12 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

12 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arazi a ni e Jeri batı me — Edirne rneye doğru demiryolu yapılacak ABONE ŞARTLARI mamak bal Türkiye için senellği 17, altı aylığı 9 üç aylığı 5 lıra, Makimiyeti Mi Nu. 2,816. — Onuncu sene. PAZAR, 12, MAYIS, 1929. Heryerde 5 kurus. Tayyare piyangosu dün çegildi TELEFON :. Başmuharir: 1068, m müdürü 1062, «dare Müdürü TELGRAF Hakimiyet Ankara, Çankırı Caddesi. LA pi ığa karşı. eşin kızgın harareti orta- Lu ci yagi âmizde de ay- nı bir Mtesin alevini Da Kuraklıl halk, ei EE ” b im iL em it değildir. .İnsanlar fen ile çalış- ma ile onun kuvvetlerini kendi Mi Ee ae Medeni mleketlerde gözlerimizi ka- Haştra n bunca harikalar, ili ve a. eserleridir. izde) Suyun © yokluğu kadar bazan çaklığu. da bir af olu- yor. ir tarafı ku- ve ki | ürkiye her | evel bir ziraat #menleki ne olursa olsun, şeyden şte cümhuriyet hü ' zarurattan mülhem olarak Şi- mendifer. siyasetine olduğu ka- terem Nafia | zde — intişar beyanatı, hükü- metin su işleri siyasetinde na- sıl eğini gösteriyor. nesine adar RE ll işler yüz miyon irelık alaz anan İs Mecl olduğu malüm. Bu gibi lik parayi bab EE dar, onun kullanmasını da bil- mek lâzımdır. Vekâleti pi b cephesinde pi çalışmış, cak işlerin esaslarını Feabit | ol taç olan yerlerde b ve ka- nalizasyonlar. yapmı zi Ki e tini kor batı e mak yolundan işe 2 n her | olur. Su işleri mesaisinin sahada ne hududu kadar | netice-| pr | daha | Ul söylemekten maksadım, hükü- e e e ollarna e ekil ni hesiba | üstenit olan — teminatına göre | sarfını — göze alacağım yide yekünile 15:20 üm yer. Mei su ai dan emi raklıktan pin başka bir | j İş Bankasının beşinci heyeti umumiyesi bugün toplanıyor. Meelisi idare, 100,000. tane onar liralı hâmiline ait hisse senedi çıkarmak suretile sermayenin 5 ai liraya m hey Lenin istiyor Umumi Müdür Celal B. teftiş seyahatinden döndü. Mahmut Celal B. bankada mesai odasında. ürkiye Ti İş Bankası, bugün - heyeti umumiyesine beşinci raporunu Veriyor. eş Sene gibi kice bir müddette, bankanın gösterdiği inkişaf emsali. müesseselere pek n İş Bi şöbeleri ile lâclettayin yaltiz bir kedaş mües; her şübe “ii barik Ta si, iuiği Yerler pid “Ve feyiz gi Piyasayı” tatmin etmeği ga Be görebilme ke için b e eş adı hakkında in yle yen te give yokluğu çala enini Büvel bir ticari e Bugün. bu boşluk kısmen dolmuş demektir. İş şube ile büyük piyasalar beynindeki nakit muamelatını ve iştir. mene avan bitaçoda gösterilen” rakamları tetkik etmek ankanın işlerinin büyüklüğü ve bankanın kuvveti pek güzel görünmek: bankanın Banka- veda: iş ae gayler Te Riborin başıhda son üç tabloda bazı hesaplar nin > muamelatını mukayese için | tat göstermiştir; Bu tabloyu aynen neşrediyoruz; 1926 1927 1928 im ettiği bir a Ve Bankalardı 49301672 12.028.860 13.068429 ve ve ön üm 52.942 1854.47. 8 2.007.634 edat evcidu yese 3778.87! 8131163 ii İkrazatı saire 0896 12132843 769691 Bankamıza tevdinr vi coz 102 34.588898 Bilanço. vekünları 2.069.861 Burada görüleceği yeğ. ii muamelat geçen seneye na mında 9 milyon ve düyunat kısmında da 9. milyon vardır, ni zamanda fevkalâde bir heyeti umumiye içtima aktede- ey atari istiyor. Heyeti umumiyede hizi ll se bu: kararı alınacak olmadığı takdirde on beş sonraya tehir. dilebekti. e kasının hali hazırdaki sermayesi dört milyondur, yalnız “Türklere ei ir muamelatinın Tezayüdü — derecesinde “ sermayesini 'de PE asi gerek memlekette ve gerek beynelmilel temin ettiği me k alma daha ziyade yn g ime yil lüşünere, a .ynelmilel iyi ik banka, halini istidadını gösterm: e bu ii girmiş bulunma, İş Bank: sı acep arar zerine İo0000” 1 bapnlline alt se em çıkaracaktır. deni rin türk hâmillere munhasır olm. e tehide €cnebiler de mubayaa süzülen Gmt Kli Minili göt Misoniağlarl arzedecektir. Sermayesinin beşte dü Türklere ır olduktan Aaa hamiline ait hisselerin e ecnebilere de intikal dl ane gene bunun bankanin mili ve tlirk karakterinde cüz't bir m yacağı aşikârdı. — Meb Celal B. geldi. nberi İş Bankası şubelerini teftiş | etmekte olan DM in imumi Mahmut al B. dünkü ekspiresle avdet etmiştir. Celal B. bu gir ii Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Bergama, Z in rini melatım teftiş etmiştir. 2 hakkında kendisinden r. Celal B. mutat “Şubelerimizin mesaisi o intizai az ee Bütün . normaldir, hatta görmalir di emekli Ea mİŞLİF. Yunan hükümeti Washington'da 2,100.000 ingiliz ai a öldüğü anlağıldi. ; si Tahran, 10 (A. A. ) — Ga: liralık istikraz yaptı. ia nazaran Horasan hareketi çerisi ke A) — Yu- | arzında üç bin kişi ölm hükümeti Newyi ii Diyen bir 8 sne yaralanma dör faizli iki milyo Bl ar sağl Sİ — ie bi zelzeleler. miştir. Bu istikraz muhacirlerin | O Berlin li hi kân iie dan ür İraı imlinde 4 e zelzeleler ERA 100 ka- İşte bu ümit ve te a tamamen hara; olmuştur. al ettiği gün, Nin telefatinin çok oldağu söy memleketin iktısadi siması ve dö layisile kudret ve Kabiliyeti bir. e vi alel km di P$ stanbı i denbire değişecekti banta iu di bi — Berlin Bü yük Elçisi Kemalettin Sami Pa 5 Mahmut Sürt Meb'usu olarak geldi. ! Mi isteğa ii il, ve öl de DEMİRYOLLARINA ii İTİLAFLAR YAPIL Mana doğru bir ması srkeiçe kabul edildi. İzmir “Kasaba iryolları 7 JTayyare Piyangosu| 45,000 liralık ikramiye 8,625 dl Parlamentonun fe feshi un Kıral neler Söyleyecek? Similar baş 7 yerli Demi idaresi ile 'Nafiâ yi hazirlar itilafname | perşembe günü e Ne rk demiryolları ile ceryan izakere neticesinde tazim a ilin amede bugün imzalanacektir. Me iki rm hükme tarafın. dan © Meclise Sevkedilerek bu ir mizi "ele über b Böre, Şark dil yolları ile tanzim olunan İti- şark de ollarının: yuna a girme ndihudutdumuz imz iri müstakil bir Edlimeye “baylantnasi “hakkı ii şirketten bir mektup alınmış ür, Milli müdafaa Vekilli inde. ici Pş. Vekibğik e Na: ie iş Kara Mn “da? muavini vr li KİNE) diki tesi ii nj Af Vm ruznameye e, alli vve rümler takibat we “cezalırının'"te: a hakkında (1-470 Tümardlı. ka- un Tayihisi “ve “Adliye” Encümeni imüyöatks > SAİ, de Mecliste alındı. bazacü gali almiş anın. pazart v günü mü- muhemeldir. Fıkra; İki Şey ir şehrin gplinna tevfikan,, ya- gas XIX.v asır şehirlerine Misis > edilmiş Timi ve lardandır. O 2 rihlere kâdar, ini ilmine “Şe- hircilik, diye husust bir fasıl ilâve edilmemişti. Yeni Ankı iyi niyetin ar- kasına küvetli ii desteği ki wi “şehircilik, in « bütün tesrülbe kaidelerinden. istifade edecektir. Nasıl, bu sene rk asıl, yapılan bir oi tesbit te, ilân ediyoruz” projeler teş- hir edilmiştir. ML herkesin görmesi, - hiç olmazsa, umumi alâkanın GAME delâlet etmek üzre şarttır. Yeni Ankara'yı daha proje halinde in benimseye, il dü pr : E ni Ankara'nın yeni Hypodrom'u darüie bicim ki, birde Opera'sı ci caktı 7 Şi farkla. belki nfes ol U şi Va “ad ya kapalı kalacak, ya sizi apar rn Bir araftan isi yeti- di Mi in abi olmadığı için,işin kendis sini yapmakta iStiğna gös- rdik. Bimde iakb yeni en açılınca, yarış manzumesi “ olduğu gibi ve eksiksiz. (seyirci hil) içinde bülünacak. Niçin? Çünkü, işin kabı gil disi ne baktık ugün, mey yoktur, fa ği at, “atyarışı, denile ey ti u N £ü “ e in errüa aber, öz malimizd ya isnbek etti. İstanbul, 11 (H.M. ren öiydngideimmz biiiaileki Ti 45 bin iliki büyük a ikramiye 58,625 ve 15 bin lira- ie ikramiye 41,208 4 bin ralık ei re e ımara- ri isabet et 18,128, 41, 150. “48, 38,677 552 numaralar iki bin beşer yüz Kazanan diğer numaralar iç Sıla pita. iie mem Rus — Afgan. hududundaki baskınlar. Kim tahrikât bir me ds e kaş girileri giz Jar isatları nin EN li ri len abi yorlar. Basma: ke arın — harekâtile ancaK Afgı rında ülkü un ir4BsA | na ne kadar benziyor. macıların. faali Berlin: , 10 Ve osko- vadan alınan babetleri göre Rus- Algan bududundaki çe mu v eri günd şidderlen- mel . Bu maksadı ei bal ra Emiri tahta çıkarmak © olduğu diliyor. Huda Dikili ent ha. küm sürmektedir. Tahlisiye İdaresi. Yeni bütçesile Vİ ei faali; eti bütün sahillere şümulleniyor. Tahlisiye, Müdüriyeti Ürmümiye, ün İktsat ve Bütçe tetkik ve bütçeye ilga edilmi İstanbula intaç e sahillerine teşmil. işin tah nn a ne mutlu; FA >-Ablamın kemanının sesi kuyruğu kapıya sıkışimış sarma: a3 | lu? Mr. Balduvin. Mikado'ya dizbağı in Japonyaya bir heyet iza renin bu TA ketle hal ii ba» tn idame etmi hususundaki arzusu” nun yeni bi mile! e leri muslihane isi lk halletm: hususundaki! azmini bir mine i Amerikan murahhasının . son nutku e rn anda yeni bir ümit demi İngiltere hükümeti memnuiyetine ait emi biliyet kaydile kabul edecektir Hindistan kanunu” esasisinde * yapı m ml bir rapor tanzil di son ir kei Kg miktarda, azaldığı beyan olunmakta b giliz sanayiinin” ye, ronlarla şüphesiz. devamlı teşkil edecektir. i il mestlesi eyi bir yoldadır. * aldin, Nazırlarln Kanstr tes id or shy sas Ver inşası M a Radyom satın almak * için “toplanacak sermayeye İştirak hususunda mutabık kalmışlardır. Mebus namzetleri. * , Londra, 11 ya) — Avam Kami rasımın 615 azalığı için şimüye tali) namzet adedi 1718 i in di i Bi 37 side elif fitka, mensuplarıdır. 28 i Bill nr olmak üzere namzetlerin 67 kişiyi celbetmiş Hariciye Encümeni içtima. ei Encümeni Blm ri in Ma hterei teş ii edecekti seli "benn 19'de olun «zade ca İS BA BANICASI TEYET iYESİ ine memur edilmiş. olan simon kp- misyonu Debi birinci kısmı ik: mal edilmiş olup raporunu hükümete tevdi eskir ki nutkunda, bun- , dan sonra dahili meselelere tema$ ek © deri Nutukta, ll hükümetin baş nca eyi nu e etmiş olduğu” kaydedilmekte öv. erin mktarıhın. en tensiki amelenin enn huni Öle i

Bu sayıdan diğer sayfalar: