20 Ağustos 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ü SE m ua 3 b, Mükemmel bir saz birliği ile #eanslarına devam etmektedir. Frankistler, Fransa hududunu sıkı kontrol altına aldılar nun çok mühim bir taarruz hazırladığı şayidir Franko Modern bir hastanemiz neden yoktur? ——— e Türkiyenin tedavi merkezi ir, Ni hastanelerindeki 1500 vk vi min İstanbullunun Dip mal çok uzaktır. Devleti nin ii ki sıhhat müesse- İn nbullu bna büyük bir kta tedavi etmek suretile in- eğe uği ri yl sayı: 15 lefon: Başmuharrir İSTANBI Telgra? ve mert &dresi: Cumhur! : 22366, Tahrir heyeti; UL — uriyet, İstanbul « o mey e esi İde Amerikada 1,000,000 satılan CAĞALOĞLU 24208, Şanlı Ordu Edimedei Kıtaatımız bu sabah saat 8 de büyük merasimle şehre girecek orduyu selâmlamak Bugün sanlı lnbiğel kavuşacak olğn güzel Edirnemizde İrdaş Bayrak lar, Gene i zi i a a ve elimiz minareleri arasında dalgalanan bayrağımız ediniz in Bi Edime 19 (Telefonla) | merasimini kutlulamak üzere bir program | büyük bir ziyafet verilecektir. a rai mahedesile Türk, Bulgar ve am he çizmiştir. Bu programa nazaran ordu bu eme. günlerdeberi orduyu is bi geri se İniebi ag lirik in lak i anmakta, sokakları, ev. ıntaka; Balki: nik recektir. m e anl li m al Atatür- Hastala, in b değildir. İ i Herilerile Bugra arasında ml recek ÇAlatladayı rolle Lİ ve eanileie'şiilemekiedi: Eldeş 21 rinde hali SL Eleği ii ia ba bi EN nan anlaşma neticesinde ortadan - İ camiinin önüne gelecek ve kümandanlar- | husüsi 'müessesat da, ala geçeceği KEREM vird Dere la e em me hazrladığı er buldan belinin. öderim la Gikimer ipin öubade ehlazeşm bi bokaklara; (Aklar par€zDanı Da ür ye arslan ehileiden manzaralar bu mıntaka dahilinde bulunan güzel E- seyin Tesmi yapacaktır. kya ber tarafından, bu mutl yl Kiiminda Tedavi edilmek iterler Fa, m 19 — Fankin. İponyaan| yapacağı Lesüz meğuldür. Maamafi ize girmelerine de artık hiçbir mâ esmini müteakıb kıtaat, Sarayi: | günde bulunmak üzere binlerce kişi gel Keke fall öneki Hastane, m abilere sö uhud kan | gina e merkez la am ik balik li Sm ek ai kel bine il ikram sta, Düstesna, topu topu dört tane husuşi | mâsina aid kontrol Frankist memurlar ta-| da takviye kıtaları almışlardır. Trakya Umumi» Müfettişliği giy Sin de komutan ve zabitan şerefine sütün 8 dal sağı vi > — dr na Di sıkı, e yeni Mi yapi bala e i in i ley; ar a ln yan emye ir öm du, ATATURK <1 Çekoslovakyada İk ükecim Bn iğ Bu ense Frankbilerin büyük bir ta-| su are reisliğini yapmış. olan Büyük £ Saf dü b k —————— — ek en Tüy VE İarmuz e yapacaklar ibm ted imek | Gener nmvi a lm Si üyük Şef dün bazı I d gi ak ça f l z v urgos Bi vi Li yok ii taarruzun Katalonya istikametin -|düddan daimi sete edi liye elçilerimizi kabul etti arı ve Adlı vazı cierı m Yakayamız Mu K RA ME di mi,' yoksa Madrid: “istikametinde: mi Tarkası Sa, 3'siltun İstanbul 19 (AA) EN ayeneler, tahliller, Pi Madyo; © yu rafiler, bilmem m lay ülehasmstan 5 il vede dah a eler diyerek sizi eğil - ok yataklı, ucuz, menleksin mai modern bir hastanı — mi olan mütehassıs dok- li an on beş yirmisi bir araya ii ir DE mi edemezler mi? Bu abınd im de olabilir - kâfi mel bir hastane vi Beler LE ye vini iş memleket hesa g İEi e tekrar hayata kavuşu: si Sİ Yük, ete elde edeceğimiz kazane bü. |" dk alli halkimiz, en kıymetli Türk Mekke ve Mezareti altında, tedavi gör. hal evler nı bulacaktır. ! alk İçin R sehir büstahelerinde Aaj gir aha fazla yatak temini kabil o- key, mühüy li tikbale t sm mii Türkiyede, garb memle | Başvekil Yenikale yi ğı kalmıyan, modern bir | ağzında ka rşıladı - ay emiz vardır; diyebileceğiz. laz irtey midir? rüya, ilki hane Melek tesanüdü, NADIR NADI lârkası Sa; 7 sütun 8 te) fali vak verd Başvekilimiz İd tezahüratla karşılandı izmir Fuarı bugün 17,30 da açılacak elâl Bayar dün muvasalatini müteakıb derhi muhtelif. memleket işlerile meşgul olmağa tetkiklerde | b fonla ur mütekakda doktorlarımızın “ol yapmaktı daba hayli KE Mü: İşimi para- ül zi il im Sabahleyi Veki Kesebir, Vali F. Güleç Belediye re- çet ir hava ki vapurunu. önlerinde, harıl ve Bu arada a il fakat maalesef enine ll y * Bg gelmişlerdi li. ayar kordonda onbinlerce > -İmüştür. Öğle ereği İktisad -İ Vali, Belediye İpi ve vie ral ie İ TT sütun Celâl B şinin hararetli tezahüratı arasında V Purdan inmiş, Atatürk konağına gil ve n İkt - ii e azl a BE Baş ole Bane selâmlamağa | tir. Bu leket ii en Hiz lari açacak “oi Dai Celâl Ee yar durak EE bulundu ar muhtelif mem- kadi ei mel Südetler de görecek Dolmabahçe sarayında. memur dek aye gelen Moskova yük Elçisi Zekâi Apaydın, Var- i ova Büyük Elçi mi) Tek Tah Yakında bir takım Alman memurları ae mi e tayin edilecekler Brükel ki Cem Fi Tari emi Sofya elçisi Şevki Berker ve Bağ, öğle dad elçisi "Tabir Lütfi Tokayı ka bul-buyurmuşlar' ve: kendilerile. bi: rer müddet görüşmüşlerdir. Pra; — M. Hodza, Lord imar kabul etmiştir. Rünciman. heyeti lralından. kanlar bir vebliğde ierik ille sk M. Hodza, Lord Rün el | Mir Alman iohleimler olan yl vazifeler Selânik civarında müthiş bir infilâk İn alaaşa diğer Atina li — Dünkü perşembe günü 1m. memuriy: tler daha verilecektir. saat b iz Selânik e Düdul: iyasi AM EE Dahiliye Na- kö unda Veri di anel |Zırı yakında bir in memurla- mi de ii la Ti lk mü -İnm Ri va iile n edecektir. alara iki valilik tevdi olu- Nezari a Yapılan tahkikata göre, infilâk hâdi- | nacaktır. Adl iye etine tâbi olan sesi, inden sıcaklar dolayısile amorş- | memuriyetlere 'gelince nazırlar” meclisi, kında akdedeceği içtimad bir Alma” vukua geta Yangın kuru otlara Sİ-| nın bir mıntaka mahkemesi reisliğine -ta- yet cimiş ve bunu müteai ei a yinine karar verecektir. matiz mi en Iman memurların şimendifer idare | ği pin ire üçte sile. Maliye Mi memuriyet -| Vasiyetnamesi gelecek Tün alacak si, iatilkan sildetindeh Yikılmış, geri | /e7e tayini meselesine iri im mu İ kalan Kısım da ciddi surette hasara u bd yakında mütem- | makta M: Hodza'ya beyan ve râlmıştır. Kördelio köyü halkına ya, DAN Şi e am için derhal lâzım gelen her türlü temi Ki malümat eden rilmiş olmasından dolayı teşekkür etmiş- ler alınmıştır. Biri itfaiye neferi ği ik | Lord Rünciman, “hükü imetin liz etmiş| şir, zik a ELE ar (nay lu rl niyeti tarkan Sa. 7 sütun 3 tel Beykoz hayvan sergisi açıldı Dün Bozhanede açılan hayvan sergisinden iki intiba (Yazısı 7 nci sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: