3 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

3 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i aki “Ali karar. ; ıradâi ve KAMALAK iyki, Sölümik bankasi, pimind erkek müatlim relbi imdi, “Sanayi Kl vin Sünt, ve: Çolekzaie tden © müteşi “ai ii öhda: Ocağı” erdin ürk Eer Ki ta bein e slm pla dör Kooj iğ Şiz ecek uni) bo Jira olm sermayenin dört İ, yabi 7,50 -lira toplanıp m) iile geçilebilde katık e yonlar yü We la Bankasının ik, Popi Do: ie yaz ii Me mali *oryenr, ki alarının 2şer bin; in 10,090, bağcılar 7 Akhisar Bat tütü Aksiyon hı e resine müracaat kut ba alk mektebi, temi adar y “halı vhiğdde EE berlin. S0 “gn dont ylacâğı kuvvetle ini mi sa mmlik iyeli devr olubücak ırtiman ve “müzüye kn & fendi Apar. ylik mobi eşya pi si Tebilir. Eşya içi hale mezkör arman ialip- İmeleri ilan sebbis 4 Bugün me Tmiemnle etim ava pasıf olacak? Balkarilar/ üzerinden “memleketimize doğru il a bulunan Avrupa dü: şük aayiktiun i ral Kara nizi, Aç Akde zi <£/Adslar denizini: an e doğru ar İü düşük razyiktan diğer bir (kol Akdeniz üzerinden şimali Afrikaya eye ir kol doğru yüksek' taz bir kol Afrikanın şe li garbisinden”. gerbi” Akdenize, bir kol da Yündhiltan üzerinden Ri Lefistabd döj ği ilerliyor. “klas şük röünleğiş ve Eyl e ekerimizdeki kol, ise şark iliş ; a: Memleketimizde: — ye vee bala kıs iy le mutedil: k bir miktar azalacakür. 1 — Orta Anadoluda : mütehayvil evela cenul m ve sonra şi imali sağnaklar, bulutlu esecek s1- mutedil açıkl. a wi balif yağmurlu. akyada : Rüzgâr tedi Bulan halt a ol 3 — Marmarada: Rüzgâr Şarki “sonra” Şimali; by eniyi bulutlu hafif yağmurlu. 4 dalardenizi ' sahili zde: Rüzgâr mütehavvil « ekseriyetle © çen mi tedil arasıra sağanaklar orajlu ve ha- ö yağmurlu. drajlı ve şarkf Cenubu Şarki Afdzdöldâ; li çenup. ile şark, arası ndan mute. dil kismen, ER 0 lu, yere Ga vi Kar: & Rüzgâr şimal ie garp, bu müte- gi bulutlu ve hafif y ağa ru. — Avrupadı tere ale yam ve e. Kel merkezi a Franss ve değ me diğei a ekseriyetle DAİ ve denizi, Yunanistan Ve ale memleketimizde ti? a imıntakası ekse- #Anadolu kısmen genurluş Balkanlar Dü hava “Trakya ve Mermar: miyele Fiy garbi açık kı ulutlu, ; Şarki klar, minti ee ii geçmiş. rüzgür şarki cenubi istikametlerden mutedil A nolu — (ilağ niş sal m 4 Sİ m çi 2. Mayıs, saat 9.da memles İZ a Ek z ye şark ge sebil idir b ay Vasatt > Star güneş görm imizae) Üçref kararı sip m EK, h ak yl kalan İşgalinde — ği yenin ie, birlikte , bağçeye bilahre Pransızl ayl ŞE sette kalarak Köyayi iilliye an Sk ea 1 hizmet etmek mâl tahsil memurluğunu taba e Fi Jarın vaziyet ve hakan” in kuvayi milli ita ve milli ge malze, mak suretile de ie m keylediği . ve Amali . milliyeye ha dit bir hal ve han bulunmamış Gi li yı resmi şehadar dersen vi olduğun dahi iğ sün 1 inaden m il altnda ki ada Çavuşlu; ağu Yöre Li a yede kaldığı müddetçe GAZİ. a da : malümat v arak, yi im fn mame Amal milliyenin is- ciyal, maksadile, ayi e ii resmi Ve gâyrı resmi sübut buldüğündaı mümail ei Mi verile mi kin erin Takla kar vet e. ir “müddet” sonra larin işgali iyi bulunan ağn ag as ayı ii MX ibi met Tafit Efendinin işgalden evel yer gi Kübi olduğu ve il milliye başlayınca diğer memuri birlikte eml iştirak eylediği si sızların imiyi bahçe m alk ile ve Fran-i tarruzunda harice çıka PN tg, nda ve ki yle ii mas gilenediği eğ sine devam “Eyi real e Fransızlar İtarafından di Ki kadar başka mel al abi ve amali milliyeye muhalif bir vi ein isti id . kür edliği ve kında. asın | Kine hepimi İlci eslik karar vezin İstanbul gazetel saplarından: şikâyet edi gılinden me ri i , Bunları öküyan bir aika — Ne yapalım? Dedi, | B Çarşı ikâyesi:” İstanbul ka- Sıcaklar yorlar. | yeti yok. To; mışsa alıştırmış, vakte ? vekti. PN asa k er bir adm H şınm bu başından girince Kayalı dan kim e selam verse ondan bir ve- « | ya birkaç küfür karşılık alırmış, ve | ve vi dükkandan payını ala ve işe eml gider r, açar nafı aralarında Bir gün çarşı esn: Se Sozu erler, derler ki: | | p selam 2 küfür. ilini de saba h Yarın tatlı dil ile mlenkli edelim. ttesi sabah kay gelir , birnini ul ip ağıl” bira ve Ali usta! rhaba, azizim, elmaısm, kar- var Maha afallar, hele şu- tırsak arşınına l Me el deşim m kap ve Ap k | na di varayım b ahin galimen tekrar çarşıya girer, — er selam verir amele! Bir dile ii geper. gene öyle. Küfre alıştığı için Areta başı- tekrar Kasap şaşırır, belki dalgın: ye ai diye öteki vi baş vürur: tekrar ayni mu VE- | Bir a Beğ .- yeah PE Bir gün: - Merk Daha ertesi gü | dan dolayı imiş; — Yirmi mibeş kur kâça? n yirmiye. Ve dün sorduk, bilmem ne olmuşmuşta, on- “ vi ile gelinine teli duva Hele sakız kabağını ni ii gi beş, z yi seksen!) bd ir santim aşağıya al bii SINIZ. ME te geli bir külçe al sebel n bi ya bir tel ii vali imişte! ge r Ama ne Di turfanda değ Ni 1 daha geçeyim ir in e vaği dolaşıp hiç * "kimse madan Adana, İzmi! gelir: turfanda! Ora biter, mahsul tohu bura çıkar. pi va na bu hoş Karşılıklar, ağrı verir. en olacak? Eli varıpda dükkânını bir. türlü açamaz N lö durur , başlar: — B anâ bakın beyl (Bir ül für etti! «ten sor Allah kina ba vu na alı uameleyi yel kızar, kendi kendine ka- ir. : gelir, çarşının ortasında ve “birdenbire si mğa İkindi oldü hala dükkânımı 2 yorum yahu! Biraz küfür dükkânı açıp ma uğuru v İ suatama bakayım. İyi, hoş, alay ta tufanda mi ie vet, me civ mi mak lâzım! Hatta n alma! — Nefes ia — Var, fiyatına de ii i” sa sl fupada: Ekseriye de bulutlu, gm iz geçi Ar cenup il rupada Dir ila beş santigrar mayıs KR da Güküeniz (gi No DB raporlar her gece - saat 1 de Kia telsiz telefonu te ia an ktedir. 2) ava ri hali gün saa ezi ri vi lie m e bul X saacile 9 da Memi e tarassular, yapılmıştır Şarkt Avrupa R3l8 zi Ek mastte | b JB e değişmesi 4 | Sakin — 3 | gündoğuşu 3 . Rüzgâr Doğrusu! , Enaz buğünkü 365 Sİ 8 Değişmesi Sale e gez İcra pf 28 saate N. AR İ-s--owscolvwo-cw-o Bomlu | les e ei Sp acoss ın değişmesi Üye bulurlu bulutlu bulutlu Wi) ma kaşa gene pahalı? n türfandal* a yok. Tavul 2 sim yumürta evsimi. Ta vukları Zeta say- yumurta me) yal Turfanda olayıvan h rse? Kesene # api, güre. gk kali J kampi e ği” Sant zarfında yağış 9 dan 80s|sscdose | (eses

Bu sayıdan diğer sayfalar: