1 Şubat 1940 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

1 Şubat 1940 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLER İ İkjim AYIN İYİ AL im e talimatnamesi i Mimanameyi mınfaka ajanları rine federasyonlar kendisi tanzim e'meliyidi an başlanacak olan | m ,, Sâçları hakkında konuş Ülimatname yapmak ©- iğ dü bu işlere seyir ley oseğia. ajanlar ye. J Mnakak © toplayacak, federe Siran, ederaayon da gurus çu, Yükte sonru bu sene yapılan bu maçlar» » atların çıkuğı Dük Ve ni ortaya vurumadı ay, İVÜ Mlinakaşasız bir ta- Sep ga bu kadar göç bir İlomay ,—2€ yeni bir Lallmat ii, Müsralına mecbur ole u pa Bey deği midir? 4 2 artık (yeni) de : üşma © girecek Mu rad Ber sene düşünüle. | z ego ruşturduktan sonra a tay, ker lecek gubatra | rae er m | / Kü, Höimine kapılırız. İşinin biran evvel sağ- ia bir esasa bağlanmasını temenni suerken, gelrlinizae Wpalnan uya. silk verinİş uldulları aararları Um göğ- den geçirelim. Umum önudürlüğe gönderilen tail MaLbame ayna KADYi odulu, pu © masları itva emekimdir; 4 — Mahalli mağasın bazılatı oynu. yan İlüpicre kalacak, 3 — Lepinswan maçlarındaki ba- alatlan yüzü uzu klüpure verilecek. 3 — Mülebakı yüzde yirmiden beşi birinciye, üçü ikinciye, Hami üçünü ye verilecek, 4 — Bu miktardan geri kalan yüz de on da Du maçlarda dürüst harekeli süsü kiübe Ayridoak, 0 — Müü Küme birincisi, aynı za manda memleküt şampıyonu iân edi- el 6 — Mahalli maçların hakemlerin bakom beyeterimi, Gepilaman saçla ni bakemlerini, yüksek hakem heyet tayin edecektir, 7 — Depiaaman maçlarına £ki ge birden, ki takım giderek çift maçlar yapılacak, 3 — Deplasman maçlarındaki bası atın zararla kapanmamı — ibümalize binaen milli küme birincizile 1 klüp Mmuhtalli arasında bir maç yapılacak ve bu hasılata zarer kapanacak. Bon maddede mevzuubahs olun dep- lasnian maçlarının zararı, Ankara Çin düşünülmese bile, İzmir için mw hakkaktır. Ancak bu zarar ucaba. diğer yedi klüp muhtelilile yapılarak maçtan sonra kapatdabilecek midir? Hiç bir rekabet ve Ünvan için Gl madıkça, sarar kapamak için yapıla” cak mağlara balk aesba De dereceye kadar alâka gösterir? Çeriren: Efdal NOGAN get —84— ; areenin hayat hak kındaki düşünceleri bir Dün, başını salla | iğın, muhake- Alar |,| Pe ettiğim o herhalde daha tat up, Heyecan c Yün kak fileri zevkten | Vkleri © devamlı; O hem| akip etiği ça Fuhi sıkıntı un SE O duygu be e İCİ hi #eliyor, Heye ra K dimağımia gb ji Ki akay mantığım em ra eyi. tmek bir fikir, dü ol, P da İn raki i | o iblis ruhu muhakkak hayli enteresandı yorsunuz ve elinizde mevcut olmı” yan şeyi barcadığınız için benim e İlimde olan ve kazanmak için alım teri döktüğüm şeyi harcamak su | retile elde ettiğimden daha fazlar sanı elde etmiş oluyorsunuz. Kız onu kızdırmak için sordu: — O halde tedavül akçenizin & sasını neden değiştirmiyorsunuz? Kurt Larsen ona yarı ümitvar baktı, sonra büyük bir teessülle ce” vap verdi: — Çok geç. İsterdim ama maa* lesel artık yapamam, Cebimde hep eski para dolu. Ondan başkasının geçeceğine aruk kendimi ikna « demen, Sustu, gözleri dalgın dalgın üze- rimizden aşarak durgun < denizde kayboldu. O iptdal, asli melanko- li gene üstüne çullarmıştı. Düşün” mek, muhakeme etmek nihayet sorktuğu iç sıkıntısını getirmişti Birkaç saat sonra onun içindeki kendisini gösterecekti, Bu adam maddiliğin Materialism'in cezasını çekiyordu. *Devarm ver) VAKIT I940 Cep da! mn NABER — Akşam Postam UT vi Kız mektepleri gras'nda İ Voleybol masında çekinm Çamhca — Erenköy ve Cumh rem nem era em ar Daima taşkın bir heyecan içinde ve zevk- de oynanan maçlarına dün de devam edildi Günün en mühim karşılaş- Çamlıca Eren- köyü çok çetin bir yet — Boğaziçi Tseleri voley. bol takındarı latanbul mektepleri arasında tettip edilen voloybal üaabukaarına dün da Çapa buz muallim mekleci sile Gühde devan edidl Günün üz mlsalakasını > Boğaziçi Me Uumhuriyel liseleri yaptılar, Cumhuriyet: elisa, Nihal, Bilder, Kasiriye, höniye, Hayrünmüsa, Buğuziçi: Nilürer, İhelinat, Ham dan, Zübeyde, dale, Beline. Bir hafta evvel çok güzel bir oyun. W Şişli Terakki takımını mağlüp ©- den Öümbüriyella buğün de galip ge- leceği zannediliyordu. Faknt Boğuziçi neticede (18.18) ve (Add) galip gel d. İnönü - İstikini; Günün İkinci müsabakanmı İnönü e Tatikiti tisesi takımları yaptılar İnönü: Ulviye, Mükerrem, kalide, dnle, Feriha, Nimet İstiidül; Buslli, Türkün, Mediha, Mürhde, Habis, İrfan, Jsle ve Uiviyenin güzel oyunuyla (15-10) ve (15-4) İnönü kazandı. Ymlına » Erenköy. Günün son müsabakasını Erenköy Me Çamlıcalılar yaptılar. Baştan başa heyecan içinde geçen bu müsabakada takımlar bilhassa ikinci sette gök de- Biştiler, Çumlıca: Süheyla, Güner, Fatma, Piraye, Nurunnlsn, Lâtife, Erenköy: Süheyla, Ayşe, Muzatfer, Pazilet, Mübeccel, Mukuddem Daba ilk dakikalarda Çamlıcalılar çok güzel bir oyun tutturdular ve ik seti (15-4) kazandılar. İkinci sete İkinci set daha biyük bir heyecan işinde geçü, Çamucallar o sayılarını M de kadar çıkardıkları hölde bir Uk NÜ so sayılarını yapamıyorlardı. Bun dan cesaret alarak açılan o Ereuköy takımı birdenbire Geğişiverdi. Birinci #eieki Erenköy talumi sahidan efe lindi va yerine büğkü bir Erenköy te. kınu gelmiş gibi açıldılar. Ve sayılar rını beşte 14 de çıkardılar. o Bu su vede sayılar müsavi olunca Çamlıla için gölibiyeti almak biraz daha güç Yeşi. Uzun ve bayecani: hir çalışmam dani »oüru nihayet Hk sayı daha Çam» hcalılar yaparak son seti de (16-14) biüirdiler, Bugüne kadar hiç yehilmemiş olan Çamlıcalılar gti: p'yonluk yolunda sağ #m bir adım daha ütmiş bulunuyor. lar, Dünkü oyunların umumiyetle söz Önlinden geçirdiğimiz zaman, takımın çok çalişmak ve biribirine alışmış © yunculardan tertip edilmiş olduğunu gördük. Ve nitekim bu takım, mü sıbakalara başındanberi hiçbir oyum cusunu değiştirmiş değildir. Erenköytüler veleyvolde (tek oyma. mak) gibi pek mühim bir hataya düş tler, Pas'uşma olmayınca, fileyi ge- çen ber topun nereye gideceğini ra- kipleri pek güzel hesap ediyordu, Hağ- buki, #ile önünde topun seyrini sağa tabil paslaşma le « geçirince, karşılarındakilerine rahat yer tutma Imkfin vermezlerdi. Takımları güzel Fakat anlaşmaları yek. Bize öv'e ge Hvor ii, takım birbirine alışmak yo. hinda mfisbet bir çatışmağa meeyden bila biirse, Onmiowtan sonra en İyi oynryan takım olabilir. ala T. ÖGET Misal düny ame —u3— 33 yılımı vape eramimde en eski sirsdiları arksnde Yazan. L Busek geçirmiş bir Alman seyyahı Cavadinin bu garip ve müthiş korkusunun sebebi ni öğrenmeden yolumuza devam etmeye de im- kân yoktu. Catadi dehşet içinde tabancanın namiusuna gözlerini çevirdi — Oh, Sahipli Öl; Sahıp! diye kekeliyerek, istemiye istemiye, â yağa kalktı, Heritin elleri ayakları hâlâ kor kudan Utriyordu. Kendisinin gene cinlerden kork muş olduğuna bükmetmiştim. O nun için hiddetle: — Gene bir şeyden korktun, be adam! Dev gibi Yücudundan utan tuyor musun? diye bağırdım. Cavadi etrafına korkak koi bakıyordu. Adamın bu halini, şiddetle sir rime dokunmakla beraber, gülün, de buluyordum. Maamalih Cava dinin bu garip ve müthiş korku sunun sebebini öğrenmeden yolu muza devam oelmeyede irk” yoktu. Cavadi nihayet koca göbeği üs tündeki kuşağını oynatars! — Sahipi dedi. Sen burasını 2€ reden biliyorsun? — Neden sordun? , Cavadi hayretle etralına bakı niyordu. — Çünkü... dedi, burası benim babamın öldüğü yerdir! Şimdi bir denbire tanıdım! — Onun için mi demin yere ka pandın? — Evet — Sen bana burayı mereden bi! diğimi soracağına asıl Sen söyle. Babanm burada işi neydi? Neden burada öldü? Cavadi hâlâ heyecanlı halde: — Oh... onu buraya cinler ge türdi! “dedi. — Cinler mi? Naşıl cinler? — Biz de anlayamadık, Sahip Ona bir zaman bir hal oldu ve or manlara kaçtı. Güldüm. — Sakın baban bir adam öldür müş de kaçmış olmasın? — Hayır, sahipli Hiç öldürmedi! — O da senin gibi o böyle il vücutlu muydu? — Evet, sahipli — Ha.. hele hele, yalan söyle me! Bir adamın kalasını bir yum rukla parçalamış olmalı! — Hayır, Sahip! Hayır! O adam öldürecek biri değildi. Son derec iyi, halim, hayırsever bir adamdı Fakat bir gün garip bir rüya gör dü.. O rüyadan sonra bizi, hepimi 2) terketti. Ormanlara kaçtı. — Ne rüyası görmüş acaba? — Onu da bilmiyoruz! Birrrü ya... Cinlerin rüyası! — E, sonra? — Sonra aylarca (Ormanlar; dolaştı. Nihayet barasinı bulmuş Aradığı yer burası imiş! — Burası mıymış? — Evet! kimseyi — Acaba o burayı neden ârâ | miş? — Bilmem, sahip! inhisar! Mü Günel Kırık pirinç Galvaniz bidon dürlüğünd — Doğru söyle, Cavadi? Baban bir hastalığa yakalanmış muydı? Ne hastalığı? Fil vücutlu Cavadi cüzam lâ umu işitince ellerini havaya kaldırr dı: — Oh! diye bağırdı. e Cüzam mı? — Evet, cüzam... Babanm be ra.dri araması için başka bir se deb olamaz, Cavadi! Senin baban cüzamlı mıydı? Cavadi kalın dudaklarını oyna” tarak bir cin duası Caha murıldan- maya başlamıştı. Sonra, boğuk bir sesle: — Bilmiyor sahip! dedi. Fakat rüya n a bir «aç gün hiç uyku (oOuyumadı! Sr a kadar ollayıp (opullayıp durdu. Ah çeker, düşünüp durur du! Sonra sol kolunu sargı larla bağladığını ha yorum! İh timal keşiettiği hastalığını o bize göstermek istemiyordu! Yahut bize geçmesinden korkuyordu! — Demek sen de babanın has talığa tutulduğundan - şüpheler disi, öyle Cavadi? «— Hayır, şimdi siz aklıma ge liriyorsunuz! — Peki, Sonra ne oldu? — Sonra. Zavallı babam bir gece köyümüzden kayboldu. Onu ormanlarda görenler bize o haber veriyordü.. Nihâyet ben arkasın dan onu aramaya çıktım.. İzini te kip ede ede buralara kadar geldim. — Ey? — Fakat işte tam burada, şe racıkla, bu ağacın alunda oOOBu buldum! — Burada mı? Cavadinin dehşetli gözlerle gös terdiği yere bakıyordum. Buralar da fevkalâde hiçbir şey görmüyor” dum, Fakat Cavadi tüyleri ürpermiş gibi içini çeki; — Oh! İşte burada. diye tekrar ladı, Tam burada babamın yan vücudunu buldum! — Yarı vücudunu mü? — Evet, sahip! Yarısı kopan miş vücudunu! j (Devamı var) Askeri Kamus Merkese lâzım olan mühım eser Yeni çıktı (54 yere VAKİT Hitabet ar Umum en: Muhammen, ©, 18 bedri tendmatı Kr. rm Kr, Şeki Sağı 851 — Pazarlık 180 1125 — ...w Yi — açikek 1850 Almanağı Mükemmel bir takvim, her ay müracat edilelerek güzel bir rehber: 64 sayfalık bu Aİ Mmanağın fiyatı yalnız 10 kurustar. Her kitapçıda ve gazete bayilerinde bulunur Devlet Demiryolları ve Limanları! işletme Umum idaresi ilânları Muhammen bedeli 28000 (yirmi sekiz bin) ira olan (200001 yirmi bina det dar hat kayın teaversi 122 940 pazartesi günü saat 10,30 da kapalı zarf umulile Ankarada idare binasında satm alımacaktır. Bu işe girmek iştiyenlerin 2100 (fki bin yüz) liralık muvakkat teminat Ne kanunun tayin ettiği vesikalar ve tek'iflerini aynı gün saat 14,30 8 ka dar komisyon refeliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 140 (yüz krk) kurua Ankara, İzmir, iüakişehir ve Hay. darpaşa vemalerinde satdmaktadır, (648) Pirinç mücellit hürefat 1 — 6 takım pittnç imhcehit hurufatı müteahhidi hamınm ve diğer fk kalem maizeme şartname ve resimi mucibince bizalarında gösteren veyi lerle ekeiitmeye konmuştur. 1 — Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekslitme ve pasarifk saatleri bizalarında yazılıdır. Hi — Pazarlık 5/11/9490 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Müba. yaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı'acaktır. IV — İHurufata ait listeler ve şartname, resimler ber gün sözü geçer pübeden parasız alınabilir. V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde ©, T.B #" venme parslarile birlikte merkür kormlayona gelmeleri ilân olumuz. (511”

Bu sayıdan diğer sayfalar: