9 Kasım 1939 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 6

9 Kasım 1939 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MA yy p ğ i Persembe 9-11 - 839 12,30 Program ve memleket sa - at ayarı, 12,35 Ajans ve meteorolo- Ji haberleri, 1 Türk Yeni'şarkılardan mürekkep ki program. Çi lar: Cevdet Ça Masan Gür, Hamdi Tokay, Şerif Içli, Okuyanlar: Safiye Tokay, Sa- di Hoşses, 11,30 . 14 Müzik (Karı şık hafif müzik Pl.) 18 Program 15,5 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18 Müzik (Radyo Caz Orkesirası), 19 Ka - nüşma (Ziraat saati), 19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti 5 Konuş ma (Dekteren saati), 20,30 Türk müziği, Çala Cevdet oÇağli Kemal Niyax yhun, Vecihe, Re fik Fersan. i — Okuyan: Melek Tokgöz. 1 — Nezahat - iMcar şark; (Mevsimi bahar geldi), 2 — Sel. Pınar - Hicaz şarkı: (Yüsüm gük se de kızlar), $ Sel, Pınar - Hi- caz türkü; (Şu köy in yosmada kızı), 4 — Dede - Şehnaz şarkı: (Gönül durmaz su gibi çağlar). 2 — Okuyan: Müzeyyen Senar i — Taksim, 2 — Rahmi Bey - Müstear şarkı: (Gel ey saki şarabı tarelen- dir), 3 — Zeki Arif - Maye şarkı: (Açıldı bahçede güller), 4 — Sel, Pınar « Hüzüm şarkı: Gecenin ma- temi), 5 — Şükrü - Hüram şarkı: Mastadni: Kac valleriya Rüstikana, 4 — Lamner: Roinuntik tals, 5 — Moussorgsky: 6 — Hayda: Yaradı. sehaikovsiy: Eleji (Ha- 2), 8 — 7. Siranss: Rüyük emleket sat ayarı, aj ziraat esham - talevilâl, yo - nukut borsası (fiy Müzik (Küçük orkesira » Yu» karki programın oderamı), 2735 müwk i > PL), 23 Mü ayi i:yatrolar | v2 sinemalar! ŞEHİR TİYATROSU Bu akşam 20.30 da Tepebaşı Dram Kısmı ŞERMİN —— Komedi Kısmı: asip Aranıyor HALK OPERETİ AA Bu akşam 9 da KESİ SEVDA OTELİ | i Cumartesi ak ! a Modern Kızlar | ——0o— i RAŞIT RİZA E. SADİ TEK TİYATROSU Atatürkün Ebed yele intikalinin 1 Gelem m i (ALEMDAR, SINEMASI ; Mari Antuvanet $ ğ Dümva hanvdislapi BED Jsmanlı Bankasından Şeher Boyramı münss Osmanlı (o Bankasının le Galata Merksle Vemisami ve Beyo '» teri, 1, 14 ve 15 ikimei teşrin #89 gilmleri kapak bu. İinacakter. Mei e Dünyadaki bütün miiletlerin ALi MUHİDDİN HAĞI : Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: EE MY Beyoğlu, Bayramda yalnız Kulağmıza küpe olsun Daima RADYOLİN; çünkü: de Kızılaya yardım MÜRACAAT YERLERİ : Telefon : 22053 Telefon : 20094 - 95 MM AkclruM - işletme. Umum: idaresi “lanları 6-11-939 tari Diş doktorlarının bütün hasta- larına söylediği gibi dişleri sadece parlatmakla kalmıyarak . onları mikroplardan, muzir salyalardari lan temizleyip — çelik lık veren yegâne iksir» dir, Her sabah, öğle ve ak- sam her yemekten son- ra gün 3 defa dişlerinizi Kiralık VAKIT matbaası RADYOLIN Diş macanile muntazaman fırçalayınız. AKTIF e rose Kasa: Altm: Safi Klogram 15400318 Ranknot 49 Dek ere eğ şiş Dahildeki Mukabirler: Altm: Safi Kilogram M6 Türk Lirası » ve Horiçtehi Muhabirler: Yatak, yemek ve çalışma odalarile Osalon (o tikımleri velhasıl her nev) mobilyalar: wizeler ve kristal (takımları Altm: Saft Kilogram 100102 BAKER (ESKİ HAYDEN) Altına tahvili kabi! serbest mağazalarında teşhir edi! dövizler | : ai Diğer dövizler ve borçlu mekte ve her yerden ucuz £. Kliring bakiveleri . at ve müsaid tlmaktadır. şartlarla sa; Hazine tahvilleri: Deriihte edilen evrakı nak ER SEE EEE LEŞ dive karşılığı ya m Kanunun 6 . R mardelerine z terfikan Hayiı tarafından Dr. İRFAM KAYRA Bi vaki teda RÖNTGEN MUTEHASSISI Senrlet sizden: ğ Türbe, Bozkurd Kiraatha- Tirnri genetler pile Prkam ve tahvilâ? cüzü nesi ka nda eski Klod Fa- evrakr nak. rak No, 8 - 10. Öğleden) *| eeham ve sonra 3 ten 7 ye kadar, tta itibari « İkwwmetle Serbest enhım ve tahvjlât: Avanslar: vedeli avans ğ Üzerine Almanca dersi lr ri Seri ve asri HABER Metodiyk | . “Suhtelif , Melik die ve miteğil ücretle ders almak is reyenlerin öğretmeni,. «smine mektupla gazetemize mü taCAM, "Almanca Praner orlusunum tank alaylarmd an Mein avameNi sörünüsü, İştirak ettiği ve yüz milyonlarca ziyaretçinin gezip gördüğü 1939 NeW - York cihan sergisinde Seker, sekerleme, lokum ve reçelleri büyük bir rağbet buldu

Kara AB yda AMMAN .2i Kızılay Gazetesi ilânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem Istanbulda, Postane karşısmda Kızılay satiş bürosu, Istanbulda, Postane arkasmdaki sokak desi koşesi) İlâncılık Kollektif Şirketi. de açık eksiltme usulile mübayaası mukarrer talip çıkmaması dölayısile geri kalan 13 kalem mühtelif demir gaz boru- su, marişonn, T. si vesaire ayni usulle yeniden mümakasaya çıkarılmış- Muhammen bedeli 720,62 lira ve muvakkat teminatı 5450 kuruştur. Münakasa 16-11-939 perşembe günü san! 15 de Sirkeride 9. işletme bina- Sinda A. E, komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler parasız 0 Israk komisyondan verilmektedir. (9315) Ankara caddesinin en işlek, en muteber yerinde idaresine müracaat 208.026.480,95 mma T.ASTAŞLAR Temiz 1998 tarihind İÜ ram aamlidiği ? Komulanlık birlikleri içi pılacaklır. Zarflar şamba günü saat 10 men fiyatı 15 k pılacaktır. İstekli alına Komisyonu In münasasası y BEKİR atı ün ve Kadıköy Komisyonumuzda mevcut şartnı 1247 59 cuma günü sast 10 da tır. İsteklilerin belli gün ves misyonuna gelmeleri, (0308) Bira TU kucüşlur, Mü te te Fi .. İhate günü t ne'güre bir yallık pazarlıkla yapt, günü sal 10 di ay lilerin belli gön ve saate Fındıklıda gelmeleri. (9300) ıkrnsyan yuh Çıkacakt etmiş olacaksınız. Komutanlığı bağlı birlikle zarfla münakasası yupılacaktır. cumarlesi günü saat 11 de veri men fiyatı 15 kuruşlur. İlk lacaktır. İsteklilerin bı komisyonuna gelmeleri, (Ankara Cad- . * la münakasa; günü sas! 10 « #pılacaktır. Zarflar kı verilmiş ola r. teminatı 2060 Kadır n belli gün ve saatte Fındık nuna gelmeleri, (9157) iken Selimiye Tümen ve Karadeniz hastanesinin ih gen fırın odu Eksiltmesi 2 tınalma & neşe odunu kapı 30 pazartesi vorunda yapılacaklır. imat (707) lir dükkân den bir saal evve . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4/11/1939 vaziyet I PASİF Sermaye a Lira su mandi Thtiyat akçesiz 18. 2AASST, Adi ve fevkalâde , 4217T.184,25 1 405.485.017 | 86.512.203,85 Hüsui e r r 6.000.000, — 958.816.81 Tedavildeki Banknotlar: 326.209.46 | 1280.186,27 || Deruhte edilen evrakı nakdiye | 158.748.58,— Kamınun 6 - 8 maddelerin tev. 14.090.200,14 fikan Hazine tarafımdan vaki İ tediyat o, i el e 17.207.046, 17.926,76 | Deruhte edilen evrakı nak. İ diye bakiye see. İALMOSO7— 18.747.590,01 | Sarsılığı tamamen altın olarak 1.040.10001 | ilâveten tedaviile vazedilen , | 17.000.000,— İ Reeskont mukabili ilâvten te 158.748. 543,— ee al, Türk Lirası Mevduatı: tahvili kabi) dövizler izler ve alacaklı Kli. vine b»kiveleri , , « , » Muhtelif 4x.» 7.307.000.— | 141.440807.— | | 203.020.420,0Z | | 1 l 55.458,102,65 7697000. — 1 0508 174,40 * 495.002 202.80) © KE amman İskrnto “add1 Yekün irem © ! Sin Faerine © Is. Komutaniığı Satınalma Komisyonu ilân 240000 kilo kuru fasulyenin Aİ 80 du verilmiş olacaklır. Beher kilosunüğ üzeri noksan kısımları tamir ollirilerekiir. 1 94 liradır. Pazarlığı ak ve ayni günde ihalesi mken telsiz elhazl ni günde ihalesi yapılıcak ve santte Fındıklıda kornutaniıN utanlığı bağlı birlikler için 240000 kilo makarnanf ci için evsaf ve şeriti dahilinde (779.000 ) kuruştur. Şartname bi silir, Mühürlü teklif mektuplarile ilk fem ihtiva edecek olen kapalı zarfların eksi! adar komisyon başi konulsyonu 29 İkimeiteş” 2700 Yiradır. Thalexi eyni söntle Findıklıda komut “ ğ amesine göre Haydarpafi”ğ Keşif zi ındıklıda komutanlık 51 habere alayında meöycut 4 malıss Dir neileşrin 949 na 15 xomulanlık satınalna ” » 06000 kila arpa şehriyesiğ komisyona ikie ec kliosunu dır. İhalesi ayni Mİ » omisyona 2ö-1).teşrine$ eher kilosunun muhal « İsalesi ayni günde uda komutanlık satınale a | Serimıye Askeri Satınalma Komisyonu ilâ boğazı birliklerile Hay arf usulile eksiltmeye a1 15 te Selimiyede! a bedeli — (9381 »ginn vermeler Og 15 2.700,02 41.310552,72 Yeli: 2

Aynı gün çıkan diğer gazeteler