4 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kâbil civarında muharebeler olacak. aylığır6 iha e için m #6ve 9 lıradır. KARARLAŞTIRILIR. İzmir atkoşuları. Dünkü koşu l pek ziyade | heyecanlı olmuş, . Devlet ve üzerinin ye tertip ettiği | ia bugün Bacada tera ei) | miştir. 'birinci te niğlörE in yukanı ya şu pe amış v 1 ye we e kasraklar > medi ir iki , ikincinin 75, üçüncünün bei Bu koşuya kaan çi | , ii el 700. Tire dört ve daha zi İetten beklenir. Bu leket verde, ancak d tıkrar vasıtasi| iledir ki şılır.. Ve gene det | şebbüs kudreti ile, mer Ve it e ağ i e faaliyet kuv. Üçüncü İzmir sibahi ocağı koşusu: handikap üç ve daha ad yaş- met ve veiflerisn taki ii ve'arap at ve kısraklara cemiyetin yaş ir ile mahsus nasip bir surette tanzim mi | Dale) 5,600 metredir. Birinci- : © © bilmesi için evvela teşkilat nin ikramiyesi 800 ikincinin 150 sönre w da ihtısas ve kabiliyet cep- in ünün 50 liradır. Bu koşuya © helerinin nazarı itibara alınması | hayva Me tmiştir. Birinci © lâzım gelir. Devlet teşkilatının | ad anca sayfada) İmer gepualai hb mel li Gren! hâdisesi. Dün gre gren hâdisesi ali (altı dakika sü mann ver Ge EZ d Dün saat 14430 da ri Ni dalya İsitlerie temasta bül Ga dakiki” deve edin' ve gitti ! eşkilatı bozuk olur Ve | denilen hava hadisesinin başları ş devlet kuvvetinin | gıcında havanın tazyikı seri olarak ! slarından biri'©- | üç milimetre kadar yükselmiş ve Ni b havanın. sühuneti ayni suretle on beklediği- | derece alçalmıştr. 4 reti de | — Rüzgürm toprak seviyesinde | getireceği" | sürati yirmi üş metroyu bülmüğ m inünde va yirmi “metre | irüfadaki e her şeyden | aleti ise otuz bir metroluk e Bun: Hac lann vik kısımları garp ve garbı iti mubi arasından şark, İğ ii yiz li takıp ey- girmiş ve Hâdise idiz Ankaraya dü şen zaman mıktarı iki mili met tredir. Rüzgünn süratı ufak tefek ha- at yaj e, Hadise at pek wi lk saat e Şu tekrar vuğtur. v.. EN pek itibari l | My Teslihatı tahdit komisyonuna i Almanve Sovyet heyetinin , | i son defa Koyan Pire ler. ei ve Cenenne, 2 (4-40) b ei 3(A. A) — Sihhiye Vekili Refik B. NE Fufzassıhha U. M, | Asım B. ol gidek halde Amerikaya bare- | ket etmektedir. Vek sta m 3 ekispresl beyanatı. Sıhbiye e e bugün ye etmiştir. na şu sözleri söyledi, “Hi ğ 2 — asile dilnesini teki etmişti! Japon be-| takat bazı telkinata bulunacakları öy- yeti bazı ihtirazi e ileri sütmüğ-- İ | | çi tedir. | , Amerikan © heyeti levazımı laf yeli olabilecek? | yiye, amöğrğ ii ye vi mes'elesinde en ğa alâkadar .) — Dal ya ii gdeğriini Ale) evletinin olan devletler ekseriyetinin reyine t8bi 5 iriyor. . Say pi ie geli yen lim olacağını beyan etmiştir. Şal her biri Kü ni in cadel li > tkik ede- Tasdik edilen metin. iğine verecek olursa bir itilaf Hib im. Avdetimde Özne (dk) hdidi teşli, | elde edilmesi ümitleri tekrar canlana: | €9esatı Sıhhiyesini ii il dar kollayan iğ çi kald ekşi seki im. Memleketimizin sıhhi vazi- kında Amerika, İngiltere, BDS Japonya ve Kanada arasında ileride akt- kaya, Fransa, ZA o 'ahdidi bu sene bilhassa van Vi ir zar nt nsı reisi M. Loudon oh dde lesine ehemmiyet verecel mektedir. Ki mukavele metnini tasdik et- ünden! li bir gripten | liralık tahsisat ile büyük yar | ip e de dispanserl, Gibson'un sl pel sağl la h hee ” Ek AROMA ma 2 vi imi 2 ek ın Akvam Cemiy iğ or: Leh seret tinin, md hüküm inden sop talimata göre zari tahdidi” teslihat İnan | hattı hareketinin resmi mahfili m oldu) ket enini teyit eyl ali komi iie gal iin eler be a hir düşman bir si Si Terini tat di M. Şahi M. ile bir üştür. Yarın mühim. sant mülakatlar yi ea hali hazırda İngilterede bulunmakta olan Japon “murahhası M. rn kar Ren'de bir mahallin belediye reisi olup si dölayısile orada bulun . akta va A m avdrüne İ 4 idin dermeyan olunan kadar bep ediln l bahri pro- cektir a günlü erek bir i edilişi Gi) por tanzimi imkânı elde e © harp gemilerinin inşası hususunu bila | Almanların tam manasil addo- © müddet tehir edilmis olduğunun söyle- | İ Tunabilecek tekliflerde almamaya | miştir | ? Sami | i Yakın zamanda. ai Yeni bir bina. | Kabiloyarında. kanlı Şehrimizin her gün daha yenileşen | | İ manzarası içinde dalma eski vr | | musademeler vuku bulacak. | gir şep vardır Hamam. Yazın | 30 (HM. ) — Bursada Ja | ondra, 2 (A.A.) —Peşaverden | Manadan kalkarak konya ovasına «| gn muazzam bir ipek fabrikası | Rentere bildiriliyor: n tozlardan temizlenmek istiyen: a getirdiler. Pek yakında faaliyete İl an tahtını ele geçirmeğe | ül hamama gittikten sonra, olan bu fabrikayı dün gezdim. iması sorar- “Şimdi de ama için | Henüz e ka arın I reye baş vurmalı? Zira bizim ha- | ik tesisatının | ek yakında Kâbilin civarında | Mamlarımızda Yak Li , fe- | diyordu. 200 e yak Filik bir de ii eri vukuuna İ mizlenmek üçe bir hararetle ear Yer altından intizar olu: Ankara için temiz bir banyo, | geçirilen elel anı 98 büyük — e e — b pi otelden çok daha yi e kumaş Si tahrik Ein İstanbuldaki Bold yi İdır. anlıyan, çalışkan ve n a Sabrikanın diğer fab arı İstanbul; 3 — CA. Sehrimizi mu: A türk, iki seneden e Bi edilen husu er iyatın lee mall leri | sinhi bir hamam yem ve li E kâmilen japon alel tahsis edil İN olan dün mış, nihayet mektepleri ) Diğer fabrikalarımızda Kı g işlerdi idir. Bu sn bat içinde bir mi il iel a0 GİGİ ir. şehrin mı leketin en güzel, en zn en iken. | ya - esesini vücuda getirmiştir. | rette dokunuyor. Ten istihsal ve Di mr tt gezi ağ bu şirin yer, | imal masrafı pek yüksek olan bu nevi e bir ban: uradan çi | vok kıreplerin kâr iz in an bir kimse uk emilme İ & Janon İşleri iü için Ri bir ver ara Başımı- | işlenen o kumaşlarda iz sarf- zın. üstün eğe laiipemi | Er Tal tan e tok camları önek hagıam kubbe- hale ve ağir kumaş meydana gel | leri ile, sıcak ve soğuk su borüları- | elk ki, bu e Bursa ni | an muntazam bir arzda uzandığı | için ne kadar kâr temin edeceği pı İ bu beyaz ve düz banyo tavanı ara- | aşikârdir.. Japonların burada bir ipek İsahdaki fark, bize; medrese ile mek- m e getirmelerine saik, son İ dep arasındaki mesafeyi hatırlattı. gümrük kanunu dolayısile yeğ sermayedar, m! ünl ei 0 “0 iin a0 a a fabrikadan e rılacak ktir. terten hi htiy. d cumızın bir kısmı tatmin ediliyor. Her çeşit kumaşlar dokuy | sermaye sahibi Türk buna benzer i dahilinde; boyahane, ütü ihtiyaçlardan birini keşfetse ve onu Ç dairesi, Ambalaj, ve dokuma dairesi ? ye Te çalışsa, her işi yalnız | olmak üzre ire vanlk. GEN beklemek erilmiş olur. belediyeden 4dı ! gel günde iki 7 metre kum. a İN ayet e rsada Hasılı | Halka, İsi yaşın me Si ii cek müesseseler dul | m i Ge dol okuya li adi Kai 5 zl ie mi yeni bir Daha ye :ydi : İpekçiliğimizde — Bu yar in? demektir. ne > in Tküçük keremi kim görse yetiştiren. torunum olduğuna 1 inanmıyor. Kend min sannedi iyorla, — —2/ gi BEM, istanbul, H hükümeti Sovyet ticaret iii bei payanda: Di yi ürk dokumacılık anonim | rüteessir olacak ? id sağ | komünist veni yaptığı in tebit etmeği kararla; mi şirketi bu Dn Sıhhiye Vekili Amerikaya gitti. TELEFON: Başmuharir 1063, Tahrir l müdürü 1062, emk Müdürü 1064 Ankara Hakimiyet Adres: Ankara, Çankırı Caddesi. İzmirde. le Gazi Hazretlerinin eykelleri rekzolunacaktır. İzmir, ZA.) — Vilayet Umumi ME bugünkü “si e lazretlerinin İni hey- elleri. için Jen sik, Zeki ve ihar Beyle, Avrupada, tahsilde ban anl ların şahsi masarifi için 900 ve muallimi m akeezleği dım b Si bin 600 lira tahsisat vazedilmi başı ormanında yangın bul, 3ÇCHM. ) — Dün ak: m Beykoz civarındak Çav Şi ormanından çıkan yangın detli surette şia m yiz İstanbul, 3 vi ii M. 4 başi çiftliği ol kai saat beşte döndürülmüş ştur. | Bursada bir japon fabrikası. Jraponla Bursada sırf japon li işi. Yapar Jolie açıyorlar. Bursada Sanayi Mi sanılmı Da müstefit olacak ve irçok türk işçi EK a daha az abla imkânına maz « mevaddı iptidaiye * halinde evkederek: mamul şekilde burada tezyit masrah da Ti üş O aleyh: şu vazi Rl şekilde hükümetimizin arzu vi die la alli 'eşviki sanayi kanununda esas banu temin için yapılmıştır. ki sanayi- yükseltecek olan bu müesseselerin bayat. ikusadiyatımızın a çök mağa Kaloar ii nik nsi7 tüccan da hakikatte e fabrikalar hesabına çalışıyorlar. Bir Türkle ortak 5 faaliyeti 5 EE Ss de hariçten “Türkiyeye gelen sermaye: e am memnle e gir e istik- bal duğunu ipa a elekrik şirket elk 3 ünci

Bu sayıdan diğer sayfalar: