovyet cümh tihadı hükümetleri daki karar almmıştır: Bu sene mart otuz Ww Türkiyonin Odesa, Bakli, ninalan'daki konsol sosyalist cumhuriyetlerİ İzmir ve Karstaki patılacak va her bir d€V raf memalikinde yalnız luğu, yani Türkiyenin yetlerin İstanbuldaki ka edilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: