3 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

3 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ği z i Ev müdürlüğünden. 5 Numarası evkii 204 dikiz Koyunpazarında 5 Balık Baraka Çakıcılarda - metre samba günü çayır tarla Karlık Üeliplerin tarla İncesuda baraka Atpazarında lp marka aynalı em ! ZEISS İsmbe ların sarfiyatl n etikleri Görlibe ile sabit Şirketinden. - n merkezi- rabit a icra edile Bugün saat 8-16 arasında Sâ- Anka tarafından ve kat” edileceği ilan olunur. Mevkii Cinsi İsa hirde bugün yapılmakta Ibadullah cadde dükkân '€kâlet ili Müda: P - “ > le ve e GARA diğer öle, Dina diği Pa, RE eke, Aİ ekin, yibir. yerde, Çan olanldirni “19.5 ke, di bir pe üzerinde BE aym an 15 met e 20 metro yüzü rr 5 mel ro murabbamda olan sal arsa ta iz ev. yapılırken ve doldurma masrafına Sefaretanesinin çılmış ol mayısın. mayısın mayısın altıda muayyen oluhur. ARZU MÜ- Hâkimiyeti Milliye Mektep Ankarada müzesi ei z enstitü binası ani zart üğül rihne kadar 1 at “faz rojo Şartnameleri nk üzere eyyanii tünliyedön miladi çel isine acai ilan olunur": 1426699 umum ve Cebecide aa hane tatli Sulu in see ücele mb arzu eden Atpaza rinda perukâr Ali efendiye Ankara icra riyase- in i ley am in m i Mirim ny salı günü sun 13'de Haymana hanı ittiselinde alen iliski, ad gi olan ların yevm ve vakti mahallinde mku fonrİboru 5-5-020 tari ve üzere “öle kol üzere her © gün ve sakın 32 Üçü dep inşisi pazarlıkla münaka: Saya konulmuştur. İhalesi 6 “Mayıs. 929 Pazartesi Yiğünü saar *10 dadı keşfini, Şetaiti Tennivesini resmini götmek üzere İleri güeiei pazatilga “iştirak Ta deo ig vere glikol misyonuna, gelmeleri 13675 biridepa inşasi , pözarlıkla müna- kasaya ;- konulmuştur. “Iheleş 920. pazat sgnü saat 10 dadı Keşfini her gün ve pazarlığa, iştirak, için de o gün ve saacie İevaziik ği gm ke misyonuna e dölü e tüpü pazarı ilm edilöcektğ. Talip- Vi marker âstisdleecgiğk © üzere 5. 099 tarihine e pazar m saat bine merkez Me müracaatları. YAZ BULUTU Hakimiyeti Matbaasindü d 519 Fiyat otomobil yazıha- Adet 8 adet demir TR mas bölme 1 tenek: 15 110 adet Türk hava Mer (Şen sayfa) Harun Reşit Nörveçli tayyareci “Törnbetg, i İ irk Alçısı Bütün dai rağbet ve takdirini kazanan Türk alçısının umumi satış mi arada e malzemei inşaiye rethanesidir Bu alçıyı bei hem. paramızı yemişi e) olur ve hem de ve cins itibarile ecnebi faikı- yeti tahakkuk ll ürk alçısını sile Kya po Kays ilerde «Koyun, pazarında rında nölgririğ ŞI 1 Sai 929 erile- amir gan Yanlar. mübaya iayısi 920 tarihine, usulile münakasayi Celal efendinin ve Tistaları" görmek ve mald- mat alm; e Ankara, İstanbul mas arife; a iin İzmir” san'atlar mek- FEN tesisat ve asri holan- Ankara Anafartalar birlike in ilan

Bu sayıdan diğer sayfalar: