31 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—H aa N SAYISI HER YERDE — HAK terazilerinin y KT G AŞ taklidleri çıkmıştır. H l K nııh:ıııı dik uı t No, En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi ——i — —— L İHatay Davamıza Aid Dileklerimiz Kabul| Edildi, Fransa ile Tamamen Anlaştık Mustemleke ve Milletler Cemiyetinin vaziyeti hak- | Rındadevletler arasında müzakerelere başlanıyor -Hatayda | ITurkIere karşı daha |. iyi hareketedilecek | Bu hüsusd.a delege Garo'ya Fransa hükümetince yeni talimat Verilmesi bekloniyor Müstemleke meselesi sarpa saracağa benziyor.. Kotlyonları nazırlayan tarebe grupu Bu seneki Balonun mü- him bir sürprizi Kotiyonlar, İstanbul Akşğm Kız Sanat Okulu talebesi tarafından hazırlandı Kızlarımız çok istidad gösterdiler rında her senekinden daha parlak ve daha parlak ve daha eğlenceli olarak verilecektir, Bu baloda, her sene daveteilerine bir çok sürprizler ve yenilikler gös- termeği âdet edinen İstanbul Basın (Devamı 2 inci sahifemizde) | uyuk Şef Bursayı | şereflendiriyorlar | Yeni fabrikanın Ğarşım_ba/günü büyük merasimle açılması muhtemel Bursa büyük bayrama hazırlanıyor Her sene şubat ayında verilen, yal- nız İstanbulun değil, belki de Türki- yenin en muhteşem bir toplantısı ol duğuna ve herkesin müttefik bulun- duğu matbuat balosu, bayramın ikin- ci gününe tesadüf eden 12 şubat cu * martesi günü gecesi Maksim salonla- Fransız Hariciye Nazıri Hataydaki Fransız delegesi Garo « Delbos Aldığımız malümata göre Büyük /limiz Celâl Bayar'la Dahiliye ve İk- | Milletier Cemiyeti : Hatı][dı : Önderimiz Atatürk'ün bugün Yalo -| tisad Vekilleri Şükrü Kaya ve Şa- Vadan Bursaya hareket buyurmaları|kir Kesebir ile Yalovada — bulunan lIılıluılrı-rdır_ Büyük Şef'e Başveki-| (Devamı 2 inci sahifemizde) Cenevre, 31 (SON TELGRAF — Ni 'Tevfik Rüştü Aras'la Fransa Hariciye (Devamı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) |Elektrik şirketinin Uapbî;y; dîe;âlllk Satın alınması İşi Knlaylaştı Fakat harekâta devam ta- Çok tehlikeli — raflarları vazıyefe hakım Cenevre 31 (S )— Mit - Jetler Cemiyeti t ünlerini ge- KA ee Mısırın da Saadalıaıl paktına ılahıl olması mevzuubahs uluyor Olan Tesisat | İslah edılecek Tahsin Coşkun Devlet ziraat — ÇŞ İşletmesi kurumu < Reisliği «— Elektrik şirketile olan müzake- KESİamonı meb Usu reler, şirketin çok müsaid - şartlarla| We toplanıyor tarafımızdan satın alınmasına matuf | — Ç Saadabat pakuı a dahil v ahsin Coşkun Tayin edildi lne,:m kurulan Devlet Ziraat işlet- * kurumu idare meclisi retsliğine ğ îîa monu Mebusu Tahsın Coşkun Halktan ılının 3,5 Milyon lira şirketten Geri alınacak Dünkü sayımızda yazdığımız veç - hile Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün | |akşam saat 20 de Haydarpaşaya gel- * |miş ve istasyonda karşılanmıştır. Ali Çetinkaya kendisile görüşen gazete- cilere verdiği beyanat arasında bil -| hüssa demiştir ki: olmuştur. Bu arada bilhassa 1926 münzam — müukavelesindeki — esaslar kaldırılmıştır. Bunun şu üç noktadan | ehemmiyeti vardır: imtiyaz müddetini 30 sene artır- mış ve 1926 dan 1990 senesine çı- E karmıştı. Şimdi imtiyaz müddeti ; İmış ve 1960 dan 1990 senesine çı- 2 — Hükümetin satın alma sa- lâhiyet müddeti 1940 ta başlarken| (Devamı 2 inci sahifemizde) | Çine giden Japon kıtaları (Yazısı 2 inci sahilemizde) 1 — Şirket, 1926 mukavelesile| - Harıcıge vekilimiz. Martta Mısıra, sonra Kâbile gidecek Te Saadabad paktına dahil devletlerin konseyi Nisanda AÇ rin ilk könsey oilde toplanacı laktır. Bu İ Ü ae tevakku? ederek Misir siyasi rica- | lile mühim temaslarda bulunacak - tır. Kuvveatle söylenildiğine göre Mı - sır da Sandabat paktına daliil ola- caktır Tevfik Rüştü Aras

Bu sayıdan diğer sayfalar: