26 Haziran 1946 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

26 Haziran 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Haziran 194o PROJE MÜSABAKASI Ereğli Kömürleri İşîetmesi Genel Müdürlüğünden: 1 Islermemiz kötnfir havzasmda tesls edeceği «İşçi Siteleri» nde inşa edilecck ild tip işçi evinin projeleri içta bir müsabaka açmışhr. 2 Müsabakaya aid şartnameler ve il'siklerine aid dosya 1/7/946 tarihine kadar 25 lira mukabilinde Zonguldakta İşletmemiz İmar ve Inşa Urup Müdürlüğünden, Ankarada Etibank înşaat Müdürlüğünden. Istanbulda Etibank Şubesinden temin edüebilir. 1/7/946 tarihlnden sonra dosyalar satıştan kaldırılacakttr. 3 Müsabakaya girebilmek için her hangi muvakkat veya kati teminat verilmesi mevzuubahs değildir. Sair girme şartlan satışa çıkarılan dosyalarda yazıbdır. 4 Müsabaka mevznn oian tki rv tipl için ayn avrı proie verilecek ve aşağida yazıb mukâfatlar da her tipe ayn ayrı tatbik edilecektir. 5 Müsabakaya girecek olan projelerin en geç 1/10/1946 tarihine kadar postaya veribniş olmalan lâzımdır. 6 Şartnamede yazıh şartlara tamamen ve harfijen uygun olmak iizere üç veya üçten fazla proje bnlnnduğu takdirde, birinci. ikinci ve ücüncü dereceler mntlak surette her ild ev tipi için ayn ayn tavin ve tesbit edilerek bu derecelere aid mukâfatlar proje sahiblerine ödenecektir. 7 Müsabakaya girenleT ister her üri ev tipi için, ister bnnlardan yalnız biri için proje verebilirter re yalruz bir tipe aid proje vermiş olan her hangi bir proje sahibi, o tipin müsabakasına aid mükâfatlardan her hangi birine hak kazandıjp takdirde, diğer tip için proje vermemiş olması bu hakkına hiç bir halel getirmiyecektir. 8 Her iki ev tipine aîd projelere ayn ayn tatbik edilmek ttzere şartnameye ııygun projeler arasından birinci ikind ve üçüncii dcreceyi alanlar en g*ç 1/2/1947 tarîhine kadar Işletmemk tarafındari tayin edilecek, ild müsabakanın birincilerine dörder bin. Udnrilerine fiçer bin ve üçüncülerine de bin beşer vür lira mukâfatlar verilecek ve bu mukâfatlar şubat 947 ayı içinde sahiblerine Zonguldakta veya jösterecekleri adreslere en yakm banka vasitasile gönderilmek suretile tediye edilecektir. (7443) ; TÜRKİYE KURULUŞ TARİHİ: 1S28 EBEHEMŞIRE ALINACAK Divriği Demir Madenleri İşletmesinden: Barem harici ücretle hastvıemizde yatmak ve iaşe edilmek suretile bir tecnibeli ebehemşire almacak. Ücretinden başka pahalılık zammı, aynî yardım verilecek ve her türlü mcmur haklarrndan istifade ettirilecektir. îsteklilerin aşağıdaki vesaik ve malumatla İşletme Müdürlügüne müracaatleri. 1 Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 2 Okul diploması, 3 Bir aded vesikalık fotoğraf, 4 Kısa tercümeihali, 5 İstediği asgarî ücret, 6 Haklarmda malumat almacak kimselerin adresi. Tamamen ödenmiş sermayesi: 1.000.000 T. L.. thtiyat akçesi . : 222.027 T. L. îstanbul, Yenipostane arkası. Aşirefendi Caddesi, îmar han No. 3 5 3 7 Telgraf adresi: İSTANBUL IMAR Telefon: 24527 24528.. Her türlü banka muameleleri yapar, demiryolu, şose, köprü, binalar inşası için şirketler kurar, inşaat müteahhidlerini finansc eder. Ticarî muamelelerde bulunur. Mevduata Tasarruf mevduatına: vetılen yıllık <"<> 3 1/2 faizler: Diğer mevduata: % 3 1 Akyazı Toprak Mahsulleri Ofisi ambarlarında mevcud 200 ton muhtelif cins hubu'jatın Adapazarına nakli açık eksiltmeve koniılmuştur'. 2 Ihale 27 6 946 perşembe günü saat 15 te Akyazı Malmüdürlüğünde yapılacaktır. 3 Beher ton için muharmen nakliye ücreti 16 liradır. Çuval Ofis;e temin edilecektir. 4 Teminat (400) dört yüz lirad'r. 5 Şartname îstanbul Kocaeîi, Adapazarı, Hendek Ofisi şubelerinde iictet18399) sız göru.emhr. İzmîr Gümrük Muhafaza Satmalma Komisyonundan: Ankara Üniversitesi Dil ve TarihGoğrafya FakülSesine Akyaıı Toprak Sülahsulleri I Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltmenin EksiUmenin Miktan şekli teminatı gün ve saati Dçdeli kilo Bağlı Türk Devrim Tarîhi Enstitüsü Müdürliiğünden: Ambar Şsfüğinden: Lira Kr. Lira Kr. Kapah 5 temmuz 946 Sadeyağı zarf 688 50 cırnıa Sa. 15 te tDiyarbakır» 1800 *5 10 Kapab 5 temmuz 946 Koyoın eti zarf (ayaktan) 912 00 uanna Sa. 15 te 1 60 7600 1 Yukanda cins ve miktan, muhsmmen bedeî, muvakkat teminat ve eksil*menin gün ve saati yazılı iki kalem yiyecek maddosi kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Şartnameleri komisj'onda olup istiyenlere gösterilebilir ve posta ile de adreslerine gönderilebilir. 3 İsteklilerin ilk teminatı Izmir Gümrükleri Ba«müdürlüğü sorumlu sayrnanlık veznesine yatırdıklarma dair vezne makbuzu ile birlikte teklif mektubîannı kanunun emrettigi şekilde ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve posta ile de taahhüdiü olarak göndermeleri ve ihale saatinde komisyonda ellerinde bulunan vesaikle birlikte buluriTna'.arı clunur. (28157624) Türk Davrim Tarihi Enstitüsü Ilmî Danışma ve Yönetim Kurulunca aşağıda adları ve adresleri yazılı makam ve şahıslara enstitüye bağışladıkları vesika, belge ve eşyalar için tŞeref diploması> verilmesi uygun göralmüştür. Adı Adresi Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankası General Kâzım Karabekir îstanbul milletvekili Fahreddin Erdoğan Eski Kars milletvekili Yâsin Akdağ As. Posta 10560 XH. Ş. de Sıtkı Akozan btanbul Edebiyat Fakültesi kalenainde (8439) Millî Eğitim Bakanhğından: 1 Teknik Öğretim Okullan parasız yatıh öğrencileri için kumaş ve astarı Bakanhkça temin edilmek şartile, muhammen bedeii (17.000. on yedi bin lira) tutan (1700, bin yedi yüz) aded haricî elbise dikimi 2490 sayılı kannn hükümleri dahilinde ve kapab zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhale 8 temmuz 1946 pazartesl günü saat 15 te Ankara Evkaf Apartımanı dördüncü katta toplanacak, Bakanlık Arttırma ve Eksiltme Komisyommda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebllmek için: A 1275. liradan ibaret geçici teminat mektubu. B Ticaret ve Sanayi Odasmdan 1946 yüı için, terzi olarak alacağı belgenin teklif mektubuna bağlanması sarttır. 4 Şartname ve sözleşme projesi her güri çalışma saatleri içinde Ticaret Oğretim Müdürlüğünde göriilebilir. 5 Zarfların ihale saatinden 1 saat evvel Komisyon Başkanhğına gelmiş veya gönderilmiş olması şarttır. 6 İsteklilerin belli gün ve saatte gerekli belgelerle birlikte Komisyon Başkanhğına müraeaatleri, (44518191) 143 M3 662 DM3 Satılık Çam Tomruğu Devlet Orman İşletmesi Çaııakkale İşletme Müdürlüğünden: 1 îşletrr.emize bağlı Kirazlı bölgesinin Balaban ara deposutıda 1 numaralı istifte mevcud 330 aded muadili 143 M3. 662 DM3 çam tomruğu açık srttırma ruretile satılığa çıkarf.ır.ıştır. 2 Beher metreküpün muhammen bedeli 59 liradır. 3 Arttırma, 3,7'946 tarihine rasthyan çarşareba günü saat 15 te lş~ letme binasmda yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 635 lira 70 kuruştur. 5 Şartlaşma ve eb'ad listesi Orman Genel Müdürlüğünde, îstanbul, Biga, BayTamiç, Kesan işletme Müdürlüklerinde ve İzmir Sarumluk Saynıanlığında gorülebilir. 6 Isteklilerin muayyen gün ve saatte işletme merkezinde komisyona müracaatleri. <8398> BİNA İNŞAATI EKSİLTME İLAN1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda yerleri ve hizalarında nev"i, keşif tutan ve geçici güvenlfle akçesi yazıb inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. Eksiltmenin Yapüacak yer Yapının nev'i Bina Taminl Geçlci tarih saati adedi keşif güvenlik bedeli akçesi Birer lojman 1'7'916 16.00 Karaman. Ayrancı 109515.85. 6700.00 Derbend. Ereğli binası 1/7/946 17.00 Boğazlıyan, Çalışma binası ) Şefaatli lojman binası ) 2 ve bekçi kan ) tarcı evi ) Himmetdede Bekçi kantarcı evi 4 89608.27 8800.00 2 'Eksiltme hizalarında gösteriîen gün ve saatlerde Ankarada Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 3 Bu işlere aid proje ve keşif evrakı 10 lira mukabilinde Genet Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden alınabîlir. 4 İsteklilerin en geç eksiltmeden İki gün evvel, evvelce bu ayarda inşaat işleri yapmış olduklarına dair vesikalarile birlikte Genel Müdürlüğe başvurup işi yapabilecekleri hakkında belge almaları şarttır. 5 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme saatinden İH saat evvel lSzım olan geçici teminatı Genel Müdürlük veznesine yatırmış olacaktır. 6 Usulüne uygun teklif mektublarının belirli eksiltme saatlerinden birer saat ev'vel komisyona verilmiş olması şarttır. <8438) I KUI KULLANINIZ. ZEKI CAM CIL ILACI Çünkü, yazın güneşin ve havanın tesirinden husule gelen leke, sivilce ve çillerden eser kalmasın. Çaycuma Malmüdürlüğünden: Çaycuma Hükumet binasının esaslı onarım işi kapalı zarf usulile eksülmeye konuimustur 1 Bu binanm onarım işinin keşif tutan .19100) on dokuz bin yüz lita «27» yirmi yedi kuruş ve geçici güver.im parası «1432» bin dört yüz ötuz iki Meşhur bir cild mütehassîiî^ lira «52» elli iki kurujtur. > nin şâyam hayret' kesflolan ve 2 Eksiltme şartnamesi ve buna aid diğer kâğıdlar isteklilere Çaycuma «BİOCEL» tabir edilen kıymetli ve Malmüdurlüğünce iş saatleri içinde gösterilir. ge:ıçlestiricl cild unsuru şimdi 3 İsteklilerin eksiltme şartnamesinm dördüncü madde?inde yazuı ye,(pembe renkteki) Tckalon kreml sikaları eksiltme gününden en az üç gün evvel bir düekçe ile Zonguldak Valilibulunuyor.' Onu ğ.ne baş\urarak yeterlik be'.gesi almaları ve bu beîgeleri teklif mektublarına t nin . terkiblnde her akşam yatmazdan evvelsü, eklemeleri lâzımdır. rünüz • ve her sabah daha genç 4 Eksiltme 10 temmuz 946 çarşamba günü saat 15 te Caycuma Malmüluyanmız. Gündüzleri de beyaz dürlüğünde toplanacak Alım, Satım Konvsyonur<da yapılacaktır. 'renkte (yağsız) ^Tokalon kremlnl 5 Kapah zarfiar eksiltme günü saat 14 e kadar Alım, Satım Komiskullanınız. CUdl beyazlatır, taze yonu Başkanlığma almdı karşılığmda teslim edilecektir. heştirlr've kadife gibi yumuşatır.' 6 Komisyon ihaleyi yapmakta serbesttir. '8513) Millî Eğîtim Bakanhğmdan: 1 Teknik Öğretim Okulları parasız yatılı öğrencileri için bezi Bakanlıkça verilmek şartile, (16000 on altı bin lira) muhammen bedelli (4000 dört bin) takım dahilî elbisenin dikim işi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinie ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Ihale 8 temmuz 1946 pazartesi günü saat 14,30 da Ankara Evkaf Apartımanı dördüncü katta toplanacak, Bakanlık Arttırma ve Eksiltme Komİ3yonunda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için: A 1200. liradan ibaret geçici teminat mektubu. B Ticaret ve Sanayi Odasmdan 1946 yılı için, terzi olarak alacağı belgenin teklif mektubuna bağlanması şarttır. 4 Şartname ve sözleşme projesi her gün çalışma saatleri içinde Ticaret öğretim Müdürlüğünde görülebilir^ 5 Zarflarm ihale saatinden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığma gel•miş veya gönderilmiş olması şarttır. 6 İsteklilerin belli gün ve saatte gerekli belgelerle birlikte Komisyon Başkanlığma müracaatleri. (44528152) Amerlkan Erkek Lisan ve Tiearef Dersanesi 1 Temmuz 30 Ağustos 1946 YAZ DEVRESİ İngilîzce Fransızca ve Spor Dersleri Orta okul ve o çağda olan genclerin müracaati kabul olunur. Kayıd ve ka'oul başlamıştır. Alemdar caddesi No. 23. Tel: 21737 Çanakkale Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığmdan: Satıhk ŞARAB FIÇILARI En iyi cins meşe kerestesinden fennl çartlar dahilinde imal etmekte oldugurruz iki yüz ilâ on bin litrelik şarab fıçılarımız mevcuddur. Fıçılarımız her suretle garantilidir. Verilecek siparislsr derhal teslim edilir. Fıçı İmalâthanesi, İstasyon caddesi No. 88, ADAPAZAR Sevhan Osmaniye Beledlyeslnden: Kasabamız elektrik tesisatı için Osmaniyede teslim etmek ve montaj işi müsteriye aid olmak üzere 2490 sayılı kanumm 32 cci rr.addesi gereğince ve kapalı zarf usulile aşağıdaki evsâfı haiz v« mazotia işleyen bir Dizel motörü elınacaktır. 1 Motör ana şaftan tahrik edilmiş ve hava şişeleri doldurmağa mahsus ufak bir hava kompresörü ha%i bulunacaktır. 2 Dört ilâ altı silindirli ve on iki saat takatlı 80 100 beygir kuvvetinde ve dakikada 1000 devirli olacaktır. 3 Bir aded volan, bir aded egzos susturucu, bir aded temel plâkası, bir aded mazot deposu bir aded hava deposu (şişesi), bir aded devri daim tulumbası, iki aded termometre, bir aded tahometre teferrüatmı ha\i bulunacaktır. 4 İhale 15/7/946 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.30 da başlıyarsk 11.30 a kadar devam edecefinden teklif mektublarının bu saata kadar verilebileeeği. 5 Dizel motörünün muhammen bedeli (16000) liradır. 6 Muvakkat teminat akçesi olan (1200) liranın ihaleden evvel Belediyeye yaürıhnış veya bu miktarı ha\i. banka mektubunun alınmış olması lâ2im J ır. ^ Eksiltmeden mütevelîit ilân mukavele ve saire gibi bilumum masraflar müşterilere aiddir 8 Şartname bedelsiz olarak Belediye dairesinden verilecektir. SATILIK FABRİKA Her türlü demir fıçı, ekmek saçı, kürek ve her nevi pres işleri imaline elverişli merclekerte emsali olnuyan bir fabrika satılıktır. Telefon: 41556. (SATILIK ARSALAR) Kartal Malmüdürlüğünden: Dosya Ko. 8261 ,'58 Cinci ve evsafı YeniTcarye Bağdad Cad. 49 ada, 2 parsel No. lı 70 M2 arsa. 280 Lira 25 Lira 8169 '99 Maltepe Küçükyalı Cad. 228 ada, 1 parsel No. lı 57,50 M2 arsa. 230 Lira 18 Lira 81 «1'101 Maltepe Dar sokak 22S ada, 5 parsel No. h 36,25 M2 arsa. 240 Lira 20 Lira 8169/32 Yenikarye Başıbüyük yolu 115 ada. 5 parsel No. lı 914 M2 arsa. 914 Lira 75 Lira 8169/102 Maltepe Küçükyalı C a i 233 ada, 1 parsel No. lı 21 M2 arsanm 90^120 hi;=esi. 32 Lira 5 Lira 8260209 Maltepe Gülsuyu Cad. 304 ada, 1 parsel No. h 223 M2 arsa. 335 Lira T Lira 8260/210 Maltepe Gülsuyu Cad. 304 ada, 2 parsel No. lı 228 M2 arsa. 342 Lira J0 Lira 8280/211 Maltepe Sığıryolu 304 ada, 36 parsel No. lı 368 Lira 35 Lira 242 M2 arsa. 8260/39 Maltepe Yenimahalle Sok. 243 ada, 6 130 Lira 10 Lira parsel No. lı 65 M2 arsa. 3169/65 Küçükyalı, Yalnızbostan mevkii 68 ada, 3 212 Lira 17 Lira parsel No .lı 211.50 M2 arsa. Yukarıda cins, mevki ve evsafı yazılı arsalar 5'7'946 tarihine musadif cuma günü saat 14,30 da Kartal Malrmidürlüğünde müteşekkil kombyanda ayrı ayn açık arttırma ile satılacağmdan isteklilerin muvakkat teminat makbuzlar: ve nüfus tezkerelerile birlikte belli gün ve saatten evvel komisyona ve faz.a iz2hat almak isteyenlerin Malmüdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (8164) Mukadder Teminat kıymeti akçesi 1 îlimiz merkezinde yapılacak spor sahasının giriş kapısı ve gişeler inşaatı 19/6/946 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konınuştur. 2 Keşif bedeli 10978 lira 95 kuruştur. SinJr Rekemelik ve Söyleme Teknik Okulunun mühendis kıammdan bu yıl mezun olacakların diploma 3 Bu işe aid evraklar şunlardır: Kusurları Tedavisi toreni 29 haziran 1946 cumartesi günü saat 15 te yapı'.acak ve a>ni gün, okulda A Proje, Cagaloğlu. Halk Partisi barşısı 21 hazırlanan diploma projeleri sergisi açılacaktır. B Metraj eetveli, Tetefon: 20785 Okul Müdürü bütün mezunlannı bu törene davet eder. (849S) C Fiat bordrosu, D Keşif hülâsası, O P E R A 1 O B E Fennl ve özel şartname, F Baymdırlık işleri genel şartnamesi, G Yapı işleri umumî ve fennî jartname, H Mukavele projesi, I Eksiîtme şarrnamesi. Ooğum re Kadıo Hastalıklan 4 İstiyenler bu evrakı parasız olarak her gün Bölge kâtibliğinde g3Mütehassisı. F.limizde satılık muhtelif eVadda bir mikter kırılmaz otomobil camı rebilirler. CağaloŞlu Nunıosmaniye caddesi mevr.ıddur. 5 Ihale, 4/7/846 perjembe günü saat 15 te bölge binasmda idare heNo 22 Mavj vapı. Teleton: 22683 yeti' huzurunda yapılacaktır. 6 Muvakkat teminat 823 lira 42 kuruştur. Ihtiyaç sahiblerinin Ofisimiz satış Müdürlügüne müracaatlfrı rıca. f8oZ5) Mudanya Asiiye Hukuk yargıçhğın7 Bu işe iştirak edecekleıin 946 yılı Ticaret Odasına kayıdlı oldukdan: 94S 30 larına dair vesika ile üç gün evvel Ü Baymdırlık Müdürlüğünden alacakları Mudanya D. D. yollarmda birinci taehliyet vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır. (8397) kımda Ha?an Güler ile İstanbul Taksimde Abdulhakhâmid Cad. No. 42 Huriye nezdinde karısı Muzaffer Güler aralarmda cereyan eden ihtar davasının Her nevi karamelâ, bonbon, badem şekeri ve lokum imal eden tanınmış duruşmasır.da. bir fabrika devren satılıktır. İstiyenlere yalnız makine ve tesisatı satılır. Cinsi Marka Muhammen krymeti Pey akçesi Davah Muzaffer Güler gösterilen siMüracaat: Tahtakale Uzunçarşı No. 244 Emniyet hanında MASHAR'a Lira K. LiraK. reste bulunmadıeı ve İstanbul KasımSessiz sinema makinesi Zaiss İkon 1300 00 97 50 p?.şa Kuruayva sokak No.' 105 te buluYukarıda evsafı yazılı bir aded sessiz sinema makinesi açık arttırma suretils nabüeceği bildirilmiş ve sözü geçen adrese dabi davetiye gönderilmiş ve bu 2<7'946 salı zünü saat 14 te satılaciğından isteklilerin Çocuk Esirgeme Kurumu adreste dahi bulunamayıp adresi meç Çorlu Koluna müracaatleri ilân olunur (£51S) 1 946947 ders yılı için okulumuzun her üç sınıfına okur alınacaktır^ hul kalmış biılunan davalının ilânen • • D O K T O P. 2 Kayıd ve kabul 1 haziran 946 dan 20 ağustos 946 tarihine kadar d e j tebligat yapılmasına ır.ahkemece karar vam edecektir. Sedad Kumbaracılar verilmiş olduğundan duruşma günü o3 İstanbul ve civarrndaki istekliler İstanbul Deniz Komutanlığına, Merîdrar yollan ve tenasül larak 8/7'946 pazartesi günü saat 10 da sin ve civarınc'akiler de Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlügüne istanhastalıklan mütehassısj mahkemede hazır bulunması veya bir bul ve Mersin bölgeleri dışında müracaat edecekier dilekçelerini Dz. Gedikli, Ademi iktidar. belgevşekliği vekil göndermesi için işbu ilân gıyab Erbaş Orta Okul Müdürlüğüne gönderecekler ve dilekçelerinın birer suret tedavisi kararı rr.akamına kaim olmak üzere ilâ bulundukları mahallin askerlik şubelerine vereceklerdir. Sirkeci^ Ankara Caddesi 147 r.en tebliğ olunur. (8497) 4 Birinci sınıf için yaş 12 17 Tel: 22533 ikinci » » »1318 Kayıb ^ S m DOK TOR i ^ Uçüncü » » »1419 Çortu Beledlyeslcden 4 No plâkalı 5 Müracaat edecek okurların getirecekleri evrak: ycnetln çoför ehliyetlnl muavene ciizdanıa Nüfus cüzdanı veya tasdikli sureti cıı yıllıS sağlık raporjnu> yük serrts cetvellnl zayl ettltn Yenlslnl alacağımdan e«b Okul şehadetnamesi veya tasdıknamesi «smıfta kalmış ikmalü Cerrahpaşa Hastanesi kilerinln hükmü yoktur. okurlar okula alınmaz.» Kulak. Burun, Boğuz (A&ıi Dt») Şoför Ahmed Küçüi e Çiçek aşısı kâğıdı Hastalıklan Mötebassısi d Mahalleden veva polisten musaddak doğruluk kâğıdı ÜROLOG OPERATÖR Wmmm Ankara Caddesi 15 H B e 8 aded 4,5X6 totoğraf f Tam teşkilâth askeri hastaneden almacak sağlık raporu g Noterden musaddak tashhüd sens^i «bu sened okıjrun kat'î ÜROLOG OPERATOR Prot bul muamelesi bitükten sonra okul tarafmdan verilecek tdrar yoüan ve tenasüi hastalıklan üzerine tenzim ettirilir.» mütehassısı. Cagaloğlu eczanesi 6 Müsabaka suıav günleri ayrıca ilân edilecektir. (75 • nında 30/4 Saat 920 ye kadar Dr. Fahri Cclâl TEKNİK OKULU MEZUHLARIHA Teknik Okulu Müdürîüğünden : RIZA UNVER Kırılmaz Otomobil Camı Satışı Tiearef Ofisi Umum Mliıiür!üğUı?î!©n: Çorlu Çocuk Esirgeme Kurumıı Başkanlığından: SATILIK FABRIKA Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlüğünden:] Ziyaeddin Maktav Dr. M. ALİ TEZSEZER SahaedıSir! luffi Varnaİ! Bb'brek. Mesane. tdrar ve renasü) Vollan Bastalıklan Mütehassısı Beyoğlu İş Bankası karşısı EmirNevrui sokak No. 10. Panaiya Aprt No. 2. Telefon: 42203. Ağrı Valiliğinden: Eksiltmeye konulan iş: 1 Doğu Beyazıd ilçesi merkezinde yaptmlmakta olan ilkokul binasmm ikmali inşaatıdır. Keşif bedeli (19546) lira (87) kurustur. 2 Eksiltme 16/7/946 salı günü saat 15 te il makammda toplanaca1< o'an Daimî Komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak şnnîardır: A) Eksiltme şartnamesi, B) Mukavele projesi, C) Keşif hulâsa, metraj ve tahlilî cedvelleri, D) Plân ve projeler, 4 Eksiltmeye gırebiimek için isteklilerin usulü dairesinde (14Ç6) lira (01) kuruşluk cuvakkat teminat vermeleri ve Baymdırlık dairesinden bu işi yapabilecek ehliyette olduğuna dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir dilekçe ile il makamına başvurmaları ve dÜekçe'erinde en az bir defa bu işe benzer on bın liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idareden alınmış vesikayı bağlamaları gereklidir. 5 isteklilerin tekJıf mektublannı eksiltme günündeki ihale .«aetinden bir saat ev%'elin« kadar makbuz karşıhğında eksiltme komisyonu başkcnlığına \ermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. (8436) B A H Ç E K A P I D A DEYREN K İ R A L I K MAĞAZA Piyasanm en işlek mevkiinde telefon, elektrik vesaire tesisatını havi büyük bir mağaza devren kiralıktır. Müracaat: Telelon: 23777 •• Profesör Dr. Neomeddin Rifat Yarar 27 haziran 1946 dan itibaren hfstslarını Kadıköy, Moda, Yoğurtçuçeşme Cad. 17 numarada kabul edecektir. Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 1 Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıflarma öğrend alınacaktır. 2 Kayıdlar 1 hazirandan 20 ağustosa kadar devam edecektir. 3 Birinci sınıfa 1518, ikinci sınıfa 1619 yaşlarında bulunankr alınırlar. 4 Bulundukları sınıfın son sınavında sınıfta kalanlarla bütünlemeli olanlar ve öğretimi yarıda bırakanlar kabu! olunmazlar 5 îstanbul bölgesinde bulunanlar; istanbul Dz Komutanhğırtdaki kayıd ve kabul komisyonuna, Mersin bölgesinde bulunanlar Deniz Harb Okulu ve Lisesi komutanlığına dilekoe ile müracaat edecek!srdir 6 istanbul ve Mersinden başka yerlerde bulunanlar; bulundukları yerlerin Askerlik Şubesi Başkanlığtr.a müracaat etmekle beraber dilekçelerinın birer eş yazarı Mersüıe civar olanlar, Deniz Harb Okulu Komutanlıgına, Istanbula civar olanlar, istanbul Dz. Komutanlığına gönderecuklerdir 7 Dilekçelere aşı kâğıdıi, ıyi huy ve tanınım kâğıdı, nüfus kâğıdı asll veys örneği, okul tascîiknamesi ve 12 aded vesıkahk fotoğraf bağlanacaktır. 8 Seçme smavları 110 eylul 946 günü yapılacaktır. (7561) Göz Hekimi • Nuri Fchftıi Ayberk| Haydarpiısa Numıınt Hartanesl Gö? Mütehassısı Tstanbu! Belediyes) kar«ı<;ında Ielefon : 23212 • •

Bu sayıdan diğer sayfalar: