10 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

10 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Şubat 1938 CUMHURtYET BEYNELMİLEL PORTRELER: Başvekâlet İstatistik Umum Müdür aktile bir dava dinlemiş, uzun lüğünün hazırladığı 1937 yılı tam ista uzun düşünmüşlüm. Mevzu bir yandan garib, bir yandan haYazan; General A. C. TEMPERLEY tıstiğine göz gezdirirken bir takım üzerincîe irkildik. Gözlerimize inanamadığımız zindi. Çünkü hiç yoktan heder olmuş iki Meşhur Ingiliı askeıî muharriri bu rakam, geçen seneki yumurta ihraca hayata taalluk ediyordu. Müsaadenizle Beyrut: 5 Şubat tunızdır; ne eksik ne fazla tam 695,149 anlatayım: Anadoluda doğup büyümüş, Bugünlerde, Arab memleketlerinde îira mekteb yüzü görmiyerek göreneklerle dünyanın en büyük iki sıması bulunuyor: Daha birkaç sene evvel haricî ticaret dimağmı terbiye etmiş bir genc bir Kahirede Ağahan, Suriyede de onun oğrriUvazenemizin ihracat hanesinde baş halkından bulunduğu kasabada kazinoya lu Mehmed Ali Han. İki haftadanberi mevkide bulunan ve yurda senede on gider, bir masa işgal eder, ısmarladığı bu iki simadan Arab gazeteleri munta milyon liralk bir gelir temin eden yumurkahveyi zevkle içmeğe koyulur. Yalnız zaman bahsettiler. «Gelecek» dediler; ta ihracatımızın şu hale gelişi hakikaten olduğu için adamcağızın canı sıkılmakta, «geliyor» dediler, «geçip gitti, uğramamüteessir olunacak bir vaziyettir. Büyük kendisile çene çalacak bir dost aramaktadı!» dediler; nihayet oniar da geldiler: bir ziraat memleketi olan ve yumurtacı dır. Üç beş dakika sonra gözüne bir ar.i Ağanhan Kahireye, Mehmed Ali Han lığile tanınmış bulunan tnemleketimiz için kadaş çehresi çarpar ve hemen yerinden! da Lübnan ve Suriyeye... geçen senenin rakamı mıllî ekonomimiz fırlıyarak haykınr. «Dünyanın iki büyük siması» diye Aiçin olduğu kadar sosyal köylü kalkın Buyur birader, buraya buyurl ğahanı bu dünyanın fani insanların si ması bakımından da çok acıdır. Çağınlan adam davete icabet ederek Işitiyor ve biliyoruz ki. ihracatta dü malarile temsil etmek belki de bir günahgelir, selâm ve el verip oturur, tatlı tatll şüklük istihsal üzerine mühim menfî te tır; onun şahsına karşı bir hakaret ifade konuşmağa koyulur. Ikisi de söze susasirler yapmış ve memlekctte yıllarca te edebilir. Fakat, ne y.apahm, ben Ismaılî mış olacaklar ki saatlerin geçtiğini sezmelâfi edilemiyecek bir tavuk kesimi ve is olmadığım için ona «mabud» veya «alden binbir mevzua temas ederler, gülüşe tihlâki yol almıştır. Bugün yumurta is lah» diyemiyorum. Hakikatte, Ağahan, gülüşe çene çalarlar. Fakat kanamazlar, tihsalâtının eskisinin yüzde 20 30 u de kendi memleketinde bir milyon kadar îskerahet vaktinin geldiğini anlayınca önlerecesine düştüğü nü görüyoruz. Bunun en mailînin sadece mabududur; onlar ona Ağa Han ( X isaretli) , Hindistandaki rinde duran kahve fincanlannı rakı kaİslâm Üniversitesinde bir merasim yakın misali bu sene Ahnanyadan alman «allah» gözile bakarlar. dehlerile değiştirttirirler, içki faslına başesnasında Demokrat Avrupalılar, onu yalnız Aihracat hissesini dolduramıyışımızdır: 40 layıp birkaç saat daha konuşurlar. Sıra bin kental hisseye mukabil 1400 kental ğahan ismile tanırlar. Halbuki onun ismi Tesadüf bana yardım etti, kapıcıya ne nihayet aynlmıya gelir, kazinoya once yumurtayı ihracatçılar zor bulup ihrac Hindistanda ve Hind Ismailîleri arasm rede oldıığunu sorduğum zaman «îşte!» gelmiş olan zat garsonu çağırır: da büsbütün başkadır: Sultan $ah, Ü diye salondan gelip asansüre doğru giden edebildiler. Borcumuz nedir? Şu vaziyetin sebeblerini araştırıp izale çüncü Ağahan! Fakat, o da Ağahan, ya Han'ı gösterdi. Hemen karşıladım, ben Diye sormakla beraber kesey} çıkarelmek muhakkak lâzımdır. Bugün yu hud allah, yahud sultan veya şah değil, yanına yaklaşırken, arkasmdan kendisini Mareşal Blomberg General Fritsch mağa davranır, beriki telâşa düşer, arkamurta ihracatçılan arasmda derin bir ayni zamanda bunların hepsi birdendir. ihtimamla takib eden iki maiyetinin de daşınm elini tutup ihtar eder; Mareşal Blomberg'in istifası gayet budu. Bunun için (Nazi) partisile müş yeis ve nevmidinin hüküm sürdüğü görü Tarihî asılları islâmın zuhurundan evvel tamamen dikkat kesildiklerini farkettim. Olmaz. mütemayiz bir şahsiyetin mcslekî haya tcrek noktası azdı. Zabitanı siyasetten lüyor. Bunun başlıca âmili îspanyadaki ki zamanlara kadar giden Ismailîler ara Sokuldum ve kendisini durmağa mecbur tma nihayet vermiştir. Çünkü o, geçen uzak tutuyordu. Ancak son zamanlarda Öteki münfail bir hayretle elinî kurtaalacaklardır. Aramızdaki bütün muahe sında allahlık iddia edenler çok olmuştur. ederek gazeteci ve Türk gazetecisi oldubirkaç sene içinde memleketine göster zabitan ve efradı (siyasî) talimat ve nr ve cevab verirt de ve mukavelelere rağmen Barcelon Mısırda hüküm süren Fat:mî hükümdar ğumu bir kaç kelime ile anlattıktan sondiği hizmetlerden dolayı yeni Almanyayı rılmesine müsaade etmişti. Gündengüne Nasıl olmaz?.. Masa benlmdir, hükumeti elindeki 5,000 sandık yumur ları Ismailî idiler ve bunlardan biri, dog ra: yaratanlardan biri nazarile bakılmağa şahsiyetinin ehemmiyeti artıyordu. Çün seni çağıran da benim. O halde parayı tanın bedelini henüz vermemiştir. Esasen rudan doğruya kendisinin allah olduğu Prens, dedim; babanız büyük Aistihkak kesbetmişti. kü parti ile ordu arasındaki uçuruma köpsermayeleri az olan yumurta ihracatçıla nu iddia etti ve Suriyede îsmailîleri tam ğahanın Kahirede hilâfet meselesi hak vermek bana düşer. Mumaileyhi ilk defa 1931 senesinde rü olup Hitler'e emniyet telkin ediyordu. rımız bu vaziyet karşısında kıpırdıyamaz buna inandırmış olduğu bir sırada, günün Beriki ısrara kalkışırt kında müzakerelerde bulunduğunu gazeCenevrede tanımıştım. Königsberg'deki Vallahi kabul etmem, sohbetinden Politikadan ve entrikadan hoşlanmaz hale gelmişlerdır. birinde kaybolup gitti. Fakat, bütün îsteler yazıyorlar; acaba bu müzakerelerin aldığım tad yetmiyor mu ki bir de sana birinci fırka kumandanı ve Almanyanm dı. Askerlerle beraber bulunduğu za Bizim için şurada yammızdaki Bulga mailî mabudları ve bütün Fatimî hüküm mahiyeti hakkında sizden bir malumat terki teslihat konferansında askerî mü manları hayatmın en mes'ud günleri masraf ettireyim. ristanm yumurta ihracatındaki muvaffa darlan arasmda hiç kimse yoktur ki Ağa rica etmek mümkün müdür? messili idi. Ben de Ingilterenin askerî sayardı. Öbürü ayak direr: kiyeti ibretle temaşaya değer. Bulgaris han rütbesine varmış olsun: O, sade bir Siyah gözlerinin parlak ve zeki bakış.mümessili olarak karşısmda bulunuyor Misafire para verdirmek jerefsizHer modern asker gibi terakkiperve tanın 1937 senesinde yumurta ihracatı, mabud değil, ayni zamanda bir de zen larile dikkatle bana baktı ve sonra cebindum. Kendisıle çok iyi münasebatta idim. liktir. gindir. Yerle gökürj mabedlerini bir ararane fıkırler sahibi idi. Maahaza muha gayrimüsaid hava şartlarına rağmen den sigara kutusu çıkarır gibi hazır Her İngilizi gayriihtiyarî hoşlandıran bir Beriki feryadı basars rebeleri kazanan makine değil, insan kuv 445,000 yarım sandığıbulmuştur. Hal ya getirmiş, ikisini de eline almış bir bir cevabla: lipte ve mizacda idi. Dosta yük olmak piçliktir! veti olduğu kanaatini bırakmamıştı. în buki bir sene evvel ancak 404,000 ya ınsan! Hayır, dedi; sizin merakmızı tatGarson, bıyık altmdan gülerek bunlan Çok muhtelif sahada ve çetin müza gilizceyi selis konuşur, Ingiliz edebiyatını rım sandık ihrac etmişlerdi. Bulgarlar seAğahanm iki nevi kulu vardır: Hin min edecek birşey söylemek mümkün de seyrediyor ve belki chacun pour soi et kereler geçiyordu. Blomberg daima sö bilirdi. Ingiliz ve Alman milletlerinin neden seneye mallarının ağırhk ve siklet distandaki Ismailîlerle dünya bankala ğildir; çünkü ortada hiçbir şey yok, gaze Dieu pour tous diye için için söyleniyor. zünün eri idi. Bir gün baktım: Konfe ahenk ve vifak üzere çalışmalarına son derecesini de artırmaktadırlar. Ihracatlarındaki Ingiliz liraları. Bunların miktar telerin yazdıklan dedikodudan başka bir Lâkin onlar şeref ve necabet kaygusunranstaki mevkii boş... Sordum. Harbiye derecede taraftardı. rının mühim bir kısmını 5 5 6 0 gramlık Jarı? Orasını yalnız Ağahanla Allah bişey değildir. dan sıyrılamıyorlar, münakaşadan müşaNazırı olmak üzere Yenr Başvekil tara Mumaileyh iş başında bulundukça, yumurtalar teşkil etmektedir. Türk para lir. Benim bildiğim birşey varsa şudur ki Fakat, dedim; Kahireye gelir gel temedeye, söğüşmeden dö\rüşmeye geçifmdan Berline davet edildiğini söyledi Almanyanın mücellâh kuvvetlerini mace sile 7 milyon liraya yakm bir miktara ba bu servetin miktarı hakkmdaki hikâyeler, mez en evvel Şeyh Maragî'yi ziyaret eyorlar ve nihayet bıçağa el atıp vuruşuler. Cumhurreisi Mareşal Hindepburg* rolar peşinde kullanmıyacağma emindim. liğ olan yumurtayı ihrac edebilen Bul servetin kendisi kadar çoktur. En mevsuk dip onunla konuşmuş olmasmı gazeteler yorlar. Hitler'i Başvekâlete getirmpk üzere, garistanın şu muvaffakiyeti nekadar mü rivayete göre elli milyon îngiliz lirası! *** çok manalı buluyorlar? Hilâfet meseleBiri zorla ikram etmek, biri de o ikraHarbiye Nezaretine Reichsvvehr'den yehimdir. Şayanı dikkat olan cihet bu ihra Demek, Ismailî mabudunun bankalardasile en çok meşguî olan bu zat olduğu mı yersiz görerek kendisi mükrim olmak Alman ordusu sabık Başkumandanı catın yüzde 70,7 sinin Almanyaya yapıltişmiş bir asker tayin edilmesini ve bu ki kulları Hindistandaki kullanndan elli malumunuzdur. hırsile boğazlaşan bu adamlardan birini r.un da Blomberg olmasını şaıt koşmuş General Fritsch'e gelince ahiren nezaret masıdır. Bulgar hükumeti ihracata prim defa fazla ve daima, durmadan üremek Malum, dedi; lâkin, babamm Ka ölü birini de ellerinde kelepçe olduğu altında bulundurulan bu zat 1898 sene de vermektedir. tü. tedir: Faiz, faizin faîzi, faizin faizinin hirede bu işle meşgul olduğunu hiç zanhalde mahpus olarak gözümle görmüşO zaman Almanyanın dahilî vaziyeti sinde orduya girmiştir. Küçük cüsseli, Memlekete, bilhassa mütevazı köylü faizi ilâh... netmiyorum. O, oraya sırf biraz gezmek, tüm. cevval ve hoş bir adamdır. Daima tek müze bir gelir temin eden bu istihsal son derecede müşküldü. Memlpketin is*** dostlarile görüşmek için gitmiştir. Başka iki üç gün önce de bunun tamamile tikrar sahibi yegâne unsuru Reichswehr gözlük taşır. maddemizin, her ne fedakârlığa mal oAğahanm oturduğu yer belli değildir. birşey yoktur. tersi olan bir inad yüzünden iki gencin Umumî Harbde bütün hayabnı muh lursa olsun kalkınması ve yeniden ihya yani meslekî ordu idi. Bürün memleket *** Her yerde hazır ve nazırdır: Dünyanın mezara, iki delikanlınm mahpese düştüktelif erkânıharbiye vazifelerinde geçir sını temin etmek hiçbir şey olmasa da bir ibtilâl içinde çalkanıyordu. en büyük otelleri onun evidir. En kibar Birşey de olsa zaten söyliyecek değil lerini bizim gazetede okudum. Bu seferki Hitler partisinin dayandığı hücum kıt mıştir. Harbden sonra Harbiye Neza yurd vazifesidir. Curnhuriyet hükumeti barlarda en yüksek hesablar onun Önüne di. Gazeteciler bunu bildikleri zaman cinayet: «Sen verme, ben vereyim» dea!an yağmaya iştirak etmek istiyorlardı. retinde çalışmış ve Blomberg ile sıkı iş r.ın de ihracatçıların İspanya ile olan akonur. Maurice Marres Hindistanda dahi bile bile böyle sualler sorarlar. Sor mekten, yani dosta zorla ikram etmek Bunların lideri ve Hitler'in sağ eli yiiz birliği yapmıştı. O tarihte Fritsch nezare lâkalarını kesmek için Merkez Banka yaptığı bir seyahatinden bahsederken an duğum başka iki sualden de kendisinin kaygusundan ileri gelmiyor. Aksine olabaşı Röhm meslekî orduya hücum kıt'a tin askerî talim ve terbiye şubesi şefi idi. sındaki İspanyol matlubatile tesviyesinde latır: Bir gün Hindistanın Ismailî kabıle burada durmadan Selimiyyeye gideceği rak «ben vermem, sen ver» teklifinden ları zabitan ve efradının alınmdsında a Bu şube ise Versay muahedesinin ilga ve istical göstereceğinde şüphe etmiyoruz. feshettiği umumî erkânıharbiyeden başka Esasen tktısad Vekili Şakir Kesebir bunu lerinden birinin mabedlep'ni ziyaret edi ni ve yakında annesinin dc gelip buralar doğuyor. y^k diremekte idi. yormuş. Orada bir mihrab üzerinde ^sılı da bir müddet gezeceğini ve onun da Se Demek ki konuk ağırlamak an'anesî ihracat tacirlerine kuvvetle vadetmişti. General Blomberg Reichswehr'in ge brşey değildi. duran resmi ve bu resim huzurunda sec limiyyeye gideceğini öğrendim. Selimiy meyhanelerde tereddi etmiş ve konuğa ev Muahharen Frankfurt'taki birinci sür.erallerine dayanarak hücum kıt'alarının F. G. deye yatan insanlan görünce aklı başın ye mühim bir Ismailî merkezidir. Yapılan sahibini ağırlatmak şekline girmiştir. Fatazyikına mukavemet ve meslekî ordunun vari fırka.'ina kumandan olmuş ve daha Uludağda çevrilecek sesli dan gitmiş: Paristeki meşhur Ritz ban ziyaret, bir nevi dinî ziyaret mahiyetini kat netice gene berbad, gene çirkin. Bu sonra merkezi Berlin olan üçüncü askerî gavrisiyasî kalmasında ısrar etmişti. haiz bulunuyor. nın en maruf müdavimi Ağahan! kölü âdetlerin rakı sofralarında bile arMücadele çetin olmuştur. Hitler için mıntaka reisliğine getirilnıiştir. filim Hindistanda tsmailîlerin, Ingilterede C. T. tık yer almaması gerektir. bn fikri kabulden başka çare kalmamıştı. Bursa (Hususî) Uludağda almacak 1934 senesi şubatında Müdafaa Nazın de bankaların mabudu olan, fakat Aix M. TURHAN TAN Çünkü kendisini iskat edebilecek yegâne Blomberg tarafından ordu başkumandanı olan filim için bütün hazırhklar bitmişLes Bains'de günün birinde tesadüf et Bir fabrikadan yangın çıktı tir. Ankaradan makineler getirilmiştir. kuvvet meslekî ordu idi. tayin edilmiştir. Bu tarihten itibaren iki riği genc bir Fransız kızma da şimdi taBalat vapur iskelesinde 55 numarah Ordunun muvaffakiyeti yüzbaşı kumandan çok dostane ve sıkı teşriki me Filim alan büyük ve portatif makine pınmakta olduğu söylenen Ağahan Lon Salih ve İsmaile aid iplik fabrikasından Defterdarhğm bir izahı lerle ses cihazları Uludağa nakledilmeRöhm'ü mukabil ihtilâl tertibine sevket saide bulunmuşlardır. dra siyaset âleminin de en büyük ve en yangın çıkmıştır. Bir gazetede, Defterdarlığın bir Ha ğe başlanmıştır. Ankaradan hemen hermiştir. Nihayet kendi.sı ve arkadaşlan General Fritsch ordunun ve şefinin gün buraya kavakçı kafileleri gelerek kuvvetli insanıdır. Simdiye kadar İnEriUeİtfaiye süratle yangın mahalline ye reketi neticesi olarak dükkânlarda çı « 1933 senesi 30 haziranında kurşuna di menafiine hasrı vücud etmiş kuvvetli ve Uludağa cıkmaktadır. Kirazlıvayladaki re hesabma nekadar büyük meseleler tişerek büyük bir zarar husule gelme rak buhranı hasıl olduğu yazılmıştı. zildiler. den ate=i söndürmüştür. Keyfiyeti alâkadarlardan sorduk. Bize nıüstaid bir asker olarak tanınmıştı. otelden itibaren Kayakevi ve Büyük O halletmedi! Yapılan tahkikatta fabrikanm sigor şu malumat verilmiştir: tel kurban bavramında tamamen dol Dolasan dedikoduya göre, şimdi de Bundan sonra General Blomberg büA. C. Temperley talı olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata mus bulunacaktır. «Dükkânlarda çalıştırılan 18 yaşm tün gayretini Almanyayı tesliha hasret Kahirede yeni bir mesele ile mesgulmüs: ehemmiyetle devam olunmaktadır. dan yukan çıraklar için dükkân sahibFilim için tesbit edilen esaslara göre. rrişfir. Bidayette teslihat gizli yapıldı. Otuz sene hapse mahkum muhtelif gruplar Uludağda kayak spor Hilâfet meselesi! Kahirede meşhur Selerinin beyanname vermeleri lâzımdır. Sonra alenî olarak devam edildı. Üç seBir amele yaralandı Memurlarımız son günlerde araştırma ları yaparken, acemi kavışları, teknik miramis oteline inip, otelin en mükellef oldu rfde bu teslihat itmam edilmiştir. GösteKuruçeşmede rıhtıma yanaşmış olan yaparak kazanc vergisi ahkâmına uy hareketler. yanşlar ve ormanların gü dairelerine yerleşmis ve orada Mısır ekârilen gayret Umumî Harbde pek muaz Bursa (Hususî) Gemliğin Balıklı zellikleri filme alınacaktır. Oteller ve birine ziyafet vermekle meşgul olan Ağa bir vapurdan kömür boşaltmakta olan gun hareket edilirj edilmediğini arastırzr.m bir iş olan yeni Ingiliz oıdulannın çiftliğinden Ayvaz, karısının Ayet is zirve sahasındaki kar irtifaınm çoklu hanın ilk isi, Ezher medre?esi reisi Sevh Liman amelesinden Hasan oğlu Tay mıştır. Birçok dükkânlarda buna ria teşkilile mukayese edilecek kadar mü minde bir adamla münasebette bulun şu da ayrıca filimde tebarüz ettirile Maragî (Meraga'lı bir Türk aslından yar, vapura çıkan iskelede yürürken yet edilmediği anlaşıldığmdan derhal duğundan şüphe ediyor, tesbit ettiği cektir. Dağcılann topluca dağ sarkıları hımdir. takibata girişilmis ve bundan yakasını gelmiş olmak lâzımdır) yi ziyaret edsn düşmüş. ağır surette varalanmıştır. bazı delillerle mahkemeye müracaat e sövledikleri sırada zirveden inisleri ve kurtarmak istiyen alâk?darlar dükkânHer işi en aşağıdan başlıyarak yap Ağahanm, son günlerde tekrar adı çok derek boşanma davası açıyor. Fakat ka sabah manzaralarile gurub resimleri filmak lâzım geliyordu. Diğer taraftan geçen hilâfet işleri hakkında Mısır hü Kamyon Araba musademesi larmı terklp avnlıp gitmişlerdir. Mesensı Ayvaza yalvararak bir daha yap me eklenecektir. Bursa valisinin te Şoför Ismailin idaresindeki kamyon le bundan ibarettir.» bıran evvel tamamlanması için fevkalâde mıyacağına dair teminat veriyor. Bu şebbüsile ve Dağcılık kulübünün çalış kumetile bazı müzakereler yapmakta ol Ortaköy caddesinden geçerken Ahmesürat de icab ediyordu. Çünkü Fransa nun üzerine Ayvaz davadan vazgeçiyor. masile C H. Partisi umumî merkezince duğu söyleniyor. din idaresindeki yük arabasma çarp Bir vatandaem, iki cemiyete ve İngiltere ile diğerlerinin Almanyayı Bununla beraber icindeki şüphe bir #** aldırılmakta olan bu filim için memlernıştır. Bu musademede araba parca teberruu si'âhlanmaktan menetmek üzere, mem türlü sönmüyor. Nihayet bir akşam eBu müzakerelerin mahiyeti nedir? în lanmış, arabacı ve hayvanlar da tehli ketin her tarafında büyük bir alâka uleketi istilâ etmeleri korkusu vardı. sanın bunu merak etmemesı kabil değildir. keli surette yaralanmışlardır. BeyoŞlunda, İst'klâl caddesinde kadm vine geldiği vakit bir adamm kaçtığını yanmıştır. terzisi Abraham Badikyan İşman Türk İki haftadanberi Arab âlemine mensub Muahharen General Blomberg Müda »örüyor ve karısına çatıyor. O akşam Arabacı Ahmed hastaneye kaldml Hava kurumile Kızılaya onar lira te tzmirde yapılacak yeni gazeteler hep bundan bahsediyorlar. TIIŞ, şoför yakalanmıştır. faa Nazırı ve Almanyanın bütün müsel bir aeız kavgası yapıyorlar, iş bu ka berru etmiştir. Eğer bu dedikoduya bir de Ağahan kadarla kalmıyor, asıl felâket ertesi sabah lâb kuvvetlerinin başkumandanı oldu. mektebler Üç sene kadar kendisile terrasta bu kopuyor. Sabah, işine gitmek üzere eîzmir (Hususî) Şehrimiz ortamek nştise elbet işin içinde birşey olmak lâ îzmir sergisi için hazırhklar Hayır sever bir bayanm ihtiyacı karşılıyamıyacak zımdır. Bu merak beni tahrik etti ve İzmir (Hususî) Fuar komitesinin lıınmadım. Ancak 1936 ve 1937 sene vinden çıktığı zaman karısile Aveti çeş teblerinin yardımı lerinde Alman ordusu manevralarına me başında konuşurlarken görüyor, ay bir vaziyete düşmeleri ve mektebler Mehmed Ali Hanın indiği otele giderek daveti üzerine Yataklıvagonlar şirke ni zamanda Ayetin bıçağını çekerek: deki talebe tehacümünden sarfı nazar, kendisile konuşmağa bir fırsat aramak tinin Türkiye ajanı ve bir müfettişi tz îstanbul Verem Mücadele cemiyetinrrisafir gittiğim zaman kendisini tekrar gördüm. İngiltere Kralının tetevvüç res Yavaş gel! sözü ve tehdidile karşı çifte tedrisatın da ilânihaye devam e fikrinden kendimi kurtaramadım. Meh mire kadar gelip tetkikler yapmış ve den: Büvükadada Nizam caddesinde o; turan (Bayan Vasiliki Sarıoğîu) tara m nde de Almanyanın mümessili o idi. laşıvor. Ayvaz işte bu sırada tabanca demiyeceği düşünülmüş ve biri Esref med Ali Han, maiyetinde bir takım Is dönmüşlerdir. paşada, diğeri de Tevfikpaşa mahalle maîlî ekâbirile Suriyede mühim bir Is Şirket, fuar açılmadan tzmirde bir f mdan bir hafta evvel vefat eden zevci Eski dostluğu tazeledik ve uzun uzadıya sını çekerek Ayeti iki kurşunla öldürüsinde iki ortamekteb daha inşası karar mailî merkezi olan Selimiyyeye gidiyor. şube açacak ve şirketin çal'stığı bütün Todoraki Sanoğlunun istirahati ruhu çörüstük. vor. Üzerine saldırmak istiyen karısma lastınlmıştır. ecnebi hatlarda, fuann ve İzmirin pro için muhtac veremlilerin ihtiyacma sarMareşal, Hitler'den daima muhab da iki defa ateş ederek yere serdikten Maarif Vekâletinin emrile, Güzel San Otel faaliyette, herkes harekette, ziyaret pagandasını yapacaktır. Şirket mü folunmak üzere cemiyetimize (500) lira îetle ve hayranlıkla bahcederdi. Hissiyat sonra zabıtaya teslim oluyor. Bursa A atlar Akademisi profesörlerinden Fuad çiler, gelenler, gidenler kıyamet gıbi. messilleri, bu propagandanın mutlaka teberru etmiştir Bu hamiyetli yurddamütekabildi. Çünkü Hitler de kendisine ğırceza mahkemesinde görülen bu dava bu iş için şehrimize gelmiş, kız enstitü Hind mabedlerinin mabudu ve Ingiliz nafi olacağı kanaatindedirler. Teklif ve sımıza cemiyetimizin tesekkürünün saçck seyler medyundu. Fakat ayni za neticelenmiştir. Avvaz (30) sene hapse sü arsası üzerinde de tetkikat yaparak bankalarınm hâkimi Ağahanın oğlu, tetkiklerini, bir raporla komiteye bil vm gazeteniz vasıtasile ilânmı rica eder müstakbel mabud, müstakbel banker! direceklerdir. riz. İstanbula dönmüştür. a>anda eski ordu an'anelerile çok meş mahkum edilmiştir. Mareşal Blomberg ve General Fritsch Iktısadî harekctler Sönmeğe başlıyan bir millî gelir kaynağı Beyrut mektubları Arab dünyasında... Ağa Hanın Kahireye ve oğlunun Beyruta vaki seyahatleri hilâfet meseîeleri üzerinde yeni hareketler uyandırdı PENCERESİNDEN Dün öyle idi, bugün de böyle! KÛŞg

Bu sayıdan diğer sayfalar: