3 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

3 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LER S etkikatta Bulmak mdf için, v0 Bm aör€ket etti/ & imi za İ Pi eden gün avı SN süne “VE din m refakatinde işebir > 5 ği zi kik ğini cak malümata göre Bur | tökikat iki ce ilden yapıla Oğrudu Şrudan alara a ölme. ide ha ak iye yağa rm ime | yirmi İtilaf müzakerahı. | Bitaraf mübadele azaları 7 Aliya a geli iyyr. ı göre hüküme stan die zakeı BED için bi mübad giry€sine muvafakat ret muahedesi; M) 5 Türki desinin müzakeresi, için i İtalyan heyeti gideceği ,OÖmumi Hapishanede.| , Harf inkılabının mes'ut bir ( nelicesi görüldü. Harfiakılabımızın mes'ut neticelerin- İlden VE Semerelerinden biri d in J Hapishânet Umümide görüm Halk | mektepleri baş X num Lin de İmiş dersanelerinden - dört aylık Ti ve mal ml in bu. dersanenin edilmişti. Müddeti dün imü- dan iliği derühde İitam bulan bu dersanenin b yapılır. İmtihanı ut mu dörte Maarif Rahmi, Reşat < İleylerin saat O: rif Müd du imtihanda. mağallimleri Kenan sikinden imtihan edilmişlerdir. İmtihanı m muallim Kenan bir nutuk söylemiş ve bu müdavimlerini ve biç n biri tara A i gün içinde en ve bundan ge duyduğu B. inde Bi bilmi Bir gün n içinde. Vilayetlerdeki| al elade vakayi. ie Vilayerlerd e vakayi ak dığım gün içind sende en Huk Mi, an suk b dövmüş miştir. Failler verilmişlerdi öldürdüğünden tutularak adliyeye verilmiştir. — Pazar kazasının. Kustaniye köyünde n RO oğullarından Hak- deri Mustafa tarafından öl- rinde tutularak Adliyey: erilmiştir — Fethiyenin Yahağaç mevki tu Meh: aparak eşya: Koll aşiretinden İsmail ve ört Ti aşı Ke verilmişlerdi Milasın Ke alk sandık imet iy elden tabanca ii SE rl ye oğlu Si eden ol rdüğünden miştir. mbanın Harızbaşı kö- Mehmet ta- ateş ir k Ça yünden Yakup oğlu bancasını karıştırırken akrabasından. Alinin dürmüştür. Katil Adliyeye miştir. mun idi dö- oğlu Celâl bir ölmüştür. Failler ağlı Kudur sahi- Hakimiyeti; Milliye veril- 1 Mayıs günü. Avnagi ve ve Amerika ei şekilde ot dei e G e mülyete ben eid sehrin meri e ve şimalin ir birçok noktalarda o müteaddit de- alar toplanmışlardır. Polis mü- dahale ederek bu içtimaları dâ- gtemıştr.. Müsademe ii 24 lis ve 78 yaralan- ışur.. Ölenin me altıdır. Takaben alı rr ii ni edil- miştir, - Beri imalinde — polis aminin. yaptıkları sü riğ tü Hafif mi k ik müstesna ML üz- anyanın sair rim ry dia ihlal edilmemi Mos kele ve ! di Si ez tezahür. rım milyo ap le etmiştir. Kl 'ydanda — Voroşilif © tarafından alin Si gi resminde h yeti süfera hükümet hazır bulunmuş 27451 Ve Taşradan i murahbanar temsili resim basıncayağ önünden gün daha irani edenle İngilterede. Londra, 1 (A.A. Kİ dre Ve alaya içre 1 mayıs münasel hangi bir vak'a zubur ettiğine dair hiç bir haber ve Londra, 1 1 Mayıs dolayısile ne Di rada ve ne de wn i wa hiç bi hâdise olma ehistanda, Varşova, e ) — 1 mayıs baya günü sükünetle z ii led e mitinkli İç bir. disa, Ki MEL YAR ebedi minne klein. ölem B e reşek- m şarka postâhava hatları Je A i tesis edilecek mi? Di e 2 hükü- ede 5. ği cesminin | ri ması ai ii e lebinin be hava | beyan eti Berlin: £ CA. A) — anya Post sinde, idar Diri çi el e hatları tesisine am iştir. | hatların tesisi mesel darı “Fatbol birincilikleri. An takımdan, e “e Mili çakım kaleci tında başlıyacaktır emahiri cenubunda dei fari ini terki ie ru inkü er e bula bir cinayet tafsilat Yk Bu ile gelen “ürk 5 cinayet salındı lat alınmal İstintak aki Asım bey, gör- alel m defa pos iii tasi in na edep ii ikiside sevkifhaneye e e e Mari Bey ve şahit ER v 2 imseleri istievap etmiştir. Maktulün kendi te öldürüldüğü © tahakkuk al Hâdiseyi pek yakında tamamiyle tenvir ek Mi ayl çıkatilmı tada bir kaçak sigara e el bu- lunmaktadır. Habar aldığımıza göre maktul kaçakçılığı ilede iştigal On beş yirmi gün kadar evel maktul Hecı Memiş yanında birisi e hale a ni yüz yn Ri rmiş. eymen a kana- yi yi ilanda bir “ol & olmuştur. Tahkikat pek yakın bir zaman 1 mes'eleyi bütü a mamen tenevür edeceği fis katiyen müdahale etmemiştir Şikago'da Şikago, 1 ÇA:A.) — 30 000 amele sokaklarda © geçerek bir mayıs tezahüratı . yapmıştır. Bir çok komünist içtimaları | aktedil. iştir. lewyork'ta. Newyork, 1 (A. A) — Umumi arman nü edilen I hn ol 2 100: 0 da. 1 (A.A) — Saat yirmiye adr Ee Fransadaki vaziyet lgrad'da: elgrad, 1 ÇA.A.) — 1 Mayıs e geçmiş Bükreş kreş, 1 (A.A)— 1 Mayıs a Vi geçmiştir. adrid Madrid, ( ÇAA.) — 1 My emir geçmiştir. Paris, 1 (A.A. ) bi sik üzre ihtiyat © tevkif ji a kre - 350 si ecne- 3400 7 edilmi gününün Pa si tam bir Gi temin etmiştir, tecemmü etmi; A ve tenkil enebiler in e a talep edilmiyen (B) hissesi desti tahsil ÇA) hissesi Küisei şirk mukabili gaşrmenkuler Kasa ve bankalar mevcud Esham ve tahvilat cüzdan Gayrımenkullerimi Ni İşe ve Tk EN mba ik tele İpotek mukabili matldbac Hisseli iştirak mukabili müdevver em- lk sp kle di ikraza kalbolunan bonolar Gnl iel imla uibarzi ikrazat Senedat cüzdanı Mubrelf yeminatr ayal ee İ 2.0 gp İzmir'de bugün | , yapılacak a eğ İzmir'de buğün ip Jar ML Anadol iz heyeti ve iktima iş a günü Handikap. |” koşusuna iştirak edecek olan atlax rın Handikaplarını tesbit eylemiştir. Tandikap tayini için yapılan (ME Gib; eme vE A5) vrede m odalar bul mulli mekle “surette hareket zı A içtima çok hararetli münakaşaları İ sını e olmuşt e atları ile Hngiliz cİrad hazer edil tesi Hi“ e nazarı itibara alıf Gibsi gi vl intişar My mehat filde mal AE endike pları şu; suretle | tela or > tamamı ar tayin. edilmiştir: Karacabey Kısmet 57, 36,3) Merzuk 55,5, Mebruk 54, Kap İŞ. Grini 63, vi eoget 57. Banari 30 | Primrol 56,5 İnorest 53,5 tir. Yerli ve b Adlarının Handikap koşusunun mesal Gi 00 metro, mükâfatı 1004 e alarm a me- 800 metro, mükâfatı 1500 İdarei Hususiye teklifat mi laşan kurban bayramı do- layısile, halk taratından teberrü 2 kurban derilerinin toplanması, satılması için icap eden yar Kal erilerin münakas: zetelere ilan verilmiştir. İstanbul, biR ME Be yi rum borsa acentesi on iki bin lira açıkla iflas etti aa Fransa'da vi 5 a mi olmamış. İşsiz di. zayıftır. Seyrek saflı birkaç Dümayiş yapi sika'da E elime mensup yüzlerce ka- dın ve erkek Cemahiri Mi selareti önünde a muhafaza altına almağa mecbur kalmıştır. Makşika, 1 (AA) — Nogales eki: asi kttaat teslim olmuştur. Viyane, lerle müsadem, Berlin, wi poruna mene de eleinçaki 19 kişi yaralan! mıştır. — Polisin 5 kişi yaralanmşor. kik imi de kısmı azamı tah- liye edilmiştir aldığı etmel olan kredir talat Te, şimi bütün mdiye ctaatı daiteşin 2 X 20 vver tarafından tasvip. dek, teğ misyot re müc: şa te Gibson M. er Gila bir telgrafta — tahdidi i kom hususundal lunmakta, ümit il ı a “Gibson'un tele rafu, A) - Washingeon; 2 CA, Stimson'a on heyeti teklif etmiş oldu: omü DE beeinin tahdit prensibine! kal eleden mümbais olduğun umumiye « keyfiyetinin. teslihat iki hatt hare! tağyir etmediğini 7 ildirmişti a ad le: a m Sosyalist am) Ri aralanmıştır. duğu anne nist old. sedi ağ Mürecavizleri Emlâk. ve Eytam E ankası nim şirket Sermaye a ooo Tü Merkezi: AnKara Şuh: Mevı ve > Ai edil. “pe i: İsta kr e kısa vadeli ikra Merdin ya Aile aparat sand ina, © erir. kçeli pa hesabı Muvakkat #fac: Nazim iyi Lif 2.200.990 rik lira. 1 ve İzmir. e zat erine mik tedir

Bu sayıdan diğer sayfalar: