3 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

3 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eğik İZ, alt 4 yili 5 kıra, ap iy 6 öve 9 ça Min tar KARARLA Günde. indelik;” öne Maaş (aş Kanunu. eyi kanunlar; hüsusi arzu- iza, nazari tasâvvurlarimıza un olanlar “değil- dn üni vi) şeri her tl Edilebilir. He le bi ir olan rm geli mek “değin ıyaat iğ icibin ce “İsi yapıla ki r. P eek MM, g 9 en bir derttir. eşik değil ağ kolaydır. a. leiiler. yali; ir isin yet olmıyanların ii | t üm yalanda İ ıyılma- kanunu hakkin irçok | mi Fil | şöyle deniliyor: | 5 *Barön kanundı İdari ve ülki ilkleri tsizdir. idaresi. b dai edebilir. -An iz en 7 l le-eylân ve | Kii. NN iniz, bund pine Hır mü ve güm inile yâpılan müsvenetleri, garp di deki iz sistemle- mücerröt cekleri ye hiç Bir merasime, k mek iyecek iki mektep birleşvre ecektir; Ora mekteplerle decekler o Binin memke dir. | ipa | EYER ili Lİ bildi, Nu. 2,807. — —Ununcu sene. “Nekteple Ci bayramı. Pe giy bütün nekt/pler her ar kağ yâcaklardır ai pazartesi günü v baytar Vardir. olduğu gibi bu sene de Şeh: Ğ okura divarın- si güzel yerlere gide kayde er in için vali yapılmakta: VİYANA ELÇİMİZ. ETTİ. VİYANA ÇİM DÜN HAREKE Hamdi BŞ nen, eb bulunmak- k Üy gidecektir a ' Dokuz Nezaret. Mussolini Nafia Nezaretini de «Maliye e Na ğını nazırlıktan esine, Semen 2 duğu nezaretlüğn miktarı dokuza baliğ Ölenuştur. am 7 sizin MAHMUT : b'usu Geçen || | | geçmişten in | Sirer acibe. © beri, gözleri tam ai açılıp .panan bir mevcut olduk. » F.N. > BDukimiyeti Ev CUMA, 3, MAYIS, 1929. Dr. Refik Be Bulaşan hastalıklarla uğraşmak | için busene bütçesine bir milyon lira kondu. L B. AMERİKA'DA a AY KALACAKTIR. Istanbul; 2 (GFKM. 4) Sıhhat ve muavenet Vekili Dr, Refik a B. Hi yyaharı, hakkında şu söz- mi “Cumaya © Amerika'ya hareket ediyorum Berlim'de İkİ ii kalaca' ğım a mbura tariktle “ Nevyork'a gideceği Ame üç ay kalarak Rok- feller ee tetkik edece- Zim, mleketimize girmesi 2a- ek için Jp komisyon yapı- al eri Yl zi daveti la Amerika'ya dört e a ği İngilterede intihabat. Amele Fırkası sini meyremişd. milleti amele mevkii ala Bu beyi fırkası mın ei. noktalarını şu sirele saymaktad Mn ii ve sükün İçirde “anne meselesinin hallini te iz eml Acilen tatbik emiş | için bilhassa ihracat tacirlerine Klee amk; nc leyl gene rini San'atleri kavvetlendirmek isi Dm geniş, iş mikiyast musvenet aden kömürü Sanayiini mil, emk am kuvetelmek; de. niz ortasında 8) i Benli pisi bulm; Rİ siyaset sahasında hi kemli e hdd veslihatr ibaret olan iki gaye Cemiyeti Akvam vasıta- öle takip olunacak ve Rusja ile yasi ve ticari münasebat tesis edilece Fıkra. zi. daima insanların | isi gözlerini vücuda getirir ir. Hayat, cemiyeti her zam sevkeden bir küdrettir. Bu yürüyen heyet, arasıra, ne kadar yolaldığını | anlamak için başını geriye çevirir. | zaman arkasında | rinde adım sayanlar. ka üstü yuvarlanacak olan. | Bizim mazi neslin çocukluğu, daima | ruyasını görenlerin Ri i geçmişti: Her zaman, her w olmuş kahramanlarla lm lb nemleketlerir o hayalini göst dl | re Dünü anlatimi 29 Zünü ve yarını iş hm vakti göl yordu. Ade tarih“ âlemi içinde şad fani | belli b bir müverrihimiz bileyok- | duz Hülâsa, düne kadar, tam manası | ile gözleri ensesinde açılıp kapanan | | Mazinin hakiki kıygeti ancak sa- | Yili senelerden beri verilmeğe b mim He ınamile, yapılmış ve bir sene son- iti işler göz önüne si Artık iz yarın ltşan, > geçmişi olduğumuzdan ka- | | ela. | | Açıla. Silahlanmanın tahdidi beyannamesini! Benmiyim ai görüştü: Şehir görülen; skp hadler sokak Komisyon on ağustonta tekrar; || arasina alan kurunu vusta, soka! toplanacak m “dari Bu md ea e” yağ gayi ip Dr. Rerik ettibba eczacıların da mümessilleri bu- İunacaktır. ıhhat ve İçtimai Muayenet Vekili in söyledikleri, dirmiştir. Ko im güstosta olunacağı Misin or. Rıyaseticümhur Ban ea u ando sonu! her ması tâyin a | dar caddeler, yazın serin e davet | rüzgürn haşarılık etmesine mani ( Mabadı 3üncü sayfada) icü dosunun halk konserleri VE ŞEnli HİRGİLİK. PROFESÖRÜ ÖKLEY DÜN İKİNCİ koyu YED mimari ana | di si, y yüksek liği ve e birçok mi eseli resimler göstermiştir. ikte de semere veren hire | uşmanın Si nıdır: maksattan a sadik kalmi | ve sı bun! izi abime | bütün B. odaları alınması, neticeyi unda | ri itibara der, e Şehri ve mir ederi vardır | dine gör y bi pa mi za yade meydara Jâzımdır. yakında başlıyacaktır. vie ei Yenişehirde yapılmakta olan muzika ımahalli. Yel Ri ai bandosu-tar: ecek “Olan akşam ina kadar devâm il alından her akşam halk” konserleri için yapılan muzıka yeri iserlerine ; başlıyacak ve kons tir. 7 | ŞEHİR, Sim Lr ve sat e dün saat 7'de eski “ürk enin e Mm veoni n sr di Ür kli- eder, i şekilli e emi çü atinkilerin” ay- eken malze- a kişa birakir Bi rn dizer : er ze ven ola öZ Her e ken- ki, etmek ar pdr Yenişehirde meydanda bitmek mahallin üstü e ve elektrik tertibatı yapıldıktan sonra erler « teşrinievel Cebeci Mektebi. Barem liyim İnşaatı ikin ilana olunmuyor. olan Mari ae ii len yek ilinde vi rümürdki De senesi zarfında ür. un levazımı der: | menin terk Hi SN EYE Değirmen lere ormanını Mili ele m defterhane memuru Enver rel Vazoniye tevl terki olun- na re ei kalan ilk meki m iş Gr rleki gene bat e Sahte orman “sahipleri tevkif sekle tetkil eni tarafından Bar a ii tetkikat Bülçe Encün Bütçe cüm. Lâyihası etrafınd: bitmemiştir. cümen hazırlık müsbet bir katar ilk mektep ie devresinde Gğ kt al edilmeden | dan sassızdır. ei La ve | menin, ö nda ttk kaya | katını yi Hiyihayı iii ümümiyeye evketme vetlidir. ihtimali kuyv se. Si ulke, Sidney, 1 CAA.) — 5 Mayısta mektepler yeni malümat gelmedi. bayramı olâcaktır. ar e e çe Müdürü ie TELGRAF ; Ankara Hakimiyet Adresr Ankara, Çankırı Caddesi, Afganistan'daki son harekâta dair em — Herat tan ileri ve oldu Ann ya haklanda dün yeni bil mişti Amanullahın m “emt tan il istikametinde devam Atı henüz ce Londra'da alınmış resmini bir İngiliz mecmüasıridan naklediyoruz. İtalya aba AN T M. e de. talya ig Mine M Grandi ile refikası 10 buçukta Büdape; vii ve ii w eği dü Hariciye Valko, vekâlet mi “Bave ile rai k bir halk kütlesi BAİN ve - Macar erek otele inmiştir. Yaz geldi. Ankarada sıcaklar birdenbire başla- mışur. Filhakika “aruk m sıcakların fazlalaşması icap eden geliyoruz.“ Fakat dün sebili tay ettiği sıcaklık miktarı zamana uyacak Da erecenin elin ar Aldi daki h isa mi hayırlı yağmurlara intizar edilmektedi 2 Halk dersaneleri li e ie rı bitti. Talk neleri dört aylık deyreli ie im iy nisan sonunda yâ- lmıştır. (dört aylık devrelere iştirak ımların pı eden Hanı m ari 29 ve etik de 30 ni akşamı icra v , mcihaniye henüz tetkik edil. mali beri er kurs müdavim- muvaffak. oldi re bulunmuş. ve imei oğan imtihanları meki re imtihanları ik- ei Merkez ilk mekteplerin im na kun beşinci gü- alama - mekteplerde de m edecektir. ez - il ale Beni 2, ve lal üzere abo ki bedi om

Bu sayıdan diğer sayfalar: