17 Aralık 1942 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 1

 nnnnnnnnnnn HEK YERDE 5 KURUŞTUR * Hiun KUTUSU: 214 — SrANBUL ADRES: A.N ARA mnıım VAKIT YURDÜ — İSTANBUL TELEPON: YAZI ışum.ıı : | Yaknız 14 vıyelmız 406 " mllvonlıra_ VErgi Veriyor |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNTİKAM M0 kuruşluk bir roman 90 kuruşa Kupon Na. 7 Ö TELEFON: YAZI İŞLERİ; 20573 İDAR m Te meni 40 my on. a vergi veriyor. | ? Istanbul bu vazifeye 330 u busabah ehrimizi şereflendirdi Inönü bu sabah vilâyete gelerek varlık vergisı çalışmaları üzerinde alâkadarlardan izahat aldılar Mili Şefimiz, Beş iktaşdaki Kızılay Aşevini de ziyaret ettiler Reisirtimhurumuz Milli Şef İsmet İnönü dün suat 17,35 de Ankaradan şehrimize müteveccihen hareket buyurmuşlardır. Milli Şefimiz istasyonda Meclis Reisi, Başvekil, Vekiller, Mebuslar ve ht. kümet erldn; terafindan hararetle ouğarlanmış. tardır, Reisiciimhurumuz bu sabah gelirimizi şereflen* dirmisler ve süzt 9 de refakatlerinde mutad e. vat olduğu halde İstanbul vilâyeline gelerek na kamda bir müldet meşgul olmuşlardır, Mili Şe. Çirnize lll işler Apa alUla,üİ Ik versisinim İstan mit Hususi da izahat almışlar ve öğrendiğimize göre, simdiye kadar sarfedilen mesaiden memmün kaldıklarını (mezdlerine sski İstanbul defterdarı Şevket ile ye. ni defterdar Faiki'ı da kabal buyurarak kendileri” | ne muhtelif sualler teveth etmişlerdir. Reisiciimhurumuz, vilâyette yarım saat kadar b esgul olmuşlar, tamir edilen salonları gözden yeğirdikten sonra 9,25 de buradan ayrılmışlardır. Milli Şefimiz, bu temasları esnasında Kızday whanelerinin vaziyet ve faaliyetleriyle de yakin dan girer olmuşlar ve vilâyetten sonra otomo. le Reşilt. Sinan Pasa camli ret etmislerdir, İsmet İnönü, buradaki çahsmalsrı da takdir buyutarak alâkaderlâra Orfat ve di, rektiğterde bulunuşlardir, milyon liralık bir rakkanyle iştirak ediyor Muhtelif mükelleflere tarhedilen miktarlar İstanbul belediyesi tramvay ve elek- trik idaresi 674000 lira, Halil Ali Ber men 1.500.000, Barjilây Benjamen 2 mil yon,Lâster Zilberman 1 milyon,Dilber za deler 1212000, Türk tiyatro şirketi 650.000, Jak ve İzak Salamon biraderler 1 milyon, Çikvaşvili ve ailesi (Mihail, Davit, Simon, Yakop) 1600000, Şekerci yan bir milyon, Vahan Dikiciyan ve şüre kâsı bir milyon, Mihran Ohanyan bir mil yon, Mustafa - Ahmet Çanakçalı 500000, Hasan Tahsin ve Hüsnü Aker kardeşler 400.000, Süha Fazıl 350000, Feridun (paşa) 350000, B. H. Kori bir milyon, Mustafa Topçuoğlu 275000, Burla bira derler 600000, isak Tarnapol 500000, Zeki Kehribar 500000. lira. beran buyurmuş; Her akşam ' Yarlık Jergisi Hüseyın Cahid YALÇIN GHKİMİZDE sabırmezlıkla, bek. isuen varlık vergisi listeleri hu odildi, Histeleri uzaktan görünce hası, olan intiba bunların miyet | Mbarlis mutedil ve İsaafı olduğu ka, Baziidir, En ağır vergilere maruz ba | Mipan azı vetandaşiarin gazetelerde gördüğünüz beyamatiarı memleketin içtimal çerbiyesi ve ahjâki © “meyiyusi una büyük memnoniyetle karşıla, baca bir olgunluk nümürds; sddola, | mabijir, Bu vatandaşlar Kendilerinin bir fedakârlığa katlınseskla. tini söylemekle börber yatatin hayır | ve selameti uğrunda bu vazifeyi seve Varlık vergisi tini hayiifimmn iserinde hakikaten 11 bir tesir yapa, cak ve ortudaki ağir BAYAyI kaldıra siktir. Çünkü memleirrtle malyoğ zor huğrumun verdiği Zap milyonlaron blm basyantımı taheımazdi edilmez bir söhle solsarken Du Kekirme pahalılığı, nin en bir'nej müsebilbi gibi berke, »in gözline batan ve türlü mute, &1 kad ve nisbet harisinde bir serveğ toplayan bir kısım halkın mevendj yot refah ve lüksü pek cok wülâha, #alara yol açasık zarnriydi harbin yarattığı gayriiiri vaziyet ba! 1: töcenr ve esmat için bir böyük İkra, miye teşkil etanişti, Elinde betbangi | bir stoku (bulunun bir tüccar vey dülkkâner rüyamda bile görmediği nisbette bir kâra konan Eter bunlar tabii zamanlardaki meşro karansçla, ri (ktjfa etselerdi harşâ gayritabii surtların mazur ve muhik göslereceği hi- yükseliş hududu minde kahalardı bugünkü pabahlıktam eser görülmez dı, Amerikaün bükünmt fiyatlar için Bir gwvün tesis etmiştir. Bu bizim bi, diğimiz sarhlır, Ondan — yukarı, dir ırdır, Reisicümhurümuz, bir ara, Tunusta Iki taraf yeni çarpışma- lara hazırlanıyor Almanlar Marsilyadan Tunusa asker geçiriyorlar | Londra, 17 (A.A.) — Tunusta durgunluk var, Her iki terâf yeni çarpışmalara bazırlanmaktadırlar. Bu cepsiden, başka yeni haber alınamamış Alman hava kuvvetlerinin dağıl. Kurban Bayramı Yarın Kurban Bayramıdır. Sa Yin okuyucularmızm bayramları m şimdiden kutlar ve memleketi. mizin sulh, söküm ve birlik için. de çok bayramlar idrâk etmesini dileriz. Bayram münasebetiyle gaze. temiz yarınki cama, cuma ve parar günleri çılkmıyacak, pa, zartesi gününden itibaren tel rar neşir vazifesi:e devam ede. Se mmıya yüz tuttuğu sanılmaktadır. Bu uçakların birçoğu Rus cephe. sinden buraya nakledilmiş bulun. maktadır. Cezayir, 17 (A.A,) — Tunusta | Agop Mihalyan 400000, Mehmet Karımancı 100000, Tevfik ve Be. şir Tatari 100000, Avram Maâzon ve Salamon Beton Kollektif Şirk *i 105000, Katalan biraderler 120 bin, Renker kardeşler kollektif gir keti 105 bin, Yunus çimento fab, rizasi 200.000, Taranto mahdumla, nm 150,000 Salamon Behnuares 180,000, Nahme Pesah 200,000, Fikret Bayraktaroğlu ve şiirekâşı mi Lütfi; 00000 Kansat Kitapha. Desi sahibi İlyas Bayar 450 bin, Yakup Bayar 150.000, Sucukçu Apik 50 bin, Kendir ve Keten sanayi 'Tirk Anonim şir. kei 80 bin, Suren Poladyan 179 bin, Layboviç 150 bin, Sahibinin #esi 000 bin, Narlıyan Lâtfiyan 1,000,000, Salamon Beha 120 bin, Sark Deri Şirketi 330 bin, Vidğman ve şeriki 225 bin, Turyağı Şirketi 150 bin, Kirkor Zangoçyan 300 kin

Sokoni Vakom 332 bin, Şalım bi, rederler 1000,000, Çikolatacıık ve şekersilik şirketi 150 bin Ba, har Uzyel Percs 200 bin, Milit As, #ürans 260 bin. Evfiya sade Nu. reddin 25000, Hırdavatçı Mita Karabetyan At yarışları havalar düzeldiğinden dolayı ya || Bahsi müşterekle.| kında büyük ve şiddetli tank mu. hrrebelerinin cereyan edeceği &a- nrlmaktadır, Bern, 17 (A.A.) —'Tunusta ha va hâkimiyeti el'an Almanlarin elinde bulunmaktadır. General Nehrine kuvvetleri demiryolunu ve bütün yolları hâkimiyetelri al- tında tçtmaktadirlar, Madrit, 17 (A.A.) — Cezayir den alman telgraflarda Tunusun cenubunda biirük hareketler va pilmakta olduğu bildirilmektedir. Sus, Sfax ve Gabes'e birçok ufak vapurlar gelmektedir. Sâhil boyun deki yolla arabalar, karınca gibi , kaynamakta dır. Söylendiğine göre Frensada AL manlar, Kuron burnu ile Röne (Arkası sayfa 3 Sütun Eda) re iştirak eden okuyuconlarımıza At yarışlarının son haftası bayrama rastltyor, Gazetemiz bu... günlerde inlişar elmiyecektir, Fakat bahsi müşterek bilet sipa" rişleri kabulüne bayramın birin, ci cuma -yani yapn, saat 18 de baslanacak cümartesi günüyle pazar günü saat 1l e kadar de, vam çüecektir. Yalnız kazananların paraları, her hafta pazartesi günü yapılır ken “bayram münasebetiyle bu tir, kizinci ordu Elageylânın 329 kilometre kile bir sel vardı Kahirs, 17 (A.A,) — Sekizice Ja Kahire, 17 (A.A.) — Kolumbi. | Beyrat, 17 (A.A) — Remej kuv arderleri ile İngiliz kuv. | 100 bin, Tumik Gesaryan 500,000, Hırdavatçı Ayaş 600,000 lira v. İk vergisi vereceklerdir. İraş sahiplerinin varlık vergisi İstanbulün gayrimenkullere tahak , kuk ettirilen varlık vergisi mtketlet, lerinden bir kısmının isimleri de şun, Yardım: Onuik Verter 20 bin, Edina Narlı, yan 5i.000, Serkis Kasıyan 100 bin, İyas Bayer 80000, Alheddin 70 bin, Alber oğulları, Tâ Bank e Mümllke ümmi BE Baker 27 bin, Alis 20 hiz, Alalemci 14 vilâyetimizin vereceği rakamlar 330 000-000 26 TOL 75 14 658 800 508 874 4 800 000 6 173 5 3 286 140 İsanbul İzmir Ankara Bursa Adana 310 406 194 738 | yan 55 bin, Dimitri Damian © ve saire 40 bin, yalnın Damla 40 bin Eznlâk grketi 25 bin, Yevm Atabek 30 bin, Kamer Atabek 8 bin, o Mehmet Al Abut 80 bin, Mardiros Agopyan 149 Un, Şirket bayriye 18.604, Yedikule Ermenihastaneni 80 bin, Balıklı Rum hastanesi 68 bin, Denizbank (O 6000 Cumhuriyet merkez bankas (12 bin, Ağip tahtaburunyan 40 bin, Abdur , rahman Abit 80 bin. Fatma Kozluca Miakteyan 20. bin, Ve. E Alemdar 20 bin, Amnif Yusufyan 0 biu, Şark Türk Anonim Sigorta şir keti 25 bin, İstanbul umum siyon, ta şirketi 82.500, Asikürasyol sl. gorta anonim şirketi 13 bin, Gat Franko 23 bin, Hakkı Tecim 25 bin, bayan Seniye 89 Nin, Leonida Demanogos 50 bin, Nafiz Kâzm Erat 20 bin, Sunullah Hamdi 50 bin. Alber Masat 90 bin, Fdvart Hasat 30 bin, Santivan Petro 25 bin, Ziya Kuntay 80 bin, Lafosi, yer siporta şirketi 80 Hira ödiye ceklerdir, Yusuf İzzettin veresesi 150 bin, Hamopulos M, Nurj Can 200 bin, Hamopülos 205 bin, Kara: van 25 bin, Hayri İpar 16 bin, T. Amir 10 bin lira vereceklerdir, (Diğer malimat $ üncü saytada) İki feci cinayet BiR ADAM KARISINI ÖLDÜRDÜ VE KIZINI DA AĞIR YARALADI Bir kadın da çocuğu kuyuya atarak Dün gece, Bukarköye bağlı | Safra #byünde feci bir ojnayet işlenmiş, b. de kaçarken vurulmuş , Hidise şöyle cereyan etmiştir: risi, bir müddet evvel, karım Ay aralarmdaki geçimsizlik yüzün den âyrtümış, karısı kizi Gülsüm ko. canınm yarına bırnikarak ayrı otur.| mağa başlamıştır. Hakat geçenlerde Kızı Gülsüm hastalanmış ve dün gece küdir çocuğunu görmek üzere Nuret, tinin evine gitmiştir. Nurettin karımın geldiğini görün ce, kendisine yalvararak artık bariş. malarını, ve tekrür beraber oturma. rn: rica etmiştir. Kadın kabul et - | memiş, bunun üzerine | hiddetlenen; Nurettin tabancasını çekerek karısı, Ba Gç el ateş etmiş ve cansız olarak yere Bir sirada ateşler içinde yatakta ya tan Gülsüm annesin; kurtarmak için İ babasının Getme atılmış, gözleri ka, | boğdu yer; yuvarjanmıştır. Nurettin bundsn sonra yaptığına pişman olmuş ve kaç mak Için kapıya doğru kogmuşsa de ayağı takılarak yuvarlanmış, Vu #. Hüseyin Cahit Yalçın Afrika İngiltere Amerika Seyahatlerini anlağıyar. Bayram istilinden sonra HABER o coları bu alâkalı mevsmu HA BER sütunlarında közde ya an harp zonhabizi, şim | vetle imalı aatmağa hak yoktur, Fekat eeee | nin pı Je ilerlemekte v. yil. | etleri arısında dün bir hafif çar. ii Amerikada bir çek eşyada tieenrlar dir, k | pışma vukua gelmiştir. Bu çarpın. | maran adam bu seter de elindeki ta.| ve easaf bu narhlan yani hükümetin! Afittefik etleri simdi epey. | sında bir noktaya varmış duke ma esnasinda İngilizler bir mik. | baneanm kabassı jile kıznm Obaşma (Arkası sayfa 3 sütun 5 de) | ce balıda bulunmaktadırlar, tör esir almışlardır. siddetle vurmuş, kas da kanlı; içinde | BER sütunlarmda bulaca'lardır

Aynı gün çıkan diğer gazeteler