2 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 li sanda ya: muf Sd, ABONA geri RI ri! ye Için sentiiği Waltı aylıği 9 m. a) vr. Hariç içi Teradır siyaset e biç hüptesiz alir sus kanıkılatı vardır. vi Wa Yeşi Ve birbirle alırlar. Bil. Bi E iz br ke adamlar, ef- an ziy a bi izim 27 mile dr İ Dük zeka sa- | l ayatının her gephe t Tevfik Rüş Rom'dan mu eri Tahrir TELEFON: Başmuharir 1063, müdürü 1062, .dare Müdürü 1064 TELGRAF : Ankara Hakimiyet .DOLAYISİLE TEBRİK. ii Gazi ve e Hazretlerinin telgrafları inan 2 Nan 1929 ta iran Şah müsadif olan ek gü yıl pi münasebetile “ r Hazretleri t yk Hay Şe hinşahi İran” Riza gil i 1 haşmlanlrinin te- bul v LA, rica eberim. Gazi Mustafa Kemal Şah Hazretleri Şu telgrafla. cevap Şal vermişlerdir. Türkiye Reisi Cümhuru Ga; Me Kemal Paşa e imin yıldönümü an buyı muhabbet ai mucibi kemali im- du. o liğe tl ürk LO te ta bihterini te- eliz izhar eylerim Rıza Şah Pehlevi PE İM ee eli Sinanın eserleri. Kayseride Kurşunluc. Yazısı iç sayfada — Harici Ticaret Dairesi İk doğru. a sar Di Men harici ei olark tefrik edilen tahsisi tensip taralın meseleyi hE. etmiy rar vermiştir. Ankara Ticaret Odasında. Ankara, “Dicaret odası önümüz- caktır. rel Ele ktirik. Sini e için | esi hak- | p | | ».. Meteoroloji Müessesesinin atlarına, | pr “e yağmur sıldır? rlunda timizin muhtelif yerlerine yağmurlar hakkında. İkt - Viği eni ninde alı aldı e| an | nan | | | Nisan ayı zar a e Eş li göre muh düşen ye Edirne 4 | köy 39, İstan İ İzmit 44, Adapazarı 6 Mu Antal ği âri adana, Ayıntap 84, na 86, Urla 37, Diyarbekir 2, Mardin ii milimetredir. İli İN ascbanı, m Hicaza mi pi gönderiliyor. "Tahran, A.) — İran hükü | meti Hi imessil göndermeğe karar a sil İbnus und ile bir ehe de akti için müzakerarta bu- caktır. lunaci cakar; MM ıkra, bir gi ısın. biri idi, Bizde bu ir bahar e fark- < 5 z hirlerde, mayıs şenliği, hazırlan bir çok amelenin kulağı kuş den önce propaganda sn 5 burnu bahar kokusun a zn havasını. almıştır. Bunla; ayramla > münasebeti milyo, arşi oner yel iz. Her milyonerin önüne sehre, iz uzaklardaki kalabalık işci kesafeti, meleri Mai ia zengin | . hemen hiç diği iç lışkan Ye sınıfın ez dini mihayet bir mübalezi ır. Memleketimizde iler, Tebrik bacalarının dheak onda biri ya dit iken, ara Sira öne sörüli iddiaların menbaımı, çalışan İl idir o sınifin — haricinde arama- dr, hakikatı öğ bir. mayı iş izel çiçek enn alâkası olm amla PERŞEMBE, Z, Nisanda ne kadar yağmur yağdı? erbi - bong YıL DÖNÜMÜ | | Mumtmliz çoğu nisan içinde ekin için lâzım olan yağmurun mühim bir kısmını temin ettiler. sEsin- ahar düşünülecek Berli ünü bini em Londra ile Me york hakkında, Jik edebilir bu yeküna göre, bir. iri (haneye delalet Adres: Ankara, Çankırı Caddesi. MAYIS, 1929. Heryerde 5 kuru: Afganistanda. tahdi li 7 pal | lm en Asi kuvvetleri arasında göst n 5 table iii pıldı. Cenevre, 30 (A. A) Terki. teslih komisyonu bu ii e inhilal başladı. a | nın tahdit veya tenzilini konferansa hangi sekilde takdim edçceği meselesini görüşmüştür. Devletlerin beri kayvetleri va eş tablo takdim VW İsir olan Fransiz. tekli kabul e EN zall tah ağ Rk Italyan murahhasları, bunun kara, deniz, hava b ar de teşmilini ileri lerdir. Nadir Hanın İyi g e Japon mmurahbsasları e e bundan istis- nası in) izden Mek rdir, Hariciye Vekili Roma'dan Venedik'e gitti. iii m e 3 Vekil B. Venedik'te bir kaç yal ii » Kastomoni gün kaldıktan a leri i ğ Rom — Hariciye ve Algan asilerinin reisi Bskişe va 18 Kün ya A Uşak bili Tevez bü. akşam Ve Re » ee 3) 47, Isparta 12, Ankara 6, Afyon meg e ei 7, Konya 4, Niğde 5, Kayseri (1, beli Hariciye müsteş ei Grandi |, bildiriliyor: Aksar 13, Çorum 18, Merzifon | e Roma Valisi, Setirimiz 1 gl ür arda i7, Kıçehirdie, Yozgat 88, To: | Hartiye Nerarile lr i il bem Lada lsd i smur düşmüş. | memurini tarafından tesi e aşi İt. | Katistan br EM ka Şİ milmetre yağmur düşmüş | 7 mg Ka e baberlere göre; Hariciye Vekilimiz. Tev Hordel iel emir. Kâbilde hal Bu miktarlara» mazaran, ayata: | ga ai Roma'dan e stmip | kile Rand lake arimisktadi kaların kısmı azamı bu ay içinde |, Pe eyi mma pi ma Pre ai ol A Rüştü B. Venedik'te | derle hissedilmekte temin — etmiş bulunmaktadır. | bir kaç kle “elik İde TON a 47 görülen yer avdet ve a ha: vr a uçan sor e le kati surette mü- lardan De İı yani Mezar ve He ken il Ford. To Fey Jon ip lek alime çepni e maktadır. Ae ni ambarlarını | Mezar. anl üzüm recek olurlarsa bu ayın 1d tamamile telafi edil halde bu az düşen yağmur k Taydası olaca- az ver İm ne ez iler kr. balde eyi mesine gi eder ve edilmiştir. brikada kullanacağı tertip Eleni Yi dir. ların mezrunta yok Bread z Bugünkü konfe konferans. gına şüphe Daimi Divanı adalet. Profesör Örley, şehircilik Berlin, 30 Adliye Nazırı m e taahütname ala. ve anm yi 'na tayin olunmuştur. | cağı söyl | bütün şehir işleri hakkında e. | pek dalı fayı — dileği verili mimarlar cemiyeti İkin. Türk Ocağı binası X | üç aya kadar bitecektir. | el ike oni eğ > İ san'arkâr be Öney bü gün m vr ği yal 1 saat 7 de ösk serbesttir, eransın ehemmiyetini göster- mek il başlıca maddelerini aşa- ya oruz: GE dağ inşasındaki (prob- Jarşı, sanayi, we, İkamet semtlerinin Ye, iazaran © Mağ ibi, 5 — Şen holaza Zem al nk e etmek. X < sn la in & eli Türk Ocağı binası bütün güz mer kale zelliği ile meydana çıkt. Evvelki | günkü içtimada * Hamdullah Suphi” İn Bey, w erdiği o izahatta, binanın üç ay içinde ikmal edileceğini in etmiştir. gil i ih im sına gaz

Bu sayıdan diğer sayfalar: