2 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

2 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir gün içinde | def | Vilikl el alelâde vakayi. Bir gün içinde Mi yuku: bula alelâde hakkında en mevsuk bir menbadan aldığı- miz malâmatı tespit ediyoruz: — Da zi Pi köyünden küzünü e oğlu VHÂABERLER Rüştü Bp” aris'te Imay.S T ünü çöl in uvasalat yağ KV (ALA) — Tevfik ki a yi kerimesi ii m gömer rüesayi tevkifat yapıldı. — — — iile edilenler ebiler de bulun Paris, 1 (AA) — Pariste ve giar bül e ği büyük bir ikon g Kii BE z yarin tari” | yüküm idi, mani 5 ii Cumaya İyes ine pi bir sini z i p i ikaklarda satanlar ey al ve — Köprünün Marlı Uluvi ile p azetenin gör shalarınm | Subl köyler arasında karısını ik oplanılması € imi. Terk olr inçakla öldüren Osman: oğlu Ali 4 Sıçaklar | nanlar ara yardır. | çarularak Adliyeye by yapmak. | Aymaz zgattan kasap İbrahim sında gi karısını öldürmüş ve kayın vali. deşini yaralamıştır, Kai. tutulacak Adliyeye verilm — Yumranın Gi k Yahya oğlu Yahya, ay Bilal oj bri Pari 1 (A.A) — yaris. fabrijdlarda bilassa Sadr a apsenin yüzde doksanı. tatili ge di int di tasnifine ü z y 4 işgal al u Şahin tar: pa hemen kar'idir. Tamay 1a- | rülmü; Katil ami a N i LZ > ie yen bil” sukeme işlemekte ise de taksiler | verilmiştir. a Amer nu öşlememekte moninin Karık” İ stanbi bp V İzmir sergisi. ğe İ ir. üğaemiz Eba hiza karnı 41 rn heşriyotta | A ivelakiyene azla | ri ya klan dl ye ; ii wkimseleri “|, Eyi erinin bu sene açılmı. | verilmişlerdir. it — Orduya bağlı Bolamanın N al bu serginin daha mük Köleköy * köyünden. Hasan oğlu iğ cl. olmasini temin için üç senede | Mehmet Kurdaşı Abdullahı yaral : bikvaçılmasını. muvafık” görmüştür. |, dığından . tutularak. Adliyeye ve- I ir. , rdunum Ulubey nahiy ; a oi i il i İLüksemburg ta. nin İli köyünden çi ame a | | Oİtalya ançlarını Ni ki kadının. evini kastan yakan 5 evkuf. “| © Lüksemi si burg, 30 (A.A) Gino | Nuri tutularak adliyeye verilmiş r ve kefalör | Ascanio ismindeki yan İtalya Y İki Rum | Sefareti kançları Arena Alfonso'yu rdunun Ulubey. nahiyesi- nin kardaşlar köyünden Mehmet kızı Şeker ve Dursun zevcesi Ha- va köprüden geç köprünün suküesisle düşerek im bulun: | bazı vesaik mc dolayi İ Fuvelverle katletm — ea İstanbulda Bulgar muallimler. ELM). — Bulgaristan - ve Bulgar muallimi se parise | dan eli Bu'gar m: vü nun Pa köyünden ma Zal —— Karaman “İs e tetkikleri. 4 geçerek Zorla 25 öm aldıkla: KN : 3 etine medi mulilak Adliyeye verilmiş; om hava kuvvetine sl , sahip olacak mı? Şekle rn . ” ik evi tırtınadan p ılaral | eden Kile pr m a gir Şükrü yan e Mik sin ir ri komisyonu içtima ında gazetesine aşağıdal EN koyça kak anma bnm ww kabil olmıyan bu projenin berta- —E na iç yi ii gü şüpheden varestedir. Yarın Bugü Li un) isyı vu tetkik — Birinci sayfadan mabat— 12 Resmi .binalar tesirli çö şehir a teşkil ettirmek. Bn milet imakalâta mibrak olan 7 sokun Me ettirmi j uni Sokal iblolarına itina vi ar Sör Cev kadı iathabğz 15 mahalle ta Şehrin meydan, cadde, tri, parklar gibi, şekil yin eden kısımları. siyaneti Konağn dikkatini mek arzu- mektubunu okud lu. M. Clifford Hamon'un projesi;h Munakalâe Me i milletin. askeri lr iy ağam ei «lesi, iç soka İk e lie. ların birbi Ni mülüsabeğil i üz 17 — Cadde çatışmalarını iyi b etmel Ağaç dikerken hususiyet yapam 19 — Şehri seyirci ve misafir. : Ye için Ni sahipleri için inşa i ; mek, 4 ren ider Na ek, 20 — Tezyinatsız, sade fakat nin yegâne, | netmek, pin ve kl yapılar. d al ge — Model pu arel b vergi muafiye 92 — Ankara çi al is teme; — Ev bloklarının meydana gla gi. — Ev sirasi arkaya doğru ik, arkada eri ge- re e Ki acak, Mir hn muz m vi deme 96 — Arazıyi ae ederken tasâtrfun temini. 27 Müzi a va fı protesto Ml sini “lu ikâmet mümessilleritin resm? mı şahı: diğ ll şah- iyan ehe müsaade pal Britanya murahbesı vahim ve iyor. Küşendon, m m meydan için. wi kral ii istatğr? mülk sahibi ol e Milliye nada a Adanada bir giti pek vahşi bir bie! öldürülmüştür. Adana di ünteşir ik sözü, refikimiz ba b hakkında şu talsilat meki çi akşamı Cemile civa. rında Ki ve tüyler örpertici bir ei muş, Adananın Ka- m halinde Ali oğlu Haci e bir çife çi, Si mk eçhiul eş- has tarafından kurşunla vahşiyane i edi ir. Bu hu at netİce- malümat a ihminen Otuz otuz beş Ti an Memiş ağa Camili kal ayas civarındaki RM” zi lerinden yaralanmak suretiyle kat ledilmiştir. Memiş ağanın gftiğindeki müş- tahdimin ancak va & yeti müt kepi doğruca çiliiğe leyin merkebi çi in gölen tutma Mal böyle zamansız ve sırt riğda palan ba ii yuları olduğu halde çife lik gelmesinden şüpheye düşerek key diy etten der- hal “diğer een da: ha- berdar — etmiş ve eendilerinin başına bir kaza Me» olması 8 apısına . kadar ol ihtimaline binaen eirafı araştırmağa Da bir. taharriden Masinielii yolun üzsrinde koyun yatmış olduğu halde bu: sanra yüzü lun- n içinde ve biruh Olarak yattığı görülmüştür. işi Hâdisenin Mn İM kara- koluna mahalli vakada ahilik buda yeye, ik üzre hükümet doktoru ayri, jandarma harici bölük kn İhsan ve Karşıyaka harici bölük. tekim, kumandanı ER BE 3 e dali e tahkikat icrasına başlamışlar- h Tahkikata nazaran Memi: şunla kaldim, kurşunlardan biri rd karnına - ve â2â E tulun ke edilmiş olmasına ihtlmal verilmek tedir. Tahkikata anal li hâki- mi Asım ii bazı eler dün ala paşanı Ş şüp'el çiftçi EN ağa ile mez rust bekçisi Kilisli Müsa nen tah nezai amlar Mw sn cesedi cu nü şehrimize geti in arya kali defnolunmuştu! eş azalmıştır. dehşetli mahsul a7 Timi fazla re t görmü, Kasi moni Gini bri pa yi onide kınnap fabrikası açılması be gi daf ütçe- sine tahsisat konulmuş © Avustu, a © Viyane, Pi Kl A. EN Çittği fır- kömitesi Strecruvitz hüküme- iştirak etmeğe karar e Başka Memleketlerde. FRANSA, ir gu “Beya: AE Bü a gazetesine be- mütel hassa dince ki olan eyi isteyorsa aris'e bu selerki avdetinde fırsatı isen ai Bita- ral mütehassıs o Scahehri vi ki avdet indeki tay etmeyeceğini e etmiş. vi ehassısların rapor, Paris30 (A.A) — Kh rapor projesinin e etmişlerdir. Salâhiy Yung; komitesinin tavsiye Ea afaz sureti halle edeceği mektedir. Rapor t koldan evel bitirileceği lanmaktadır. lühak a eyle in proto ümit 0- eri I Er Bir mayis ICA Paris, Maliye er > Mermerden bir hee yapılıyor. € Vekilliği önündeki bahçenin ei gül bahçeye ekilecek e fidan kina çey m dikilmesi de bitmi; am fidanları gibi | dikildikten başka ayrıca lan fazla akasya dit ği sabahı sükünetle başlamıştır. Polis müidiriyeti Paris cıyarındaki Tabri- kalardan © bazısında e amele adedinin yüzde 90 nı buldu- Hunu tesbir etmiştir. ii muntazamdır. İNGİLTI Londra, 30 ( A. rede yüz elli sene EL nbert iş bir Karali İN sürmektedir. Şurada a yağı buri mur sağnakları ermez iede hasadı. tehlik ei vw bulabilmek için günlerce vam çedecek yağmur ami Komünistlerle ligden Berlin, 1 (AA) — Polis kuv- vetlerile komünistler arasi sademe olmuş ve iki Polis ru ağır surette yaralanmıştı! Bir çok kişiler tevkif “din miştir. Kanlı da mü: emu- müsademel Londra, AA) — ii Mail b istihbar ediyor: zi. e bir mayısta vukuu muh temel kanlı müsedemelerden ta haffuz için evlerinden çıkmama- ları ME edilmiştir. Komünist- ler daha şimdiden taraftarlarından yüzleri feda edileceğini Mi rpiş etmektedirler. , şark abalisinden yerlerine de olunanlar. Şarktan garba nakl olunup Te- cili takibat kanunundan istilade eden Mardinin Midhat sından efer, Elazi dizin çeşmi 1 eo oğlu Hay. ca ki e sın la oğ- ci o teşkil eden | Ju Sumo ve gene El Ders yeni bahçe arasma yapı- bap — tarzda yapılaca, | Kazasından Pro oğlu Ha m- etmemiştir, Maamafih bu | leketlerine iadesine yi Aİ kısmın mermerden bir heykel ve havuz | çe karar ver şeklinde yapılması muhtemeldir. si Vekillik bi im KE DANS ı yangın, ai ite eni imei İ İninal, 1 GLM) — Bulgar parlar dan gelmiş, eli şü illerden Je eutosunda « yangın çıkmıştır. İçtima tane ekilmiştir. Bu güllerin hepsi tut | salonu yandı. Yangının. sebebi mec- muştur. huldür. Haziran nihayetinde bunlar açacak- ar em a Meksika'da asilerin mağlubiyeti, A vi Riza ve 2 EZ Biye, Meksiko, 30 ( A. A. )— Asiler Müsteşeri Ali ve | Örtüz'de yeni bir mağlubiyete du- inhisarı Umum Müd çar olmuşlardır. İçlerinden beşyüz Zekâi beylerin e aya ne 28- | Kişi hükümet kıtanına teslim ok man hareket edecekleri iz kati muştur. olarak taayyün etmemiştir, Mamafih iie diş ki bu ayın sonlarına doğru hareket | Islahatı Maliye komisyonunda, etmeleri muhtemel bulunmaktadır. Aslâahatı Maliye er ———— om — — ZABITA HABERLERİ. raba çarpınca. Macar tal Li Ferin, kam- yonu ile Sıhhiye Vekilliğinin önün- den geçerken karşı taraftan gelen arabacı Ahmediin arapası ile çar. Pişmiş, arabadan düşen Ahmet ile arkadaşı Abdullah oğlu Hasan ya- ralanmışla ıskan kızı dostça pe bette bı ğun © dn mezbure Çiçekçi ani odi iken Fehmi içeri ile ili il iz ei yakala mıştır. Elbisesi la — Kasa onili in oğlu Km EE eri oğlu Riza- vine gi- ci umumiliğe yi Di — Şöför Ha- san oğlu Ahmet, dk dinta- yarından geçerken, depo bek- ti att kanı tetkik ve müzakere edilen teki mali iv tesbiti iç ve Miliye mek- ve e tai devam 'ktedirler. aya Haberler. Amerikada şeker rüsu, Henüz tamami ile tahakkuk etmemiş biir habere göre, Müttehidei Amerika şeker Kübadan pal yerlerden gele: libre için 3 sell ve rinin. b Değe çıkaracal Halen Küba gümrük resmi 1,26 sair şekerlerde 2 dolar 20 çenttir. “al şeker — Nefsi İngiltere bu sene; şeker e sahası 231749. akm baliğ ol mü iktar seneye nazaran il ii ma fazladır. Şekercilik işleri de son zamanlarda yeni bir cephe al *a ıt Her istihlâk sarti şekeri” kendi men: ala dedik siyaseti ik rüsumunu tr. şekerlerinden — alı nan ekil geçen z takip etme e. bu Hedefe m için artırdıklarına şüphe yesini lan m oğlu Mustafaya çar. parak sebebiyet ver.

Bu sayıdan diğer sayfalar: