15 Ekim 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 12

15 Ekim 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 HABER — Mum 15 İLKTEŞRİN — _g!]z z %/a/a&»â Esaslı surette öğretip musaddak Pll' diploma veren 2 Prp RE 1ÇAN : "' Nektar K. | Zarukyan | YERLİ eai a AM EE D MALLAR aat kabul olunur. Adres Beyoğ- qu AİZu—.İ»ıkkıî B.ıb; C.ıd. Sayı 63. ç | PA ZA DL AD' NA — Dr. İhsan Samli ea TiFO AŞISI Tifo ve paratifo hastalıklarına N tutulmamak için tesiri kat'i, mu- B afiyeti pek emin taze aşıdır. Her eczahanede bulunur. Kutusu: 45 ——aaas < CO U eee Bütün Türkiye Yalnız kullanıyor Siz de bir “GRAWOR,& sahip olunuz. Çünkü: Sesi fevkalâde yüksek, plâkları katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRAWOR) lüks ' pik-uplu gramofonlarını her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: Umuml acentası: GRAWOR Galata Bankalar caddesi No: 75. —a EesKkKi FEYZiYE Kız ve eceli Erkek ş Gündüzlü Istanbul - Nişantaşı Memleketimizin en eski husust lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat kolları vardır, İstan- bulun en havadar ve sakin mühitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kayit için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir, Telefon 44039 Kimyager Hüsameddin 'Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bilömum tahlilât. Eminönü Emlâk ve Eytam Bankası karşısında İzzet Bey hanı, mma Arada büyük fark var Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak. lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild. leri için hazırlanmış olmasıive .terkibjinde tahriş edici-hiçbir. madde bu. lunmamasıdır. Şişman, vücutlu, bazı kiniseler de kullanmaktadırlar, Vücudün ilti. valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha milessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. ONU DİĞER- ADİ,(TALK PUDRA) ları ile karıştırmayınız. Opratör Uroloğ Doktor : Süreyya Atamal İ Beyoğlu tstiklâl eaddesi Parmâakkapıli Tramyay durağı No, 121 bitinci kattaki H Muayene hanesinde hastalarını her- $ — Gün saat 16—20 arasında kabul © eder. K Birinci sınıf Operatör | Dr. CAFERTAYYARİ SERSESTTTENIN Umumi! cerrahi ve sinir, dimağ cerrahisi mütehassısı Paris Tıp Fakültesi S. Asiştanı Erkek kadın ameliyatları, dimağ estetik - “Yüz, meme, karın bu-

Tuşuklukları,, Nisaiye ve doğum mütehassısı * M : Si D ö iyekasır "lllllll öğleden sonra ücretlidir Halis Bruyer kökderinden yapılmış son model PiPOLARIMIZ GELMİiŞTiR Sultanhamam kebabcı karşısında PİPO ' PAZARI Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. aZi TT AANELEEE T Di UİD / XX w KUMA?SLAPI GELDI — ı.l Başı ve dişli ağrıyanlara, nezle ve kırık olanlara, Romalizma ve bel ağrılarına k8 Senelerden beri tecrübe edllğ en tesirli ilâçtır. Mideyi bozma gibi kalp ve böbreklere hiç ma?7 ratı yoktur. Iİcabında günde (3) K alınabilir. Ismine ve markasına "'ı Ifıın dikkat. Taklitlerinden sakınlj Türkiyede her maruf eczarnn bulunur. taaad e aa .Türkiye Sişe ve Cam fabrikaları Anonim Sosyetesinden Fabrikamız için bir sene içinde 1200 tön mermer taşı almacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümüne vermek üzere 20—10-—937 « tarihine kadar ve nümüne verenlerin de açık pazarlığa iştirak için 29—10— 937 cuma günü saat on beşte Bir'nci Vakıf hanındaki merkezimize müra- caatları. Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hlan No. 1 Telefor: 44086 TSARETSERTLE MATAANI EEYETDATAM YU ACEEMANC I İ DOKTOÖR | Necaettin Atasağun Her gün sabahları sekiz buçuğa 8 T CUK akşamları 17 den 20 ye kadar Lâle Istanbul Emniyet Direktörlüğünden ; H tayyare apartmanları ikinel daire Müdüriyetimiz İçin azı 20,000 Çoğu25,000- kilo; mangal kömürü “il€ azı İll 17 nümarada hastalarını kabul eder. 50,000 çoğu 56250 kilo ımeşe -odunu alınması açık ekailtmeye konulmuştur. Mu- |W Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka hammen bedeli 1703 lira 12,5 kuruştur. dat hastalarını parasız, Kurun, Ha İsteklilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet hesap memurluğuna eksilt- İi ber okuyucularını dakupon muka: oeye iştirak için de 128 licalık muvakkat teminat makbuzile 22/10/937 cuma gü- |İğ bilinde muayene eder, ü ssaat 16 da Vilâyet defterdarlığı muhasebetilik dairesinde komisyona müracaat- | TEINNDININIARARCARANAAAIAA AA Jarı — (6763) EEREKECEY A NT Z v Mekteplilere, Çocuk weıllcf,| ne, Okul ırektörnevıne;y Mektep kitaplarınızı almadan. .. . bir kere eski tan ü VAKIT e Kitabevine "; uğrayınız. İlk, Orta, Lise, Yüksek ve Meslek... Her okulaf" sınıfı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorul" kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 5'4 İhtisasa her yerde keymet vermeli: (VAKIT KİTAB de mektep kitapçılığında ihtisas kazanmıştır. ş Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. .ı/ ADRES: İstanbul - Vakıt Yur du. Telefon: 24370. Vakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler