17 Ocak 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

17 Ocak 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— ik Fransanın deniz kuvvetleri ne halde ? “ransız bahriye nağıri Kampehşi wsani 1939 günü — Brestiş nsada ilk olarak yapılan © 35,000 torluk Rişelyö zirhirsinin denize in- dirilmesi ve gene ayni o büyüklükle Klemenso sirhlısının tezgâha konul Mmasi rösimde hazir b Fr ız bahr sdanmuş olacaktır, ehemmiyetli r tekâmül merhalesi sayılan bu mü asebetle Yö Tan gazetesi Fr. i için asanın çosu kdeniz. müvâzenesinin siyasi Alemde büyük bir ehemmiyet aldığı buşünlerde Fransı; etleri hakkındaki bu eniz kuvvetlerinin tam bir Bu yapiyor, daki yazıyı naklediyoruz. I Hattıharp gemileri Pransız bahriye nezareti listelerin de mectauu 170,000 tona çıkan 7 hat- li harp gemisinin İsmi yazılıdır. Fa- kat bu gemilerin kuvvetleri çok muh- teliftir, 22,000 ner ton cesameğinde — olan Paris ve Kurbe © zırhlıları 1913 ve 1914 de hizmele girmiş ve son sene lerde mektep gemisi olarak kullar mağa başlanmıştır. Her iki gemi ya kında faal hizmetten tamamen çeki- lecekler ve 305 milimetrelik 12, 133 milimetrelik kovanı gibi mühla silâhlarla techiz edilmiş bulunmalarına rağmen ancak | ikinci derecede bizmellerde kullanı" Jabilecektir, 22,200 tonluk Provana, Britanya ve Lorca zırhları 1916 da hizmete gir- miş ve Fransanın ikinci hatı harp filosunu teşkil etmekle bulunmuşlar” dır. Bu zırhlılara bilhassa müdafaa bakımından kuvvetleri fazladır, 270 re kalınlığında zırh kuşakları ire kalınlığında zırhlarla örtülü kuleleri vardır, — Silâhlarına gelince 340 miliretretik 40, 138 mili- metrelik 14 toplurı ve 4 torpil kovan- ları vardır. 1992 ile 1935 yılları ara sında mükeminelen tamir edilmiş ve bu sayede ilk yapıldıkları zamandaki #üratlerini tekrar elde etmişlerdir. Bu gemilerin eskiyerek baltı harp (ea çekildikleri vakit yerleri Fransa- nın ilk 45.009 tonluk zırhları olan Tüşelyö ve Janbar gemileri tarafın- dan tutulac. Bu suretle faal harp donanmasının tonajı artacak ve k veli hissolunur derecede yükselecek- Ur. Harpten sonra donanmaya iltihak etmiş olan Dunkerk (1937) v buru (1938) gemileri ise 2 luktur. Süratleri 91 milf 330 milimetrelik 8 topları toplar geminin ön güvertesinde dört veçheli üç kule üzerine mevzudur. İkinci derecedeki topları 130 mili- metrelik 16, 37 milimetrelik sekiz toplan teşekkül eder. 130 luk toplar arka güvertede 3 lanesi dört veçheli ve İki tanesi iki veçheli olan beş asi hı kulede mevzudur. Bu O gemilerde hava hücumlarına karşı o müdafaa i- çin 82 şer tane mitralyöz de vardır. Ayrıca gemilerin her birisi üzerinde dört tayyarenin birleşmesine müsait tertibat da alınmıştır. Db müdafaa vasıtaları aynca düşünüle- rek hazırlanmıştır, 225 milimetre ka» Uunlığında zırh o kemerleri vardır, Kaptan köprüsü 175 milimetre ve zırh levhalarla örlülüdür. Kulelerin kenar zırhları nilimetre kalınlı Hındadır. 1934 yılı sonunda İtulya hükümeti 35000 tonluk zırhlıyı tezyi du, 35.000 4on deniz silâblarının tahdidi hakkındaki mukavelelerde yazılı ©- lan azami miktarı. O vakit Fransız! bahriye nazırı olan Piyetri parlimen- todan ayni to iki Fransız zırlılısı nin dergâha konulması müsandesini aldı. İalya 1938 senesi başlangıcın” da bu tonda iki yeni zırlılının İn şasına başlı 1938 mayıs o ayında Fransız tarırlar meclisinin o bir ka #arnamesile Fransız o babriye neza- reline 35.000 tonluk dört o zırklının daha yapılması için mezuniyet veril di, Jan - Bur, 3, Klemanso ve Gaskonya İsnindeki bu dört o gemi, | en sonuncusu 31 ikireileşrin 1942 filoya İltihak etmek zere, biribiri arkasından Fransız o donanmasında yer alacaklardır. Ni Tayyare gemileri 22,000 Bearn tayyare gemisile 10.000 tonluk kumandan Test tayyar re nakliyat gemisi Fransiz donanına- sının İhtiyaçlarını karşılıyamaz. Bu sahadaki boşluğu (doldurmak 1998 yılında 18,000 bin tayyare gemisinin inşasına başlan» wuştar. Bunlardan Jolr O ismindeki tayyare gemisi Panlıvet tezxihların» da yapılmaktadır. HI Krovazörler Fransız filosunun — birinci sınıf asebeli yapılacak çifte me| erk ve Sirazburg gemilerinin | toaluk iki| kruvazörleri yedi tanedir, (Topları 145 milimetredea üstün o Olan kru vazörlere birinci sınıf kruvazör der ler). Fratsanın birinci sınıf kruva- görleri 40 nar bin tonluktur, 203 mi- tre çapında sekiz topu, 05 tanede torpil kovanları vardir. Bu kruvazörlerin yenilerinde €s kilerine nazaran müdafan vasıtaları daha mükemmeldir. Dükenn, Turvi- dafaa vasıtaları çok zayıftır. er, Düpleks ve F: e bir zırh kemeri var dır, Cezair kruvazürünün zırh keme rinin kalınlığı 110 milimetredir ve bu krüvazörün ayrıca sirhli bir kale si de vardır. Bu geminin esas top Bır: 73 veya 99 milimetre © çapinda ufak toplar yerine 100 inilimetre ça- pında 12 tayyare topuyla takviye €- dilmiştir. 1936 da aktolunan Londra bahriye mukavelesi mucibince 1943 yılı başı- na kadar birinci sınıf kruvazör Yap tarılması menedilmişii, Fransız filosunun emrinde on İki lane ikinci sınıf kruvazör o vardır. Bunların ilk dördü 1922 de bahriye nazırı olan ve Fransız donanmasının yenileştirilmesine karar veren Leyg” in yaptırdığı gemilerdir. Hacimleri 7900 ton olup 155 milimetrelik $ 1o- pe maliktir, © 1931 de donanmaya iltihak 6600 tonluk Jun-Dark kruvazi hassa mektep tatbikat yaplıcılmıştır. Gene 1931 de » 1800 tonluk, Plüton kruvazörü haf filonun amiral gemisi vazifesini gü rür. Bu sınıflan 1933 de yapılan Emil Berten kruvazörü 4800 tonluktur. Bu geminin wakineleri nazari 102,009 beygir kuvvetin Fransız kruvazörlerinin en söratlisi olan bu gemi tecrübe sürütlerinde 42 mil ile seyretmiştir. Jorj « Leyg sistemindeki altı kri vazör, 1931 ile 1933 araşınıla inşaat tezgihına konulmuş olen 1933 ile 37 arasında Fransız donanmasına İlti- hak etmiştir. Bunlar 152 o milimetre çapında dokuz ve 90 milimetre ça- pında 8 topla mücehhez kuvvetli ge miler olup süraileri 35 milden yuks- rıdır, Bunlardan başka 1937 ve 1938 senelerinde yapılmağa başlayan 4000 tonluk diğer üç kruvazör de bu yil içerisinde Fransız filosuna iltihak €- decektir. IW Torpido mubhripleri ve Torpidolar Fransız filosunda bugün çalışan veya çok kısa bir zaman içerisinde Goya inihak edecek (olan torpido muhejplerinin sayısı 92 dir, Bunların en eskisi Jaguvar sistemindeki altı gemi olup diğerleri yapılış tarihi sı- resile şunlardır. 6 tane Gepar sister minde, altı tane Egl sisteminde, altı eden bil- tane Voskölen sisteminde, allı tane | Fantask sisteminde, ve Volta ile Mog- dor, Bunların en yenileri 138 milis metre çapındaki sekiz lop ve on tor- pido kovanı ile mücehhezdir. Fransız torpido muhripleri sürat i tibarile hatır: sayılır gemilerdi ik hassa Volta ile Megador dünyanın en seri torpido ve muhripleri sayılmak” tadır. torpido filosu otuz sekiz ekkeptir. Fransız torpi- sına dahi Londrada imza'anan deniz silâhlurı azalma mukavelesi bir hoyli engel o Olmuştur, 1922 ile 1928 arasında hizmete giren 12 tor- pido 1400 tonluk 1928 İle, 1931 ara sında filoya iltihak ise 14 torpido ise 1400 tonluktur. Dünya ( babriye- İ sinde günden güne torpidoların sür atleri artması Fransızları da Lö Har- di sınıfından 1800 tonluk yeni törpi” dolar yapmağa mecbur elmiştir, Bun- lardan üç tanesi filoya ilhak edilmiş- anesi henüz İnşa edilmektedi: Diğer üç torpido ısmarlanması İç de in nezareline salâhiyet veril” | İaniştir. 35.000 lonluk Fransız zırhlıla- İri bitinciye kadar bu torpidolar bit- İmiş olacaktır. İ Bendan başka Fransiz donanma- sında 610 tonluk fevkalâde seri 18 tane küçük torpido da vardır. V Denizaltı gemileri Fronsız denizaltı gemileri bir vas) gi yeryilzünde birinciliği almış” | 1. Fakat 1931 ie 1936 arasında de- İni yaplırmaklan Fransa tama İmile vazgeçti, Bugün Fransanın filo- da seksen kadar tahlelbahiri varılır. Tersanelerde yapılmakıa o olanlarin sayısı 10 tanedir. 1938 bahriye prog” ranna göre İZ denizallı germisi Vs- marlansı Bunlor aresında Sükof çok kuvvet 1 bir gemidir. Su yüzünde iken tonluktur. 203 milimetrelik iki, pütimetrelik â ve 300 tublimet- relik on torpil koyamı vardır, 1934 de donanmaya iltihak etmiştir. 1924 Fransanın emisi olarak » |birkag gündür hararetli müzakere, İ kedilmiştir. * Kayseride Bürüngöz kö İnşaatı altı ayda ikmal edi yı tesbit ediyor. Mektebin sıraları ve ders malzemesi vilâyet ü kalir bir köy mektebi #nşa etmişlerdir. m bu mektep Adü Bayman tarafından açılmıştır. Kesmimiz bu merasimden bir safka- geçen gün Kayseri (o valisi tarafından temin edik miş, iki muallim 've bir hademe tayin olunmuştur. 4 * Belediye, ekmeği ucuzlatmak için tetkiklerine dere diki halde bir çıval tun imaliye ücretini indirmek üze yapılmaktadır. Fakat fırıncılar belediye ile eyni fikirde na dair tafsilâhı diğer sülunlarımızda bulacaksımz. EYİ

Ekmek ucuzla- tılabilecek mi ? Belediyenin fikrine | fırın- cılar itiraz ediyorlar Belediye ekmek fiatlarını hiz de- ğilse 20 para daha ucurlatacak mü- him bir nokta Üzerinde tetkikler yapmaktadır. Belediye ile fırmeılar arasında ler yapılmasına sebeb clan bu nok- ta imaliye Ücretlerinin indirilmesi etrafmdağır, Malüm olduğu üzere belediye şimdiye kadar elmek narlina oga$ olarak 190 kuruş imaliye ücreti ka- bul etmektedir. Halbuki bu paranm gok olduğu anlaşıldığı için belediye imaliye masrafının 125 kuruştan hesaplanmasmı İstemektedir. Fırm- cilarsa bu teklife şiddetle itiraz et- mektedirler. Fakat büna rağmen 190 kuruş imaliye masrafının çok fazla olduğu muhakkak görülmek- tedir. Eğer beleğiyenin bu fikri tat. bik edilebilirse ekmek fiatleri en ktar, sösiğei İstiklâl harbinde vazife almış alaylar Ankara, 17 — İstiklâl harbinde orduda vazife almış olan alaylari- miza da slay sancaklarma asılmak ere istiklâl madalyası verilmesi i- çin meclise bir kanun lâyihası sev- 15 May 1335 ten İzmirin isti dad tarihi olan 9 Tyl0! 133 6 ka- dar orduda vazife görmüş olan bü- | tün alaylarm numara ve ağlar: liy hayı lenmiştir. ——— Teşekkür Haber'in sekizinci yılını ( tebrik stmek nezaketini gösteren Anadolu gazetelerinden “Açık Ses”, “Bursa” ve “Türkdili” arkadaşlarımıza te şekkür ederiz. ile 1927 arasında Fransız o filosuna 1000 tonluk 9, 1500 tonluk 80 deniz allı gerisi ilâve edilmiştir. Küçük harp gemileri ve yardımcı gemiler Küçük harp gemileri denilince u-| zâk wmüslemleke sahillerinde kaçuk-| çalık mücadelesi yapan Avizalürı ha- Urlamak gerektir. Bu çeşit gemiler- den mübtelif tonlarda olmak © üzere (200-2000) 18 gemi vardır. Yardımcı gemilere gelince bunlar da su, petrol, mühimmat, torpil taşı- yan xupurlarla sahielbahir avcıların- dan teşekkül etmiştir. Bu gemilerin mevcudu Fransız babriyesinin . bü- tün ihtiyaçlarına tekabül etmemekte beraber sayısı hayli mühimdir, Bil hassa 150 tonluk, 1200 beygir küvve- ünde 40 il süratle tahtelbahir av- cıları serisi İ2 gemiden teşekkül ei- mekledir. | illeriyle memuriyetimiz, EM VE İİT Ekrem König hâdisesi Bu iş sekiz aydır neden bırakıldı Ankara Müddeiumumisi bu şekildeki suallere cevap veriyor “Firari olan bir şahsın davası, müruru zaman haddine olunarak (bırakılır ,, Ankara, 16 (A.A.) — Tayyas| re kaçakçılığı hâdisesine. dair İstanbul gazetelerinde intişar €- idon son yazılar münasebetiyle Ankara C. Müddeilumumisi Ba- ba Arikan, kendisini ziyaret e- den Anadolu Ajansı muhabirine şunları göylemiştir; Hâdisenin mabiyetini sayın Adilye Vekili, Parti içtimaıda izah etmiş idi, da, bundan başka söyleyecek bir şeyim “yoktur. züptesi, saym Vekilimin b natında, tamamiyle mündemiğ- tir. Muhterem Başvekli Celâl Ba. yar, gene ayni Grup içtimainda matbuatta intişar eden yazılara işaret ederek: “Bu yazıyı yazanların müta- leesma müracaat edilmesini ve İbir muhbir şeklinde istiçvap e- dilmelerini.." emir buyurdukla rını beyan eylemişlerdi. Başvekilin bu yüksek dirok- tah: Kikiyle meşgul bulunduğu tah- kikatın tenviri maksadiyle, İs- fanbul müddelumumlliğine bir istinabe talimatnamesi gönder miş ve bu hususta yazı yazan muharrirlerin eelbedilerek muh bir sifatirle malümatlarına mü- racaat edilmesin! istemişti. İstanbul müddelumumlliği momuriyetimizin bu isteğini ye. rine getirmiş ve bu hususta ya- zı yazan muharrirlerin ifadele- rini alarak, istinabo evrakını bize göndermiş bulunmaktadır. İstanbul gazetslerinin bazıla rında intişar eden ve bizim tah kikiyle meşsul bulunduğumuz hâdisedeki tulikikrta nazaran bilmediğimiz noktalarla, bunla” ra verilen cevaplar hakkında ef. kârı umun. -öyi tenvir etme”i faydalı görüyorum. Bilfarz Yeni Sabah gazetesi: Ekrem Königin İstanbula gel- diğini ve vapura o zaman yük. Tonton amca ve vahşller kadar o şahsın aranmasile Hâdire hakkın: | Talrkikatımi iktifa sek bir mevki işgal eden bir za- tın girerek Ekreme namı müs tearla bir pasaport tedarik et- mek süretiyle kaçırmış bulrn- duğunu ve hâdisede elyevm me. bus bulunan Üç kişinin de isim- leri geçtiğini ve bu işte bazı es kl deylet memurlarının da Tol oynadıklarını yazmış idi, Gazetenin sahibi bulunan Ah- mest Cemaleddin Saracoğlu, bu hususta İstanbul müddelumu- misiğe vermiş olduğu” ifadede yazıyı kendisinin yazmadığını, Ibrahim Hakkı Konyalı ile Mu- İrat Sertoğlunun yazdıklarını, bu hususta kendisinin ne bir malömatı, ne de bir delili oldu. gunu beyan etmiş, Murat Sert- oğlu ise, yazının “bazı eski dev- iet memurlarının rol oynadık- ları bir hâdise” başlığını kendi- sinin koyduğunu, memur keli- mesinin bir yanlışlık eseri ola- rak yazıldığını, yazıyt İbrahim Hakkı (OKonyalmın ©(oyazdığını, kendisinin hâdise hakkında bir delil ve malümatı olmadığını İ- leri sürmüştür. İbrahim Hakkı Konyalı ise kendisinin hiç bir malâmatı ol- madığısı, yazıyı Murat Sertoğ- lunuh Kendislne vermiş olduğu notlar ilzerine yazdığını, başka kiç, bir malümat ve deli bw IWamadığını beyan etmek sure tiyle yazı hakkındaki (bilgisini, işi tamamiyle inkâreden Murat Sertoğluna atfetmiştir. Diğerlerinin verdikleri oİfu- deler de bunlara müşabih bu- lunmaktadır. İMadelerine mti- racaal ediler bütün muharrirler tahkikatı temir edebilecek one bir delit, ne de bir ipucu güste- rememiştir. Hâdise hâkkında- ki malâmatı yekdiğerinden al- dıklarını ve yazılarını “böyle 0- lebilir” tarzında tahminler yap- mak suretiyle yazmış olduklart- Bı ifade eylemişlerdir. Bünla- rm bütün ifadelerini, biribirine benzedikleri için, burada zikret- mekte bir fayda görmeyorum. Görülüyor ki, sayın Adliye Vd İzmirli ya düşmal! Yirmi ay haps? oldu İzmir 17 — Bundst evvel, kasap Hüseyin genç şehrimizde iplik © ya bir tehdit mektubü bir miktar para öldüreceğini bildirmisi altında “1 numaralı manı, İMZASI olduğu İĞ 4 lâşa düşerek bemen 78” caat etmiş ve alman sinde Hüseyin cürrü yakalanmıştır. Hüseyin nihayet P mesinde bir sene mahküm edilmiştir. Çocuk Esirgemt, munun ya Ankara, 16 (A, Ad İ dan 15 inci günü aki Çocuk Esirgeme kuru de 3138 çocuğu baki j Bunlardan 350 çocuk tedavi, 90 ya 1034 çocuk erenk bali “de; 1440 süt yavrusu” sından 900 kilo süt lenmiş ve 105 lira 2 yardımı, Keçisrendeki na anaları" Johusay&€ yavru almarak sağl mıştır. daki beyanatı haris yat, muharrirlerif winlerine ve daba Ü to satışmı temin sari bir maksat ve tüf bulunmaktadır. Etkârumum!yof* vazıh ve kat'i bir #4 ederken bazı gaze teşir “sekiz ay akd' miş olan bir işin 29. dar müddet bırakıl©” dak! suale de dee iğ terim, Ceza usulü mubi nununda, bir iki # olmak üzere, giy# usulü mevcut deği zaman haddine kadi aranmasiyle iktifa 9 rakdır. Ekrem BK bulunduğu anlaşıl” tirar ettiği anleğil iadesi istenilmiş ** tizar olunmuştü” vaplar suçlunun # tedairdir. “Bula tarzında katiyet yard maleat, gelincey “ dava, neticelendi" Ancak böyle resmi ta sahip olundukt” halen mevkuf bw cürmünün davasi i rek mahkemeye t€“ İlr. Bu cihetin de © İyace, bu suretle BİN” Udır, | Vekilinin Parti grup” ; “ey yasi olan bir şahsın A“

Aynı gün çıkan diğer gazeteler